Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    № 34

 

 

                                   Гр.Кнежа,17.03.2014г.

 

 

                  В     И  М  Е  Т  О     Н  А      Н  А  Р  О  Д  А

 

  Кнежанският Районен съд в публично съдебно заседание на 18.02.2014г./осемнадесети февруари/ през две хиляди и четиринадесета година  в състав :

                                                             Председател:  Пламен Тодоров

 

  при секретаря К.Д. като разгледа докладваното от съдията НАХД№13/2014г. по описа на съда и за да се произнесе взе предвид следното :

  Д-р Ц.К.Д. с ЕГН********** ,в качеството си на Управител е представляващ „МБАЛ-Червен бряг” с  ЕИК000410056,със седалище и адрес на управление гр.Ч. бр.,Област Пл.,ул.”Я. С.”№.. е предявил въззивна жалба против Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение,установено с автоматизирано техническо средство с-я К№0739981 на осн.чл.189,ал.8 от ЗДвП вр.чл.59 от ЗАНН.

 Въззивникът твърди ,че на 16.01.2014г. е получил процесния електронен фиш за налагане на глоба за нарушение,установено с автоматизирано техническо средство с-я К№0739981,с което за нарушение на чл.21,ал.1 от ЗДвП и на осн.чл.189,ал.4 вр.чл.182,ал.1,т.3 от непосочен закон на повереното му дружество е наложена глоба в размер на 100лв.,за това ,че на 23.07.2013г. в 07:04ч. в гр.Кн.,ул.”Д.Б.” с МПС „Пежо Боксер” с рег. №……… е извършено нарушение за скорост №201307230992,установено и заснето с автоматизирано техническо средство №0633 като е посочено ,че при разрешена скорост  от 50км.ч. е установена скорост от 71 км.ч. или е налице превишаване на разрешената скорост с 21км.ч.

 Въззивникът е недоволен от така издадения му електронен фиш и иска от съда да извърши проверка и да го отмени. Излагат се аргументи ,че съответното МПС е със специален режим по смисъла на ЗДвП и според чл.5,ал.2,т.2 от Наредба №I-141/18.09.2002г. за условията и реда при които се ползва специален режим на движение на МПС,издадена от МВР, водачите на такива МПС-та могат да надвишават разрешената максимална  скорост на движение дотолкова,доколкото не застрашават нечии живот или имущество. Според него е безспорно ,че на съответния ден и час няма данни нечии живот или имущество да са били застрашени.

 Счита се ,че издадения Електронен фиш не отговаря на изискванията на чл.189,ал.4 от ЗДвП,който регламентира изрично необходимите елементи,които трябва да съдържа,а именно данни за териториалната структура на МВР на чиято територия е установено нарушението,мястото,датата точния час на извършване на нарушението,регистрационен номер на МПС,собственика на когото е регистрирано превозното средство,описание на нарушението,нарушените разпоредби ,като според въззивника в случая не е направено точно описание на мястото,където е установено нарушението и в каква посока се движи като е посочено „ в гр.Кн.,ул.”Д.Б.”,но става дума за участък от пътя ,който е извън населеното място. Той изразява несъгласие с фактическите констатации приети в Електронния фиш за налагане на глоба,където е посочено ,че МПС „Пежо Боксер” с рег. №…………. на 23.07.2013г. в 07:04ч. се е движило с превишена скорост от 71км.ч. като е посочено ,че скоростта е установена с техническо средство №0633 чиято годност и изправност е неустановена. Развиват се доводи за отклонение на техническото средство свързани с разминаване между отразената скорост в снимковия материал и тази за която е наложена административната санкция ,както и за евентуална преквалификация на нарушението по чл.182,ал.2 от ЗДвП,което определя порок от действията на административно наказващия орган при констатиране на административното нарушение,неговото описание и най-вече определяне на законосъобразна санкция.

 Въз основа на изложеното въззивникът иска от съда да отмени процесния електронен фиш.

 По делото са представени писмени доказателства по опис към въззивната жалба ,а именно : копие от Свидетелство за регистрация на МПС –„Пежо Боксер” с рег. №……………,електронен фиш за налагане на глоба за нарушение,установено с автоматизирано техническо средство с-я К№0739981,снимка на нарушението и удостоверение за актуално правно състояние на въззивника.

 Въз основа на изрично разпореждане на съда по делото се представи от въззивника от известие за доставяне от чието съдържание е видно,че това е станало на 16.01.2014г.,а жалбата е подадена на 28.01.2014г.

Въззивникът чрез процесуалния си представител чрез подадено писмо поддържа жалбата си,желае делото да се гледа в отсъствието на  негов представител като излага подробни съображения относно нейната основателност.

Въззиваемият  не взема отношение по подадената жалба.

След като се запозна по отделно и съвкупно със събраните по делото писмени доказателства,съдът счита за установена следната фактическа обстановка:

 Въззивникът  на 16.01.2014г. е получил процесния електронен фиш за налагане на глоба за нарушение,установено с автоматизирано техническо средство с-я К№0739981,с което за нарушение на чл.21,ал.1 от ЗДвП и на осн.чл.189,ал.4 вр.чл.182,ал.1,т.3 от ЗДвП на повереното му дружество е наложена глоба в размер на 100лв.,за това,че на 23.07.2013г. в 07:04ч. в гр.Кн.,ул.”Д.Б.” с МПС „Пежо Боксер” с рег. №………….. е извършено нарушение за скорост №201307230992,установено и заснето с автоматизирано техническо средство №0633 като е посочено ,че при разрешена скорост  от 50км.ч. е установена скорост от 71 км.ч. или е налице превишаване на разрешената скорост с 21км.ч.

 Съответното МПС е със специален режим по смисъла на ЗДвП и според чл.5,ал.2,т.2 от Наредба №I-141/18.09.2002г. за условията и реда при които се ползва специален режим на движение на МПС,издадена от МВР, водачите на такива МПС-та могат да надвишават разрешената максимална  скорост на движение дотолкова,доколкото не застрашават нечии живот или имущество.

  Съобразно горното ,съдът счита ,че въззивната жалба е предявена в срок и е допустима.

           Разгледана по същество ,същата е основателна.

  Относно зачестилите в национален мащаб разногласия във въззивната и касационна практика по административни дела свързани с обжалване на електонни фишове ВАС през 2014г. издаде Тълкувателно решение №1/26.02.2014г.,постановено по Тълкувателно дело №1/2013г. по описа си извърши систематизирано тълкуване на съответната законова норма.

 Безспорно е ,че Законът за административните нарушения и наказания (ЗАНН) като основен закон в областта на административното наказване очертава правната същност на административното нарушение и установява единна система на административни наказания, както и единно административнонаказателно производство. Дейността по административно наказване в големия брой случаи преминава през два сравнително равностойни, но взаимосвързани етапа: установяване на административното нарушение (в който се включва съставяне на акт за установяване на административното нарушение – АУАН) и налагане на административно наказание (който завършва с издаване на наказателно постановление – НП) на извършителя му.

Обаче е въведено и съкратеното производство за административнонаказателна отговорност чрез издаване на електронен фиш, въведено в чл. 189, ал. 4 ЗДвП, което е изключение от общите правила на ЗАНН, поставящи началото на производството с АУАН и завършването му с НП.

 Легалната дефиниция на понятието „електронен фиш” се съдържа в § 1 от ДР на ЗАНН, възпроизведена и в § 6, т. 63 от ДР на ЗДвП. Електронният фиш е електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства,а от това произтича, че електронният фиш е своеобразен властнически акт с установителни и санкционни функции. Той се приравнява едновременно към АУАН и НП, но само по отношение на правното му действие (съгласно чл. 189, ал. 11 ЗДвП), не и по форма, съдържание, реквизити и процедура по издаване.

 От това следва, че изискванията за форма, съдържание, реквизити и ред за издаване на АУАН и НП, сравнително подробно регламентирани в ЗАНН, са неприложими по отношение на електронния фиш. Относно формата на електронния фиш следва да се приемат за задължителни само посочените в чл. 189, ал. 4, изр. 2 ЗДвП реквизити, поради което в електронния фиш не следва да се изписва името на издателя му и негов подпис, а само териториалната структура на МВР, на чиято територия е извършено нарушението. Електронният фиш се издава след протичане на съкратено производство, което с оглед ускорената процедура няма състезателен характер, като изразът „в отсъствие на контролен орган и на нарушител” по чл. 189, ал. 4, изр. 2 ЗДвП се отнася до издаването на електронния фиш. При електронния фиш са силно стеснени възможностите за защита на собственика на МПС, респективно лицето, посочено от собственика като нарушител. От гледна точка на адресатите електронният фиш е акт със санкционно значение, поради което като вид държавна принуда чрез него се налагат неблагоприятни последици на адресата от имуществен характер. С оглед на тази своя характеристика при издаването на електронния фиш следва да намери проява общият принцип, че административно-наказателната отговорност не може да бъде обоснована чрез разширителното тълкуване или чрез тълкуване по аналогия (чл. 46, ал. 3 от Закона за нормативните актове).

В чл.189, ал.4 ЗДвП са посочени изрично условията, които следва да са налице, за да се издаде електронен фиш, а именно нарушението да е установено и заснето с автоматизирано техническо средство. т.е. издаването на електронния фиш е строго ограничено и възможно само в случаите на предварително стационарно позиционирани технически средства със съответните предварителни обозначения за съществуването им (чл. 165, ал. 2, т. 6 и т. 7 ЗДвП), същите да работят на автоматичен режим без нужда от обслужване от съответен контролен орган. В останалите случаи при използване на мобилни технически средства, обслужвани и използвани непосредствено от контролен орган, тази разпоредба е неприложима и за констатираните с тези технически средства нарушения на ЗДвП е приложим общият ред за съставяне на АУАН и издаване на наказателно постановление. Противното разбиране на тези законови разпоредби би било заобикаляне на закона и стимулиране на незаконосъобразно бездействие на контролните органи, свързано с неосъществяване на активен контрол по спазване на закона, превенция на административните нарушения и непосредственото им разкриване и установяване.

Поставянето на технически средства, които автоматично да записват административни нарушения, трябва да се извършва по определена процедура и с оглед спазването на определени изисквания (арг. чл. 32, ал. 2 от Конституцията). Използването на заснемащи технически средства е позволено (чл. 165, ал. 2, т. 7 ЗДвП), тъй като касае повишаване и гарантиране на сигурността при движението по пътищата, а наред с това тези технически средства могат да създадат висока степен на достоверност (изключващо намесата на субективен фактор). Пътната отсечка, обхваната от техническото средство, трябва да е предварително обозначена, което произтича от разпоредбата на чл. 165, ал. 2, т. 7 ЗДвП, която задължава контролните органи да обозначават места за контрол по спазването на правилата за движение от всички участници в движението, като поставят пътни знаци и техника за видеонаблюдение. Във връзка с използването на мобилни технически средства правилата трябва да бъдат достатъчно ясни и подробни, за да дадат на гражданите съответно указание за условията и обстоятелствата, при които контролните органи имат право да ги използват. Нито ЗДвП обаче, нито който и да е друг закон регламентира процедура, регулираща действията на контролните органи при използването на мобилни технически средства, като с оглед вида на тези средства (за разлика от стационарните технически средства) изпълнението на задължението за обозначаване на пътната отсечка обективно е затруднено.

Изискване на закона за посочване на точното място на нарушението има важно значение с оглед защитата на посочения като нарушител. Обозначаването на мястото на нарушението при издаването на електронния фиш  при нарушения, установени и заснети с мобилно техническо средство, само чрез използването на GPS система и приетото географско обозначение за местоположението (северна ширина и източна дължина в градуси) не е достатъчно за локализирането на мястото на нарушението, тъй като липсват данни за наименованието на пътя, действащото ограничение на скоростта и пътен знак, посоката на движение на автомобила (в най-честите случаи на нарушения, свързани с превишаване на допустимата максимална скорост), разположението на мобилното техническо средство, неговия вид и годност в зависимост от първоначалното му сертифициране и проведения последващ технически преглед, покриващ по време периода на конкретното му ползване. В този смисъл, без ясни правила за използването на мобилни технически средства от контролните органи и при формалното изпълнение на чл.189, ал.4 ЗДвП чрез описване на мястото на нарушението се затруднява дейността на съдилищата при разкриване на обективната истина. Поради това при наличието на използвано мобилно техническо средство за видеоконтрол и при наличието на контролни органи на мястото на реализиране на нарушението следва административното наказване да се наложи по реда и условията на ЗАНН – чрез съставяне на АУАН с описание на констатираното нарушение и в сроковете по чл. 34 ЗАНН да се издаде НП с налагане на съответното административно наказание. В този случай записът на мобилното техническо средство би могъл да създаде висока степен на достоверност и да бъде доказателствено средство в административнонаказателното производство. Прилагането на процедурата по чл. 189, ал. 4 и сл. ЗДвП в отсъствие на законово предвидените условия води до ограничаване на правото на защита на наказаното лице, тъй като последното е лишено от възможността за оспорване на констатациите още в момента на тяхното установяване.

Има случаи, когато мобилното техническо средство е монтирано на автомобил, който няма необходимото обозначение със съответните опознавателни знаци на контролните органи. Това е недопустимо поради изричната разпоредба на чл. 165, ал. 1, т. 1 ЗДвП. Служебните лица са длъжни при проверка да се обозначат ясно, осигурявайки необходимата видимост.

 Предвид горното като възприема изцяло правните аргументи на ВАС и по отношение на процесния електронен фиш,настоящият съдебен състав счита ,че следва да постанови съдебно решение,с което да отмени изцяло Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение,установено с автоматизирано техническо средство с-я К№0739981/23.07.2013г. на ОДМВР-гр.Пл.  като неправилен и незаконосъобразен.

                                  Водим от горното, съдът

 

                                           Р    Е    Ш    И  :

 

  ОТМЕНЯВА Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение,установено с автоматизирано техническо средство с-я К№0739981/23.07.2013г. на ОДМВР-гр.Пл. като неправилен и незаконосъобразен.

 

   Решението подлежи на касационно обжалване през ПлАдС в 14 дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.

 

                                                              Районен съдия :.......................