Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 179

 

                                       гр. Кнежа  14 .12 . 2016 г.

 

                             В    И  М  Е  Т  О    Н А     Н  А  Р О  Д  А

 

 

    КНЕЖАНСКИЯ РАЙОНЕН СЪД  в открито заседание проведено на  двадесет и пети ноември  две хиляди и шестнадесета  година  в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: А.АНТОНОВ

при  секретаря : С. Х.

като разгледа докладваното от  съдията    АН дело № 173   по описа  за  2016  год. за да се произнесе взе предвид следното :

     Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Д.С.П., с ЕГН **********, в качеството си на управител на фирма “ПОЛИ-87” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Кн., ул.”Г.М.” №…., с ЕИК 2009781885 е обжалвал  Наказателно постановление /НП/ № 2016 – 038371 от 25.08.2016 год. на Директора на Регионална дирекция за областите Г., В. Т., Р., Л. и Пл., със седалище Р. към ГД „Контрол на пазара“ към Комисията за защита на потребителите /КЗП/,  на основание чл. 27,чл. 28, чл.53 и чл.83 от ЗАНН и чл. 232, ал.2 от Закона за туризма, на фирма “ПОЛИ-87” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Кн., ул.”Г.М.” №, с ЕИК 2009781885, на основание чл. 211 от Закона за туризма, е наложено административно наказание „Имуществена санкция“ в размер на 500 лева,  за нарушение на чл. 117, ал.2 от Закона за туризма.

Жалбоподателят фирма “ПОЛИ-87” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Кн., ул.”Г.М.” №, с ЕИК 2009781885 ,  чрез представляващия Д.С.П. – управител, моли съда да отмени издаденото НП като незаконосъобразно. В жалбата се излагат твърдения за липса на нарушение по чл. 117, ал.2 от Закона за туризма.

    Ответникът по жалбата – редовно призован, не изпрати представител в проведените съдебни заседания. В писмено становище, юрисконсулт Д. Д. Л., с представено по делото пълномощно, излага подробни доводи за правилност, обоснованост и законосъобразност на издаденото НП, и моли съда да го потвърди.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства – гласни и писмени, поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в рамките на преклузивния срок по чл. 59, ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, чрез административнонаказващия орган, който е издал обжалваното НП, поради което същата се явява процесуално допустима и следва да бъде разгледана.

    От представените делото доказателства и разпита на свидетелите: съдът счита за установено следното : На 15.02.2016 год. в гр. Кн. служители при Регионална дирекция гр. Р. към Комисия за защита на потребителите – свидетелите В.Г.Ч., на длъжност “старши инспектор” и В.Н.И. на длъжност “главен инспектор”, извършили проверка в кафе-аператив “Еврофутбол” в гр.Кн., ул.”М. Б.” №. При проверката свидетелите установили, че заведението има издадено удостоверение за категоризация №00125/01.02.2010г. издадено от кмета на община Кнежа, за утвърдена категория „една звезда“, капацитет: 50 места.  При проверката свидетелите В.Ч. и В.И. констатирали, че в заведението се предлагат топли напитки, освежаващи напитки, натурален сок, енергийни напитки, безалкохолни напитки, алкохол и бира. При извършена контролна консумация от свидетелите – топъл чай, при вземане на поръчката и при представяне на сметката не им е представен ценоразпис. На открито, пред заведението е имало 8 потребителя, които консумирали топли и безалкохолни напитки, като на тях също не бил представен ценоразпис при взимане на поръчката.

За така констатираното на място, в присъствието на Св. Г. К.-сервитьорка в кафе-аператива  св. В.И., съставила констативен протокол, екземпляр от който бил връчен на служителката, като към този протокол е приложен и фискален бон № 018065/15.02.2016г. от консумация на топли напитки на обща стойност 0,60 лева.

На 07.03.2016 год. управителят Д.С.П. се явил в офиса на КЗП в гр. Л., където била извършена и документална проверка. Съгласно указанията, дадени с констативния протокол, П. представил на контролните органи регистър на предявените рекламации и удостоверение за категоризация. В присъствието на свидетелката В.Ч. и управителя Д.П., свидетелката В.И. съставила на “Поли – 87” ЕООД гр. Кн. Акт № К - 038371 за нарушение по чл. 117, ал.2 от Закона за туризма, за това, че на 15.02.2016 год. при вземане на поръчката и при представяне на сметката не  е представен ценоразпис, а на открито, пред заведението е имало 8 потребителя, които консумирали топли и безалкохолни напитки, като на тях също не бил представен ценоразпис при взимане на поръчката.

