Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 172 

 

                                         гр. Кнежа  24 . 09 . 2019 г.

 

                             В    И  М  Е  Т  О    Н А     Н  А  Р О  Д  А

 

 

    КНЕЖАНСКИЯ РАЙОНЕН СЪД  в открито заседание проведено на  единадесети септември  двехиляди и деветнадесета  година  в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОН АНТОНОВ

 

при  секретаря : ИРЕНА  ЛУКАНОВА

като разгледа докладваното от  съдията    Ах .дело № 69  по описа  за  2019  год. за да се произнесе взе предвид следното :

    Производството по делото е образувано по жалба на „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД, ЕИК: 131070585, със седалище и адрес на управление гр.С., п.к.1404, район Тр., ж.к.“Г. Д.“, бл.**, сграда Кр., вх.“*“, ап.**, представлявано от К.Д.К., с пълномощник адвокат Е.К. от САК,  ПРОТИВ: Наказателно постановление № 15- 0000978 от 08.02.2019 година, издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда“  гр.Пл., с което на основание чл. 416, ал.5 от Кодекса на труда /КТ/ и във връзка с чл.414, ал.3 от КТ, в качеството му на работодател е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева, за нарушение на чл.1, ал.2 във връзка с чл.62, ал.1 от КТ.

 В жалбата се посочва, че подробни  съображения ще се изложат след запознаване с административната преписка.

   Представиха се следните писмени доказателства: Наказателно постановление № 15- 0000978 от 08.02.2019 година, издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда“  гр.Пл., получено на 05.03.2019г.; АУАН № 15- 0000978 от 23.01.2019г. на ИА“ГИТ“ – Пл.; Известие за доставка на 05.03.2019г.; Пощенски плик с клеймо на изпращане – 12.03.2019г.; Възражение от К.Д.К. от 28.01.2019г. на основание чл.44, ал.1 от ЗАНН; Заверен препис от граждански договор № 7/17.01.2019г.; Обяснения от С. Г. И. от 24.01.2019г.; Обяснения от Т. Г. Д. от 24.01.2019г.; Договор между „Кроки-М“ ЕООД- гр.Б. Сл. и „Каро Трейдинг“ ООД-С. от 22.11.2018г.; Допълнително споразумение между двете фирми за съвместно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната страна; Приложение №1 към договора от 22.11.2018г. ; Идентификационна карта; Констативен протокол от 18.01.2019г.; Пълномощно – препис; Договор за изпълнение на строително-монтажни работи №189/08.11.2018г. между Община И. и  „Каро Трейдинг“ ООД-С.. Бяха разпитани и свидетелите: Б.А.Н. - „главен инспектор“ в Дирекция Инспекция по труда; И.М.Д. - „старши инспектор“ в Дирекция Инспекция по труда; С.Д.М. - Директор на Диреция“ Финансово – стопански дейности и административно обслужване“ и Главен счетоводител на община И. и М. М. И. ***.

 Ответната страна, редовно призована се представляваше от ст. юрисконсулт Р.И., която счита жалбата за неоснователна и недоказана и моли да бъде оставена без уважение, като изложи своите съображения в хода „ по същество“.

      Съдът като прецени събраните по делото доказателства – гласни и писмени, поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена от страна посочена в обжалваното наказателно постановление като нарушител, чрез административно-наказващия орган, който го е издал , поради което същата се явява процесуално допустима и следва да бъде разгледана.

    От събраните по делото доказателства и разпита на свидетелите,  съдът счита за установено следното: На 08.11.2019г. се сключва Договор за изпълнение на строително-монтажни работи №189/08.11.2018г. между Община И. и  „Каро Трейдинг“ ООД-С., в който т.I, чл.1, ал.2 са посочени улиците на които ще се извърши основен ремонт. В т.IV, чл.19, т.5 и т.7 от Договора изрично е посочено възложителя да не възлага работа или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на изпълнителя, освен в случаите и при условията предвидени в ЗОП. В т.7 Изпълнителя се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от три дни от сключване на Договора за изпълнение на строително-монтажни работи №189/08.11.2018г., както и в срок от три дни от сключване на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, Изпълнителя изпраща копие на договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл.66, ал.2 и 11 от ЗОП.

