О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

гр. Кнежа, 26.03.2014 год.

 

КНЕЖАНСКИ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на двадесет и шести март през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАЯ КОНЧАРСКА,

 

като разгледа докладваното от съдията КОНЧАРСКА ЧН дело № 80 по описа за 2014 год. на Районен съд – гр.Кнежа, за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 244, ал.5 от НПК.

В РС – Кн. е постъпила жалба от В.Х.Д. ***, срещу Постановление за спиране на наказателно производство с № В-485/2013 от дата 13.10.2013 год. на прокурор в РП – Пл. – Пл. П., като командирован в Районна прокуратура – гр.Кн. /без приложени каквито и да е доказателства за командировка, бел. на с.д./, с което е спряно наказателното производство по досъдебно производство № Д-183/ 2013 год. по описа на РП – Кн. /ЗМ № 116/ 2013 год. по описа на РУП – Д. Д./, водено срещу Неизвестен Извършител за престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. В жалбата се изразява становище за неправилност и необоснованост на горепосоченото постановление на прокурора по делото.

СЪДЪТ като прецени събраните по делото доказателства – поотделно и в тяхната съвкупност, и взе предвид становището на жалбоподателя, приема за установено следното:

Жалбата е подадена в рамките на законоустановения 7-дневен срок от легитимно лице, поради което същата се явява процесуално допустима и следва да бъде разгледана.

Разгледана по същество жалбата е ОСНОВАТЕЛНА.

Досъдебното производство е било образувано на 09.07.2013 год. с постановление на С. В. – прокурор в РП-Кн., на основание чл. 212, ал.1 от НПК срещу Неизвестен извършител, за престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. С постановление от 09.08.2013 год. наблюдаващият прокурор възложил на органите на МВР установяване и издирване извършителя на престъпното деяние. В хода на разследването е установено, че пострадалият – жалбоподателят В.Х.Д., притежава наследствен недвижим имот с къща в с.Д. Л. на ул.”Бр. М.” № .., от който на неустановена дата през периода 08.03.2013 год. – 10.03.2013 год. е била извършена кражба на 1 бр. цистерна от алпака и други движими вещи, негова собственост.

В хода на разследване са извършени следните процесуални действия:

В срока по чл. 234, ал.1 от НПК са проведени разпити на свидетели – Б. К. М., И. Л. И. и Пл. Д. Ц. – тримата служители при РУП – Д.Д. и Пл. В. А. – служител при РУП – Д. М.. Извършен е оглед на веществено доказателство – една цистерна. Месец, след изтичането на законоустановения двумесечен срок за разследване /на 09.09.2013 год./, е разпитан като свидетел по делото В. Хр. Д. и на 09.10.2013 год. същият е запознат с правата в качеството му на пострадало от престъплението лице.

С постановление от 29.11.2013 год. на наблюдаващия прокурор С. В. наказателното производство по досъдебното производство било спряно. С постановление от същата дата производството по делото е било възобновено, с конкретни указания по хода на разследването. Наред с това, с постановление пак от с. дата – 29.11.2013 год. прокурор В. удължила срока за разследване по досъдебното производство с два месеца, считано от 23.11.2013 год.?!   

В удължения с два месеца срок по делото е назначена и изготвена съдебно-оценителна експертиза.

Проведени са разпити на свидетели – Т. В. Д., В. М. Ст. и Л. К. Х..

Изискани са справки за съдимост на три лица.

С това описаните като „оперативно-издирвателни мероприятия” в обжалваното постановление и извършените по делото процесуални действия се изчерпват.

Съдът като взе предвид твърденията на жалбоподателя и събраните в хода на досъдебното производство доказателства, намира че жалбата е основателна и следва да бъде уважена.

Проведеното разследване не е всестранно и пълно.

Безвъзвратно е пропусната възможността за оглед на местопроизшествието и работа „по горещи следи” предвид дългия период от време от извършване на деянието до момента.

Не са извършени никакви процесуални действия с оглед изясняване и установяване местонахождението на другите, заявени от пострадалия инкриминирани вещи, с изключение на намерената цистерна, изземването им и евентуалното им разпознаване.

Предвид горното, съдът намира, че обжалваното постановление като неправилно и незаконосъобразно следва да бъде отменено.

 

Водим от горното и на основание чл. 244, ал.5 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ като неправилно и незаконосъобразно Постановление на Районна прокуратура – гр.Кн. № В-485/2013 от дата 13.03.2013 год. за спиране на наказателното производство по досъдебно производство № Д-183/ 2013 год. по описа на РП – Кн. /ЗМ № 116/ 2013 год. по описа на РУП – Д. Д./.

Връща делото на Районна прокуратура – Кн. и указва на наблюдаващия прокурор, че при продължаване на производството следва да се проведат следните действия:

Да се проведе повторен разпит на пострадалия В. Хр. Д., в който същият да конкретизира и индивидуализира евентуално отнетите му през периода 08-10.03.2013 год. други движими вещи, като му се предостави възможност да представи документи за тях, ако разполага с такива и същите да бъдат приобщени като писмени доказателства по делото, чрез способите на НПК.

Да се разпита в качеството на свидетел по делото изготвилият докладна записка по случая полицейски служител при РУП – Д. Д. – Цв. В. М.

Да се положат усилия за установяване на полицейския служител работил по случая и снел обяснения от Цв. Р. Г., В. А. К. и Т. В. Д., и същият да бъде разпитан като свидетел по делото.  

Да се установят, издирят и разпитат в качеството на свидетели и евентуално др. запознати със случая лица.

В случай на необходимост, да се проведат очни ставки между разпитаните свидетели.

Да се положат усилия за установяване местонахождението на инкриминираните вещи и приобщаването им като веществени доказателства по делото, в т.ч. и чрез претърсване и изземване, както и евентуалното им разпознаване.

Наказателното производство по делото следва да продължи с извършване на предвидените от НПК процесуални действия и в срока по чл. 234 НПК.

 

Определението не подлежи на жалба и протест и е окончателно.

 

ПРЕПИС от определението да се изпрати на жалбоподателя В.Х.Д. *** и на Районна прокуратура – Кн., ведно с досъдебно производство техен № Д-183/ 2013 год.

 

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: