П   Р   И   С   Ъ   Д   А    № 111

 

 

                              Гр.Кнежа, 30.05.2012г.

 

                     В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

    Кнежанският Районен съд в публично съдебно заседание на 30.05.2012г./тридесети май/ през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                           Председател:  П. Тодоров

 

 при секретаря Д.Д. като разгледа докладваното от Прокурора Чавдар Мънев НОХД№ 9/2012г. по описа на съда въз основа на закона,данните и доказателствата по делото постанови следната

 

                              П   Р   И   С   Ъ   Д  А :

 Признава подсъдимия Б.С.М. , роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин , неженен, с основно образование, временно работещ, неосъждан, ЕГН:********** за ВИНОВЕН в това,че: В периода от неустановена дата до 09.05.2011г. в гр. Кнежа, Обл.Плевен, ул." Вела Пеева " № 23, сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа - извършил директно присъединяване към уличната мрежа ниско напрежение на домакинството чрез сваляне /изваждане от клемата/ захранващата линия / проводник/ на нулата на средството за търговско измерване на електрическа енергия / електромер /, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия.

 На осн. чл. 234в, ал.1 /редакция от ДВ,Бр.26/2004г./ вр.чл.78а,ал.1 от  НК освобождава от наказателна отговорност подсъдимия Б.С.М. със снета по-горе самоличност за извършеното престъпление и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000лв./хиляда лева/,платима по приходната сметка на съда.

 Осъжда подсъдимия Б.С.М. със снета по-горе самоличност да заплати на съда направените деловодни разноски в размер на общо 80лв./осемдесет лева/ по приходната сметка на съда.

 Присъдата подлежи на въззивно обжалване и на протест пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.

 

                                           Районен съдия:.....................

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М О Т И В И  по  П Р И С Ъ Д А № 111/30.05.2012г.,постановена по НОХД №9 /2012г. по описа на РС-гр.Кнежа

 

   Против подсъдимия Б.С.М. , роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин , неженен, с основно образование, временно работещ, неосъждан, ЕГН:********** е повдигнато и се поддържа обвинение от РП-гр.Кнежа за престъпление по чл.234в,ал.1 от НК.

 Повдигнатото против подсъдимия  Б.М. обвинение е за това,че : в периода от неустановена дата до 09.05.2011г. в гр. Кнежа, Обл.Плевен, ул." Вела Пеева " № 23, сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа - извършил директно присъединяване към уличната мрежа ниско напрежение на домакинството чрез сваляне /изваждане от клемата/ захранващата линия / проводник/ на нулата на средството за търговско измерване на електрическа енергия / електромер /, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия.

 Подсъдимият направи самопризнание по повдигнатото му обвинение,като се призна за виновен по същото и разясни,че е извършил престъплението ,поради липса на парични средства да си плаща тока като изрази искрено съжаление и разкаяние за деянието си.

 Той даде съгласие да бъдат прочетени показанията на свидетелите П.Р.,П.С. и В.Б. от досъдебното производство,както и да бъдат прочетена експертизата на експерта А.С..

 Беше прочетен и приет по делото Констативен протокол №3004202 от 09.05.2011г.

 Въз основа на събраните по делото доказателства,съдът счита ,че престъплението е доказано от обективна и субективна страна.

 Обект на престъплението е енергетиката на страната.

 Предмет на престъплението е електроразпределението.

 Субект на престъплението е подсъдимия Б.М. .

 От обективна страна престъплението е извършено от подсъдимия М. в периода от неустановена дата до 09.05.2011г. в гр. Кнежа, Обл.Плевен, ул." Вела Пеева " № 23,като сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа - извършил директно присъединяване към уличната мрежа ниско напрежение на домакинството чрез сваляне /изваждане от клемата/ захранващата линия / проводник/ на нулата на средството за търговско измерване на електрическа енергия / електромер /, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия.

 От субективна страна престъплението е извършено от подсъдимия Б.М.  виновно при условията на пряк умисъл,тъй като е съзнавала общественоопасния му характер,предвиждала е неговите общественоопасни последици и е искала настъпването им.

 При определянето на вида и размера на наказанието на подсъдимия Б.С.М.,съдът взе предвид,че по отношение на престъпното деяние и дееца следва да намери приложение нормата на чл.78а,ал.1 от НК,тъй като са налице законовите предпоставки за това.

 Предвид изложеното на осн. 234в,ал.1 вр. чл.78а,ал.1 от НК освободи подсъдимия Б.С.М. със снета по-горе самоличност от наказателна отговорност за повдигнатото му обвинение и му наложи административно наказание глоба към минимума в размер на 1000лв./хиляда лева/,платима по сметка на съда.

 Освен това осъди подсъдимия Б.С.М.  със снета по-горе самоличност да заплати на съда разноски в размер на 80лв./осемдесет лева/.

 Според съдът с така наложеното на подсъдимия Б.С.М. наказание се изпълняват повелите на наказателния закон за възпитателно-предупредително въздействие по отношение на него и на останалите неустойчиви към такива престъпления членове на обществото.

 

                  При тези мотиви ,съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                             Районен съдия:.........................