О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  №…..

                                         Гр.Кнежа,20.03.2014 г.

                           В   И  М  Е  Т  О    Н А   Н  А  Р  О  Д  А

 Кнежанският Районен съд в закрито съдебно  заседание на 20.03.2014г./двадесети март/ през две хиляди и четиринадесета година  в състав :                                                         Председател : Пламен Тодоров

  като разгледа докладваното от председателя на състава Ч.Гр.дело  №124/2014г. по описа на Районен съд-гр.Кнежа и за да се произнесе,взе предвид следното:  

      Производството е по чл.530 и сл. от ГПК вр. чл.130,ал.3 от СК.

 М.Р.Н. с ЕГН********** *** лично и със знанието и съгласието на баща си Р.Й.Н. с ЕГН********** ***  са подали на 17.03.2014г. молба до съда,с която искат от него да им разреши да изтеглят  полагащата се на непълнолетната молителка 1/18 част от влоговата сметка на наследодателя й И. В. Ст. с ЕГН********** б.ж. на гр.С.,починал на …………..2013г. от БДСК-клон гр.Кн. Молителите описват ,че според удостоверение за наследници №11/25.11.2013г. непълнолетната М.Р.Н. е наследник на И. В. Ст.  с ЕГН********** б.ж. на гр.С.,починал на …………..2013г.,който има влогова книжка от БДСК и всичките му наследници са решили да бъде закрита съответната влогова сметка.

  Посочено е ,че майката на непълнолетната молителка, Д. П. Н. е починала през 2010г. и от тогава за нея се грижи баща й Р.Й.Н..Изтъква се ,че към момента молителката е на 16 години,ученичка е и редовно посещава училище като нуждите й за храна дрехи,учебници и помагала нарастват ежедневно ,а баща й е безработен и няма некакви доходи за отглеждането й.

 Предвид това на осн.чл.130,ал.3 от СК се иска от съда да разреши на непълнолетната молителка лично със съгласието на баща си,като неин законен представител  да изтегли полагащата й се 1/18 част от влоговата сметка,като същата бъде изразходвана за закупуване на дрехи и храна.

 По делото са представени следните писмени доказателства : копие от Удостоверение за наследници с изх.№11/25.11.2013г. на И. В. Ст., починал на …………..2013г. ;копие от Удостоверение №26/07.03.2014г. на БДСК-Пл.,копия от личните карти на молителите,копие от Удостоверение за раждане на непълнолетната молителка и Уведомително писмо от 18.03.2014г. на БДСК.

 

След като се запозна със събраните по делото писмени доказателства на молителите и данните от социалния доклад на ДСП-гр.Кн., съдът счита за установена следната фактическа обстановка:Видно от Удостоверение за наследници с изх.№11/25.11.2013г. на Община Столична след смъртта си И. В. Ст , починал на ………...2013г. ,който няма деца, е оставил следните наследници по закон :

  1. Наследниците на сестра си Й. В. М.,починала на ……...1992г. : Л. Б.. К. и Н. П.;
  2. Наследниците на сестра си А. В. Ш., починала на ……….1989г. : К. П., Н. Д., В. Б.,Р.Н.,М.Н. и
  3.  Наследниците на брат си Н. В. Ш.,починал на …...1984г. : А. Х. и В. Хр.

  Молителите са наследници на Д. П. Н.,починала на …….2010г. като непълнолетната от тях  е нейна дъщеря ,а другия е неин преживял съпруг. Изхождайки от повелята на чл.1 от ЗН наследството на И. В. Ст.,починал на ……..2013г. е открито на тази дата в гр.С.,а по това време Д. Н. е била жива и е получила право от него на 2/36ид.ч. или два дяла. След смъртта на  Д. П. Н.,починала на ……….2010г. нейното наследство е било открито като съвкупност от права и задължения и нейните наследници по закон в лицето на молителите са го придобили.Съгласно чл.9,ал.1 от ЗН двамата молители имат по 1/36ид.ч. от наследството на И. В. Ст. чрез наследството на своята наследодателка или по един дял от него.

 Видно от Удостоверение №26/07.03.2014г. на БДСК-Финансов Център гр.Пл. към 07.03.2014г. И. В. Ст. с ЕГН********** ,от гр.С. е титуляр по разплащателна сметка ………………. с налично  салдо към тази дата от 94,97лв.  и спестовна сметка ………………. с наличност към тази дата от 10 308,20лв.  или общия размер на сумата по двете сметки е 10 403,17лв./десет хиляди четиристотин и три лева и седемнадесет ст./.

 Съгласно правилата за наследяване от ЗН сформираната НИО /наследствена имуществена общност/ от наследството на И. В. Ст. с ЕГН********** б.ж. на гр.С.,починал на ………..2013г. следва да бъде разпределена в общо 36 равни дяла от които молителите имат по един дял. Горната сума разпределена на 36 равни дяла дава стойност на 1 дял от 288,97лв. или общо двамата молители имат 2 дяла равняващи се на общо 577,94лв.

Съгласно чл.130,ал.3 от СК  извършването на действия на разпореждане с недвижими имоти,с движими вещи чрез формална сделка и с влогове,както и с ценни книги,принадлежащи на дете,се допуска с разрешение на районния съд по настоящия му адрес,ако разпореждането не противоречи на интереса на детето.

 С оглед обективираните в молбата по чл.130,ал.3 от СК мотиви за разпореждане със съответните влогове на починалия наследодател,съдът намира,че молбата следва да бъде уважена  и това ще е от полза за детето.Предвид това,съдът счита ,че следва да даде разрешение на основание чл.130,ал.3,пр.3 от СК на М.Р.Н. с ЕГН********** *** лично и със знанието и съгласието на баща си Р.Й.Н. с ЕГН********** *** в качеството му на неин законен представител да получи един дял от посочените в Удостоверение №26/07.03.2014г. на БДСК-Финансов Център гр.Пл. към 07.03.2014г. суми на наследодателя И. В. Ст. с ЕГН********** ,от гр.С.,който се установи ,че е бил титуляр по разплащателна сметка ………………… с налично  салдо към тази дата от 94,97лв.  и спестовна сметка ……………….. с наличност към тази дата от 10 308,20лв.  или общия размер на сумата по двете сметки е 10 403,17лв./десет хиляди четиристотин и три лева и седемнадесет ст./.

                                        Водим от изложеното,съдът

                                               О П Р Е Д Е Л И :

  РАЗРЕШАВА на основание чл.130,ал.3,пр.3 от СК на М.Р.Н. с ЕГН********** *** лично и със знанието и съгласието на баща си Р.Й.Н. с ЕГН********** ***  заедно с него и с останалите наследници по закон на И. В. Ст. с ЕГН********** б.ж. на гр.С.,починал на …………..2013г. да закрие посочените в Удостоверение №26/07.03.2014г. на БДСК-Финансов Център гр.Пл. към 07.03.2014г.  банкови сметки в БДСК ЕАД на този наследодател :

-           разплащателна сметка ……………………. с налично  салдо към 07.03.2014г. от 94,97лв.  и

-           спестовна сметка ……………………. с наличност към 07.03.2014г. от 10 308,20лв.  или общия размер на сумата по двете сметки е 10 403,17лв./десет хиляди четиристотин и три лева и седемнадесет ст./ като получи един дял от общата сума в размер на общо 288,97лв./двеста осемдесет и осем лева и деветдесет и седем ст./ от която по първата сметка й се полага сумата от 2,64лв./два лева и шестдесет и четири ст.,а по втората сметка й се полага сумата от 286,34лв./двеста осемдесет и шест лева и тридесет и четири ст./ , ведно с натрупаните лихви върху тази сума към момента на закриването на сметките,които  средства да употреби за своите нужди. 

                                 Определението е окончателно.

                                                                   Районен съдия :………………….

                                                                                                /Пл. Тодоров /