Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 165 

 

                                  гр. Кнежа   13 . 12 . 2016 г.

 

                             В    И  М  Е  Т  О    Н А     Н  А  Р О  Д  А

 

 

    КНЕЖАНСКИЯ РАЙОНЕН СЪД  в открито заседание проведено на  петнадесети ноември   две хиляди и шестнадесета  година  в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ : А.АНТОНОВ

при  секретаря : Г.Б.

като разгледа докладваното от  съдията    Ах .дело № 101  по описа  за  2016  год. за да се произнесе взе предвид следното :

       Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН .

Д.Б.П. , с ЕГН **********,*** , в качеството си на управител на кафе аператив “Пърлииски 8687” е обжалвал Наказателно постановление № 5-з/16г. от 13.05.2016 година на Началник към МВР-Кн., с което на основание чл.45, ал.2 от Закона за закрила на детето му е наложена  глоба в размер на 2000 лева  за това, че на 12.03.2016г. около 23.50 часа в с. Бр. на ул.“Ст. Кр.“№…, като управител на кафе-аперитив „Пърлийски“ е допуснал след 22.00 часа  непълнолетно  лице  В. М. от с.Бр., с ЕГН **********,  без придружител.

В жалбата се твърди, че НП е неправилно и незаконосъобразно и описаното в него не отговаря на действителната фактическа обстановка. Жалбоподателят – редовно призован не се яви  в съдебното заседание , а се представляваше от   адв. Ц.А. от ПлАК, с представено по делото пълномощно. Процесуалният представител поддържа жалбата , а в  хода по същество моли за отмяна на обжалваното НП и изложи мотивите си за това .

Ответникът по жалбата – редовно призован, в о.с.з. не изпраща представител.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства – гласни и писмени, поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в рамките на преклузивния срок по чл. 59, ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, чрез наказващия орган, който е издал обжалваното НП, поради което същата се явява процесуално допустима и следва да бъде разгледана.

От събраните по делото доказателства  съдът счита за установено следното : На 12.03.2016г. около 23.50 часа в с. Бр. на ул.“Ст. Кр.“№…, свидетелите : Х.Д.Р., М.В.М. и Д.Х.Б., в качеството си на служители при РУ „Полиция” – гр.Кн., извършили проверки в питейни заведения за непълнолетни лица и акцизни стоки. Проверката била съвместна със служители на РИОСВ-Пл., служители на икономическа полиция и се извършвала след 22,00 часа. Св.Х.Р. и М.М. извършвали проверка на акцизни стоки без бандерол и лица пушещи в заведенията. Такава била извършена и в кафе-аперитив „Пърлийски 8687“, като свидетелите не са установили непълнолетни лица в заведението на жалбоподателя, а други техни колеги поверявали излизащите от заведението. На входа те установили непълнолетният В. М., за което бил съставен констативен протокол и снети обяснения. Въз основа на съставеният констативен протокол , св.Хр.Р. съставил на Д.Б. П. АУАН №5-з/25.04.2016г. за това, че като управител на кафе-аперитив „Пърлийски 8687“, на 12.03.2016г. е допуснал след 22.00 часа  непълнолетно  лице  В. М. от с.Бр., с ЕГН **********  без придружител.

Въз основа на така съставения АУАН било издадено атакуваното наказателно постановление.

АУАН е връчен на жалбоподателя  на 25.04.2016 год. и същият е направил възражения, че не е присъствал на проверката, а бармана твърди, че В. е бил с пълнолетно лице, което потвърждава и баща му.

В хода “по същество” процесуалния представител на жалбоподателя –адвокат Ц.А. излага доводи , че описаното в НП не отговаря на фактическата обстановка, а именно В. М. е бил с пълнолетно лице – Цв. В. Й., писмено упълномощено от майката Д. Н. М.

       При така установената фактическа обстановка съдът стигна до следните правни изводи:

   Жалбата е подадена в срок от процесуално легитимно лице – наказано с наказателното постановление и е процесуално допустима , а разгледана по същество, съдът намира същата за основателна , поради което атакуваното постановление е незаконосъобразно и следва да бъде отменено при следните съображения : Безспорно установено по делото е, че АУАН е бил съставен след извършена СПО на питейни и увеселителни заведения относно присъствие на малолетни и непълнолетни лица в заведенията след 22:00 ч. без придружител  и въз основа на съставен констативен протокол за същата. Няма спор, че в хода на проверката на 12.03.2016 год. в кафе-аперитив „Пърлийски 8687“ с.Бр. е било установено едно непълнолетно лице – В. М. , с ЕГН ********** . Бил съставен констативен протокол и снети обяснения от В. М., Д. М. и Д. М., както е приложено копие от Декларация- удостоверение за придружител.

По делото се установи, че АУАН е бил съставен след датата на проверката в сградата на РУП – Кн., в присъствието на двама свидетели, които не са очевидци на констатираното нарушение.

Направените от жалбоподателя Д.Б. П. възражения , изложени от процесуалният му представител в хода “по същество” ,  съдът счита за основателни при следните съображения : Разпоредбата на чл.45 , ал.2 от ЗЗакр.Детето гласи: “... Който допусне от 22,00 часа до 6,00 часа дете в управляван от него търговски обект в нарушение на чл.8 , ал.3 и 4 , се наказва ..... “. Чл.8, ал.3 и 4 от ЗЗакр.Д. гласи : “ ал.3 (Нова - ДВ, бр. 3 от 2003 г., изм., бр. 38 от 2006 г., бр. 14 от 2009 г.) Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 20,00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.

Ал.4 (Нова - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.“

Към констативния протокол от 12.03.2016г. са приложени писмените обяснения на В. М., Д. М. и Д. М., и е приложено копие от Декларация- удостоверение за придружител. В. М. заявява, че е в заведението със знанието на родителите си с неговият приятел Цв. В. Й. Същото потвърждават писмено и родителите му, като майката представя  писмена декларация- удостоверение за придружител.

Настоящият състав поддържа становището изразено от адвокат Ц.А., че в Закона за закрила на детето има известни пропуски, като по никакъв начин в него не е предвидено и не е показано как да се декларира правоспособността на пълнолетно лице да придружава непълнолетно лице на обществено място. Там няма изрична разпоредба, която да задължи родителите по какъв начин да бъде упълномощено това пълнолетно лице, за да придружава  непълнолетно лице на обществени места, какъвто е настоящия случай. Въпреки празнотата в ЗЗДетето майката на В. М.  саморъчно е написала декларация - пълномощно, с която   упълномощава пълнолетния Цв. В. Й. да бъде придружител на детето й.

Съдът приема, че така описаното в наказателното постановление не отговаря на фактическата  обстановка. От снетите обяснения за случилото се на 12.03.2016г. в кафе-аперитив „Пърлийски 8687“ е видно, че В. Д.  М. е бил с пълнолетен  придружител, а именно Цв. В. Й., като не само, че е бил с пълнолетен придружител, но и родителите на В. М. са   упълномощили това лице същата вечер да придружава тяхното дете.

При така приетото за установено от фактическа страна, незаконосъобразно и необосновано административнонаказващият орган е приел, че жалбоподателят е осъществил състава на административно нарушение по 45, ал.2 от ЗЗакр.Д, за което му е наложена глоба в размер – 2000 лева. Атакуваното наказателно постановление следва да бъде отменено, като незаконосъобразно, тъй като вменената вина за нарушение на жалбоподателя, не отговаря на действителната обстановка, а именно да е допуснал след  22.00 часа непълнолетното лице В. М.  от с.Бр. в кафе аператив “Пърлийски 8687”.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал.1, пр.3 от ЗАНН, съдът

 

                                           Р  Е  Ш  И :

 

    ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5-з/16г. от 13.05.2016 година на Началник към МВР-Кн., с което на Д.Б.П. , с ЕГН **********,*** , в качеството му на управител на кафе аператив “Пърлийски 8687” на основание чл.45, ал.2 от Закона за закрила на детето му е наложена  глоба в размер на 2000 лева  за това, че на 12.03.2016г. около 23.50 часа в с. Бр. на ул.“Ст. Кр.“№…, като управител на кафе-аперитив „Пърлийски 8687“ е допуснал след 22.00 часа  непълнолетно  лице  В. М. от с.Бр., с ЕГН **********,  без придружител.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр.Пл., по реда на Гл. 12 от АПК, в 14-дневен срок от деня на получаване на съобщението, че същото е изготвено. 

 

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: