Р Е Ш Е Н И Е № 101

 

гр. Кнежа, 09.05.2012 година

 

 

Кнежански районен съд, в публично заседание на четвърти май през две хиляди и дванадесета година,  в състав:

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Мая Кончарска

       при секретаря Г.Б.,

като разгледа докладваното от съдията Кончарска НАХ дело № 88 по описа на съда за 2012 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Р.М.К. с ЕГН ********** ***, е обжалвал Наказателно постановление /НП/ № 809 от 19.12.2011 год., издадено от Началника на РУ „Полиция” –гр.Кнежа, с което на основание чл. 81, ал.1, т.6 от Закона за българските лични документи /ЗБЛД/ му е наложена имуществена санкция – ГЛОБА в размер на 60 лв. (шестдесет лева), за нарушение по чл. 10, ал.1, т.5 от ЗБЛД. Моли съда да бъде намален размера на наложената му „глоба”.

Жалбоподателят – редовно призован, не се явява, но се представлява от адвокат Светослав Янчик от АК-Плевен.

Въззиваемата страна – Началникът на РУП-Кнежа, редовно призован, не се явява и не се представлява в съдебно заседание. Не е изразил становище по жалбата.

Явяват се актосъставителят И.З.И. и свидетелят С.Ц.Б. ***.

По делото са представени НП № 809/ 19.12.2011 год. на Началника на РУП-Кнежа, АУАН № 145494/ 07.12.2011 год. по описа на същото полицейско управление, 2 бр. удостоверения от ОД на МВР-Плевен и копие от паспорт № 349285760/ 21.04.2006 год. на името на Р.М.К..

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства – гласни и писмени, поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в рамките на преклузивния срок по чл. 59, ал.2 от ЗАНН, поради което същата се явява процесуално допустима и следва да бъде разгледана.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

На 07.12.2012 год. около 10.00 часа в гр.Кнежа, при подаване на заявление за издаване на паспорт в Районно управление „Полиция” в същия град било установено, че Р.М.К. притежава такъв документ /паспорт/ с изтекъл срок на валидност и към същата дата не е изпълнил задължението си да го предаде на органа, който го е издал. Мл. полицейски инспектор /ПИ/ И.З.И., в присъствието на друг полицейски служител – С.Ц.Б., съставил на Р.К. АУАН № 145494 от 07.12.2012 год. за това, че не е върнал на органите на МВР паспорт № 349285760, издаден на 21.04.2006 год. от ОД на МВР-Плевен, с което е нарушил разпоредбата на чл. 10, ал.2, т.5 от ЗБЛД. Актът бил предявен на жалбоподателя и същият го подписал без възражения.

Въз основа на съставения АУАН било издадено атакуваното наказателно постановление.

Видно от приложените към делото удостоверения процесното наказателно постановление е издадено от Пламен Петров Михайлов, на длъжност Началник на РУП-Кнежа при ОД на МВР-Плевен, въз основа на АУАН, съставен от полицейски служител при същото полицейско управление И.З.И..

От представеното и вложено в делото копие от паспорт № 349285760/ 21.04.2006 год. на името на Р.М.К. е видно, че валидността на същия е изтекла на 21.04.2011 год. С оглед разпоредбата на чл. 81, ал.1, т.6 от ЗБЛД документът е следвало да бъде върнат на органите на МВР в срок до 21.07.2011 год.

От събраните в хода на съдебното следствие гласни доказателства, от разпита на свидетеля И.И. се установи, че на дата 07.12.2011 год. в РУП-Кнежа на жалбоподателя Р.К. е бил съставен и връчен акт за констатирано административно нарушение по чл. 10, ал.2, т.5 от ЗБЛД. Видно от разпита на св.С.Б., същият е бил свидетел на съставянето на акта.

Горната фактическа обстановка се доказа по безспорен начин от събраните по делото доказателства – гласни и писмени.

В съдебно заседание процесуалният представител на жалбоподателя не оспорва фактическата обстановка и обстоятелството, че от последния е извършено административно нарушение. Същият обаче, намира издаденото наказателно постановление за незаконосъобразно, поради несъответствие в посочената в него дата на извършване на нарушението и датата, отразена в акта за установяване на административното нарушение. Моли да бъде отменено изцяло НП.

С оглед на така установеното, съдът счита, че жалбата е основателна и наказателното постановление следва да бъде отменено, при следните съображения:

При издаването на атакуваното наказателно постановление, административно-наказващият орган е допусна /вероятно/ техническа грешка при изписването на датата на извършване на нарушението, като в АУАН е отразено, че нарушението е установено на дата 07.12.2011 год., а в НП е посочено, че нарушението е констатирано на 17.12.2011 год., т.е. 10 дни по-късно. Съдът счита, че цифровото несъответствие в АУАН и НП по отношение на датата на извършване на описаното административно нарушение представлява съществено процесуално нарушение с оглед разпоредбата на чл. 57, ал.1, т.5 пр.ІІ от ЗАНН, което води до нарушаване правото на защита на жалбоподателя. Атакуваното НП следва да бъде отменено изцяло като незаконосъобразно.

 

Водим от горното и на основание чл. 63, ал.1 предл.ІІІ от ЗАНН,  съдът

 

   

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ  Наказателно постановление № 809/ 19.12.2011 год., издадено от Началника на РУ „Полиция” – гр.Кнежа, с което на основание чл. 81, ал.1, т.6 от Закона за българските документи за самоличност /ЗБЛД/ на Р.М.К., ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 60 лв. (шестдесет лева),  като незаконосъобразно.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр.Плевен, по реда на Гл. 12 от АПК, в 14-дневен срок от деня на получаване на съобщението, че същото е изготвено.  

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ :