Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 178

 

                                       гр. Кнежа  07 .12 . 2016 г.

 

                             В    И  М  Е  Т  О    Н А     Н  А  Р О  Д  А

 

 

КНЕЖАНСКИЯ РАЙОНЕН СЪД  в открито заседание проведено на  двадесет и пети ноември  две хиляди и шестнадесета  година  в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: А.АНТОНОВ

при  секретаря : С. Х.

като разгледа докладваното от  съдията    АН дело № 169   по описа  за  2016  год. за да се произнесе взе предвид следното :

     Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Р.М.К., с ЕГН **********, представляващ ЕТ”Хаджи К.- Р.К.”, със седалище и адрес на управление: гр.Кн., Област Пл., ул.”К.” №…, с ЕИК 106063581 е обжалвал  Наказателно постановление /НП/ № 2016 – 038279 от 25.07.2016 год. на Директора на Регионална дирекция за областите Г., В. Т., Р., Л. и Пл., със седалище Р. към ГД „Контрол на пазара“ към Комисията за защита на потребителите /КЗП/, с което на основание чл. 27,чл. 28, чл.53 и чл.83 от ЗАНН и чл. 233, ал.2 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ на ЕТ „ХАДЖИ К. – Р.К.“, с ЕИК 106063581, със седалище и адрес на управление:  гр. Кн., обл. Пл., ул. „К.“ № …, е наложено административно наказание „Имуществена санкция“ в размер на 500 (петстотин) лева на основание чл. 222 от ЗЗП – за нарушение по чл. 127, ал.2 , във връзка с ал.4 от Закона за защита на потребителите.

Жалбоподателят ЕТ „ХАДЖИ К. – Р.К.“,  чрез представляващия Р.М.К. – управител, моли съда да отмени издаденото НП като незаконосъобразно. В жалбата се излагат твърдения за липса на нарушение по чл. 127, ал.2 ЗЗП с оглед разпоредбата на чл. 127, ал.4 от ЗЗП, тъй като търговецът не е длъжен да подържа в наличност в обекта регистър за рекламации, който може да се съхранява както в съответния търговски обект, така и на адреса на управление на търговеца – чл.127, ал.4 от ЗЗП.

    Ответникът по жалбата – редовно призован, не изпрати представител в проведените съдебни заседания. В писмено становище представено от юрисконсулт  Д. Д. Л., с представено по делото пълномощно, излага подробни доводи за правилност, обоснованост и законосъобразност на издаденото НП, и моли съда да го потвърди.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства – гласни и писмени, поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в рамките на преклузивния срок по чл. 59, ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, чрез административнонаказващия орган, който е издал обжалваното НП, поради което същата се явява процесуално допустима и следва да бъде разгледана.

    От представените делото доказателства и разпита на свидетелите: В.Г.Ч. и В.Н.И. съдът счита за установено следното : На 15.02.2016 год. в гр. Кн. служители при Регионална дирекция гр. Р. към Комисия за защита на потребителите – свидетелите В.Г.Ч., на длъжност „старши инспектор“ и В.Н.И., на длъжност „главен инспектор“ извършили проверка в семеен хотел „Филис“, стопанисван от ЕТ „Хаджи К. – Р.К.“***. При проверката свидетелите установили, че за обекта има издадено удостоверение за категоризация №0153/09.11.2015г. от кмета на община Кн., валидно до 09.11.2020г., капацитет: 10 стаи, 20 легла, за утвърдена категория “две звезди”. При поискване от свидетелките В.Ч. и В.И. на регистър на предявените рекламации, такъв не им е представен. На място, в присъствието на жалбоподателя  Р.М.К.  и св. В.Г.Ч., за така установеното,  “главен инспектор” в РД Р. към КЗП – св. В.Н.И. съставила констативен протокол фабр.№ 0217289. Екземпляр от протокола бил връчен на Р.К., който като управител на фирмата бил поканен да се яви на 19.02.2016 год. в 10:30 ч. в гр. Л. за приключване на проверката.

На 19.02.2016 год. управителят Р.К. се явил в офиса на КЗП в гр. Л., където била извършена и документална проверка на търговеца. Съгласно указанията, дадени с констативния протокол, К. представил на контролните органи регистър на предявените рекламации с дата 16.02.2016 год. В присъствието на св. В.Ч. и управителя Р. К., св. В.И. съставила на ЕТ „Хаджи К. *** – 038279/19.02.2016г. за първо нарушение по чл. 127, ал.2 от ЗЗП във връзка с чл.127, ал.4 от ЗЗП , за това, че  при направена проверка на 15.02.2016 год. търговецът не е представил регистър на предявените рекламации. Търговецът не поддържа регистър на предявените пред него или упълномощени от него лица рекламации, като правото на избор за предявяване на ракламация принадлежи изцяло на потребителя. Жалбоподателя Р. К. получил препис от акта,подписал го с възражение, но в 3-дневен срок от подписването на акта не депозирал писмени възражения. 

