РЕШЕНИЕ № 56

 

гр. Кнежа, 20.03.2014 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

КНЕЖАНСКИ РАЙОНЕН СЪД, в публичното заседание на двадесети март през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Мая Кончарска,

при секретаря Г.Б.,

като разгледа докладваното от съдията Кончарска НАХ дело № 45 по описа на РС – Кнежа за 2014 година  и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

С Електронен фиш за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К № 0755474 на ОД МВР – Пл.на „Х. ***52, е наложено адм. наказание на осн. чл. 189, ал.4 във вр. с чл. 182, ал.1, т.2 от ЗДвП – ГЛОБА в размер на 50 лева, за това, че на 06.08.2013 год. в 06:33 ч. в гр. Кн., ул. „Д. Б.”, МПС ФОРД ТРАНЗИТ Т 350, с рег. № ………………, собственост на посоченото юридическо лице, е било управлявано със скорост – 68 км/ч., при разрешена – 50 км/ч. (превишаване на разрешената скорост с 18 км/ч.), като нарушението е установено и заснето с автоматизирано техническо средство № 0633.  

Недоволен от така наложеното административно наказанияе е останал жалбоподателят „Х. и фамилия” ЕООД, с ЕИК 106521452, със седалище и адрес на управление: с.Гр., обл.Вр., ул.”М. к.” № ., чийто управител – П.Г.Х., е подал жалба до съда, с която моли да бъде отменен обжалвания електронен фиш. В жалбата се излагат подробни доводи за незаконосъобразност на така издадения ел. фиш. 

В съдебното заседание жалбоподателят, редовно призован, не се представлява. 

За ответната страна процесуален представител не се явява. Не е ангажирано становище по жалбата.

Съдът, след като се запозна с образуваната административно-наказателна преписка, намира за установено следното:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена от активно легитимирано лице с изявен правен интерес и в законноустановения в чл. 189, ал.8 от ЗДвП преклузивен срок.  Разгледана по същество, същата е ОСНОВАТЕЛНА.

С оглед събраните в хода на съдебното производство доказателства, съдът намира за установено от фактическа и правна страна следното:

В атакувания по съдебен ред електронен фиш за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К № 0755474 на ОД на МВР гр.Пл. е отразено, че на 06.08.2013 год. в 06:33 ч. в гр. Кн., ул. „Д. Б.”, МПС ФОРД ТРАНЗИТ Т 350, с рег. № ……………., собственост на „Х. ***, е било управлявано със скорост –68 км/ч., при разрешена – 50 км/ч. (превишаване на разрешената скорост с 18 км/ч.), като нарушението е установено и заснето с автоматизирано техническо средство № 0633.  

Отразената в ел. фиш фактическа обстановка се подкрепя от вещественото доказателство – снимка от клип № 1185 на радар № 633.

Специалният Закон за движението по пътищата не предвижда хипотези за налагане на административна санкция, различна от глоба като вид административно наказание. В случая важат и общите правила и принципи, установени със ЗАНН относно въпроса за вида на административно-наказателната отговорност и не се нуждае от допълнително аргументиране тезата, че на физически лица, които могат да бъдат субекти на административно-наказателна отговорност се налага адм. наказание по вид „глоба”. Това обаче, с оглед разпоредбата на чл. 83, ал.1 от ЗАНН в конкретния случай не е възможно, т.к. на юридически лица и на физически лица, действащи в качеството на еднолични търговци се налага особен вид административна санкция – „имуществена санкция”, за неизпълнение на задължения към държавата или общините при осъществяване на тяхната дейност и то в предвидените в съответния закон в широк смисъл на понятието случаи. Такива случаи в специалния закон – ЗДвП, както бе посочено, не са регламентирани. Следователно в нарушение на процесуалните правила и на материалния закон на дружеството – жалбоподател е ангажирана отговорността с налагане на наказание „глоба”, което не е сред предвидените като възможни по силата на закона санкции. В случая въпроса за субекта на административната отговорност за извършеното нарушение, с оглед характера на това нарушение и обстоятелствата във връзка с неговото констатиране е разрешен с разпоредбата на чл. 188, ал.1 ЗДвП и собственикът или този, на когото е предоставено моторно превозно средство, са лицата, които отговарят за извършеното такова. Собственикът се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение, ако не посочи на кого е предоставил моторното превозно средство. Издателят на електронния фиш е следвало изрично в конкретната хипотеза да съобрази нормата на ал.2 на цитираната разпоредба и когато нарушението е извършено при управление на моторно превозно средство, собственост на юридическо лице – факт, установен по несъмнен начин по делото, предвиденото в ЗДвП наказание е следвало да бъде наложено на неговия законен представител или на лицето, посочено от него, на което е било предоставено управляваното МПС. Следва да се има предвид, че горният извод не се променя и от текста на чл. 189, ал.4 ЗДвП в частта, с която се предвижда сред реквизитите на електронния фиш да се вписва собственикът на превозното средство. Възникналата в случая колизия следва да се преодолее, като се впише кой е представляващият ю.л., в хипотези като настоящата и да стане ясно, че глобата се налага именно на това лице, в посоченото качество, на основание чл. 188, ал.2 от ЗДвП, а не на самото ю.л. – собственик. В разглеждания случй това не е съобразено и се налага като краен извода за основателност на подадената жалба. 

С оглед гореизложеното, съдът намира, че следва да бъде отменен като незаконосъобразен атакуваният по съдебен ред ел. фиш за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К № 0755474 на ОД МВР – Пл., с който на „Х. ***, е наложено административно наказание на основание чл. 189, ал.4 във вр. с чл. 182, ал.1, т.2 от ЗДвП – ГЛОБА в размер на 50 лева, за това, че на 06.08.2013 година в 06:33 часа в гр. Кн., ул. „Д. Б.”, МПС – Форд Транзит Т 350, с рег. № ……………, собственост на посоченото юридическо лице, е било управлявано със скорост – 68 км/ч., при разрешена – 50 км/ч. (превишаване на разрешената скорост с 18 км/ч.), като нарушението е установено и заснето с автоматизирано техническо средство № 0633.

 

Водим от горното и на основание чл. 63, ал.1 предл. трето от ЗАНН,  Съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ като незаконосъобразен ЕЛЕКТРОНЕН ФИШ Серия К № 0755474 на ОД МВР – ПЛ., за нарушение по чл. 21, ал.1 от ЗДвП, установено с автоматизирано техническо средство № 0633 на 06.08.2013 год. в 06:33 ч. в гр. Кн., ул. „Д. Б.”,  с който на основание чл. 189, ал.4 във връзка с чл. 182, ал.1, т.2 от ЗДвП  на „Х. ***52, е наложено административно наказание  ГЛОБА  в размер на  50 (петдесет) лева.

 

Решението подлежи на касационно обжалване по реда на Гл. 12 от АПК пред Административен съд – гр.Пл., в 14-дневен срок от деня на получаване на съобщението, че същото е изготвено.  

 

 

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ :