Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 65

 

 

                                        Гр.Кнежа,14.05.2012г.

 

 

                       В     И  М  Е  Т  О    Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

 

  Кнежанският Районен съд в публично съдебно заседание на 11.04.2012г./единадесети април/ през две хиляди и единадесета година  в състав:

                                                                          Председател:Пламен Тодоров

 

  при секретаря Красина Давидова като разгледа докладваното от съдията НАХД№50/2012г. по описа на съда и за да се произнесе взе предвид следното :

 К.Г.И. с ЕГН********** *** е предявил въззивна жалба против Наказателно постановление №РДГ-856/24.01.2012г. на Директора на РДГ-Ловеч.

 Въззивникът описва ,че с процесното НП на осн.чл.53,ал.1 и ал.2 от ЗАНН вр.чл.96,ал.1 от ЗЛОД му е било наложено административно наказание глоба в размер на 400лв. за извършено от него нарушение на чл.84,ал.1 от ЗЛОД на осн.чл.94,ал.1 от ЗЛОД като е бил лишен от право да ловува за срок от три години и е било отнето в полза на държавата гладкоцевно ловно оръжие,с което е ловувал.

 Според него в процесното НП се твърди ,че е извършил посоченото по-горе административно нарушение по чл.84,ал.1 от ЗЛОД,което се е изразявало в това ,че на 27.11.2011г. в ЛСР-Искър,гр.Искър ,СЛРД-Д.Дъбник в качеството си на ловец е ловувал като е преследвал дивеч с извадено от калъф и сглобено ловно оръжие без писмено разрешително за лов на ЛСР-Искър и без да е убил дивеч.

 Той изтъква ,че не е съгласен с издаденото против него НП,като счита,че то е неправилно и незаконосъобразно,понеже:

-процесното НП е издадено при съществени нарушения на процесуалните правила,тъй като административно-наказателното производство  съгл.чл.36,ал.1 от ЗАНН се образува със съставянето на АУАН,но съгл.чл.52 от ЗАНН административно-наказващия орган е длъжен да се произнесе по административно-наказателната преписка в месечен срок от получаването й.

 Въззивникът акцентира на това ,че процесното НП е било издадено след този срок,понеже АУАН му е бил съставен на 09.12.2011г.,а атакуваното НП е било издадено на 24.01.21012г.,а следвало да бъде издадено най-късно до 09.01.2012г.вкл. и

-         Не е извършил нарушение по чл.84,ал.1 от ЗЛОД ,за което му е бил съставен АУАН ,а след това е било издадено процесното НП.

Въззивникът изтъква ,че  на 27.11.2011г. е бил на лов с ловната дружинка на гр.Койнаре,Община Ч.Бряг и е бил взел със себе си своите ловни кучета ,които в процеса на преследване на диво прасе са преминали през ловните територии на с.Глава,с.Писарово и гр.Искър ,а след това са се върнали.

 Обаче той е ходил с джипа на приятел ловец след тях ,защото се е страхувал някой да не му ги открадне ,а същите са обучени и изключително скъпи като в процеса на това е звънял на ловци от други ловни дружинки на с.Писарово и гр.Искър,защото гоненото от кучетата диво прасе се е движело в техните територии.

 Той описва подробно тези си възприятия и изтъква ,че може да ги установи с показанията на свидетелите  Цветко Гевезовски от гр.Койнаре,Цветан И. Цветанов и Митко Радков Михайлов от с.Глава,Златан Марковски и Красимир Кръстев от с.Писарово.

 Въз основа на изложеното,въззивникът  иска от съда да  отмените процесното НП изцяло като неправилно и незаконосъобразно.

 Въззивникът се яви лично и заедно с процесуалния си представител поддържа въззивната си жалба.

 Въззиваемият не изпрати представител и не  взе отношение по подадената жалба.

 По делото бяха разпитани актосъставителя Я.П.,свидетеля по АУАН Б.М.,св.Н.Н.,св.Митко Михайлов, Цветко Гевезовски,Цветан Цветанов,Красимир Кръстев, Златан Марковски и Тихомир Дилов.

Видно от показанията на актосъставителя Я.П. на въззивника е бил съставен АУАН въз основа на подаден сигнал от ловци от гр.Искър по служебната поща на ДГС-гр.Плевен  и по точно това е ЛРД-гр.Долни Дъбник,в който сигнал се описвало ,че жалбоподателя извършва ловни действия в техния район без писмено разрешително за това.

 Актосъставителят описа ,че сигнала е бил от поименно записани лица и след като е проверил твърдяното в него лично и част от тях са потвърдили това е направил съответнната проверка на издадените разрешителни за лов за настоящия ден като е установил ,че жалбоподателя през същия ден е извършвал лов в землището на гр.Койнаре,където неговото име фигурира в издаденото за лов разрешително там.

След това установил въз основа на обясненията на подалите сигнала,че жалбоподателя е бил с превозно средство в района на гр.Искър със сглобено оръжие,което квалифицира като ловуване.

 Актосъставителят е категоричен ,че не е констатирал лично въззивника да ловува в землището на гр.Койнаре,нито в землището на гр.Искър ,но е стигнал до изводи ,че е ловувал в последното землище въз основа на сигнала и разговорите с ловци от гр.Искър чиито имена не спомена.

 Установи се ,че акттосъставителят в качеството си на Директор на ДГС-гр.Плевен е уведомил ЛРД-гр.Червен Бряг за поведението на въззиввника,за да бъде наказан.

 Видно от показанията на акттосъставителя ловните райони на с.Глава,с.Писарово и гр.Койнаре са  към ЛРД-Ч.Бряг ,а ловния район на гр.Искър е към ЛРД-гр.Д.Дъбник.

 Свидетелката по акта Б.М. каза ,че се е подписала на него в такова качество ,а същия е бил съставен от колегата й П. въз основа на писмени документи.

Тази свидетелка заяви ,че не е присъствала на записаните в АУАН констатации ,но си спомни ,че на жалбоподателя са били съставени и други актове и  го е чула ,че има възражения по тях.

 Видно от показанията на свидетелите Н.Н.,св.Митко Михайлов, Цветко Гевезовски,Цветан Цветанов,Красимир Кръстев, Златан Марковски и Тихомир Дилов подробно обективирани в протокола от о.с.з.11.04.2012г. се установи ,че на  27.11.2011г. вззивника К.И. е бил на лов за диво прасе  с дружинката от гр.Койнаре като с него са били от с.Глава Митко Михайлов и Цветан И..

При лова въззивника и св.Ц.И. били гоначи ,а св.Митко Михайлов с други ловци чакал на пусия те да вдигнат дивеча,за да го обстрелват.

В процеса на лова ловните кучета на възззивника ,които били добре обучените вдигнали диво прасе,което се насочило следвано от кучетата му първоначално към ловния район на с.Писарово,а след това към ловния район на гр.Искър и той понеже се страхувал да не се изгубят кучетата му или да бъдат откраднати от някой след като се обадил на св.Златан Марковски,но разбрал от последния ,че кучетата му са след дивото прасе в ловния район на гр.Искър се свързал с ловец от този район св.Цветан Ниновски,който казал ,че не е в района. Последното наложило да се обади на друг ловец – св.Тихомир Дилов докато те заедно със св.Михайлов е придвижвали на там с джипа на последния.

Свидетелят Митко Михайлов е категоричен ,че те двамата с въззиввника са ходили с джип след кучетата му в ловните райони на с.Писарово и гр.Искър ,но не са ловували там ,а са търсили кучетата и  пушките им са били прибрани в калъфи на задната седалка на джипа.

 Според показанията на св.Михайлов при горното обикаляне след кучетата на въззивника са срещали двама-трима ловци и са ги питали за кучетата ,а от тях никой не им е правил забележка за нищо. Показанията на св.Михайлов се допълват и потвърждават от показанията на останалите свидетели като липсват противоречия,обърквания,неясноти и несъответствия,поради което съдът счита ,че следва да даде вяра изцяло на показанията на актосъставителя и свидетелите,разпитани по делото.

 По делото се събраха следните писмени доказателства : НП №РДГ-85624.01.2012г. на Директора на РДГ-Ловеч,АУАН№856/15.12.2011г.,съставен на 09.12.2011г.,рапорт на инж.Б.П.,Обяснение на К.И. и др.

 В съдебно заседание се представи Протокол №6/20.12.2011г. от заседание на УС на ЛРД-гр.Ч.Бряг от чието съдържание е видно ,че на К.И. не е било наложено наказание,тъй като е било установено ,че той предварително се е обадил на ловците Тихомир Дилов и Цветан Неновски ,че кучетата му са в техния район и е отишъл да ги търси там с разглобено оръжие и джип на свой приятел.  Въззивната жалба е предявена в срок и е допустима.

Разгледана по същество ,същата е  основателна и доказана.

 Според съдът въззивникът не е извършил от обективна и субективна страна  вмененото му административно нарушение,тъй като не се установи на дата 27.11.2011г. да е извършвал ловни действия със сглобено ловно оръжие в ловния район на гр.Искър.

 По делото беше безспорно и категорично установено ,че на горната дата въззивника е бил на лов в ловния район на гр.Койнаре,където е участвал в лова на диво прасе заедно със свидетелите от с.Глава Митко Михайлов и Цветан И..

 При лова въззивника и Цветан И. били гоначи ,а св.Митко Михайлов с други ловци чакал на пусия те да вдигнат дивеча,за да го обстрелват.

 В процеса на лова ловните кучета на възззивника ,които били добре обучените вдигнали диво прасе,което се насочило следвано от кучетата му първоначално към ловния район на с.Писарово,а след това към ловния район на гр.Искър и той понеже се страхувал да не се изгубят кучетата му или да бъдат откраднати от някой след като се обадил на св.Златан Марковски,но разбрал от последния ,че кучетата му са след дивото прасе в ловния район на гр.Искър се свързал с ловец от този район св.Цветан Ниновски,който казал ,че не е в района.

 Последното наложило да се обади на друг ловец – св.Тихомир Дилов докато те заедно със св.Михайлов е придвижвали на там с джипа му с прибрани в калъфи ловни оръжия.

 В съдебното следствие не се събраха безспорни и категорични доказателства ,че на тази дата въззивника е бил на лов със сглобено ловно оръжие в ловния район на гр.Искър,но е безспорно ,че същия е бил там със св.Митко Михайлов да търси кучетата си.

 Последното обстоятелство се потвърждава и от представения по делото Протокол №6 от 20.12.2011г. на УС на ЛРД-гр.Ч.Бряг ,където въпросът е бил проучен и след изясняването му на въззивника не е било наложено наказание,тъй като не е било установено да е ловувал в ловния район на гр.Искър.

 Съобразявайки обстоятелството ,че въззивника не е извършил от обективна и субективна страна вмененото му в  АУАН и процесното НП административно нарушение,за което е бил наказан с глоба в размер на 400лв.,лишаване от право на ловуване за срок от три години и е било отнето в полза на държавата 1 бр. гладкоцевно оръжие,съдът следва да следва да постанови съдебно решение,с което да отмени изцяло процесното НП като неправилно и  незаконосъобразно.

                                   Водим от горното, съдът

 

                                       Р      Е      Ш      И  :

 

 ОТМЕНЯВА Наказателно постановление №РДГ-856/24.01.2012г. на Директора на РДГ-Ловеч  като неправилно и незаконосъобразно.

 

   Решението подлежи на касационно обжалване през ПлАдС в 14 дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.

 

                                                             Районен съдия:.......................