При така установената фактическа обстановка съдът стигна      до следните правни изводи:

Жалбата е подадена в срок от процесуално легитимно лице – наказано с наказателното постановление и е процесуално допустима  а разгледана по същество, съдът намира същата за основателна, поради което атакуваното постановление е незаконосъобразно и следва да бъде отменено при следните съображения: Обжалваното наказателното постановление е издадено в шестмесечния преклузивен срок по чл. 34, ал. 3 от ЗАНН. Спазени са сроковете за издаване на НП. АУАН е съставен от служител, който е упълномощен с надлежна заповед за това, а НП е издадено от компетентно лице. И АУАН и НП са надлежно връчени на нарушителя.

При така установената фактическа обстановка съдът приема, че от събраните по делото писмени доказателства и от показанията на разпитаните по делото свидетели В.Г.Ч. и В.Н.И. не се установяват данни за извършено нарушение на чл.127, ал.2 във вр. с ал.4 от Закона за защита на потребителите. Деянието, за което жалбоподателят е санкциониран на посоченото правно основание е следното, според НП: " При поискване не ни е представен регистър на предявените рекламации. На 15.02.2016г. търговецът не поддържа регистър на предявените пред него или упълномощените от него лица рекламации. Правото на избор на място за предявяване на ракламацията принадлежи изцяло на потребителя. "

Разпоредбата на чл. 127, ал.2 от ЗЗП гласи, че "Търговецът е длъжен да поддържа регистър на предявените пред него или пред упълномощените от него лица рекламации." Настоящият състав приема, че нормата на чл. 127, ал.2 от ЗЗП не съдържа задължение въпросният регистър да се поддържа в търговския обект. При тълкуване на разпоредбата на чл.127, ал.2 във връзка с тази на ал.4 от същия член на ЗЗП, се стига до извод, че посочените законови разпоредби вменяват задължение на търговеца да поддържа регистър за предявените рекламации, без да вменяват задължение това да става именно в търговския обект - по аргумент от разпоредбата на чл. 127, ал. 4 от ЗЗП. Следователно с деянието, което е описано в НП – "търговеца не подържа регистър на предявените пред него и пред упълномощените от него лица рекламации" не е достатъчно за да се приеме, че има неизпълнение на задължението по чл. 127, ал.2 от ЗЗП. Такова би било налице при доказано деяние "неизпълнение на задължението на търговеца за поддържане на регистър за предявените рекламации", а доказателства за такова деяние не са събрани. Нещо повече - от събраните по делото доказателства безспорно се установява, че търговецът е поддържал регистър на рекламациите и  при извършената на 19.02.2016 г. документална проверка търговецът е представил регистъра на проверяващите органи. Поради което съдът приема, че  описаното в НП деяние не осъществява състава на нарушението по чл. 127, ал.2 от ЗЗП, поради което следва обжалваното НП да се отмени,  като незаконосъобразно.

    Водим от гореизложеното и на основание  чл.63 ал.1, пр.3 от ЗАНН съдът

         

                                               Р   Е   Ш   И :

 

    ОТМЕНЯВА КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2016 – 038279 от 25.07.2016 год. на Директора на Регионална дирекция за областите Г., В. Т., Р., Л. и Пл., със седалище Р. към ГД „Контрол на пазара“ към Комисията за защита на потребителите, с което на основание чл. 27,чл. 28, чл.53 и чл.83 от ЗАНН и чл. 233, ал.2 от Закона за защита на потребителите  на ЕТ „ХАДЖИ К. – Р.К.“, с ЕИК 106063581, със седалище и адрес на управление:  гр. Кн., обл. Пл., ул. „К.“ № …., представляван от Р.М.К., с ЕГН **********, за нарушение на чл. 127, ал.2 , във връзка с ал.4 от Закона за защита на потребителите е наложено административно наказание „Имуществена санкция“ в размер на 500 (петстотин) лева, на основание чл. 222 от Закона за защита на потребителите.

    Решението подлежи на касационно обжалване пред Пл. Административен съд по реда на АПК, в 14 дневен срок от съобщението на страните, че е изготвен.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: