О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  №…..

                                        Гр.Кнежа,20.03.2014 г.

                            В   И  М  Е  Т  О    Н А   Н  А  Р  О  Д  А

 Кнежанският Районен съд в закрито съдебно  заседание на 20.03.2014г./двадесети март/ през две хиляди и четиринадесета година  в състав :                                                   Председател : Пламен Тодоров

  като разгледа докладваното от председателя на състава Ч.Гр.дело  №123/2014г. по описа на Районен съд-гр.Кнежа и за да се произнесе,взе предвид следното:  

   Производството е по чл.530 и сл. от ГПК вр. чл.130,ал.3,пр.1 от СК.

 М.Р.Н. с ЕГН********** *** лично и със знанието и съгласието на баща си Р.Й.Н. с ЕГН********** ***  са подали на 17.03.2014г. молба до съда,с която искат от него да им разреши да се разпореди със съсобствената си идеална част от земеделски земи,находящи се в землището на гр.Кн. с ЕКАТТЕ37376 от следните имоти :

-нива с площ от 3,006дка четвърта категория в местността „Лехите”,съставляващ имот №…………. в землището на гр.Кн.;

-нива с площ от 4,000 дка,трета категория ,в местността „Бренишки път”,съставляващ имот №…………. в землището на гр.Кн.;

-нива с площ от 1,199 дка,шеста категория в местността „Шопски дол”,имот №………….. в землището на гр.Кн. и

-зеленчукова култура с площ от 0,400дка,трета категория в местността „Криволя”,имот №…………… в землището на гр.Кн.

  Посочено е ,че майката на непълнолетната молителка, Д. П. Н. е починала през 2010г. и от тогава за нея се грижи баща й Р.Й.Н..Изтъква се ,че към момента молителката е на 16 години,ученичка е и редовно посещава училище като нуждите й за храна дрехи,учебници и помагала нарастват ежедневно ,а баща й е безработен и няма некакви доходи за отглеждането й. Посочено е ,че с оглед идеалните части на молителката,рентата която ще получава от описаните земеделски земи ще е крайно недостатъчна,а с останалите съсобственици са постигнали съгласие  да продадат имотите и има желаещ да ги купи.

 Предвид това на осн.чл.130,ал.3 от СК се иска от съда да разреши на непълнолетната молителка лично със съгласието на баща си,като неин законен представител  да продаде полагащите й се идеални части от посочените земеделски имоти на цена не по-ниска от 400лв. за декар.

По делото са представени следните писмени доказателства : копие от Удостоверение за наследници с изх.№11/25.11.2013г. на И. В. Ст.,починал на ………..2013г. ;копие от Удостоверение №26/07.03.2014г. на БДСК-Плевен,копия от личните карти на молителите,копие от Удостоверение за раждане на непълнолетната молителка ,данъчни оценки на земеделските имоти и заверен препис от съдебно Решение №164/11.10.2013г.,постановено по Гр.д.№400/2012г. по описа на РС-гр.Кн.След като се запозна със събраните по делото писмени доказателства на молителите и данните от социалния доклад на ДСП-гр.Кн., съдът счита за установена следната фактическа обстановка:Видно от Удостоверение за наследници с изх.№11/25.11.2013г. на Община Столична след смъртта си И. В. Ст.,починал на …………...2013г. ,който няма деца, е оставил следните наследници по закон :

  1. Наследниците на сестра си Й. В. М., починала на ………...1992г. : Л. Б.. К. и Н. П.;
  2. Наследниците на сестра си А. В. Ш., починала на ……….1989г. : К. П., Н. Д., В. Б.,Р.Н.,М.Н. и
  3.  Наследниците на брат си Н. В. Ш.,починал на ……...1984г. : А. Х. и В. Хр.

  Молителите са наследници на Д. П. Н.,починала на …………2010г. като непълнолетната от тях  е нейна дъщеря ,а другия е неин преживял съпруг. Изхождайки от повелята на чл.1 от ЗН наследството на И. В. Ст.,починал на ………..2013г. е открито на тази дата в гр.С.,а по това време Д. Н. е била жива и е получила право от него на 2/36ид.ч. или два дяла. След смъртта на  Д. П. Н.,починала на 19.12.2010г. нейното наследство е било открито като съвкупност от права и задължения и нейните наследници по закон в лицето на молителите са го придобили.Съгласно чл.9,ал.1 от ЗН двамата молители имат по 1/36ид.ч. от наследството на И. В. Ст. чрез преживялата го тяхна наследодателка или имат по един дял от него. Видно от съдебно Решение №164/11.10.2013г.,постановено по Гр.д.№400/2012г. по описа на РС-гр.Кн. наследодателя И. В. Ст.,починал на ………..2013г. е придобил в дял след извършена съдебна делба земеделски земи,находящи се в землището на гр.Кнежа с ЕКАТТЕ37376:

-нива с площ от 3,006дка четвърта категория в местността „Лехите”,съставляващ имот №………… в землището на гр.Кн.;

-нива с площ от 4,000 дка,трета категория ,в местността „Бренишки път”,съставляващ имот №………….. в землището на гр.Кн.;

-нива с площ от 1,199 дка,шеста категория в местността „Шопски дол”,имот №…………. в землището на гр.Кн. и

-зеленчукова култура с площ от 0,400дка,трета категория в местността „Криволя”,имот №………. в землището на гр.Кн.

Съгласно правилата за наследяване на ЗН сформираната НИО /наследствена имуществена общност/ от наследството на И. В. Ст. с ЕГН********** б.ж. на гр.С.,починал на ………….2013г. следва да бъде разпределена в общо 36 равни дяла от които молителите имат по един дял. Съгласно чл.130,ал.3 от СК  извършването на действия на разпореждане с недвижими имоти,с движими вещи чрез формална сделка и с влогове,както и с ценни книги,принадлежащи на дете,се допуска с разрешение на районния съд по настоящия му адрес,ако разпореждането не противоречи на интереса на детето.

 С оглед обективираните в молбата по чл.130,ал.3 от СК мотиви за разпореждане със съсобствената й идеална част от земеделски земи,находящи се в землището на гр.Кн. с ЕКАТТЕ37376 от следните имоти :

-нива с площ от 3,006дка четвърта категория в местността „Лехите”,съставляващ имот №…………. в землището на гр.Кн.;

-нива с площ от 4,000 дка,трета категория ,в местността „Бренишки път”,съставляващ имот №…………… в землището на гр.Кн.;

-нива с площ от 1,199 дка,шеста категория в местността „Шопски дол”,имот №…………… в землището на гр.Кн. и

-зеленчукова култура с площ от 0,400дка,трета категория в местността „Криволя”,имот №………… в землището на гр.Кн., съдът намира,че молбата следва да бъде уважена  и това ще е от полза за детето. Предвид това,съдът счита ,че следва да даде разрешение на основание чл.130,ал.3,пр.3 от СК на М.Р.Н. с ЕГН********** *** лично и със знанието и съгласието на баща си Р.Й.Н. с ЕГН********** ***  заедно с него и с останалите наследници по закон на И. В. Ст. с ЕГН********** б.ж. на гр.София,починал на …………...2013г. да продаде своя един дял от земеделски земи,находящи се в землището на гр.Кн. с ЕКАТТЕ37376 :

-нива с площ от 3,006дка четвърта категория в местността „Лехите”,съставляващ имот №………… в землището на гр.Кн.;

-нива с площ от 4,000 дка,трета категория ,в местността „Бренишки път”,съставляващ имот №………….. в землището на гр.Кн.;

-нива с площ от 1,199 дка,шеста категория в местността „Шопски дол”,имот №……………. в землището на гр.Кн. и

-зеленчукова култура с площ от 0,400дка,трета категория в местността „Криволя”,имот №…………… в землището на гр.Кн. на цена не по-ниска от 400лв./четиристотин лева/ за декар,която сума да използва за свои нужди.

                                     Водим от изложеното,съдът

                                               О П Р Е Д Е Л И :

  РАЗРЕШАВА на основание чл.130,ал.3,пр.1 от СК на М.Р.Н. с ЕГН********** *** лично и със знанието и съгласието на баща си Р.Й.Н. с ЕГН********** ***  заедно с него и с останалите наследници по закон на И. В. Ст. с ЕГН********** б.ж. на гр.С., починал на ………….2013г. да продаде своя един дял от земеделски земи, находящи се в землището на гр.Кн. с ЕКАТТЕ37376  :

-нива с площ от 3,006дка четвърта категория в местността „Лехите”,съставляващ имот №…………. в землището на гр.Кн.;

-нива с площ от 4,000 дка,трета категория ,в местността „Бренишки път”,съставляващ имот №……………… в землището на гр.Кн.;

-нива с площ от 1,199 дка,шеста категория в местността „Шопски дол”,имот №……………… в землището на гр.Кн. и

-зеленчукова култура с площ от 0,400дка,трета категория в местността „Криволя”,имот №………….. в землището на гр.Кн. на цена не по-ниска от 400лв./четиристотин лева/ за декар,която сума да използва за свои нужди.

                                 Определението е окончателно.

                                                                   Районен съдия :………………….

                                                                                                /Пл. Тодоров /