РЕШЕНИЕ № 179

 

гр. Кнежа, 20.09.2019 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КНЕЖАНСКИ РАЙОНЕН СЪД, в публичното заседание на осемнадесети септември през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Мая Кончарска,

при секретаря Ивета Ружова,

като разгледа докладваното от съдията Кончарска АН дело № 173 по описа на РС – Кн. за 2019 година  и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

С Електронен фиш /ЕФ/ за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство или система серия К № 2662601 на ОДМВРПл., на основание чл. 189, ал.4 във вр. с чл. 182, ал.1, т.5 от ЗДвП на А.И.Б., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание Глоба в размер на 600.00 лв. за нарушение по чл. 21, ал.1 от ЗДвП.

Недоволен от така наложеното административно наказание е останал жалбподотелят А.Б., който моли съда да отмени електронния фиш като незаконосъобразен.

В съдебното заседание жалбоподателят поддържа жалбата при изложените в нея съображения и моли съда да отмени ЕФ. Алтернативно, да намали размера на наложената му глоба. 

Въззиваемата страна – редовно призована, не изпраща процесуален представител. Не е изразено становище по жалбата.  

Въз основа на събраните по делото доказателства, преценени в тяхната съвкупност и поотделно като безпротиворечиви и относими към предмета на делото, съдът направи следните фактически и правни изводи:

Жалбата е подадена от активно легитимирано лице с изявен правен интерес. Подадена е в законоустановения в чл. 189, ал.8 от ЗДвП преклузивен срок и същата е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

На 23.03.2019 год. в 15:03 часа в гр. Кн., ул. „Д. Б.“, км. 73+00, с посока на движение към гр. Пл., контролните органи при РУ – Кн. към ОД на МВР гр. Пл. са заснели с помощта на автоматизирано техническо средство TFR1-M № 633, находящо се в служебен лек автомобил – Опел Астра с рег.№ ********, собственост на ОД на МВР –Пл., МПС марка и модел АУДИ А 4 с рег.№ ********, управлявано със скорост от 94 км/ч (доколкото измервателния уред дава отклонение в диапазона от 3 километра), при разрешена 50 км/ч за населено място.

Въз основа на горната констатация на собственика на МПС – жалбоподател в настоящото производство, е съставен електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство. ЕФ е издаден от ОДМВР Пл., като на жалбоподателя за извършено нарушение по чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, на основание чл. 189, ал.4 вр. чл. 182, ал.1, т.5 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 600 лв.

Към датата на нарушението е настъпила законодателна промяна в  чл. 189, ал.4, изр. първо от ЗДвП – ДВ, бр. 54/ 05.07.2017 год., в сила от 09.07.2017 год., с която е преодоляно приложението на ТР № 1/ 2014 год. на ОСК на ВАС. Цитираната разпоредба гласи, че при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, за което не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Видно е, че понастоящем в ЗДвП няма изрично изискване дали нарушенията да се установяват със стационарно или мобилно техническо средство.

При издаването на обжалвания електронния фиш не са допуснати твърдяните в жалбата до РС – Кн. нарушения. Изискванията относно издаването на електронен фиш са залегнали в ЗДвП и Наредба № 8121з-532/ 12.05.2015 год. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата.

Съгласно нормативната база, електронният фиш следва да съдържа точно посочени реквизити, а именно – териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на МПС, собственика на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушените разпоредби, размер на глобата, срокът, сметката или мястото на доброволното й заплащане. Всички тези задължителни реквизити се съдържат в обжалвания фиш, поради което, съдът прие, че при издаването му не са допуснати процесуални нарушения.

От представените от АНО и приобщени от съда писмени доказателства, става ясно, че са спазени и условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата, въведени с Наредба № 8121з-532/ 12.05.2015 год. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата.

Използваното автоматизирано техническо средство ТFR1-М № 633 е одобрено по реда на Закона за измерванията, видно от приложения по делото протокол от проверка на мобилна система за видеоконтрол. От така посочения протокол се установява по безспорен начин годността на техническото средство, чрез което е измерено превишението на скоростта, както и възможността на това средство автоматично да фиксира допуснати нарушения за скорост при предварително зададени параметри.

От събраните по делото доказателства се установи по несъмнен начин, че съставът на административното нарушение по чл. 21, ал.1 от ЗДвП е осъществен от обективната страна. Съгласно чл. 189, ал.4, изр. първо от ЗДвП, при нарушение установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер определен за съответното нарушение.

От представените и приобщени по делото доказателства се установява по несъмнен начин мястото, на което е установено нарушението, като същото е посочено коректно в издадения електронен фиш. От приложените веществени доказателствени средства – снимки и разпечатки от паметта на техническото средство, както и от изготвения от полицейските служители протокол също се установява точното място, на което е извършено нарушението, както и посоката на движение на МПС.

Видно от фотоснимката и разпечатката от системата, действителната измерена скорост на движение на МПС е била 97 км/ч, като контролният орган е приспаднал допустимата грешка, която при измерване на скоростта в обхват до 100 км/ч е в границите на 3 км/ч.

По делото е безспорно установено и обстоятелството, че МПС е собственост на жалбоподателя, като не са представени и не се събраха доказателства жалбоподателят да е посочил пред компетентните органи друго лице, на което да е било предоставено управлението на автомобила към датата и часа на констатираното  нарушение.

Наложената с електронния фиш санкция е определена в законоустановения размер по чл. 182, ал.1, т.5 от ЗДвП и съответства на степента и характера на нарушението.

По изложените по-горе фактически и правни съображения, съдът намира, че обжалваният електронен фиш следва да бъде потвърден с оглед липсата на допуснати съществени нарушения при издаването му и доказаност на извършеното нарушение.

 

Водим от горното и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН,  Съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА ЕЛЕКТРОНЕН ФИШ Серия К № 2662601 на ОДМВР – ПЛ. за нарушение по чл. 21, ал.1 от ЗДвП, установено и заснето с автоматизирано техническо средство TRF1-M 633 на 23.03.2019 год. в 15:03 часа в населено място гр. Кн., ул. „Д. Б.”, км. 73+00, с посока на движени към гр. Пл., с който на основание чл. 189, ал.4 във връзка с чл. 182, ал.1, т.5 от ЗДвП на А.И.Б., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 600 (шестстотин) лева.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр.Пл., по реда на Гл. 12 от АПК, в 14-дневен срок от деня на получаване на съобщението, че същото е изготвено.  

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: