О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

гр. Кнежа, 18.03.2014 година

 

 

 

КНЕЖАНСКИ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на осемнадесети март през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Мая Кончарска,

                при секретаря ............................................................................................................................,

като разгледа докладваното от съдията Кончарска Гр. дело № 99 по описа на съда за 2014 година  и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 530 и сл. от ГПК във връзка с чл. 130, ал.3 от СК.

В РС – Кнежа е постъпила молба от Ц.И.Т., с ЕГН **********, с настоящ адрес:***,  лично и със съгласието на своята майка и законен представител П.Й.И., с ЕГН ********** и П.Й.И., с ЕГН **********, с постоянен адрес:***, ул.”М.” № ..,  в качеството й на майка и законен представител  на Т. И. ТР., с ЕГН **********, с настоящ адрес:***, с правно основание чл. 130, ал.3 от СК. С молбата се иска от съда да разреши извършването на действия на разпореждане /продажба на съсобственик/ с идеални части от недвижими имоти – земеделски земи, находящи се в землището на с.Г. с ЕКАТТЕ 14012, обл.Вр., принадлежащи на непълнолетното дете Ц. и малолетното дете Т., придобити по наследство от покойния им баща – И.Т.И., починал на …...2008 год. Представени са писмени доказателства – удостоверение за раждане № 219325/ 19.08.1997 год. на Ц.И.Т.,*** . и удостоверение за раждане сер.УС-0 № 478429/ 20.07.2001 год. на Т. И. *** Сл. – заверени копия; 2 (два) бр. удостоверения за настоящ адрес изх.№№ 0010 и 0011 – и дв. от 12.02.2014 год., издадени от Кметство с.Е.; у-ние изх.№ 38/ 10.02.2014 год., изд. от ОУ „В.Л.” с.Е.; заверени копия от: удостоверение за наследници изх.№ 772/ 24.09.2013 год. и у-ние за идентичност на лице с различни имена № 773/ 24.09.2013 год. – и двете издадени от Кметство с.Г., общ.Б. Сл., обл.Вр.; решение № 00144/ 11.05.1999 год. на ПК гр.Б. Сл.; 3 (три) бр. скици №№ К01496, К01497 и К01498 – и трите от 24.09.2013 год., издадени от ОСЗ – Б. Сл.; 3 (три) бр. удостоверения за данъчна оценка изх.№№ 5602008228, 5602008229 и 5602008230 – вс. от 25.09.2013 год., издадени от Община Б. Сл. и вносна бележка за платена държавна такса по сметка на Кн. РС за образуване на гражданско дело.

Съдът е изискал и е представен по делото социален доклад на Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” – гр.Кн. с изх.№ ЗД-11-0030 от 13.03.2014 год.

 

Съдът като прецени събраните по делото доказателства – поотделно и в тяхната съвкупност, и по вътрешно убеждение съгласно чл. 235, ал.2 от ГПК, прие за установено следното:

От приложените към делото писмени доказателства се установява, че местоживеенето, респ. настоящият адрес на двете деца е в района на РС – Кн. /с.Е., общ.Кн., ул.”М.” № ../ – арг. чл. 126, ал.1 от СК и последният е компетентен да се произнесе по молбата съгласно чл. 130, ал.3 от СК – Извършването на действия на разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на детето, се допуска с разрешение на районния съд по настоящия му адрес, ако разпореждането не противоречи на интереса на детето.

Искането на непълнолетния Ц.И.Т., лично и със съгласието на своята майка, като негов законен представител и единствения родител на двете деца – П.Й. Тр., като майка и законен представител на малолетното дете Т. И. Тр., е съдът да им разреши да продадат на съсобственик притежавани от децата, придобити по наследство от покойния им баща И. Т.И., б.ж. на с.Г., починал на 06.02.2008 год., идеални части /по 2/24 ид. ч. за всяко дете/ от недвижими имоти – земеделски земи, находящ се в землището на с.Г. с ЕКАТТЕ 14012, общ.Б. Сл., обл.Вр.,  а именно:

1. НИВА с площ от 5.999 дка (пет декара и деветстотин деветдесет и девет квадратни метра), трета категория, в местността „БАРАТА”, съставляваща имот № …… в землището на с.Г., при граници: имоти №№ ……., ………, ………., …………, …………, …………;

2. НИВА с площ от 9.300 дка (девет декара и триста квадратни метра), четвърта категория, в местността „ПОТОКА”, съставляваща имот № ………. в землището на с.Г., при граници: имоти №№ ……….., ……….., …………, …………;

3. НИВА с площ от 5.362 дка (пет декара и триста шестдесет и два квадратни метра), четвърта категория, в местността „ВОДНИЯ ДОЛ”, съставляваща имот № ……….. в землището на с.Г., при граници: имоти №№ ………., ………, …………., ……….., ……………,  за цена не по-ниска от 670 (шестстотин и седемдесет) лева за един декар, поради необходимост от набавяне на финансови средства за нуждите на децата.

Видно от представените с молбата писмени доказателства искането е допустимо. Разгледано по същество същото е основателно, видно и от представения социален доклад. Съдът приема, че разпореждането с идеални части от недвижими имоти – земеделски земи, принадлежащи на децата, ще е изцяло в техен интерес, като по този начин ще бъдат набавени финансови средства за образованието на същите и задоволяване на потребностите им.

Съдът намира, че в конкретния случай са изпълнени изискванията на Закона, представени са доказателства, подкрепящи искането, същото е основателно и следва да бъде уважено.

 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на основание чл. 130, ал.3 от СК на Ц.И.Т., с ЕГН **********, с настоящ адрес:***,  лично и със съгласието на своята майка и законен представител П.Й.И., с ЕГН ********** и на П.Й.И., с ЕГН **********, с постоянен адрес:***,  в качеството й на майка и законен представител на Т. И. ТР., с ЕГН **********, с настоящ адрес:***, да продадат на съсобственик принадлежащите на непълнолетния Ц.И.Т., роден на *** год. в гр.Ч. бр. и малолетното дете Т. И. ТР., родена на *** год. в гр.Б. Сл., по 2/24 (две двадесет и четвърти) идеални части от недвижими имоти – земеделски земи, придобити по наследство от покойния им баща И. Т.И., б.ж. на с. Г., починал на 06.02.2008 год., находящи се в землището на с. Г. с ЕКАТТЕ 14012, общ. Б. Сл., обл. Вр., а именно:

 

1. НИВА с площ от 5.999 дка (пет декара и деветстотин деветдесет и девет квадратни метра), трета категория, в местността „БАРАТА”, съставляваща имот № …….. в землището на с.Г., при граници и съседи: имот № …….. – нива на насл. на И. Т. Г., № ………. – полски път на Община Б. Сл., № …….. – нива на И. Т.И., № ……… – нива на насл. на Н. В. Н., № …………. – нива на насл. на Ц. Д. Др., № ……….. – нива на насл. на П. М. