П   Р   И   С   Ъ   Д   А    №102

 

 

                             Гр.Кнежа, 07.05.2012г.

 

 

                   В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

    Кнежанският Районен съд в публично съдебно заседание на 07.05.2012г./седми май/ през две хиляди и дванадесета година в състав:

                                                        Председател: П. Тодоров

 

при секретаря Д.Д. като разгледа докладваното от Прокурора Ч.Мънев НОХД№80/2012г. по описа на съда въз основа на закона,данните и доказателствата по делото постанови следната

                                    П   Р   И   С   Ъ   Д  А :

Признава подсъдимия  К.М.Т.,роден на *** ***,българин, с българско гражданство,с основно образование,неженен,временно работещ, неосъждан, с ЕГН********** за ВИНОВЕН в това,че:

   От неустановена дата до 23.11.2011г. в дома си в гр.Кнежа,Обл.Плевен,ул.”Осогово”№2,съхранявал незаконно добита от другиго 1 кубически метър дървесина за огрев от акация на стойност 55лв.,като предвид стойността на дървесината ,случая е маловажен.

 На осн. чл. 235, ал.6 във вр. ал.2, във вр ал. 1  вр. чл.54 от   НК ОСЪЖДА подсъдимия К.М.Т. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на съда ГЛОБА в размер на 200лв./двеста лева/.

 Осъжда подсъдимия К.М.Т. със снета самоличност да заплати по сметка на съда направените разноски в размер на 120лв./сто и двадесет лева/.

 

  Присъдата подлежи на въззивно обжалване и на протест пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.

 

                                           Районен съдия:.....................

  М О Т И В И  по  П Р И С Ъ Д А №102/07.05.2012г.,постановена по НОХД№80/2012г. по описа на РС-гр.Кнежа

 

   Против подсъдимия К.М.Т.,роден на ***г***,българин, с българско гражданство,с основно образование,неженен,временно работещ, неосъждан, с ЕГН**********  е повдигнато и се поддържа обвинение от Районна Прокуратура-гр.Кнежа за престъпление по чл.235,ал.6 вр.ал.2 вр.ал.1 от НК.

 Повдигнатото против подсъдимия К.М.Т. обвинение е за това ,че   от неустановена дата до 23.11.2011г. в дома си в гр.Кнежа,Обл.Плевен,ул.”Осогово”№2,съхранявал незаконно добита от другиго 1 кубически метър дървесина за огрев от акация на стойност 55лв.,като предвид стойността на дървесината ,случая е маловажен.

 В съдебното следствие подсъдимият Т. даде обяснения по повдигнатото му обвинение като се призна за виновен и заяви,че описаната в ОА фактическа обстановка отговоря на истината.

 Бяха разпитани свидетелите Р.И.,Ц.П. и П.К. като от показанията на същите се установи ,че  те са установили,че  подсъдимия Т. от неустановена дата до 23.11.2011г. в дома си в гр.Кнежа,Обл.Плевен,ул.”Осогово”№2 е съхранявал незаконно добита от другиго 1 кубически метър дървесина за огрев от акация.

Стойността на тази дървесина според заключението на експерта Д.П. е 55лв.,а предвид стойността на дървесината ,случая е маловажен.

 Съдът дава вяра изцяло на показанията на свидетелите,които счита за обективни ,достоверни и непротиворечиви по между им и със събраните по делото доказателства.

 Въз основа на събраните по делото доказателства,съдът счита за безспорно установена и доказана описаната в обвинителния акт на РП-гр.Кнежа фактическа обстановка,поради което намира,че от обективна и субективна страна подсъдимия е извършил престъпление по чл.235,ал.6 вр.ал.2 вр.ал.1 от НК.

   Обект на престъплението е дърводобива като стопански отрасъл.

 Предмет на престъплението са 1,0 куб.метра дървесина от акация на стойност 55лв.

 Субект на престъплението е подсъдимия К.М.Т..

 От обективна страна престъплението е извършено от подсъдимия К.М.Т.  от неустановена дата до 23.11.2011г. като в дома си в гр.Кнежа,Обл.Плевен,ул.”Осогово”№2 е съхранявал незаконно добита от другиго 1 кубически метър дървесина за огрев от акация на стойност 55лв.,като предвид стойността на дървесината ,случая е маловажен.

 От субективна страна престъплението е извършено от подсъдимия К.Т. виновно при условията на пряк умисъл ,тъй като е съзнавал общественоопасния му характер,предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал настъпването им.

 При определяне на вида и размера на наказанието на подсъдимия К.Т. след като взе предвид тезите на страните,доброто процесуално поведение на подсъдимия,искреното му разкаяние и съжаление за извършеното,съдът на осн.чл.235,ал.6 вр.ал.2 вр.ал.1 вр.чл.54,ал.1 от НК му наложи наказание глоба  в размер на 200лв.,платима по сметка на съда.

 Освен това ,съдът осъди подсъдимия К.Т. да му заплати направените по делото разноски в размер на 120лв./сто и двадесет лева/.

 Според съдът така определеното и наложено на подсъдимия наказание ще изиграе своята възпитателно-поправителна роля по отношение на него и на останалите неустойчиви към такива прояви членове на обществото съгласно нормата на чл.36,ал.1 от НК.

 Причина за извършване на престъплението е желанието на подсъдимия Т. да си набави дърва за огрев по незаконен начин.

           При тези мотиви,съдът постанови присъдата си. 

 

                                                    Районен съдия:……………………