Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 180

 

                                       гр. Кнежа  08 .12 . 2016 г.

 

                             В    И  М  Е  Т  О    Н А     Н  А  Р О  Д  А

 

 

    КНЕЖАНСКИЯ РАЙОНЕН СЪД  в открито заседание проведено на  двадесет и пети ноември  две хиляди и шестнадесета  година  в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: А.АНТОНОВ

при  секретаря : С. Х.

като разгледа докладваното от  съдията    АН дело № 174   по описа  за  2016  год. за да се произнесе взе предвид следното :

     Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Д.С.П., с ЕГН **********, в качеството си на управител на фирма “ПОЛИ-87” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Кн., ул.”Г.М.” №…, с ЕИК 2009781885 е обжалвал  Наказателно постановление /НП/ № 2016 – 038372 от 25.08.2016 год. на Директора на Регионална дирекция за областите Г., В. Т., Р., Л. и Пл., със седалище Р. към ГД „Контрол на пазара“ към Комисията за защита на потребителите /КЗП/,  на основание чл. 27,чл. 28, чл.53 и чл.83 от ЗАНН и чл. 233, ал.2 от Закона за защита на потребителите на фирма “ПОЛИ-87” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Кн., ул.”Г.М.” №…, с ЕИК 2009781885, на основание чл. 222 от Закона за защита на потребителя, е наложено административно наказание „Имуществена санкция“ в размер на 500 лева,  за нарушение на чл. 127, ал.2 във връзка с ал.4 от Закона за защита на потребителя.

Жалбоподателят фирма “ПОЛИ-87” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Кн., ул.”Г.М.” №…, с ЕИК 2009781885 ,  чрез представляващия Д.С.П. – управител, моли съда да отмени издаденото НП като незаконосъобразно. В жалбата се излагат твърдения за липса на нарушение по чл. 127, ал.2 от ЗЗП.

    Ответникът по жалбата – редовно призован, не изпрати представител в проведените съдебни заседания. В писмено становище, чрез юрисконсулт Д. Д. Л., с представено по делото пълномощно, излага подробни доводи за правилност, обоснованост и законосъобразност на издаденото НП, и моли съда да го потвърди.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства – гласни и писмени, поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в рамките на преклузивния срок по чл. 59, ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, чрез административнонаказващия орган, който е издал обжалваното НП, поради което същата се явява процесуално допустима и следва да бъде разгледана.

    От представените делото доказателства и разпита на свидетелите: В.Н.И. и В.Г.Ч.,  съдът счита за установено следното : На 15.02.2016 год. в гр. Кнежа служители при Регионална дирекция гр. Р. към Комисия за защита на потребителите – свидетелите В.Г.Ч., на длъжност “старши инспектор” и В.Н.И. на длъжност “главен инспектор”, извършили проверка в кафе-аператив “Еврофутбол” в гр.Кн., на ул.”М. Б.” №…. При проверката свидетелите установили, че заведението има удостоверение за категоризация №00125/01.02.2010г. издадено от кмета на община Кн., за утвърдена категория „една звезда“, капацитет: 50 места.  При проверката свидетелите В.Ч. и В.И. изискали регистър на предявените рекламации, който съгласно разпоредбата на чл. 127, ал.2 от ЗЗП лицата, извършващи дейност в обектите следва да поддържат, но такъв не бил представен. За така констатираното на място, в присъствието на Св. Г. К.-сервитьорка в кафе-аператива  св. В.И., съставила констативен протокол, екземпляр от който бил връчен на служителката.

На 07.03.2016 год. управителят Д.С.П. се явил в офиса на КЗП в гр. Л., където била извършена и документална проверка. Съгласно указанията, дадени с констативния протокол, П. представил на контролните органи регистър на предявените рекламации и удостоверение за категоризация. В присъствието на свидетелката В.Ч. и управителя Д.П., свидетелката В.И. съставила на “Поли – 87” ЕООД гр. Кн. Акт № К - 038372 за нарушение по чл. 127, ал.2 от Закона за защита на потребителите , за това, че към 15.02.2016 год. търговецът не поддържа регистър на предявените пред него или упълномощени от него лица рекламации. АУАН бил предявен на управителя Д.П. и същият го подписал без възражение. Получил препис от акта, но в 3-дневен срок от подписването на акта не е депозирал писмени възражения. 

При така установената фактическа обстановка съдът стигна      до следните правни изводи:

Жалбата е подадена в срок от процесуално легитимно лице – наказано с наказателното постановление и е процесуално допустима  а разгледана по същество, съдът намира същата за основателна , поради което атакуваното постановление е незаконосъобразно и следва да бъде отменено при следните съображения : Обжалваното наказателното постановление е издадено в шестмесечния преклузивен срок по чл. 34, ал. 3 от ЗАНН. Спазени са сроковете за издаване на НП. АУАН е съставен от служител, който е упълномощен с надлежна заповед за това, а НП е издадено от компетентно лице. И АУАН и НП са надлежно връчени на нарушителя.

Съдът приема, при така установената фактическа обстановка, че от събраните по делото писмени доказателства и от показанията на разпитаните по делото свидетели В.Г.Ч. и В.Н.И. не се установяват данни за извършено нарушение на чл.127, ал.2 във вр. с ал.4 от Закона за защита на потребителите. Деянието, за което жалбоподателят е санкциониран на посоченото правно основание е следното, според НП: " При проверка е изискан регистър на предявените рекламации, но такъв не е представен. На 15.02.2016г. търговецът не поддържа регистър на предявените пред него или упълномощените от него лица рекламации в закусвалня кафе-аператив в гр.Кн., обл.Пл., на ул.”М. Б.” № …”. Правото на избор за предявяване на ракламацията принадлежи изцяло на потребителя. "

Обществените отношения, свързани с правото на рекламация и неговото осъществяване, са регламентирани в текстовете на ЗЗП от чл. 122 до чл. 129 вкл.

Тази уредба сочи на една засилена защита правата на потребителите и в този аспект, следва да се разглеждат и задълженията на търговците. Същите по смисъла на чл. 127, ал. 2 от закона са длъжни да поддържат регистър на предявените рекламации, а в ал. 4 на същия текст от закона са уредени и алтернативните възможности да се предяви и съответно приеме рекламацията, в това число в търговския обект, на адреса на управление или ако нещо друго е определено в договора или документа за гаранция.

Задължението за поддържане на регистър на предявените рекламации по чл. 127, ал. 2 от ЗЗП е обвързано с правото на потребителя да предяви своевременно рекламация. На следващо място, приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата, или на адреса на управление на търговеца, освен ако в договора или в документа за гаранция е определено друго - чл. 127, ал. 4 от ЗЗП. Установената от закона алтернативност за мястото на предявяване на рекламация препятства установяването по несъмнен начин мястото на водене на регистъра и съответно отсъствието му от това място. От своя страна, за да е налице административно нарушение, е необходимо да се докаже съществуването по несъмнен начин на всички елементи, които се отнасят до неговата субективна и обективна страни, и тъй като в хода на административното производство не е установено безспорно на кое именно място е трябвало да се поддържа споменатия регистър, то издаденото НП е неправилно. Регистъра на предявените рекламации в проверявания обект, е бил представен на контролните органи, при документална проверка отразена в Протокол за проверка на документи с №К-085059 от 07.03.2016г. което обстоятелство опровергава отразените в АУАН констатации и оборва извода за съставомерността на деянието, вменено на “Поли – 87” ЕООД.

Настоящият състав приема, че като е  квалифицирал деянието описано в АУАН като административно нарушение по чл. 127, ал. 2 от ЗЗП, административно-наказващият орган е нарушил закона, като погрешно е тълкувал разпоредбата на чл.127, ал.2 от ЗЗП. Необосновано е прието, че регистърът трябва да се намира по всяко  време в обекта, а в случая адреса на управление на дружеството е различен от адреса на кафе-аператив „Еврофутбол“. Установи се, че регистъра на предявените рекламации има и е представен при съставяне на АУАН-а в гр.Л.

    Водим от гореизложеното и на основание  чл.63 ал.1, пр.3 от ЗАНН съдът

 

                                         Р   Е   Ш   И :

 

     ОТМЕНЯВА КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2016 – 038372 от 25.08.2016 година на Цв. Хр. Хр. - Директор на Регионална дирекция за областите Г., В. Т., Р., Л. и Пл. със седалище Р. към ГД „Контрол на пазара” към Комисията за защита на потребителите, упълномощен със заповед № 290/22.04.2015 год. на Председателя на КЗП, с което на фирма “ПОЛИ-87” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Кн., ул.”Г. М.” №…, с ЕИК 2009781885, представлявано от Д.С.П., с ЕГН **********- управител, на основание чл.27, чл.28, чл.53 и чл.83 от ЗАНН и чл.233, ал.2 от Закона за защита на потребителите, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева, на основание чл. 222 от Закона за защита на потребителя, за нарушение на чл.127, ал.2 във вр. с ал.4 от Закона за защита на потребителите.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Пл. Административен съд по реда на АПК, в 14 дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: