Р   Е   Ш   Е   Н   И    Е   № 174

 

 

Гр.Кнежа, 21.12.2016г.

 

 

В     И  М  Е  Т  О    Н А     Н  А  Р  О  Д  А

 

  Кнежанският Районен съд в публично съдебно заседание на 22.11.2016г./двадесет и втори ноември/ през две хиляди и шестнадесета година  в състав:

 

                                                                             Председател : Пламен Тодоров

 

  при секретаря К.Д. като разгледа докладваното от съдията АНД№206/2016г. по описа на съда и за да се произнесе взе предвид следното :

 

  В.П.В. с ЕГН********** *** е предявил въззивна жалба против Наказателно Постановление №15-0248-000637 от 13.11.2015г. на Началника на РУ МВР-гр.Б. Сл.

 Въззивникът изтъква ,че не е съгласен с констатациите ,които са направени в процесното НП ,както и с наложеното му наказание.

 Той сочи ,че в описанието на извършените нарушения първо се твърди,че собственика на автомобил „Опел Астра“ с рег. №…….. е паркирал лекия автомобил на разстояние по-малко от 5 метра от пешеходна пътека,което нарушение е удостоверено с мобилна система TFR1-М 549/2010 като счита ,че няма как от снимката да се измери на колко метра от пешеходната пътека е паркиран автомобила ,без да е измерено с техническо средство и документирано със съответен видеоклип. Въззивникът  излага доводи,че твърдението да е била показвана снимката и видяна от водача е абсолютно невярно,тъй като в описанието на нарушението се казва,че автомобила е паркиран.

 Според въззивникът  не отговаря на истината и твърдението ,че не е предоставил контролен талон за което е бил глобен с 10,00лв. ,понеже след като е паркирал автомобила на сутринта в 08.15ч. ,а клипа е заснет в 10,55ч. не е бил на място,а на работа.

 От страна на въззивника е изискана разпечатка за мобилната система TFR1-M 549/2010 ,че за времето на създаване на клипа е преминала технически преглед.

 Въз основа на изложеното въззивникът иска от съда да отмени процесното НП.

  В жалбата става въпрос за Наказателно Постановление №15-0248-000637/13.11.2015г. на Началник Група към ОДМВР Вр.,РУ Б. Сл.

 Делото първоначално е било образувано като НАХД№566/2016г. по описа на РС-гр.Б. Сл. ,но поради отводи на всички районни съдии е било изпратено на ВКС за определяне на друг равнопоставен по степен съд,който да го разгледа.

 Видно от Определение №112/24.10.2016г.,постановено по КЧНД №1061/2016г. по описа на ВКС делото е било изпратено за разглеждане от РС-гр.Кн.

 При извършеното разпределение на делата на 26.11.2016г. в РС-гр.Кн.,делото е било разпределено със системата за разпределение на дела на мен като съдия-докладчик ,а аз независимо от това ,че през 2001г. съм започнал професионалната си кариера на районен съдия в РС-гр.Б. Сл. не съм се отвел от неговото разглеждане ,тъй като непознавам въззивника,който навярно е постъпил на работа като служител там след 2001г. и не считам ,че познанството ми  със съдии и служители,работили през 2001г. в РС-Б. Сл. ще повлияе върху моята обективност и безпристрастност.

 Към жалбата са комплектовани следните писмени доказателства от страните: 2 бр. копия от НП №15-0248-000637/13.11.2015г. на Началник група към ОДМВР-Вр.,РУ Б. Сл., копие от АУАН №725/22.10.2015г.,копие от Заповед №8121з-47/16.01.2015г. на М-ра на МВР,В.В.,Заповед №8121з-748/24.06.2015г. на М-ра на МВР,Р.Б., копие от Протокол №10-12-15 от 01.04.2015г.  от проверка на мобилна система за видеоконтрол TFR-1M №4835 с индент.№549/10 , копие от клип №6354, Радар 549, на гърба на снимката от клипа се намира справка от първоначална регистрация от 17.01.2008г.,09,01ч. на Опел Астра Ф ,бордо металик с рег. №……… и копие от разпечатка от мобилно техническо устройство TFR1-M 549 от 17.09.2016г. за 11.05.2015г.-10:55:24ч.

  По делото се проведе 1 бр.о.с.з.

Жалбоподателят не се яви в о.с.з.,но е изпратил писмени бележки от чието съдържание е видно ,че поддържа жалбата си за отмяна на процесното НП и излага правни аргументи за това.

От страна на въззиваемия  не се яви представител и не е взето отношение по предявената жалба.

Бяха разпитани по делото свидетелите : Х.Ц.Х.  и Ц.Д.М. от които първият е актосъставител,а вторият е свидетел по съставения на въззивника АУАН.

 Видно от показанията на актосъставителя Х.Ц.Х.  е,че си спомня случая на 22.10.2015г. относно снимков материал от система за мобилен видеоконтрол TFR1-M  с №549/2010г. ,касаещ направен видеоклип №6354 на лек автомобил Опел „Астра“ ,чиито номер не си спомня е установил ,че е извършено нарушение –неправилно паркиране в зоната на пешеходна пътека в гр.Б. Сл. на кръстовището на ул.“Кл. О.“ и ул.“Гимназиална“ в близост до фотото на същия град. Този свидетел разясни ,че нарушението е от 11.05.2015г. и на база на информацията на уреда е съставил АУАН като колегата му М. е бил свидетел при установяването на нарушението,по съставянето и  по връчването на АУАН на нарушителя.

 От показанията на свидетелят Х. се установява ,че заедно с колегата си М. са установили нарушението от 11.05.2015г.  на 22.10.2015г.,когато са гледали съответния клип от първата дата.

 Свидетелят  Ц.Д.М. каза ,че  е подписал предявения му от съда АУАН като свидетел ,който акт бил съставен след като на 22.10.2015г. в сградата на РУ Б. Сл. бил призован жалбоподателя на когото била показана снимка от система за мобилен видеоконтрол TFR1-M с №549/2010г. за неправилно паркиране  в централната градска част на ул.“Кл. О.“,което било паркиране върху пешеходна пътека в близост на кръстовище с ул.“Г.“. Свидетелят М. потвърди ,че тази снимка била от май месец и се отнасяла за автомобил  Опел „Астра“,комби червен на цвят. Освен това този свидетел каза ,че на нарушителя били показани не само снимката ,а и клипа като колегата му Х. му съставил акт като заяви ,че е очевидец. Беше заявено от свидетелят М. ,че нарушителя не е представил контролен талон.

 От страна на свидетеля по АУАН се заяви ,че снимката е била направена от технически изправно средство,преминало през съответните проверки и прегледи.

 Съдът дава вяра на показанията на двамата свидетели относно описанието на нарушението ,но не им дава вяра в частта относно установяването на нарушението ,тъй като показанията им се кореспондират с събраните по делото писмени и веществени доказателства в тази насока.

След като се запозна по отделно и съвкупно със събраните по делото  доказателства,съдът счита за установена следната фактическа обстановка :

 Видно от съдържанието на АУАН №725/22.10.2015г. на въззивникът В.В.  е бил съставен съответния акт за това ,че на 11.05.2015г. около 10,55ч. в гр.Б.Сл.,ул.“Кл.О.“ до кръстовището с ул.“Г.“ управлява л.а.“Опел Астра“ с Рег.№………. негова собственост като паркира на разстояние по-малко от 5/пет/ метра от пешеходна пътека. Нарушението установено от тех.с-во Система за мобилен видеоконтрол TFR1M 549/10г. с клип №6354 показан и видян от водача. Без к.т. към СУМПС.

 Описана е някакви законови разпоредби „183,ал.4,т.8,пр.4. 50лв. и 6 КТ“ като това е квалифицирано като административно нарушение на чл.98,ал.1,т.6,чл.100,ал.1,т.1 от ЗДвП , записано е и „183,ал.1,т.1 вр.2. 10лв.“ и този АУАН е било връчен на въззивника на 22.10.2015г. ,което не се оспорва от него.

 От страна на въззивникът  в описания АУАН не е записано възражение.

 Въз основа на описания АУАН, административно –наказващия орган е издал на въззивника процесното Наказателно Постановление №15-0248-000637/13.11.2015г. на Началник Група към ОДМВР Вр.,РУ Б. Сл., упълномощен с МЗ 8121з-748/24.06.2015г. за това ,че на 11.04.2015г. в 10,55ч. в гр.Б. Сл. на ул.“Кл.О.“ до кръстовището с ул.“Г.“ като водач на лек автомобил Опел Астра Ф с рег. №………,държава България при обстоятелства : Б. Слатина на кръстовището на ул.“Кл.О.“ и ул.“Гимназиална“ е паркирал лек автомобил Опел Астра Ф с рег. №………,негова собственост на разстояние по-малко от пет метра от пешеходна пътека.

 Посочено е ,че нарушението е заснето с мобилна система за видеоконтрол TFR1-M 549/2010,видеоклип №6354 като снимка на нарушението е видяна от водача,който не е представил контролен талон към СУМПС.Описано е че въззивникът е извършил :

1.спира за престой и паркиране върху или на по-малко от 5 метра от пешеходна пътека ,с което виновно е нарушил чл.98,ал.1,т.5 от ЗДвП и

2.не носи контролния талон от свидетелството за управление ,с което виновно е нарушил чл.100,ал.1,т.1 от ЗДвП.

 На осн.чл.53 от ЗАНН вр.чл.183,ал.4,т.8 от ЗДвП и чл.183,ал.1,т.1,пр.2 от ЗДвП на въззивника са наложени наказания глоби в размер на 50лв. и в размер на 10лв.