 АУАН бил предявен на управителя Д.П. и същият го подписал без възражение. Получил препис от акта, но в 3-дневен срок от подписването на акта не е депозирал писмени възражения.

Жалбоподателя твърди, че на 15.02.2016г. – деня на проверката е имало няколко маси навън от заведението, като вътре е имало ценоразпис на масите за предлагания асортимент. Времето било топло и някои от пушачите , които били вътре излезли навън заедно със сервираното им вътре в заведението. Управителя Д.П.  заяви, че актосъставителката също била седнала навън при масите където са били пушачите и извикала човек от персонала , който й сервирал, а тя платила веднага за поръчката без да дочака да й донесат  ценоразпис.

При така установената фактическа обстановка съдът стигна      до следните правни изводи: Жалбата е подадена в срок от процесуално легитимно лице – наказано с наказателното постановление и е процесуално допустима  а разгледана по същество, съдът намира същата за неоснователна , поради което атакуваното постановление е законосъобразно и следва да бъде потвърдено при следните съображения : Обжалваното наказателното постановление е издадено в шестмесечния преклузивен срок по чл. 34, ал. 3 от ЗАНН. Спазени са сроковете за издаване на НП. АУАН е съставен от служител, който е упълномощен с надлежна заповед за това, а НП е издадено от компетентно лице. И АУАН и НП са надлежно връчени на нарушителя.

Разпоредбата на чл. 117 от Закона за туризма, гласи: „ (1) Лицата, извършващи ресторантьорство, са длъжни да съставят ценоразписи - лист-меню за кухненската и сладкарската продукция и карт-меню за алкохолни и безалкохолни напитки със съответните продажни цени и грамажи.

(2) Лист-менюто и карт-менюто трябва да бъдат предоставени на всеки потребител преди поръчката и при представяне на сметката.

(3) Лист-менюто и карт-менюто задължително се изписват на български език и по желание или при необходимост - и на друг език.

(4) Обявените цени в лист-менюто и в карт-менюто са с еднакъв размер за всички туристи, определен при спазване изискванията на чл. 3, ал. 4.

(5) За всяка продажба на туристическа услуга задължително се издава фискален бон съгласно Закона за данък върху добавената стойност.

Настоящият състав приема, че описаната  фактическа обстановка в КП, АУАН-а и обжалваното НП се потвърждава от събраните по делото писмени доказателства и  разпита на свидетелите : В.Г.Ч. и В.Н.И.. Съдът дава вяра на показания на  свидетелите, тъй като не си противоречат , подкрепят се от писмените доказателства и не са оборени.

Безспорно е, че  има извършено  нарушение на чл.117, ал.2 от Закона за туризма.

  Направените от Д.С.П.  възражения съдът счита за неоснователни при следните съображения : Не се представиха никакви доказателства за твърдяното от него в жалбата и в хода „по същество“. Жалбоподателя в жалбата си,  сам признава, че :“…По отношение на актосъставителката – същата е била седнала и тя навън при масите които са били изнесени от пушачите и доколкото знам извикала човек от персонала ми да и сервира веднага и да си плати веднага за поръчката без да изчака дори и донасянето и на ценоразписният лист.“

  Съдът счита , че административнонаказващият орган правилно е преценил смекчаващото отговорността обстоятелство във връзка с чл. 27 от ЗАНН, а именно липсата на други административни нарушения по чл. 117, ал. 2 от ЗТ на жалбоподателя Д.С.П. и на основание чл.211 от ЗТ е  определил имуществена санкция в размер към минимума на предвиденото за това нарушение наказание.

    Водим от горното и на основание чл. 63, ал.1, пр.1 от ЗАНН , съдът

 

                                        Р   Е   Ш   И :

     ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2016 – 038371 от 25.08.2016 година на Цв. Хр. Хр. - Директор на Регионална дирекция за областите Г., В. Т., Р., Л. и Пл. със седалище Р. към ГД „Контрол на пазара” към Комисията за защита на потребителите, упълномощен със заповед № 290/22.04.2015 год. на Председателя на КЗП, с което на фирма “ПОЛИ-87” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Кн., ул.”Г. М.” №, с ЕИК 2009781885, представлявано от Д.С.П., с ЕГН **********- управител, на основание чл.27, чл.28, чл.53 и чл.83 от ЗАНН и чл.232, ал.2 от Закона за туризма, на основание чл. 211 от Закона за туризма, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.117, ал.2 във вр. с ал.4 от Закона за туризма.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Пл. Административен съд по реда на АПК, в 14 дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: