П   Р   И   С   Ъ   Д   А    № 104

 

 

                              Гр.Кнежа, 10.05.2012г.

 

 

                   В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

    Кнежанският Районен съд в публично съдебно заседание на 10.05.2012г./десети май/ през две хиляди и дванадесета година в състав:

                                               Председател: Пламен Тодоров

                             

при секретаря Д.Д. като разгледа докладваното от Прокурора Ч.Мънев НОХД№63/2012г. по описа на съда въз основа на закона,данните и доказателствата по делото постанови следната

                                   П   Р   И   С   Ъ   Д  А :

 

Признава подсъдимата Ана Б.М.,родена на *** г. в с.Долни Луковит, живуща ***,българка, с българско гражданство, с основно образование,омъжена, пенсионер, осъждана, с ЕГН ********** за ВИНОВНА това, че:

 От неустановена дата до 12.08.2011 год. в дома си, находящ се в с.Староселци, ул. "Пирин" № 7 съхранявала незаконно добита от другиго два кубически метра дървесина за огрев от летен дъб на стойност 120,00 лева, като предвид стойността на дървесината случаят е маловажен.

 На осн.чл. 235, ал.6 вр. ал.2  вр. ал.1 и вр.чл.54  от НК ОСЪЖДА подсъдимата Ана Б.М. със снета по-горе самоличност на ГЛОБА в размер на 100лв./сто лева/,платима по сметка на съда.

 Осъжда подсъдимата Ана Б.М. да заплати по приходната сметка на съда направените по делото разноски от 25лв./двадесет и пет лева/.

 

  Присъдата подлежи на въззивно обжалване и на протест пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.

 

                                           Районен съдия:.....................

 

 

  М О Т И В И  по  П Р И С Ъ Д А №104/10.05.2012г.,постановена по НОХД№63/2012г. по описа на РС-гр.Кнежа

 

   Против подсъдимата Ана Б.М.,родена на *** г. в с.Долни Луковит, живуща ***,българка, с българско гражданство, с основно образование,омъжена, пенсионер, осъждана, с ЕГН ********** е повдигнато и се поддържа обвинение от Районна Прокуратура-гр.Кнежа за престъпление по чл.235,ал.6 вр.ал.2 вр.ал.1 от НК.

 Повдигнатото против подсъдимата Ана Б.М. обвинение е за това ,че от неустановена дата до 12.08.2011 год. в дома си, находящ се в с.Староселци, ул. "Пирин" № 7 съхранявала незаконно добита от другиго два кубически метра дървесина за огрев от летен дъб на стойност 120,00 лева, като предвид стойността на дървесината случаят е маловажен.

 В съдебното следствие подсъдимата М. даде обяснения по повдигнатото й обвинение като се призна за виновна и заяви,че описаната в ОА фактическа обстановка отговоря на истината.

 Бяха прочетени показанията на свидетелите Валентин Петров,Цветелин Павлов и Пламен Кръстев като от показанията на същите се установи ,че  те са установили,че  подсъдимата М. от неустановена дата до 12.08.2011 год. в дома си, находящ се в с.Староселци, ул. "Пирин" № 7 е съхранявала незаконно добита от другиго два кубически метра дървесина за огрев от летен дъб.

 Стойността на тази дървесина според заключението на експерта Е.Гергов от досъдебното производство е 120лв.,а предвид стойността на дървесината ,случая е маловажен.

 Съдът дава вяра изцяло на показанията на свидетелите,които счита за обективни ,достоверни и непротиворечиви по между им и със събраните по делото доказателства.

 Въз основа на събраните по делото доказателства,съдът счита за безспорно установена и доказана описаната в обвинителния акт на РП-гр.Кнежа фактическа обстановка,поради което намира,че от обективна и субективна страна подсъдимата е извършила престъпление по чл.235,ал.6 вр.ал.2 вр.ал.1 от НК.

   Обект на престъплението е дърводобива като стопански отрасъл.

 Предмет на престъплението са 2,0 куб.метра дървесина от летен дъб на стойност 120лв.

 Субект на престъплението е подсъдимата Ана Б.М. .

 От обективна страна престъплението е извършено от подсъдимата Ана Б.М. от неустановена дата до 12.08.2011 год. в дома си, находящ се в с.Староселци, ул. "Пирин" № 7,където е съхранявала незаконно добита от другиго два кубически метра дървесина за огрев от летен дъб на стойност 120,00 лева, като предвид стойността на дървесината случаят е маловажен.

 От субективна страна престъплението е извършено от подсъдимия Ана М. виновно при условията на пряк умисъл ,тъй като е съзнавала общественоопасния му характер,предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искала настъпването им.

 При определяне на вида и размера на наказанието на подсъдимата М. след като взе предвид тезите на страните,доброто процесуално поведение на подсъдимата,искреното й разкаяние и съжаление за извършеното,съдът на осн.чл.235,ал.6 вр.ал.2 вр.ал.1 вр.чл.54,ал.1 от НК й наложи наказание минимална глоба   в размер на 100лв.,платима по сметка на съда.

 Освен това ,съдът осъди подсъдимата Ана М. да му заплати направените по делото разноски в размер на 25лв./двадесет и пет лева/.

 Според съдът така определеното и наложено на подсъдимата наказание ще изиграе своята възпитателно-поправителна роля по отношение на нея и на останалите неустойчиви към такива прояви членове на обществото съгласно нормата на чл.36,ал.1 от НК.

 Причина за извършване на престъплението е желанието на подсъдимата М. да си набави дърва за огрев по незаконен начин.

           При тези мотиви,съдът постанови присъдата си. 

 

                                                    Районен съдия:……………………