О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

гр. Кнежа, 26.09.2019 год.

 

КНЕЖАНСКИ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на двадесет и шести септември през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Мая Кончарска,

при секретаря  …………………………………………………………………………………,

като разгледа докладваното от съдията Кончарска Гр. дело № 448 по описа на съда за 2019 год. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искова молба (вх.№ 1806/ 04.07.2019 год.) на О.М.К., чрез пълномощника – адв. З.Г.Г. от САК, срещу Ц.Г.К. ***, с която е предявен иск за прогласяване недействителност на договор за аренда на земеделска земя и анекс към него. С петитума на ИМ се иска от съда да постанови решение, с което да приеме за установено в отношенията между страните, че сключеният между ответниците Договор за аренда от 17.11.2014 год. и Анекс към договора от 12.12.2018 год. са недействителни спрямо ищеца, като сключени без представителна власт, за която той не е давал съгласието си и отказва да потвърди тяхното сключване. Претендират се деловодни разноски.

С разпореждане на съда от 04.07.2019 год. исковата молба е оставена БЕЗ ДВИЖЕНИЕ поради констатирани нередовности и на ищеца, чрез пълномощника – адв. З.Г., САК, е изпратено съобщение за отстраняването им с конкретни указания, а именно: уточняване и конкретизиране на искането, посочване цената на иска съобразно чл. 69, ал.1 от ГПК и заплащане на дължимата държавна такса съгласно Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и вписване на ИМ в Служба по вписванията – гр. Кн..  Със същото на ищеца е даден едноседмичен срок за изпълнение на указанията на съда /поправяне на молбата/, като наред с това са му указани последиците от неотстраняването на нередовностите в срок.

Съобщението, ведно с разпореждането е получено от пълномощника на ищеца на 15.07.2019 год.  

С вх.№ 1914/ 18.07.2019 год. е постъпила молба от адв. З.Г., с която се уточнява, че искът, който е предявен, е за установяване относителна недейстивтелност на договора за аренда и анекса към него спрямо ищеца – установителен иск… и искане за издаване на съдебно удостоверение и удължаване на срока за отстраняване на констатираните нередовности на исковата молба.

Исканото съдебно удостоверение е било издадено на 24.07.2019 год. и получено на 26.07.2019 год. от ищеца К., лично.

С молба от 06.08.2019 год. отново е било поискано продължаване на срока за отстраняване на нередовностите и с резолюция на съдията-докладчик от 20.08.2019 год. (след завръщането му от годишен отпуск), срокът е удължен с 1 (един) месец, считано от 06.08.2019 год.   

Съобщението е получено на 11.09.2019 год. от адв. З. Г..

Съдът констатира, че първоначално дадения на ищеца, чрез пълномощника – адв. З.Г. от САК, и удължен срок е изтекъл на 06.09.2019 год.  От същия и/или пълномощника не е искано последващо удължаване на срока и към датата на днешното з.с.з. (повече от 2 седмици от датата на получаване на съобщението – 11.09.2019 год.), нередовностите на исковата молба не са отстранени.

Съгласно разпоредбата на чл. 129, ал.3 от ГПК – Когато ищецът не отстрани в срока нередовностите, исковата молба заедно с приложенията му се връща, а производството по делото се прекратява.

Поради неотстраняване на нередовностите на исковата молба и в удължения срок, производството по Гр. дело № 448/ 2019 год. по описа на Кнежански районен съд следва да бъде прекратено, а молбата с приложенията да бъде върната на ищеца О.К., чрез пълномощника – адв. З.Г., САК.

 

Водим от горното и на основание чл. 129, ал.3 от ГПК, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело 448/ 2019 год. по описа на Районен съд – гр. Кн., образувано въз основа на искова молба от О.М.К., чрез пълномощника – адв. З.Г.Г. от Софийска АК, за прогласяване недействителност на договор за аренда на земеделска земя и анекс към него, поради неотстраняване в срок на нередовностите на молбата, посочени в Разпореждане от 04.07.2019 год. на КжРС, с което същата е оставена БЕЗ ДВИЖЕНИЕ.

Исковата молба с приложенията да се върне на ищеца О.К., чрез пълномощника – адв. З.Г. от САК.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Пл. Окръжен съд в едноседмичен срок от получаване на съобщението.

Препис от настоящото определение да се изпрати на ищеца, чрез адв. З. Г..

 

                                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: