Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 196

 

                                      гр. Кнежа  21.12. 2016 г.

 

                             В    И  М  Е  Т  О    Н А     Н  А  Р О  Д  А

 

 

    КНЕЖАНСКИЯ РАЙОНЕН СЪД  в открито заседание проведено на двадесет и първи декември    две хиляди и шестнадесета година  в състав :

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: А.АНТОНОВ

 

при  секретаря : С. Х.

като разгледа докладваното от  съдията    АН дело № 239  по описа  за  2016  год. за да се произнесе взе предвид следното :

    С Постановление с мнение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от 18.12.2016г. Районна прокуратура гр.Кн. е направила предложение А.В.Т. ***  ,  за извършеното от него престъпление по чл. 343в , ал.2 от НК да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.78а  от НК .

    От събраните по делото доказателства съдът счита за установено следното : На 09.12.2016 г. свидетелите М. Пл. М. и Ст. Л. Хр., служители на РУМВР гр. Кн., изпълнявали служебните си задължения по контрол на автомобилния транспорт в гр. Кн. На ул. „Б. Т.“ спрели за проверка лек автомобил Ауди с per. № …….. Установили, че водач е А.В.Т. ***. Същият не представил свидетелство за управление на МПС, като заявил, че не притежава. За това му нарушение бил съставен АУАН бланков № 910034/09.12.2016 г. по описа на РУМВР гр. Кн.

След справка се установило, че срещу А.В.Т. има издадено и влязло в сила НП 15-0285-000180/08.10.2015 г. на Началника на РУМВР – Кн. за управление на МПС, без да притежава съответно свидетелство за управление.

От така установената по несъмнен начин фактическа обстановка е видно, че с деянието подсъдимият е осъществил състава на чл. 343 в, ал.2 от НК,

От субективна страна деянието е извършено при пряк умисъл, като форма на вината. Обвиняемият е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е общественоопасните последици и е искал тяхното настъпване.

    Подсъдимият А.В.Т. е роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН: **********.

       Подсъдимият  не  е осъждан ; не е освобождаван от наказателна отговорност  по Глава VІІІ от НК ; дееца не представлява обществена опасност , поради което съдът счита , че следва да се приложи разпоредбата на чл.78а , ал.1 от НК , като му се наложи наказание към минимума. Това наказание съдът счита , че ще изиграе своето превъзпитателно и превантивно значение спрямо подсъдимият .

    Водим от горното съдът ,

 

                                           Р     Е   Ш     И  :

 

    ПРИЗНАВА подсъдимият А.В.Т., роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН: **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП 15-0285-000180/08.10.2015 г. на Началника на РУМВР – Кн. за управление на МПС, без да притежава съответно свидетелство за управление, на 09.12.2016 г. е извършил друго такова деяние, като в гр. Кн. по ул.“ Б. Т.“ е управлявал лек автомобил Ауди с per. № ……. без да притежава свидетелство за управление на МПС, констатирано с АУАН бланков № 910034/09.12.2016 г. по описа на РУМВР гр. Кн., което е престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, като на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност  по повдигнатото  му обвинение по чл. 343в , ал.2 от НК  , по прокурорска преписка 673/2016г. на РП-Кн. и  НП № ЗМ 223/2016г. по описа на РУ МВР – Кн. и му НАЛАГА  административно наказание – ГЛОБА“ в размер на 1000/ хиляда/  лева   .

    Решението може да се обжалва или протестира пред ПлОС  в 15-дневен срок считано от днес  .

 

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :