Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 176

 

                                     гр. Кнежа   19 . 09 . 2019 г.

 

                           В    И  М  Е  Т  О    Н А     Н  А  Р О  Д  А

 

    КНЕЖАНСКИЯ РАЙОНЕН СЪД  в открито заседание проведено на    осемнадесети септември   две хиляди и деветнадесета година  в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ : АНТОН АНТОНОВ

 

при  секретаря : ИРЕНА ЛУКАНОВА

като разгледа докладваното от  съдията    ах.дело № 94  по описа  за  2019  год. за да се произнесе взе предвид следното :  

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

М.С.М., с ЕГН **********,***, представляван от адвокат Ц.А. от ПлАК, е обжалвал Наказателно постановление № 1617 от 04.04.2019 год. на Директора на Регионална дирекция по горите – гр. Л., връчено на 08.04.2019 год.,с което за нарушение на чл.213, ал.1, предложение трето, т.1 от Закона за горите , на основание чл.275, ал.1 , т.2 от Закона за горите и чл.53 , ал.1 и ал.2  от ЗАНН му е  наложена глоба по чл.266 , ал.1 , предложение трето от Закона за горите /ЗГ/ , в  размер на 100 лева. Иска се съдът да постанови решение с което отмени изцяло обжалваното НП като незаконосъобразно .

   Ответната страна, редовно призована не изпрати представител и не изрази становище по жалбата.

   Съдът като прецени събраните по делото доказателства – гласни и писмени, поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в рамките на преклузивния срок по чл. 59, ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, чрез административно-наказващия орган, който го е издал , поради което същата се явява процесуално допустима и следва да бъде разгледана .

От представените по делото доказателства и разпита на свидетелите: Р.В.Р. - актосъставител, А.В.В.,  Ц.П.Д. – свидетели по АУАН-а, и Н.С.М. и М.М.И. съдът счита за установено следното: На 01.10.2018 год. в 16:30 часа в землището на с. П., общ. И., в отдел 107, подотдел г1, държавна горска територия, свидетелите: Р.В.Р. и А.В.В. – горски надзиратели, мобилен контролен екип към ТП-ДГС-Плевен извършвали охрана по Закона за горите в землището на с. П.. Там чули моторни триони, с които се извършвала сеч и успели да заловят мъж и жена, на които на място съставили актове, а на избягалите съставили констативен протокол, който изпратили в РУП-Д. Д.. Полицията издирила другите хора и ги призовали в Кметството с.Гл.. Там съставили АУАН-и по Закона за горите, като жалбоподателя отказал да подпише акта и този му отказ бил удостоверен с подписа на свидетеля Ц.П.Д..

Въз основа на този АУАН Директора на Регионална дирекция по горите – гр.Л. издал обжалваното НП.

Недоволен от наказателното постановление жалбоподателят М.С.М. обжалва същото пред  съда с искане  то да бъде отменено, като незаконосъобразно. Мотивите му за това са следните: Описаното в обжалваното НП не отговаря на действителната фактическа обстановка, тъй като той не е присъствал на мястото описано в постановлението; Дал е обяснение в гр.И., където задържаните лица потвърдили, че не са го виждали на мястото описано в НП; Не му е отнеман бензинов мотор и конска каруца и въпреки това са му издадени осем наказателни постановления за един и същи случай.

Изложеното от жалбоподателя М., че не е бил на 01.10.2018 год. в 16:30 часа в землището на с. П., общ. И., в отдел ***, подотдел г1, държавна горска територия, потвърдиха всички разпитани по делото свидетели.

                    При така установената фактическа обстановка съдът стигна      до следните правни изводи:

Жалбата е подадена в срок от процесуално легитимно лице – наказано с наказателното постановление и е процесуално допустима, а разгледана по същество, съдът намира същата за основателна, поради което атакуваното постановление е не законосъобразно и следва да бъде отменено при следните съображения: Настоящото производство е от административнонаказателен характер и  при него следва да се установи има ли извършено деяние, което да осъществява състав на административно нарушение по смисъла на ЗАНН; дали това деяние е извършено от лицето, посочено в акта и наказателното постановление като нарушител и дали е извършено виновно. В тежест на административнонаказващия орган е да докаже по безспорен начин пред съда, че е налице административно нарушение, самоличността на извършителя и неговата вина. Съставените АУАН-и нямат обвързваща доказателствена сила. Посоченото в актовете не се счита за доказано, като при това производство се прилагат съответно правилата на НПК и нарушителя се счита за невиновен до доказване на противното. За да бъде наказателното постановление правилно и законосъобразно е необходимо стриктно да бъдат спазени и изискванията на ЗАНН относно съставянето на акта и издаването на постановлението.

В случая липсват каквито и да са доказателства жалбоподателя М.С.М. на 01.10.2018 год. в землището на с. П., да товари на конска каруца 1 пр. куб. м. брестови дърва за огрев, без да са маркирани с контролна горска марка.

Настоящият състав счита, че при съставяне на АУАН №105262 от 19.11.2018г. и издаване на обжалваното НП № 1617 от 04.04.2019 година, са било допуснати съществени процесуални нарушения от актосъставителя и от административно-наказващия орган на чл.42, т.4 от ЗАНН   и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, които  са довели до нарушаване правото на защита на жалбоподателя. В събраните в административно-наказателната преписка и пред съда писмени и гласни доказателства липсват убедителни такива , че и М.С.М. е бил заедно с избягалите нарушители  на 01.10.2018 год. в 16:30 часа от землището на с. П., общ. И., в отдел ***, подотдел г1, държавна горска територия. Свидетелите: Р.В.Р. и А.В.В. – горски надзиратели, заявиха, че в гората не са виждали М. – жалбоподателя, а на място заловили две лица – майка и син на които съставили актове. Те казали имената на другите, избягалите нарушители и по съставения констативен протокол изпратен в МВР, се установили имената на другите.

Свидетелите: Н.С.М. и М.М.И., които били на 01.10.2018 год. в 16:30 часа в землището на с. П., общ. И., в отдел ***, подотдел г1, държавна горска територия и избягали, като изоставили каруците и конете си, са категорични, че с тях не е бил  М.С.М..

Настоящият състав счита, че НП е издадено без да се изяснят в пълнота всички факти и обстоятелства относими за отговорността на наказаното лице. В хода на съдебното следствие не се събраха безспорни доказателства, от които да може да се обоснове извод, че на посочените в НП дата и място именно жалбоподателят е извършил нарушение по Закона за горите.

При така събраните доказателства се налага извод, че обжалваното НП е постановено при неизяснена фактическа обстановка и при непълнота на доказателствата. В случая административно-наказващият орган не е изпълнил задължението си по чл.52, ал.4 от ЗАНН, преди постановяване на обжалваното НП да прецени възраженията и събраните доказателства, а когато е необходимо да извърши и разследване на спорните обстоятелства.

Така допуснатите процесуални нарушения са съществени, тъй като са пречка жалбоподателят да разбере за какво конкретно нарушение е ангажирана административнонаказателната му отговорност и адекватно да организира защитата си. Същото не може да бъде санирано в хода на проведеното съдебно следствие и обуславя отмяната на атакуваното по съдебен ред наказателно постановление. 

Водим от горното и на основание чл. 63, ал.1, пр.3 от ЗАНН , съдът

 

                                       Р   Е   Ш   И:

 

    ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и  НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1617 от 04.04.2019 година на Директора на Регионална дирекция по горите – гр. Л., с което на основание чл. 53, ал.1 и ал.2 от ЗАНН  и чл. 275, ал.1, т.2 от Закона за горите на  М.С.М., с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание ГЛОБА по чл. 266, ал.1, предложение трето от Закона за горите в размер на 100 лева , за нарушение по чл. 213, ал.1, предложение трето, т.1 от Закона за горите, извършено на 01.10.2018 год. в землището на с. П., общ. И..   

    Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Пл., по реда на Гл. 12 от АПК, в 14-дневен срок от деня на получаване на съобщението, че същото е изготвено. 

 

                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: