Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  63

 

 

                                       Гр.Кнежа,14.05.2012г.

 

 

                         В     И  М  Е  Т  О    Н А     Н  А  Р  О  Д  А

 

  Кнежанският Районен съд в публично съдебно заседание на 11.04.2012г./единадесети април / през две хиляди и дванадесета година  в състав:

                                                                          Председател:Пламен Тодоров

 

  при секретаря Д.Д. като разгледа докладваното от съдията НАХД№39/2012г. по описа на съда и за да се произнесе взе предвид следното :

  Г.Д.Ц. с ЕГН********** *** е предявил въззивна жалба против Наказателно постановление № 15-к/ 21.12.2011 година на ВНД Началника на РУ Полиция- гр. Кнежа.

 Въззивникът твърди,че не е  доволен от НП№15-к/ 21.12.2011 година на ВНД Началника на РУ Полиция гр. Кнежа.,поради което го обжалва в законния срок и иска неговата отмяна като незаконосъобразно и неправилно.

 Той описва ,че през месец ноември 2011г. е бил на лечение в гр.София,поради внезапно влошаване на здравословното му състояние,но веднага щом е приключил с лечението си се е явил в РУП-Кнежа за подновяване на разрешителното му за носене и съхранение на ловно оръжие,четири дни преди изтичане на срока на разрешенията,като считал ,че в оставащите дни това ще бъде направено.

 Въззивникът изтъква ,че в себе си е носил целия набор от документи  и това според него било основание да му бъде издадено ново разрешително още на същата дата,но това не било направено и му бил съставен акт за това ,че в едномесечния срок преди изтичане на срока на разрешенията е представил необходимите документи.

 Освен това същия ден ,когато му бил съставен акта трябвало да предаде оръжието си в полицията.

 Според въззивника, той е спазил едномесечния срок за подаване на документите преди изтичане на срока на разрешителните,който следва да изтече на 15.12.2012г. и иска от съда да отмени изцяло процесното НП като неправилно и незаконосъобразно.

Въззивникът не се яви,но поддържа жалбата с представено писмено становище в тази насока,в което развива съображения и доводи за отмяна на процесното НП.

 Въззиваемият  взема отношение по подадената жалба с изрично писмо,в което развива доводи за правилност и законосъобразност на наложеното на  въззивника административно наказание въз основа на установено административно нарушение.

 По делото бяха разпитани актосъставителя Й.Й. и свидетеля по АУАН Хр.М. на които се предяви АУАН и те единодушно заявиха ,че поддържат записаното там,което е било възприето от тях и записано от актосъставителя в присъствието на свидетеля и въззивника.

 Съдът дава вяра на показанията на свидетелите ,тъй като ги счита за достоверни,непротиворечиви по между си и по отношение на събраните по делото доказателства.

 По делото се събраха следните писмени доказателства :

 Копие от АУАН№15К/20.12.2011г. и копие от НП№15-к/11г. от 21.12.2011г.

 След като се запозна по отделно и съвкупно със събраните по делото писмени доказателства ,съдът счита за установена следната фактическа обстановка:

 На 12.12.2011г. на въззивника е бил съставен АУАН№15к/20.12.2011г. за това ,че на същата дата около 9,30ч. в гр.Кнежа,ул.”Д.Бутански№111,в сградата на РУП-Кнежа при подаване на заявление за подновяване на срока на разрешенията за носене и съхранение на ловно оръжие за ловни цели се е установило ,че не е подал заявлението за подновяване на срока на разрешението за носене  и съхранение на притежаваното от него ловно оръжие за ловни цели в законовоустановения едномесечен срок  преди изтичане срока на разрешенията,които са валидни  до 16.12.2011г. издадени от РУП-Кнежа.

 Там е отразено ,че горното съставлява нарушение на чл.87,ал.1 от ЗОБВВПИ.

Липсват данни за направени възражения от въззивника.

 Въз основа на горния АУАН е било съставено процесното НП№15-К/11. от 21.12.2011г. на Началника на РУП-Кнежа,с което за описаното по-горе административно нарушение на осн.чл.87,ал.1 от ЗОБВВПИ и чл.53/22/ от ЗАНН,чл.212 от ЗОБВВПИ на въззивника е било наложено административно наказание глоба в размер на 500лв./петстотин лева/.

 Въззивната жалба е предявена в срок и е допустима.

 Разгледана по същество ,същата е  неоснователна и недоказана.

 Според съдът от обективна и субективна страна въззивника  е  извършил вмененото му в АУАН административно нарушение,тъй като е

 подал заявлението си за подновяване на разрешителното за носене и съхранение на ловно оръжие 4-ри дни преди изтичането на крайния срок на същото без да съобрази изискването на закона ,че това следва да стане най-рано един месец преди изтичането на разрешителното.

 Налице е законово неизпълнение,водещо до административно нарушение,което е предвидено да бъде санкционирано.

 Според съда при съставянето на АУАН и издаването на процесното НП  не са налице процесуални нарушения водещи до нарушаване правото на защита на въззивника ,а реквизитите им са съобразени с изискванията на ЗАНН.

Предвид изложеното ,съдът счита ,че следва да постанови съдебно решение,с което да потвърди процесното НП като правилно и  законосъобразно.       

                                                Водим от горното, съдът

 

 

                                                 Р    Е    Ш    И  :

 

 ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №15-К/11 от 21.11.2011 година на Началника на РУ Полиция гр. Кнежа като правилно и законосъобразно.

 

   Решението подлежи на касационно обжалване през ПлАдС в 14 дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.

 

                                                                 Районен съдия:.......................