На 18.01.2019г. в 14,00 часа на обект реконструкция на улична мрежа в гр.И., ул.“Васил Коларов“, на която работи „Каро трейдинг“ ООД гр.С., служители на Дирекция „Инспекция по труда“- със седалище гр. Плевен, свидетелите: Б.А.Н. - „главен инспектор“ в Дирекция Инспекция по труда и И.М.Д. - „старши инспектор“ в Дирекция Инспекция по труда, констатирали, че отношенията между П.П.П., с ЕГН **********, предоставящ на 18.01.2019г. в 14,00 часа работна сила като „майстор“ и „Каро трейдинг“ ООД гр.С., не са уредени като трудови правоотношения. Свидетелите Б.Н. и св. И.Д., заявиха, че при посещението си на улицата имало 15-20 човека, които работили, като е имало и строителна техника. Свидетелите се представили на работниците кои са, попитали ги какво правят и те казали, че редят бордюри. Проверяващите направили опит да запишат хората, но някои от тях не си знаели ЕГН-тата, както и към коя фирма работят. Инспекторите прекъснали записването в констативния протокол, тъй като на обекта нямало технически ръководител и преценили, че в Община Искър трябва да уточнят коя фирма работи на обекта. На този етап от проверката св.Б.Н. изготвил констативния протокол, приложен към делото, в който бил вписан и П.П.П., с ЕГН **********.***.Искър свидетелите Б.А.Н. и И.М.Д. разбрали името на фирмата и от там извикали техническия ръководител. Заедно с него, представител на общината и представител на МВР отишли на обекта на ул.“Васил Коларов“, но там не заварили никого. При извършване на тази проверка на 18.01.2019г. на представителя на „Каро Трейдинг“ ООД, проверяващите връчили списък с необходимите документи и призовка кога да се явят в гр.Пл.. Там бил съставен АУАН  №15-0000978 от 23.01.2019г. на „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД, ЕИК: 131070585, със седалище и адрес на управление гр.С., п.к.1404, район Тр., ж.к.“Г. Д.“, бл.**, сграда Кр., вх.“*“, ап.**, представлявано от К.Д.К., за това, че при извършена проверка на място на 18.01.2019г. в 14,00 часа на обект реконструкция на улична мрежа в гр.И., ул.“В. К.“, на която работи „Каро трейдинг“ ООД гр.С. и на 23.01.2019г. в Д „ИТ“ седалище Пл., записаните в АУАН-а, като актосъставител - Б.А.Н. и И.М.Д., като свидетел установили , че отношенията между П.П.П., с ЕГН **********, предоставящ на 18.01.2019г. в 14,00 часа работна сила като „майстор“ и „Каро трейдинг“ ООД гр.С., не са уредени като трудови правоотношения.

Акта е подписан от пълномощник на управителя на фирмата без възражения, а такива са подадени по-късно, придружени с писмени доказателства.

Въз основа на този АУАН АУАН  №15-0000978 от 23.01.2019г. Директора на Дирекция „Инспекция по труда“  гр.Пл. издал обжалваното наказателно постановление.

„Каро трейдинг“ ООД гр.С. обжалва постановлението, като счита, че е неправилно и незаконосъобразно. Съображенията за това искане са изложени във възражението на управителя от 28.01.2019г., а то е, че на обекта на 18.01.2019г. са работили лица, които не са работници на „Каро трейдинг“ ООД гр.С., а на фирма „Кроки – М“ ЕООД. В тази връзка се представиха и приеха писмени доказателства, подробно описани по-горе в обстоятелствената част на настоящото решение.

  При така установената фактическа обстановка съдът стигна до следните правни изводи:

     Жалбата е подадена в срок от лице – наказано с наказателно постановление и е процесуално допустима  а разгледана по същество, съдът намира същата за неоснователна, поради което атакуваното постановление е законосъобразно и следва да бъде потвърдено при следните съображения: Обжалваното наказателното постановление е издадено в шестмесечния преклузивен срок по чл. 34, ал. 3 от ЗАНН. Спазени са сроковете за издаване на НП. АУАН е съставен от служител, който е упълномощен с надлежна заповед за това, а НП е издадено от компетентно лице.

    Съдът  дава вяра на показанията на свидетели Б.А.Н. и И.М.Д., тъй като чрез тях се установи какво са констатирали при проверката на 18.01.2019г. в 14,00 часа на обект реконструкция на улична мрежа в гр.И., ул.“В. К.“, на която работили „Каро трейдинг“ ООД гр.С. и на 23.01.2019г. в Д „ИТ“ седалище в гр. Пл.. Същите свидетели обясниха и как са съставили констативния протокол от същата дата и АУАН  №15-0000978 от 23.01.2019г.

    Съдът  дава вяра на показанията и на свидетели: С.Д.М. - Директор на Диреция“ Финансово – стопански дейности и административно обслужване“ и Главен счетоводител на община И. и М. М. И. ***, с които се установи, че към дата 18.01.2019г. те не са били уведомени, че по Договор за изпълнение на строително-монтажни работи №189/08.11.2018г. сключен между Община И. и  „Каро Трейдинг“ ООД-С., е възложена  работа или части от нея на подизпълнители.

Представените от жалбоподателя писмени документи, подробно описани по-горе в обстоятелствената част на настоящото решение,  съдът счита за несъотносими към настоящият казус, при следните съображенията: Това са частни документи касаещи обяснения на служители на фирмата и договор с анекс между две фирми, и тези документи съществуват само в техните архиви. Не се представиха никакви писмени доказателства тези документи да са представяни на трети страни извън съставилите ги: „Кроки-М“ ЕООД- гр.Б. Сл. и „Каро Трейдинг“ ООД-С..

От представените писмени доказателства, настоящият състав счита за безспорно установено, че отношенията на лицето П.П.П., с ЕГН **********, с фирма „Каро трейдинг“ ООД не са уредени съгласно чл. 62, ал.1 от КТ. Лицето е заварено да работи като „майстор“  при реконструкция на ул.“В.  К.“. Същият е посочен с  ЕГН-то си, което сам е представил и е  сложил  подписа си, за това че работи от името на „ Каро трейдинг“ ООД. Представен е договор под № 189 от 08.11.2018г. на община И. с фирма „Каро трейдинг“ ООД  който е по закона за обществените поръчки и по него Община И. е възложител, а изпълнител е  фирма „ Каро трейдинг“ ООД. В този договор, в т.I, чл.1, ал.2 са посочени улиците на които ще се извърши основен ремонт. В т.IV, чл.19, т.5 и т.7 от Договора изрично е посочено, възложителя да не възлага работа или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на изпълнителя, освен в случаите и при условията предвидени в ЗОП. В т.7 Изпълнителя се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от три дни от сключване на Договора за изпълнение на строително-монтажни работи №189/08.11.2018г., както и в срок от три дни от сключване на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, Изпълнителя трябва да изпрати копие на договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл.66, ал.2 и 11 от ЗОП.

 Фирма „Каро Трейдинг“ ООД не е заявила подизпълнители,  а разпитаните  свидетели: С.Д.М. - Директор на Диреция“ Финансово – стопански дейности и административно обслужване“ и Главен счетоводител на община И. и М. М. И., не са запознати с това, че фирмата има подизпълнители. Още при сключаването на договора е следвало да бъде уведомен за това възложителя. Липсват доказателства за уведомяване на Община И. от фирма „Каро трейдниг“ ООД, която е имала възможност за това.

    Предвид изложеното, съдът счита, че  обжалваното НП следва да бъде потвърдено.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал.1, пр.1 от ЗАНН , съдът

 

 

                                             Р  Е  Ш  И :

 

    ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15-0000978 от 08.02.2019 година, издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда“  гр.Пл., с което на „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД, ЕИК: 131070585, със седалище и адрес на управление гр.С., п.к.1404, район Тр., ж.к.“Г. Д.“, бл.**, сграда Кр., вх.“*“, ап.**, представлявано от К.Д.К., с пълномощник адвокат Е.К. от САК, за нарушение на чл.1, ал.2 във връзка с чл.62, ал.1 от КТ, на основание чл. 416, ал.5 от Кодекса на труда  и във връзка с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда, в качеството му на работодател е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева.

    Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Пл., по реда на Гл. 12 от АПК, в 14-дневен срок от деня на получаване на съобщението, че същото е изготвено. 

 

                                               РАЙОНЕН  СЪДИЯ :