Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   90

 

                                     гр. Кнежа   19 . 05 . 2012 г.

 

                           В    И  М  Е  Т  О    Н А     Н  А  Р О  Д  А

 

 

           КНЕЖАНСКИЯ РАЙОНЕН СЪД  в открито заседание проведено на    двадесет и пети април   две хиляди и дванадесета година  в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ : А.АНТОНОВ

 

при  секретаря : Г.Б.

като разгледа докладваното от  съдията    ах.дело № 249  по описа  за  2011  год. за да се произнесе взе предвид следното :

Б.К.П.  с ЕГН ********** *** е обжалвал Наказателно постановление  /НП / № РДГ-389 от 17.10.2011г. на Директора на Регионална Дирекция по горите – Ловеч  , с което за нарушение на   чл.57 , ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/  , на основание чл. 84 , ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/ му е  наложена глоба в  размер на 50 лева , а на основание чл.94 , ал.1 от ЗЛОД  е лишен от право на ловуване за срок от три години  , с искане  съдът да постанови решение с което отмени НП като незаконосъобразно и постановено в нарушение на процесуалните правила  .   Ответната страна , редовно призована не изпрати представител .

   От събраните по делото доказателства и разпита на свидетелите : Ц.Д.П. ; В.Г.Н. ; Николай Иванов Найденов ; Ивайло В. Карагуйски ;П.П.Г. ; К.С.Б. ; С.П.Г. ; П.И.П. ; П.И.Д. ; П.В.К. ; Йото Марков Лалов и Недялко Асенов Михайлов   съдът счита за установено следното : На 27.08.2011г./събота/ преди обяд , група ловци ловували прелет на дива гургулица в района на Института по царевицата гр.Кнежа , като разрешение за лов получили от председателя на втора дружинка от  “Ловно рибарско дружество – гр.Кнежа-2000” , в чийто район се намира Института . След като установили , че птиците са се преместили в землището на с.Бреница, след обяд групата с три автомобила заминала за района на с.Бреница . Неформалният водач на групата свидетеля Николай Найденов , предишен ден , в присъствието на свидетеля Ивайло В. Карагуйски – ръководител и щатен служител  на “Ловно рибарско дружество – гр.Кнежа-2000”  , към което влиза и ЛРД на с. Бреница, Община Кнежа, се срещнал в гр.Кнежа с г-н П.Г. - Председател на ловната дружинка с.Бреница . Разбрали се , че ако има прелет на гургулици в района на с.Бреница , една група ловци от гр.Кнежа да отиде на лов там . Гърньовски казал , че няма проблеми и се разбрали на място да издаде разрешителни . Докато чакали да получат разрешителни , около тях масово се ловувало гургулица . П.Г. заедно със св.С.Г. и св. К.Б. пристигнали след обяд в местността “Струпен” където по думите на П.Г. имало 19 човека – ловци .Той им направил забележка и след това се върнал със служители на РУП-Кнежа , които проверили оръжието и документите към тях . Цялата група била отведена в сградата на полицията гр.Кнежа , където били извикани и свидетелите Ц.Д.П. – горски инспектор при РДГ гр.Ловеч   и В.Г.Н. *** . В сградата на полицията св.П.  разговарял с ловците  без да им снема обяснения , а полицаите му обяснили , че правят вътрешно разследване и след като приключат ще уведомят Директора на лесничейството .

След приключване на проверката в РУП-Кнежа , събраната от тях документация е изпратена на свидетеля и актосъставител Я.Й.П. – Директор на СЗДП-ТП-ДГС-гр.Плевен .Въз основа на изпратените документи той съставил на жалбоподателя АУАН за това, че  на 27.08.2011г., в 17.20 часа, в землището на с. Бреница, Община Кнежа, местност "Струнен", ловува с извадено от калъф и сглобено ловно оръжие, като се движи пеш до слънчогледова нива, без да притежава писмено разрешително за лов за ЛСР - Бреница, в нарушение на чл. 57, ал.1 от ЗЛОД . Въз основа на този акт Директора на Регионална дирекция по горите – Ловеч издава обжалваното НП №№ РДГ-389 от 17.10.2011г.

     Предвид изложеното съдът счита жалбата за допустима и подадена в срока по ЗАНН , а “ по същество “ за  основателна и  доказана при следните съображения : Съдът дава пълна вяра на показанията на всички свидетели , които са пълни , не си противоречат помежду си както и с  останалите събрани писмени доказателства и взаимно се допълват . Съдът приема , че фактическата обстановка е такава каквато е изложена по-горе в настоящото решение , тъй като тя се потвърждава както от показанията на свидетелите  така и от писмените доказателства .

         При съставянето на АУАН , съдът счита , че не е била изяснена фактическата обстановка относно какво нарушение по ЗЛОД е извършил конкретно жалбоподателя П. ? При проверката на място се прави списък на ловците , които били в слънчогледовата нива , но кой е стрелял , кой е чакал разрешително , това не се е изяснило за всеки по отделно от групата .

 Безспорно , е че на 27.09.2011г. след обяд в местността “Струпен” край с.Бреница са се били събрали много ловци ; чували са се изстрели , но не се е изяснило , което не можа да направи и съда ловците от групата в която е бил и жалбоподателя ловували ли са по смисъла на  ЗЛОД ? В проведените съдебни заседания не беше доказано по безспорен начин това нарушение на чл. чл.57 , ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча .

    АУАН е съставен в нарушение разпоредбата на чл.42 , т.4 от ЗАНН  и въз основа на него е издадено обжалваното НП.     Административнонаказващият орган се е произнесъл при една неизяснена фактическа обстановка  ; няма данни да се е съобразил с  възражението на жалбоподателя и се е произнесъл единствено въз основа на изпратена му справка от РУП -Кнежа и съпроводително писмо . Останалите документи изпратени от полицията останали , по думите на св.Я.П. в горското . При поискване цялата преписка  състояща се от повече от 35 листа – обяснения ; сведения; докладни и други беше представена в съда и приета като доказателства . Директора на РДГ-Ловеч се е произнесъл по обжалваното НП без да е запознат с всички събрани доказателства и съответно да съобрази фактическата обстановка с възражението на жалбоподателя , което е било негово задължение по чл.52 , ал.4 от ЗАНН .

    Съдът счита , че при тези нарушения на ЗАНН при съставяне на АУАН и издаване на Наказателно постановление № РДГ-389 от 17.10.2011г. следва да уважи жалбата .

     Водим от горното съдът , 

 

                                            Р     Е     Ш     И  :

 

    ОТМЕНЯВА  като недоказано и незаконосъобразно Наказателно постановление  /НП / № РДГ-389 от 17.10.2011г. на Директора на Регионална Дирекция по горите – Ловеч  , с което на Б.К.П.  с ЕГН ********** ***  за нарушение на   чл.57 , ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/  , на основание чл. 84 , ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/ му е  наложена глоба в  размер на 50 лева , а на основание чл.94 , ал.1 от ЗЛОД  е лишен от право на ловуване за срок от три години .

    След влизане на настоящото решение в сила на Б.К.П.  с ЕГН ********** *** да се върне   задържаният му ловен билет .

Решението може да се обжалва в 14 – дневен срок от датата на получаване на съобщението пред ПлАС   .

 

                                             РАЙОНЕН  СЪДИЯ :