Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 194 

 

                                      гр. Кнежа   30. 12 . 2016 г.

 

                             В    И  М  Е  Т  О    Н А     Н  А  Р О  Д  А

 

 

    КНЕЖАНСКИЯ РАЙОНЕН СЪД  в открито заседание проведено двадесет и първи декември   две хиляди и шестнадесета   година  в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ : А.АНТОНОВ

 

при  секретаря : С.Х.

като разгледа докладваното от  съдията    Ах .дело № 199  по описа  за  2016  год. за да се произнесе взе предвид следното :

   Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН и е образувано по жалба на „Аспарухов Вал“ ЕООД, ЕИК: 816088636, със седалище и адрес на управление: гр.Кн., ул. „23 с.“ № …, представлявано от Управителя В.Й.К., с ЕГН: **********, ПРОТИВ: НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 025 от 26.09.2016г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пл., с което на „Аспарухов Вал“ ЕООД, за нарушение на чл.48, ал.1, т.3 от Закона за водите във връзка чл.200, ал.1, т.6 от Закона за водите, на основание чл.53 във вр. чл.83 от Закона за административните нарушения и наказания и по смисъла на чл. 200, ал.1, т.6 от Закона за водите, му е  наложена  имуществена санкция в размер на 1000 лева.

    Искането е  съдът да постанови решение с което да отмени наказателното постановление  като незаконосъобразно и неправилно .

Б. Цв. Пр. – гл.юрисконсулт при Регионална инспекция по околната среда и водите гр.Пл., в качеството си на процесуален представител на РИОСВ-Пл. оспорва жалбата , моли същата да бъде отхвърлена като неоснователна и недоказана  и да се потвърди обжалваното НП , като излага своите мотиви в писмена защита .

    От събраните по делото доказателства и разпита на актосъставителя В.Х.Н.,***, Дирекция „Контрол на околната среда“ на длъжност   ,,гл.експерт ”  и свидетелката З.Г.П.,  служител  в  РИОСВ – гр. Пл., Дирекция „Контрол на околната среда“ на длъжност   ,,ст.експерт“, съдът счита за установено следното : На 19.07.2016г. е извършена планова проверка във връзка с контролен мониторинг на отпадъчните води на ПСОВ - гр. Кн., съгласно Заповед на Министъра на околната среда и водите и  утвърден списък за контрол и мониторинг на отпадъчните води в обектите,   подлежащи на такъв през 2016г. При проверката  се вземат средноденонощна и еднократна проби на изход ПСОВ гр.Кн. за  изпитване  от регионална лаборатория /РЛ/ - Плевен. Установено е, че  пречиствателната станция  е в работен режим и по информация  на управителя на „Аспарухов Вал“ ЕООД има проблеми във връзка с канализационната система на населеното място и постъпване на   голямо количество на отпадъчни води в ПСОВ – Кн.,  което е записано в съставеният констативния протокол №В-ВН-20/19.07.2016г. В РИОСВ - Пл. Управителя на ВиК оператора „Аспарухов Вал“ ЕООД  представя споразумителен протокол между  Община Кн. и ВиК оператора, съгласно който ВиК оператора  поема стопанисването, поддържането и експлоатацията на подобектите, като спазва  изискванията за  заустване  на  отпадъчните води. След тази  проверка на база пробите, които са взети, е представен от РЛ Пл.  протокол  от изпитване № 09-0509/05.08.2016г. в който е установено отклонение при показателя общ  азот.   Определените стойности при индивидуалните емисионни ограничения за показателя общ азот са 15,0 мг/л, а установените стойности с протокола от изпитване са 44,3 мг/л., което превишава  около три пъти нормата на пречиствателната станция. Във връзка с резултатите  от протокола от изпитване е направена и проверка, отразена в  Констативен протокол №В-ВН-25/31.08.2016г., с който управителя на ВиК дружеството е информиран за резултатите от проведения   контролен мониторинг.  При тази проверка е посетена ПСОВ гр.Кнежа, която е в работен режим и към момента на втората проверка.   В същия ден е  съставен и АУАН №025/31.08.2016г. На 02.09.2016г. В.Й.К., в качеството си на управител на „Аспарухов Вал“ ЕООД е представил в РИОСВ-Пл. възражение във връзка със съставеният им АУАН, в което излага съображенията си за неналагане на наказание по образуваната с акта преписка , или ако такова бъде определено, то да бъде в минималния размер.

Въз основа на АУАН №025/31.08.2016г. Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пл., издал обжалваното НП № 025/26.09.2016г. връчено на  03.10.2016г.

Жалбоподателя не оспорва фактическата обстановка  констатирана в акта , но счита , че собственик и титуляр на канализационната система е Община Кн., а дружеството има споразумение с Община Кн. за стопанисване и ползване на ПСОВ гр.Кн. и на цялата канализационна мрежа. В Решение № 1592/23.03.2015г. на Директора на БДДР Пл. за изменение на разрешително № 13140233/16.10.2013г., след като са променени някои от показателите няма промяна в титуляра и това е Община Кн., поради което считат, че акта не трябва да се съставя на „Аспарухов Вал" ЕООД, а на Кмета на Община Кн., тъй като те са две отделни юридически лица. В подкрепа на тези си твърдения са представени писмени доказателства, от които е видно, че Община Кн. за всеки един проблем по канализационна мрежа и пречиствателната станция  е реагирала и съответно е изисквала от фирмите изпълнителки да ги отстраняват.

     Предвид изложеното съдът счита жалбата за допустима и подадена в срока по ЗАНН , а “ по същество “ за  неоснователна. Безспорно по делото , е установено , че на Община Кн. с Решение №1592/23.03.2015г. на Директора на БДДР Пл. е изменено разрешителното № 13140233/16.10.2013г. за заустване на отпадъчни води в повърхностни води - р.Г., поречие И. от канализационна система на гр. Кн. Канализационна мрежа с ПСОВ на гр. Кн. се стопанисва от „Аспарухов Вал“ ЕООД, съгласно споразумителен протокол №294/30.12.2015г. между Община Кн. и ВиК операторът.

На 19.07.2016г. е извършена планова проверка от експерти на РИОСВ-Пл. на Канализационна мрежа с ПСОВ, гр. Кн., при която са взети средноденонощна и еднократна проби на изход ПСОВ Кн. за изпитване от РЛ Пл. За извършеното е изготвен  констативен протокол № В-ВН-20/19.07.2016г. на РИОСВ-Пл.

С писмо с вх.№ 3975/09.08.2016г. в РИОСВ, Пл. е представен протокол от изпитване № 09-0509/05.08.2016г. на РЛ Пл. С него е установено, че отпадъчните води па изход ПСОВ Кн. не отговарят на ИЕО, определени в разрешителното за заустване по показателя общ азот. При ИЕО за показателя общ азот 15,0 мг/л, резултатът от изпитване е 44,3 мг/л. За констатиране на тези резултати е съставен констативен протокол № В-ВН-20/19.07.2016г.

За констатираното  нарушение по чл.48, ал.1, т.3 от Закона за водите, във връзка с чл.200, ал.1, т.6 от Закона за водите, на  „Аспарухов Вал“ ЕООД, представлявано от В.Й.К. е съставен АУАН № 025/31.08.2016г.

Въз основа на този акт Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пл., издал обжалваното НП, с което наложил на дружеството имуществена санкция в размер на 1000 лева.

Съдът счита за безспорно доказана горе описаната фактическа обстановка, която се потвърждава от събраните по делото писмени доказателства, обясненията на свидетелите и  не се оспорва от жалбоподателя. Нарушението е констатирано, а разпоредбата на чл. 48. (1), т.3 от ЗВ (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) задължава водоползвателите - титуляри на разрешителни, да подържат качество на водата в съответствие с нормативните изисквания и условията на разрешителните. В Раздел „Други условия съобразно спецификата на обект” от Разрешително № 13140233/16.10.2013г. титулярът на разрешителното - Община Кн., е задължен да сключи договор по реда на глава единадесета „а” от Закона за водите с ВиК опратор е съответствие с чл.48, ал.4 от Закона за водите, за изпълнение на условията в настоящото разрешително, свързани с експлоатацията на канализационната система на гр.Кн. Разпоредбата на чл.48, ал.4 от Закона за водите гласи, че:  Водоползвателите, които не са титуляри на разрешителни и са ВиК оператори по смисъла на чл. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, пречистват и заустват отпадъчни води в повърхностни водни обекти в съответствие с издаденото разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води за съответната канализационна система.“

Това си задължение, да сключи договор по реда на глава единадесета „а” от Закона за водите, Община Кн. реализира като подписва с „Аспарухов Вал“ ЕООД споразумителен протокол №294/30.12.2015г. в който са посочени правата и задълженията на дружеството.

Правопораждащ административнонаказателната отговорност на „Аспарухов вал“ ЕООД юридически факт е неизпълнението на вмененото задължение и тъй като се касае за обективна отговорност, за която не се изследва вина, е достатъчно само да бъде констатирано от съответните контролни органи допуснатото закононарушение, за да бъде реализирана тази отговорност с налагането на предвидената по закон имуществена санкция. Доказателствата по делото сочат, че замърсяването на река Г., която е в  поречие И., е установено от компетентни органи по време на проверка след получаване на резултатите.

 Съдът счита направените от жалбоподателя възражения за неоснователни при следните съображения: В Споразумителен протокол №294/30.12.2015г. между Община Кн. и „Аспарухов вал“ ЕООД, представлявано от В. К.- Управител, наричан за краткост Оператора, са посочени следните права и задължения на дружеството, а именно: „1.4.Операторът приема да получи от Община Кн. за бъдещо възмездно и временно стопанисване, поддръжка, експлоатация, управление, кадрово осигуряване и финансов мениджмънт „Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) гр. Кн.", ведно с прилежащите й съоръжения и водопроводната и канализационна мрежа, с остойностен приемо-предавателен протокол, в който се описва подробно състоянието му.

1.5.Община Кн. предоставя па Оператора цялата налична техническа документация на обектите посочени по-горе с приемо-предавателен протокол.

2. Операторът дължи на Община Кн. месечна сума в размер на 500 лв. /петстотин лева/ за стопанисването, поддържането и експлоатацията на обектите, посочени в предходните точки.

3.1.Операторът се задължава да осигури необходимия квалифициран и обучен персонал за правилната експлоатация на пречиствателната станция, съгласно проекта.

3.2.Текущите разходи свързани с експлоатацията на пречиствателната станция, включително и разходите за ел. енергия, горива, фонд работна заплата, социално битово обслужване на персонала и др. консумативи са за сметка па Оператора, след предаването на обекта.

4.1.Операторът се задължава да експлоатира „Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) гр. Кн.", съобразно технологичните, екологичните и др. нормативни изисквания.

4.2.Операторът следва да изготвя и предоставя на общински съвет за съгласуваме план за опазване на околната среда, включително план за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на разрешителните за заусгване на отпадъчни води, и програма за управление на отпадъците (включително утайките), свързани с предоставянето на ВиК услугите.

4.3.Операторът се задължава да извозва отпадъците от ПСОВ - гр. Кн. на депа. отговарящи на изискванията за приемането им.

4.4.Операторът се задължава да пречиства отпадъчните води от територията на град Кн. съгласно изискванията на чл. 19 от Наредба № 6 за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчни води, зауствани във водни обекти (обн., ДВ, бр. 97/2000 г.) за показателите БПК5, ХПК, неразтворени вещества, общ азот и общ фосфор.

4.5. Операторът се задължава трайно да определи пунктовете за собствен мониторинг и да осигури безопасен и постоянен достъп на контролни те органи.

4.6.Операторът е длъжен да осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно плана за собствен мониторинг и разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13140233/16.01.2013 г., както и допълнително издаденото към него разрешително за ползване на воден обект.

4.7. Операторът се задължава да представя ежемесечно в Община Кн. резултатите от провеждания собствен мониторинг, във връзка с изискванията на чл. 174 от Закона за водите и на основание чл. 61, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1 от 11 април 2011 г. за мониторинг на водите.

4.8.Операторът се задължава ежегодно до 1 март да изготвя доклад за изпускането и приноса на замърсители за предходната година на основание Регламент/ЕО/№ 166/2006 г. па Европейския парламент и на Съвета от 18.01.2006 г. за създаване на европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители.

4.9.Операторът се задължава ежегодно до 1 март да представя в Община Кн. отчет за изпълнение на плана за опазване на околната среда и на програмата за управление на отпадъците.

4.10.Операторът се задължава за своя сметка да организира и осъществява физическа охрана на ПСОВ за целия срок на ползване на обектите.

4.11.Операторът се задължава да регистрира пред органите за техническия надзор па съоръженията с повишена опасност, монтирани на обектите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите.

5.Операторът няма право да предоставя обекта на друго лице или да нрави сдружения с оглед ползването на обекта под каквато и да е било форма.

6.Операторът няма право да прехвърля ангажиментите си по този протокол на трети лица.“

Безспорно е, че Община Кн. е собственик и титуляр на канализационната система , но от представените писмени доказателства е видно, че тя е прехвърлила, част от тези си права на „Аспарухов вал“ ЕООД. Елементи на съдържанието на правото на собственост са владението, ползването и разпореждането. Само от собственикът зависи дали, кога и как ще упражни правомощията си, или на кого ща прехвърли част от тях. В случая Община Кн. със Споразумителен протокол № 294/30.12.2015г.- т.1.4 и следващите е прехвърлила на „Аспарухов вал“ ЕООД владението и ползването на Пречиствателна станция за отпадъчни води гр.Кн., с посочени права и задължения. Едно от задълженията посочено в т.4,4., а именно: „ Операторът се задължава да пречиства отпадъчните води от територията на град Кн. съгласно изискванията на чл. 19 от Наредба № 6 за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчни води, зауствани във водни обекти (обн., ДВ, бр. 97/2000 г.) за показателите БПК5, ХПК, неразтворени вещества, общ азот и общ фосфор.“

    Съдът счита , че при съставяне на АУАН и издаване на обжалваното НП са спазени всички материално-правни и процесуално-правни норми . Касае се за неизпълнение на задължения от юридическо лице към държавата при осъществяване на дейността му, и размерът на санкцията е съобразен с разпоредбата на чл. 27 от ЗАНН. Административнонаказващият орган се е съобразил с обстоятелството, че нарушението е първо за нарушителя и в този смисъл е определил една правилна като вид и размер санкция към минимума определен в закона за такова нарушение.

    Поради горните съображения атакуваното наказателно постановление следва да се потвърди изцяло като правилно и законосъобразно.

Воден от гореизложените фактически констатации и правни изводи , на основание чл.63 , ал.1, пр.1 от ЗАНН , съдът

 

                                Р     Е     Ш     И  :

 

     ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № № 025 от 26.09.2016г.на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пл., с което на „Аспарухов Вал“ ЕООД, ЕИК: 816088636, със седалище и адрес на управление: гр.Кн., ул. „23 с.“ № …, представлявано от Управителя В.Й.К., ЕГН: **********, за нарушение на чл.48, ал.1, т.3 от Закона за водите във връзка чл.200, ал.1, т.6 от Закона за водите, на основание чл.53 във вр. чл.83 от Закона за административните нарушения и наказания и по смисъла на чл. 200, ал.1, т.6 от Закона за водите, е  НАЛОЖЕНА  ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ НА Аспарухов Вал“ ЕООД в размер на 1000 /хиляда/ лева.

    Решението може да се обжалва в 14 – дневен срок от датата на получаване на съобщението пред ПлАС   .

 

                                                РАЙОНЕН  СЪДИЯ :