Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 64

 

 

                                        Гр.Кнежа,14.05.2012г.

 

 

                     В     И  М  Е  Т  О    Н А     Н  А  Р  О  Д  А

 

  Кнежанският Районен съд в публично съдебно заседание на 11.04.2012г./единадесети април/ през две хиляди и дванадесета година  в състав:

 

                                                                          Председател:Пламен Тодоров

 

 

  при секретаря Д.Д. като разгледа докладваното от съдията НАХД№300/2011г. по описа на съда и за да се произнесе взе предвид следното :

 

   Л.В.М. с ЕГН********** *** е предявил въззивна жалба против Наказателно постановление № РДГ-550/ 13.12.2011 година на Директора на Регионална Дирекция по Горите-Ловеч.

 Според въззивника с процесното НП на осн.чл.96,ал.1 от ЗЛОД са му наложени следните наказания за нарушение на чл.84,ал.1 вр.чл.57,ал.1 от ЗЛОД: глоба в размер на 50лв.,лишаване от право на ловуване за срок от три години и отнемане в полза на държавата на 1 бр. гладкоцевно ловно оръжие.

 Предвид това същият обжалва пред съда процесното НП и иска да бъде отменено като незаконосъобразно,постановено при съществени нарушения на процесуалните правила и необосновано.

 Според него на първо място не са верни фактите ,изнесени в АУАН въз основа на които е издадено процесното НП,тъй като  обстоятелства  са възпроизведени от справка на МВР,която няма доказателствена сила.

 Въззивникът счита ,че административно-наказващия орган не е изпълнил задълженията си по чл.52,ал.4 от ЗАНН и не е преценил възражението му срещу АУАН.

 Освен това нито в АУАН,нито в процесното НП е индивидуализирано ловното оръжие,което е индивидуално определена вещ с марка и номер,а в преписката е посочено единствено гладкоцевно ловно оръжие.

 Въз основа на това въззивникът иска от съда да отмени процесното НП с произтичащите от това правни последици.

 По делото се събраха следните писмени доказателства : копие от Заповед РД 49-199/16.09.2011г. на Министъра на земеделието и храните  М.Найденов,с която се делегират правомощия на административно-наказващия орган да  издава НП по ЗГ, ЗЛОД,ЗРА,ЗЗТ,ЗБР и ЗЛР, НП№РДГ-550/13.12.2011г. на Директора на РДГ-Ловеч,АУАН№550/26.10.2011г. на РДГ-Ловеч,Рапорт на инж.Б.П.,Преписка на РУП-Кнежа с приложени Справка по вх.№3334/2011г.

 Въззивникът се яви лично и с процесуален представител като поддържа жалбата си и бяха развити аргументи в тази насока.

 Въззиваемият не взема отношение по подадената жалба.

 По делото бяха разпитани актосъставителя Я.П. и свидетеля по АУАН Б.М.,както и св.Диана Коева.

 Видно от разпита на актосъставителя АУАН е бил съставен въз основа на писмени документи –справка от РУП-Кнежа.

 Актосъставителят каза ,че е съставил АУАН на въззивника за констатирано нарушение по ЗЛОД на 29.09.2011г. ,което не е извършено в деня на съставянето на АУАН,а извън тази дата.

 Той разясни ,че лично не е възприел записаната в АУАН ,констатация ,а го е съставил въз основа на констатацията на полицаите.

 Свидетелката М. потвърди обстоятелството ,че АУАН е бил съставен от колегата й въз основа на представена справка от РУП-Кнежа.

 Свидетелката Б.М.,приятелка на въззивника разказа,че не си спомня датата ,но било в края на месец юли ,началото на месец август след обяд след 12,00ч.,когато с въззивника дошли в гр.Кнежа на гости при приятели.

 Тази свидетелка разясни,че въззивника е ловец и си носи пушката,когато е на лов,а тогава бил ловен сезон на птици, като имал намерение да вземе участие в лова.

 Според свидетелката те тръгнали в землището на с.Бреница по черен път и там били спрени за проверка от полицаи,които питали кой от тях е ловец и въззивника им казал ,че е той ,но пушката му е в калъф.

 Свидетелката обясни ,че въззивника не е вадил от калъфа и не е ловувал с ловната си пушка.

 Съдът дава вяра на показанията на актосъставителя и на свидетелката М. и не дава вяра на показанията на свидетелката Коева,които счита за заинтересовани,необективни и недостоверни предвид личните им отношения с въззивника.

 След като се запозна по отделно и съвкупно със събраните по делото писмени доказателства ,съдът счита за установена следната фактическа обстановка:

  На 29.09.2011г. в 09,00ч. на въззивника е бил съставен АУАН №550/26.10.2011г. на РДГ-Ловеч от актосъставителя П. за нарушение на чл.96,ал.1 от ЗЛОД и чл.36 от ЗАНН за това ,че ловува с извадено от калъфа и сглобено ловно оръжие като се движи пеш до слънчогледова нива без да притежава писмено разрешително за лов за ЛСР-Бреница.

 Там е записано ,че ловецът притежава ловен билет и чл.карта,като няма отстрелян дивеч.

 Посочена е за дата на нарушението дата 27.08.2011г. в ЛСР-Бреница,землището на с.Бреница,Община Кнежа,местност „Струпен”,а за час на откриване на нарушението е посочен 13.09.2011г.  16,00ч.

 Въззивника е записал в АУАН възражение в насока ,че не е съгласен с констатациите на АУАН ,тъй като при проверката е бил в движение с пушка в калъфа и придружител ,който не е ловец.

 В съдържанието на АУАН ,актосъставителя е отразил ,че нарушението е констатирано по официален документ на РУП-Кнежа.

 Съставеният АУАН е бил връчен в РУП-Кнежа на въззивника.

 Въз основа на описания по-горе АУАН е било издадено процесното НП№РДГ-550/13.12.2011г. на Директора на РДГ-Ловеч,с което на въззивника са наложени глоба от 50лв.,лишаване от право на ловуване за срок от три години и е било отнето в полза на държавата 1 бр. гладкоцевно оръжие.

  Въззивната жалба е била подадена в срок,поради което е допустима.

  Разгледана по същество ,същата е  основателна и доказана.

 Според съдът ,тъй като липсват годни данни и доказателства ,че въззивника е бил установен да ловува с извадено от калъфа ловно оръжие,понеже писмената справка не може да бъде такова по смисъла на ЗАНН и е необходимо лично възприятие на актосъставителя или свидетели за това не може да бъде му вменено  административно нарушение,дори и наистина да е извършил такова.

 Замисълът на законодателя е въз основа на лични и непосредствени впечатления актосъставителя да установи в присъствието на свидетели,че въззивника е извършил нарушение на ЗЛОД и на практика не е имало пречка ,ако наистина той е бил установен да ловува от полицаите да бъде спрян и да се извика актосъставителя ,който да му състави АУАН за съответното нарушение.

 Всякакви опити за заобикаляне на закона и съставяне на АУАН въз основа на справки,констатации,протоколи и т.н. не са в съответствие с нормите на ЗАНН регламентиращи изискванията за съставяне на АУАН -чл.40 и сл. от този закон и води до неправилност и незаконосъобразност на същия,а ако въз основа на него е било издадено НП това се пренася и по отношение на последното.

 Съобразявайки описаната по-горе фактическа обстановка,съдът счита,че на въззивника неправилно и незаконосъобразно в разрез с изискванията на чл.40 и сл. от ЗАНН е бил съставен АУАН въз основа на писмена полицейска справка на РУП-Кнежа,което води до това ,че и издаденото въз основа на този АУАН процесно НП се явява неправилно и незаконосъобразно.

 Дори и да не са налице горните пороци АУАН и издаденото въз основа на него процесно НП са с несъответстващи констатации,тъй като липсва яснота относно  часа на административното нарушение,което води до нарушение на правото на защита на въззивника,тъй като е възможно през по голямата част от дата 27.08.2011г. ,същия да е бил на  различни по отдалеченост места от землището на с.Бреница.

 Описанието на иззетото оръжие също не е налично за индивидуализирането му.

Предвид изложеното ,съдът счита ,че следва да постанови съдебно решение,с което да отмени изцяло процесното НП като неправилно и  незаконосъобразно.

      

                                              

                                                Водим от горното, съдът

 

 

 

 

                                            Р      Е     Ш     И  :

 

 ОТМЕНЯВА Наказателно постановление №РДГ-550/ 13.12.2011 година на Директора на Регионална Дирекция по Горите-Ловеч  като неправилно и незаконосъобразно.

 

   Решението подлежи на касационно обжалване през ПлАдС в 14 дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.

 

                                                                 Районен съдия:.......................