 Освен това на осн.Наредба №Iз-2539 на МВР са му отнети общо 6 точки и са му останали 39 контролни точки.

 АУАН и процесното НП са били съставени ,съответно издадени от компетентни за това лица,което се установи от събраните по делото писмени доказателства.

 Видно от съдържанието на Протокол №10-12-15 от 01.04.15г.  от проверката на мобилна система за видеоконтрол TFR-1M е описана такава като TFR-1M №4835 с индент.№549/10.

 На снимките е посочен клип №6354,Радар 549, а на разпечатката от мобилно техн.средство е посочено TFR1- M 549“.

 Видно от регистрационните данни на автомобила на въззивника става дума за марка и модел „Опел Астра Ф“ с Рег. № …………….

  Процесното НП е получено от въззивника на 15.09.2016г.,а жалбата срещу него е подадена на 16.09.2015г.,което е видно от представените по делото Наказателно Постановление №15-0248-000637/13.11.2015г. на Началник Група към ОДМВР Вр.,РУ Б. Сл., упълномощен с МЗ 8121з-748/24.06.2015г.

 Предвид горното въззивната жалба е предявена в срок и е  процесуално допустима.

 Разгледана по същество същата се явява основателна и доказана.

  При съпоставка между описаните фактически обстановки в АУАН и в процесното НП са налице неясноти свързани с :

1.    автомобилът на въззивника от към марка,модел и регистрационен номер ,понеже в АУАН е записан „л.а.“Опел Астра“ с Рег.№…………“ ,а в процесното НП е записан „Опел Астра Ф с рег. №…………..“;

2.    време на извършване на нарушението,тъй като в АУАН е записано „…на 11.05.2015г. около 10,55ч…“ ,а в процесното НП е записано „…на 11.04.2015г. в 10,55ч…“;

3.    начин на извършване на нарушението ,тъй като в АУАН е записано „управлява л.а.“Опел Астра“ с Рег.№……….. негова собственост като паркира на разстояние по-малко от 5/пет/ метра от пешеходна пътека“ ,а в НП е записано „като водач на лек автомобил Опел Астра Ф с рег. №………..,държава България при обстоятелства : Бяла Слатина на кръстовището на ул.“Кл.О.“ и ул.“Г.“ е паркирал лек автомобил Опел Астра Ф с рег. №…………“ и

4.    в АУАН е посочено ,че нарушението е било установено с „…тех.с-во Система за мобилен видеоконтрол TFR1M 549/10г. с клип №6354“,в процесното НП е посочено, че нарушението е заснето с мобилна система за видеоконтрол TFR1-M 549/2010,видеоклип №6354, в Протокол №10-12-15 от 01.04.15г.  от проверката на мобилна система за видеоконтрол TFR-1M е описана такава като „TFR-1M №4835 с индент.№549/10“ , на снимките е посочен „ клип №6354, Радар 549“ , а на разпечатката от мобилно техн.средство е посоченоTFR1- M 549“.

Освен това дори и чисто хипотетично да приемем ,че не са налице горните неясноти в съдържанията на АУАН и процесното НП е видно,че заснемането на клипа за нарушението е от 11.05.2015г. ,а съставянето на АУАН за това е чак на 22.10.2015г. ,което не кореспондира с нормата на чл.34,ал.1 от ЗАНН ,където е посочено,че не се образува административнонаказателно производство ,ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършването на нарушението. В случая още на  11.05.2015г. със заснемането на клипа нарушителя е бил  открит ,поради което на 12.08.2015г. се е погасила правната възможност за образуване на административнонаказателно производство спрямо въззивника.

Съобразно описаните по-горе неясноти в съдържанията на АУАН и процесното НП,съдът счита че са налице съществени процесуални нарушения на чл.42,т.4  и на чл.57,ал.1,т.5  от ЗАНН,поради което е нарушено правото на защита на жалбоподателя,тъй като същият не може да разбере на съответната дата  в колко часа и какво нарушение на законови норми е извършил,за да бъде санкциониран за това.

 Описаните процесуални нарушения са съществени и неотстраними,поради което съдът не счита за необходимо да обсъжда подробно всички правни доводи на жалбоподателя, дори и същите да са резонни и относими към предмета на производството.

 Предвид изложеното ,съдът следва да постанови съдебно решение,с което да отмени изцяло Наказателно Постановление №15-0248-000637/13.11.2015г. на Началник Група към ОДМВР Вр.,РУ Б. Сл. като неправилно и незаконосъобразно.

  

Водим от горното,съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

 

  Отменява Наказателно Постановление №15-0248-000637/13.11.2015г. на Началник Група към ОДМВР Вр.,РУ Б. Сл. като неправилно и незаконосъобразно.

 

   Решението  подлежи на обжалване пред Адм.съд-гр.Пл. в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                  Районен съдия :............................

                                                                                                          / Пл. Тодоров /