Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 175 

 

                                      гр. Кнежа   15. 12 . 2016 г.

 

                             В    И  М  Е  Т  О    Н А     Н  А  Р О  Д  А

 

 

КНЕЖАНСКИЯ РАЙОНЕН СЪД  в открито заседание проведено на двадесет и трети ноември две хиляди  и шестнадесета година  в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ : А.АНТОНОВ

 

при  секретаря : С.Х.

като разгледа докладваното от  съдията    Ах .дело № 131  по описа  за  2016  год. за да се произнесе взе предвид следното :

   Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН .

Г.Г.Г. , с ЕГН **********,*** , е обжалвал Наказателно постановление № 418“А“ от 01.09.2015 година на НАЧАЛНИК  РУ на МВР – Д. Д., с което за нарушение на  чл. 28 , ал.1 от Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 /ЗНССПЕЕН 112/ , на основание чл.38 , ал.1  от ЗНССПЕЕН 112  й е наложена глоба в  размер на 2000 лева, за това, че 02.08.2015г. около 22,30 часа в гр.И. в централната градска част пред сградата на Община И. подава недействителен сигнал по спешен телефон 112, за това че братовчедка й В. И. И. с ЕГН ********** е отвлечена. Сигналът е подаден от мобилен телефон ………. Искането е  съдът да постанови решение с което да отмени НП като  незаконосъобразно  .

   Ответната страна , редовно призована не изпрати представител .

  Съдът като прецени събраните по делото доказателства – гласни и писмени, поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в рамките на преклузивния срок по чл. 59, ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, чрез административно-наказващия орган, който го е издал , поради което същата се явява процесуално допустима и следва да бъде разгледана.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

От събраните по делото доказателства и разпита на свидетелите Д.И.И., М.Я.М. и В. Й. Л.,  съдът счита за установено следното : По повод постъпил , чрез единния европейски номер 112 , в РУП – Д. Д. сигнал за това, че едно момче в гр.И., на центъра  пребил от бой едно момиче, качил го в кола и ще го прави проститутка , на 02.08.2015 год. около 22,30 ч. оперативния дежурен на управлението изпратил св.Д.И.И. *** , на длъжността „мл.инспектор- ППД“ и св. М.Я.М. ***, на длъжност „ст.полицай“ , да посетят сигнала в гр.И. Пристигайки на място свидетелите разговаряли със жалбоподателката Г.Г.Г., която им обяснила, че нейна братовчедка на име В. е била отвлечена от момче на име А. от с.Кр., като е качена в лек автомобил. Г. била поканена с баба си – св. В. Й. Л. да се явят в управлението в гр.Д. Д., където бил издирен и се явил и въпросния А. с В., които заявили, че тя доброволно се е качила в автомобила и са отишли в с.Кр. Св. Д.И. съставил на жалбоподателката  АУАН по чл.28 от ЗНССПЕЕН 112 за това, че е подала недействителен сигнал на единен спешен телефон 112, препис от който тя получила, подписала без възражение, като в три дневен срок от получаването не направила допълнителни обяснения и възражения.

В съдебно заседание беше изслушан записа , предоставен от Дирекция „Национална система 112“ за телефонно обаждане на  Г.Г.  на 02.08.2015 год. около 22,30 часа от мобилен телефон ………...

От разговора се разбира, че жалбоподателката съобщава на оператора, че едно момче изпребило от бой едно момиче и ще го прави проститутка. Оператора повтаря тази информация на ОДЧ в РУ-Д. Д., който заявява, че ще се обади на даденият телефон. От тел.112 уведомяват Г., че ще я потърси полицията и уточняват с нея името на момчето. През цялото време се чува плач на жена. В разговора се включва и дежурният по управление, като жалбоподателката уточнява, че автомобила е Голф- черен и в него са били 5 човека- 3 момчета и две момичета, които ще ги правят проститутки. Всичките тези разговори Г.Г. води спокойно, изразява се ясно, през цялото време успокоява жената която плаче.

В хода “по същество”  жалбоподателя посочи мотивите си за отмяна на обжалваното НП , а именно : От разговора между нея и оператора стана ясно, че тя не е заявила на тел. 112, че е имало отвличане на В. И., а тя е обяснила по телефона, че същата е бита и че ще я „правят“ проститутка, но никъде  не е споменала пред оператора, че В. И. е отвлечена, за което актосъставителят й е съставил акт за това, че подава недействителен сигнал. Освен това във връзка с този сигнал, т.е. че сигнала е недействителен, както твърди актосъставителя и административно-наказващия орган,  ЗНССПЕЕН 112 гласи, че за да има нарушение  и за да бъде съставен акт по смисъла на чл. 28, ал.1 от ЗНССПЕЕН 112 се изисква да се предават неверни или заблуждаващи съобщения и сигнали за помощ. Актосъставителят е отразил в акта, че жалбоподателката е подала недействителен сигнал, но тя е подала сигнал на тел.112, който по Закона може да бъде верен или неверен. В АУАН-а актосъставителят е приел, че обаждането е недействителен сигнал, но на практика има подаден сигнал. В тази насока и административно-наказващият орган е приел,  че жалбоподателката е подала недействителен сигнал, но по смисъла на чл. 38, ал.1 от ЗНССПЕЕН 112 не се предвижда наказание за предаване на някакви недействителни сигнали, а за верни или неверни, или заблуждаващи съобщения и  сигнали за помощ. Жалбоподателя счита , че не е извършила нарушение на чл.28 , ал.1 от ЗНССПЕЕН 112 и  следва обжалваното НП да се отмени като незаконосъобразно .

       При така установената фактическа обстановка съдът стигна до следните правни изводи:

   Жалбата е подадена в срок от процесуално легитимно лице – наказано с наказателното постановление и е процесуално допустима , а разгледана по същество, съдът намира същата за основателна , поради което атакуваното постановление е незаконосъобразно и следва да бъде отменено по следните съображения:

     Разпоредбата на чл.28, ал.1 от Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112   забранява  ползването на ЕЕН 112 не по предназначение, автоматичното му избиране от електронни устройства и пускане на предварително записани съобщения, както и за предаване на неверни и заблуждаващи съобщения и сигнали за помощ. При нарушаване на забраната по ал.1 от Закона  , гражданите носят административнонаказателна отговорност по вид и в размери, определени в него .Законодателят е предвидил  с нормата на чл.37 от същия закон, че който ползва не по предназначение ЕЕН 112, се наказва с глоба от 200 до 1000 лева, а в чл.38, ал.1 е предвидено, че който предава чрез ЕЕН 112 неверни или заблуждаващи съобщения и сигнали за помощ , се наказва с глоба   от 2000 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

На нарушителя е съставен АУАН , за това  че подава недействителен сигнал по спешен телефон 112, за това че братовчедка й В. И. И. с ЕГН ********** е отвлечена. При извършената проверка не се установява реализиране на подобно събитие, В. доброволно се е качила в колата на А.

По делото се установи , че  действително Г.Г. е  извършила обаждане на телефон 112, който факт не се отрича  от нея, но липсата на точно и ясно описание на нарушението по чл.28, ал.1 от ЗНССПЕЕН 112 пречи да се упражни контрол относно правилното налагане на санкцията, което сочи, че са допуснати съществени нарушения на материалния и процесуалния закон. Посоченото в АУАН-а и обжалваното НП деяние е, че подава недействителен сигнал по спешен телефон 112. Такова деяние не е посочено в императивната разпоредба на чл.28, ал.1 от Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112.

Недействителност е юридически термин и касае правния институт уреждащ правните последици от сделка, която има недостатъци /пороци/ при сключването. Недействителността се проявява в две форми: унищожаемост и нищожност. 

 Настоящият съдебен състав намира, че дори да се приеме, че допуснатото нарушение на процесуалните правила не е от категорията на съществените и следователно спорът следва да се разгледа по същество, то обжалваното наказателно постановление не може да ангажира административно наказателната отговорност на жалбоподателя по посоченото нарушение, което не е описано в  чл.28, ал.1 от ЗНССПЕЕН 112. От събраните по делото доказателства, не може да се направи единствения, обоснован и категоричен извод, дали  жалбоподателят  е осъществил именно състава на деянието по чл.28 , ал.1 от ЗНССПЕЕН 112/ както е посочено в НП / доколкото по делото е установена противоречива фактическа обстановка.

Така допуснатите процесуални нарушения са съществени, тъй като са пречка жалбоподателят да разбере за какво конкретно нарушение е ангажирана административнонаказателната му отговорност и адекватно да организира защитата си. Същото не може да бъде санирано в хода на проведеното съдебно следствие и обуславя отмяната на атакуваното по съдебен ред наказателно постановление. 

Водим от горното и на основание чл. 63, ал.1, пр.3 от ЗАНН , съдът

 

                                                  Р Е Ш И :

 

    ОТМЕНЯВА  като незаконосъобразно НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 418“А“ от 01.09.2015 година на НАЧАЛНИК  РУ на МВР – Д. Д., с което на Г.Г.Г. , с ЕГН **********,***, представлявана от адвокат С.П.Я. от ПлАК, за нарушение на  чл. 28 , ал.1 от Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 /ЗНССПЕЕН 112/ , на основание чл.38 , ал.1  от ЗНССПЕЕН 112  й е наложена глоба в  размер на 2000 лева, за това, че 02.08.2015г. около 22,30 часа в гр.И. в централната градска част пред сградата на Община И. подава недействителен сигнал но спешен телефон 112, за това че братовчедка й В. И. И. с ЕГН ********** е отвлечена.

    Решението може да се обжалва в 14 – дневен срок от датата на получаване на съобщението пред ПлАС   .

 

 

                                             РАЙОНЕН  СЪДИЯ :