РЕШЕНИЕ № 61

 

гр. Кнежа, 26.03.2014 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

КНЕЖАНСКИ РАЙОНЕН СЪД, в публичното заседание на двадесет и шести март двехиляди и четиринадесета година ,  в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  АНТОН АНТОНОВ

 

при секретаря Г.Б.,

като разгледа докладваното от съдията Антонов НАХД № 44  по описа на РС – Кнежа за 2014 година  и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

  П.Г.Х. , с ЕГН ********** , в качеството си на управител на  „Х. и фамилия” ЕООД , с ЕИК 106521452, със седалище и адрес на управление: с.Гр., обл.Вр., ул.”М. к.” № .. , е обжалвал  Електронен фиш серия К № 0759518 от 12.08.2013 год. на ОДМВР гр.Плевен с искане същият да бъде отменен като незаконосъобразен  .

    По делото се представиха следните писмени доказателства : Ел.фиш сер.К № 0759518 на ОДМВР – Плевен и приложение към преписка 1249 /клип № 1249, радар № 633/ .

От представените доказателства съдът констатира следното : С електронен фиш за нарушение на чл.21 , ал.1 от ЗДвП , установено с автоманизирано техническо средство радар № 633 , на „Х. и фамилия” ЕООД, с ЕИК 106521452, със седалище и адрес на управление: с.Гр., обл.Вр., ул.”М. к.” № .. ,  на основание чл. 189, ал.4 във вр. с чл. 182, ал.1, т.2 от ЗДвП  е наложено административно наказание  “ГЛОБА” в размер на 50 лева, за това, че на 12.08.2013г. в 07,00 часа , в гр.Кн., на ул.”Д.Б.” , МПС “Форд Транзит” Т350 , с рег.№ …….., собственост на посоченото юридическо лице, е било управлявано със скорост – 65 км/ч., при разрешена – 50 км/ч. (превишаване на разрешената скорост с 15 км/ч.),  като нарушението е установено и заснето с автоматизирано техническо средство Радар № 633.  

Недоволен от така наложеното административно наказания е останал жалбоподателят „Х. и фамилия” ЕООД , с ЕИК 106521452, със седалище и адрес на управление: с.Гр., обл.Вр., ул.”М. к.” № . ,  управителят на който е подал жалба до Районен съд гр.Кн., с която моли съда да отмени електронния фиш като  неоснователен  и нищожен  .

В съдебното заседание жалбоподателят , редовно призован не се яви и  не се представлява. 

За ответната страна процесуален представител не се явява.

Съдът, след като се запозна с образуваната административно-наказателна преписка, намира за установено следното: Жалбата е процесуално допустима и подадена е от активно легитимирано лице с изявен правен интерес  в законноустановения   срок .  Разгледана по същество , същата е основателна при следните съображения: Отразената в електронния фиш фактическа обстановка се подкрепя от представените по делото писмени доказателства и не се оспорва от жалбоподателя . Закона за движението по пътищата /ЗДвП/ не предвижда хипотези за налагане на административна санкция, различна от “глоба” като вид административно наказание. В Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ въпроса за вида на административно-наказателната отговорност се дели на такава на физическите  лица, които могат да бъдат субекти на административно-наказателна отговорност и им  се налага административно наказание по вид „глоба”. На юридически лица и на физически лица , действащи в качеството на еднолични търговци се налага особен вид административна санкция – „имуществена санкция” за неизпълнение на задължения към държавата или общините при осъществяване на тяхната дейност и то в предвидените в съответния закон . Такива случаи в специалния закон – ЗДвП не са регламентирани . В случая в нарушение на процесуалните правила и на материалния закон на дружеството – жалбоподател е ангажирана отговорността с налагане на наказание „глоба”, което не е сред предвидените като възможни по силата на закона санкции. В случая въпроса за субекта на административната отговорност за извършеното нарушение , с оглед характера на това нарушение и обстоятелствата във връзка с неговото констатиране е разрешен с разпоредбата на чл. 188 от ЗДвП и собственикът или този , на когото е предоставено моторно превозно средство, са лицата, които отговарят за извършеното такова. Собственикът се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение, ако не посочи на кого е предоставил моторното превозно средство. Издателят на електронния фиш е следвало изрично в конкретния случай да съобрази нормата на чл.188,ал.2 от ЗДвП и когато нарушението е извършено при управление на моторно превозно средство, собственост на юридическо лице – факт, установен по несъмнен начин по делото, предвиденото в ЗДвП наказание е следвало да бъде наложено на неговия законен представител или на лицето, посочено от него, на което е било предоставено управляваното МПС.

Този извод не се променя и от текста на чл. 189, ал.4 от ЗДвП в частта, с която се предвижда сред реквизитите на електронния фиш да се вписва собственикът на превозното средство. Налага ли се глоба тя следва  да е на физическото лице управлявало МПС-то , като то се установява чрез представляващият юридическото лице или се спира на пътя от КАТ .

Ето защо, съдът намира, че следва да бъде отменен като незаконосъобразен обжалванияэелектронен  фиш .

    Водим от горното и на основание чл. 63, ал.1 предл. трето от ЗАНН,  съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ като незаконосъобразен ЕЛЕКТРОНЕН ФИШ серия К № 0759518 от 12.08.2013 год. на ОДМВР гр.Пл., с който на „Х. и фамилия” ЕООД , с ЕИК 106521452, със седалище и адрес на управление: с.Гр., обл.Вр., ул.”М. к.” № .. , представлявано от  П.Г.Х. , с ЕГН ********** - управител  , за извършено нарушение на чл.21 , ал.1 от ЗДвП ,  на основание чл. 189, ал.4 във вр. с чл. 182, ал.1, т.2 от ЗДвП  е наложено административно наказание  “ГЛОБА” в размер на 50 лева .

Решението подлежи на касационно обжалване по реда на Гл. 12 от АПК пред Административен съд – гр.Пл., в 14-дневен срок от деня на получаване на съобщението, че същото е изготвено. 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ :