Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 83 

 

                                      гр. Кнежа   11 . 05 . 2012 г.

 

                             В    И  М  Е  Т  О    Н А     Н  А  Р О  Д  А

 

 

    КНЕЖАНСКИЯ РАЙОНЕН СЪД  в открито заседание проведено на  двадесет и четвърти април   две хиляди и дванадесета  година  в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ : А.АНТОНОВ

 

при  секретаря : Г.Б.

като разгледа докладваното от  съдията    Ах .дело № 269  по описа  за  2011  год. за да се произнесе взе предвид следното :

   Ц.П.С. ***, с ЕГН ********** е обжалвал Наказателно постановление  /НП/ № 8-4 от 17.10.2011г.. на Началника към РУ на МВР - Кнежа , с което за нарушение на  чл. 87,ал.1 от Закона за оръжията , боеприпасите , взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/ , на основание чл.212 от ЗОБВВПИ му е наложена глоба в  размер на 500 лева с искане  съдът да постанови решение с което да отмени обжалваното НП .

   Ответната страна , редовно призована не изпрати представител , но представи писмено становище в което счита твърденията в жалбата за неоснователни .

   От събраните по делото доказателства и разпита на свидетелите : Й.Д.Й. и Х.Д.М. ***  съдът счита за установено следното : Жалбоподателя притежава ловно оръжие и съгласно разпоредбата на чл.87, ал.1 от ЗОБВВПИ той е следвало в едномесечен срок преди изтичане на срока на разрешения за съхранение , носене и употреба на огнестрелното оръжие и боеприпасите към него да подаде заявление по образец за подновяване на разрешението до Началника на РУ на МВР гр.Кнежа , придружено с набор от документи .Срока на разрешенията на С. са валидни до 17.10.2011г. и е следвало до 17.09.2011г. да подаде заявление за подновяването му . На 19.09.2011г. той подал заявлението за подновяване на срока за разрешенията и за това нарушение на чл. 87,ал.1 от ЗОБВВПИ св.Й. *** на длъжност младши полицейски инспектор КОС съставил на 12.10.2011г. АУАН  на жалбоподателя подписан от него с възражения . В тях е посочил , че на 16.09.2011г. се явил в РПУ-Кнежа за да подаде документите си , но те не били приети поради това , че служителя в служба КОС бил в отпуск и му казали да се яви на 19 – понеделник. Въз основа на този акт Началника на РУП – Кнежа  издал обжалваното наказателно постановление .

    Жалбоподателя не оспорва фактическата обстановка  констатирана в акта , но счита , че забавянето е с 1 ден , което не е по негова вина се явява маловажен случай и следва да се приложи разпоредбата на чл.28 от ЗАНН .

     Предвид изложеното съдът счита жалбата за допустима и подадена в срока по ЗАНН , а “ по същество “ за  основателна и  доказана при следните съображения :  Съгласно разпоредбата на чл.27 , ал.2 от ЗАНН при определяне на наказанието се вземат пред вид  тежестта на нарушението , подбудите за неговото извършване и други смекчаващи и  отегчаващи вината обстоятелства , както и имотното състояние на нарушителя . Нарушението е факт и е могло актосъставителя да прецени , че се касае за маловажен случай преценявайки подбудите за неговото извършване  . Закъснението е с 1 ден и това се явява едно формално нарушение разпоредбата на чл. 87,ал.1 от ЗОБВВПИ и от това нарушение не са настъпили никакви вредоносни последици . В случая съдът счита , че макар да е наложена глоба в минималният размер , то тя се явява несъразмерно висока сравнена със степента и значимостта на извършеното нарушение което се явява маловажен случай съгласно разпоредбата на чл.28 от ЗАНН . Следва жалбата да се уважи .

    Водим от горното съдът , 

 

                                     Р     Е     Ш     И  :

 

    ОТМЕНЯВА Наказателно постановление  № 8-4 от 17.10.2011г. на Началника към РУ на МВР - Кнежа , с което на Ц.П.С. ***, с ЕГН **********  за нарушение на  чл. 87,ал.1 от Закона за оръжията , боеприпасите , взривните вещества и пиротехническите изделия  , на основание чл.212 от ЗОБВВПИ му е наложена глоба в  размер на 500 лева .

             Решението може да се обжалва в 14 – дневен срок от датата на получаване на съобщението пред ПлАС   .

 

                                             РАЙОНЕН  СЪДИЯ :