О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

гр. Кнежа, 16.12.2016 година

 

 

 

КНЕЖАНСКИ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на шестнадесети декември през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Мая Кончарска,

при секретаря ........................................................................................................................,

като разгледа докладваното от съдията Кончарска Ч. Гр. дело № 478 по описа на съда за 2016 год. и на основание данните по делото и закона за да се произнесе взе предвид следното:

 

Съдебното производство е образувано по молба на „БАНКА ДСК“ ЕАД – С., с ЕИК 12183616, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „М.“ № , представлявано от Гл. изпълнителен директор В. М. Сп. и Изп. директор Д. Н. Н., чрез пълномощника – юрк. Д.М.П. при РЦ Пл., със служебен адрес: гр. Вр., ул. „Хр. Б.“ № , с която се иска от съда да призове следващ ред наследници на Т.Б.К.,***, п. на …….2015 год. и определи на същите срок, в който да заявят приемат ли наследството на своя наследодател или се отказват от него, като им бъдат указани последиците на чл. 51, ал.2 от ЗНасл.

С разпореждане на съда от 05.10.2016 год. молбата е оставена БЕЗ ДВИЖЕНИЕ, поради констатирани нередовности и на молителя са дадени конкретни указания за отстраняването им, а именно: да посочи следващия ред наследници на Т.Б.К.,***, вкл. техните адреси за призоваване  и да представи необходимият брой преписи от молбата и приложенията към нея за връчване на съответните лица, в едноседмичен срок от получаване на съобщението.

Съобщението е получено на 11.10.2016 год. от юрк. Д.П..

С молба вх.№ 1882/ 17.10.2016 год. е поискано удължаване на срока за отстраняване на констатираните нередовности на молбата. Съдът е уважил тази молба и е удължил срока с 2 (две) седмици, считано от 18.10.2016 год., за което е уведомил молителя със съобщение, получено на 24.10.2016 год. от юрк. Д.П..

В дадения на молителя срок, с молба (вх.№ 2114/ 16.11.2016 год.) по делото е представено удостоверение изх.№ АО-06-29/ 17.10.2016 год. на Община Кн. за съпруг/а и родствени връзки на Т.Б.К.. С молбата е посочена като негов наследник Т. Т. М., с ЕГН ********** /майка/. Направено е и искане за издаване на съд. удостоверение, по силата на което да се снабдят с удостоверение за постоянен и настоящ адрес на лицето – наследник и такова е било издадено на молителя.

До датата на днешното з.с.з. по делото не е представено удостоверение за постоянен и настоящ адрес на сочения наследник на починалото лице, респ. констатираните нередовности на молбата не са отстранени.

От служебно извършена справка по реда на Наредба № 14/ 18.11.2009 год. относно адресната регистрация на сочения наследник е видно, че Т. Т. М.  е с постоянен и настоящ адрес:***.

Съгласно разпореждане на съдията-докладчик, е извършена справка в Особената книга за приемане/отказ от наследство, водена в РС – Кн. относно вписан отказ или приемане на наследство от Т. Т. М., като наследник на Т.Б.К., п. на ……...2015 год.

От представеното по делото удостоверение, издадено по Ч.Гр. дело № 24/ 2016 год. се установява, че Районен съд – гр. Кн. съгл. разпореждане от ……...2016 год. е вписал в особената книга при съда за отричане от наследство отказа на Т. Т. М., ЕГН ********** ***, от наследството, останало след смъртта на Т. Б. К.,***, поч. на ……...2015 год., Акт за смърт № / 03.05.2015 год.

Отказът е вписан под № 1 от 22.01.2016 год.

С оглед гореизложеното, след като вече е налице отказ от наследството и той е направен преди образуването на настоящото производство (на 05.10.2016 год., бел. на с.д.), съдът намира, че за молителя „Банка ДСК“ ЕАД – С., както и за всички заинтересовани по смисъла на ЗН лица, не е налице правен интерес от провеждане на процедурата, предвидена в чл. 51 от ЗН. В случая същата се явява лишена от основание, поради което производството по делото следва да бъде прекратено. 

 

Водим от горното, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Прилага към делото справка за предоставяне на данни по реда на Наредба № 14/ 18.11.2009 год. относно адресната регистрация на Т. Т. М. и удостоверение по Ч.Гр. дело № 24/ 2016 год. от 22.01.2016 год. на РС – Кн. относно вписан в особената книга при съда за отричане от наследство отказ на наследника Т. Т. М. от наследството на наследодателя Т.Б.К.. 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по Ч.Гр. дело № 478/ 2016 год. по описа на РС – Кнежа, поради направен и вписан в особената книга при съда отказ на Т. Т. М., с ЕГН ********** ***, от наследството, останало след смъртта на Т.Б.К. /ЕГН **********/***, п. на ………..2015 год., Акт за смърт № / 03.05.2015 год.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Пл. окръжен съд, в едноседмичен срок от получаване на съобщението до молителя, за което се дължи д.т. в размер на 15 лева.  

 

            РАЙОНЕН СЪДИЯ: ____________________

                                                                                                                / М. Кончарска /