Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 37 

 

                                      гр. Кнежа   04 . 03 . 2014 г.

 

                             В    И  М  Е  Т  О    Н А     Н  А  Р О  Д  А

 

 

    КНЕЖАНСКИЯ РАЙОНЕН СЪД  в открито заседание проведено на  двадесет и пети февруари   две хиляди и четиринадесета година  в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ : А.АНТОНОВ

 

при  секретаря : Г.Б.

като разгледа докладваното от  съдията    Ах .дело № 14  по описа  за  2014  год. за да се произнесе взе предвид следното :

   К.Т.К. ,   с ЕГН ********** *** е обжалвал Наказателно постановление  /НП / № К94/0031 от 29.10.2013.. на Началника на Митница Св., с което за нарушение на чл.123 , ал.1, предложение  първо от Закона за акцизите и данъчните складове  /ЗАДС/ му е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 1000 лева и отнемане в полза на държавата на предмета на нарушението тютюневи изделия/цигари/ – 17 броя кутии цигари /340 къса/ , без същите да са облепени с български акцизен бандерол , когато такъв е задължителен ,   с искане  съдът да постанови решение с което да отмени изцяло наказателното постановление , като неправилно и незаконосъобразно , тъй като деянието е “маловажен случай” .

   Ответната страна счита жалбата за недопустима и неоснователна, като в съдебно заседание изложи доводите си .

   От събраните по делото доказателства и разпита на свидетелите : П.И.Д. ; П.И.П. и С.С.С.  съдът счита за установено следното : На 24.07.2013г.. в гр.Кн., в района на Автогарата се извършила проверка от посочените свидетели – служители в РУ”П” Кн., на спрял лек автомобил марка “Шавролет”, модел “Авео” , с рег.№ ………. – собственост и управляван от К.Т.К. , с ЕГН ********** . При проверката се установило , че в купето на автомобила под стелката на пода под волана и между предните седалки над лоста на ръчната спирачка в черен полиетиленов плик К.Т.К. държи акцизни стоки -  без български акцизен бандерол , както следва : 1/ 6/шест/ броя кутии цигари марка “ Gold mount “- х 20 къса без български акцизен бандерол ; 2/ 5/пет/ кутии цигари марка “ Raduel slims “- син х 20 къса в кутия без български акцизен бандерол ; 3/ 2/два/  броя кутии цигари марка “Raduel slims- бял “ розов - х 20 къса без български акцизен бандерол ; 4/ 2/два/ броя кутии цигари марка “Turguise “- х 20 къса без български акцизен бандерол и 5/ 2/два/ броя кутии цигари марка “ Corsair “- х 20 къса без български акцизен бандерол . Общо 17 /седемнадесет / броя кутии цигари – общо 340 къса без български акцизен бандерол .

За извършената проверка бил съставен протокол от 24.07.2013г. за извършена проверка  за установени нарушения и предадени вещи по ЗМВР №4527/27.07.2013г. , а намерените акцизни стоки – цигари били иззети с опис и се съхраняват в РУП-Кнежа .

На 29.07.2013г. за така установеното административно нарушение на г-н К. бил съставен АУАН от св.П.Д. и свидетели при съставяне на акта и на нарушението св.П.П. и св.С.С. . Въз основа на този акт Началника на Митница Св. издал обжалваното наказателно постановление .

    Жалбоподателя не оспорва фактическата обстановка  констатирана в акта , но счита , че случая е маловажен .

     Предвид изложеното съдът счита жалбата за допустима и подадена в срока по ЗАНН , а “ по същество “ за  неоснователна  при следните съображения : Безспорно , е че на 24.07.2013г.. в гр.Кн.  в района на Автогарата се извършила проверка от свидетелите : П.И.Д. ; П.И.П. и С.С.С. *** , на спрял лек автомобил марка “Шавролет”, модел “Авео” , с рег.№ ……….. – собственост и управляван от К.Т.К. , с ЕГН ********** . При проверката се установило , че в купето на автомобила под стелката на пода под волана и между предните седалки над лоста на ръчната спирачка в черен полиетиленов плик К.Т.К. държи акцизни стоки -  без български акцизен бандерол , 17  броя кутии цигари – общо 340 къса , за което е съставен протокол за така установеното нарушение  , а намерените акцизни стоки – цигари били иззети с опис и се съхраняват в РУП-Кн.

На 29.07.2013г. за така установеното административно нарушение на г-н К. бил съставен АУАН ,въз основа на който акт Началника на Митница Св. издал обжалваното наказателно постановление .

 Според чл.126б , ал.2 от ЗАДС , маловажни случаи на нарушения по чл.118 , 122 , 123 , 126 и 126а ат ДАДС са тези , при които двойния размер на акциза за стоките предмет на нарушението , не надвишава 50 лева .

Видно от обстоятелствената част на наказателното постановление на основание чл.29 , чл.39 от ЗАДС и чл.71 от ППЗАДС двойният размер на акциза на намерените цигари е изчислен на 127,34 лева .

В случая съдът счита , че правилно административно-наказващият орган  е приел , че се касае за нарушение по чл.123 , ал.1 , предл.1 от ЗАДС и е наложил на жалбоподателя , като физическо лице , административно наказание “глоба” , в минималният предвиден в закона размер от 1000 лева .Следа обжалваното НП да се потвърди .

    Водим от горното съдът , 

                                                   Р     Е     Ш     И  :

 

      ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № К94/0031 от 29.10.2013.. на Началника на Митница Св., с което на   К.Т.К. ,   с ЕГН ********** ***  за нарушение на чл.123 , ал.1, предложение  първо от Закона за акцизите и данъчните складове, му е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 1000 лева и отнемане в полза на държавата на предмета на нарушението тютюневи изделия/цигари/ – 17 броя кутии цигари /340 къса/ , без същите да са облепени с български акцизен бандерол , когато такъв е задължителен .

 Решението може да се обжалва в 14 – дневен срок от датата на получаване на съобщението пред ПлАС   .

 

                                                   РАЙОНЕН  СЪДИЯ :