О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

                                  гр.КНЕЖА . 28 . 03 . 2014  г.

 

 

КНЕЖАНСКИ  РАЙОНЕН СЪД  в закрито заседание проведено  на двадесет и осми март  двехиляди  и четиринадесета   година  в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : АНТ . АНТОНОВ

 

като разгледа докладваното от  съдията  ч.н.дело № 81     по описа за 2014 г. за да се произнесе взе предвид следното :

    В.Д.К. ,  с ЕГН **********  , с адрес : с.Г. Др. , обл.П. , ул.”Вл. “ №. , в качеството си на  пострадала , на основание чл. 244 , ал.5 от НПК е обжалвал Постановление за спиране на наказателно производство от 05.02.2014г. на Районна прокуратура гр.Кн. , с което на основание чл.199 вр.чл.244, ал.І , т.2 от НПК е спряно наказателното производство по досъдебно производство /ДП/  № ЗМ 384/2013г.. по описа на РУП – Д.Д. и прокурорска преписка № 00474/2013г. по описа на Районна прокуратура – Кн., съдържаща ДП №Д-169/2013г. по описа на РП-Кн. , водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.194, ал.1 от НК.

    След като се запозна с материалите по делото съдът счита направеното обжалване от страна на К.  за неоснователно при следните съображения : Жалбата е написана крайно нечетливо, като в нея е посочен друг адрес , различен от посочения в известието за доставяне , който съдия Антонов не може да разчете , поради което настоящото определение ще бъде изпратено на адреса в с.Горно Драгичево . От нея не може да се разбере какви са мотивите на жалбоподателя за обжалването на постановлението .

От представените доказателства съдът констатира , че досъдебното производство е образувано срещу неизвестен извършител и при възникнали пречки при издирването ,  правилно РП-Кн. го спира , тъй като това действие има временен характер . Направен е план за провеждане на оперативно-издирвателни действия , при периодичен контрол от наблюдаващият прокурор .

От събраните по ДП писмени доказателства съдът счита , че в случая се касае за един гражданско-правен спор , който ще се разреши при една делба , където съобразно квотите на наследниците на Р. Д. Н. , ще се реши  , кой какво ще получи , или е получил от наследството . Тези въпроси могат да бъдат решени във втора фаза на делбата , при уреждане на сметки .

    При тези съображения съдът счита , че следва искането за отмяна на Постановлението за спиране на наказателното производство по досъдебно производство от 05.02.2014г. на Районна прокуратура гр.Кн.  да се остави без уважение  .

    Водим от горното и на основание чл.244 , ал.5  от НПК съдът ,

 

                              О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

    ПОТВЪРЖДАВА Постановление за спиране на наказателно производство от  05.02.2014г. на Районна прокуратура гр.Кн., с което на основание чл.199 вр.чл.244, ал.І , т.2 от НПК е спряно наказателното производство по досъдебно производство /ДП/  № ЗМ 384/2013г.. по описа на РУП – Д. Д. и прокурорска преписка № 00474/2013г. по описа на Районна прокуратура – Кн., съдържаща ДП №Д-169/2013г. по описа на РП-Кн. , водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.194, ал.1 от НК.

   Да се уведоми жалбоподателя    В.Д.К. ,  с ЕГН **********  , с адрес : с.Г. Др. , обл.П., ул.”Вл.“ №. .

    Определението e окончателно и не подлежи на обжалване или протест  .

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ :