РЕШЕНИЕ № 63

 

гр. Кнежа, 28.03.2014 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

КНЕЖАНСКИ РАЙОНЕН СЪД, в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Мая Кончарска,

       при секретаря Г.Б.,

като разгледа докладваното от съдията Кончарска НАХ дело № 49 по описа на РС – Кнежа за 2014 година  и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

С Електронен фиш за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К № 0748604 на ОДМВРПл. на Я.Т.М., ЕГН ********** ***, за нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП е наложено адм. наказание Глоба в размер на 300 лв. на основание чл. 189, ал.4 във вр. с чл. 182, ал.1, т.5 от ЗДвП, за това, че: На 29.07.2013 год. в 07:14 ч. в гр. Кн., ул. „Д. Б. с МПС – Фолксваген Пасат с рег.№  ……….., е извършено нарушение за скорост № 201307291095, установено и заснето с автоматизирано техническо средство № 0633, при разрешена скорост 50 км/ч., установена е скорост – 92 км/ч., като е налице превишаване на разрешената скорост с 42 км/ч.

Недоволен от така наложеното административно наказание е останал жалбоподателят Я.Т.М.,*** и моли съда да отмени електронния фиш като незаконосъобразен. Излага подробни доводи за допуснати нарушения на административно-производствените правила при издаване на обжалвания ел. фиш. 

В съдебното заседание жалбоподателят – редовно призован, не се явява и не се представлява. 

Въззиваемата страна – редовно призована, не изпраща процесуален представител. Не е изразено становище по жалбата.  

Съдът, след като се запозна с образуваната административно-наказателна преписка, намира за установено следното:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена от активно легитимирано лице с изявен правен интерес и в законноустановения в чл. 189, ал.8 от ЗДвП преклузивен срок.  Разгледана по същество, същата е ОСНОВАТЕЛНА.

С оглед събраните в хода на съдебното производство доказателства, съдът намира за установено от фактическа и правна страна следното:

В атакувания по съдебен ред електронен фиш серия К № 0748604 на ОД на МВР – гр. Пл. за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, е посочено, че на 29.07.2013 год. в 07:14 часа в гр. Кн., ул. „Д. Б. с МПС – Фолксваген Пасат с рег.№  ……….., е извършено нарушение за скорост № 201307291095, установено и заснето с автоматизирано техническо средство 0633, при разрешена скорост 50 км/ч., установена е скорост – 92 км/ч., като е налице превишаване на разрешената скорост с 42 км/ч. Като собственик на превозното средство е посочен Я.Т.М., ЕГН **********,***. Посочено е, че е извършено нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП, поради което и на основание чл. 189, ал.4 във връзка с чл. 182, ал.1, т.5 от ЗДвП на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 300 лева, като е указан срока и начина на заплащане на глобата.

От събраните в хода на съдебното следствие писмени и веществени доказателства се установява, че при реализиране на административно-наказателната отговорност е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което води до незаконосъобразност на издадения и обжалван електронен фиш.

Служебно известно на съдията-докладчик е, че автоматизирано техническо средство с номер 0633 представлява система за контрол на скоростта, монтирана на служебен автомобил.

Когато бъде заснето едно нарушение посредством техническо средство се приема, че по един безспорен начин е установено извършването на конкретното нарушение. Поради тази причина законодателят въвежда улеснената процедура за търсене на административно-наказателна отговорност по чл. 189, ал.4 от ЗДвП издава се електронен фиш за налагане на глоба вместо АУАН и НП. Издаването на електронен фиш обаче е строго лимитирано и е възможно само в случаите, в които съответните технически средства са позиционирани предварително, стационарно, със съответни предварителни обозначения за съществуването им и които средства работят на автоматичен режим, неналагащ непосредствено обслужване от съответен контролен орган. За всички останали случаи на използване на мобилни технически средства, обслужвани и ползвани непосредствено от контролен орган, тази разпоредба е неприложима и за констатираните с тези технически средства нарушения по ЗДвП следва да се спазва общия ред на ЗАНН за съставяне на АУАН и издаване на НП, което в случая не е сторено. Противното разбиране на законовите разпоредби би било заобикаляне на закона и стимулиране на незаконосъобразно бездействие на контролните органи, свързано с неосъществяване на активен контрол по спазване на закона, превенция на административните нарушения и непосредственото им разкриване и установяване. Това нарушение на процедурата само по себе си е самостоятелно основание за отмяна на атакувания електронен фиш.

Същевременно обозначаването на мястото на нарушението при издаването на електронния фиш при нарушения, установени и заснети с мобилно техническо средство, само чрез използването на GPS система и приетото географско обозначение за местоположението (северна ширина и източна дължина в градуси) не е достатъчно за локализирането на мястото на нарушението, тъй като липсват данни за наименованието на пътя, действащото ограничение на скоростта и пътен знак, посоката на движение на автомобила (в най-честите случаи на нарушения, свързани с превишаване на допустимата максимална скорост), разположението на мобилното техническо средство, неговия вид и годност в зависимост от първоначалното му сертифициране и проведения последващ технически преглед, покриващ по време периода на конкретното му ползване. Поради това, при наличието на използвано мобилно техническо средство за видеоконтрол и при наличието на контролни органи на мястото на реализиране на нарушението следва административното наказване да се наложи по реда и условията на ЗАНН – чрез съставяне на АУАН с описание на констатираното нарушение и в сроковете по чл. 34 ЗАНН да се издаде НП с налагане на съответното административно наказание.

В тази насока е и Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014 год., постановено по тълкувателно дело 1/ 2013 год. на Общо събрание на колегиите на Върховен административен съд на Република България, обявено и влязло в сила на 26.02.2014 год., според което в хипотезата на чл. 189, ал.4 от ЗДвП, установяването и заснемането на нарушение, могат да се осъществят само със стационарно техническо средство, което е предварително обозначено и функционира автоматизирано в отсъствие на контролен орган. Съобразно разпоредбата на чл. 130, ал.2 от Закона за съдебната власт това тълкувателно решение е задължително за органите на съдебната власт. В конкретния случай безспорно е установено, че електронният фиш е бил издаден за нарушение констатирано в отсъствие на предпоставките на чл. 189, ал.4 от ЗДвП.

С оглед гореизложеното, съдът намира, че в конкретния случай е нарушена процедурата по чл. 189, ал. 4 и сл. ЗДвП. Отсъствието на законово предвидените условия за издаване на електронния фиш води до ограничаване правото на защита на наказаното лице, тъй като последното е лишено от възможността за оспорване на констатациите още в момента на тяхното установяване.

Ето защо, съдът намира, че издаденият електронен фиш е незаконосъобразен и като такъв следва да бъде отменен.

 

Водим от горното и на основание чл. 63, ал.1 предл. ІІІ от ЗАНН,  Съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ като незаконосъобразен ЕЛЕКТРОНЕН ФИШ Серия К № 0748604 на ОДМВР – ПЛ., за нарушение по чл. 21, ал.1 от ЗДвП, установено с автоматизирано техническо средство № 0633 на 29.07.2013 год. в 07:14 часа в гр. Кн., ул. „Д. Б.”, с който на основание чл. 189, ал.4 във връзка с чл. 182, ал.1, т.5 от ЗДвП  на Я.Т.М., с ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 300 (триста) лева.

 

Решението подлежи на касационно обжалване по реда на Гл. 12 от АПК пред Административен съд – гр.Пл., в 14-дневен срок от деня на получаване на съобщението, че същото е изготвено.  

 

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ :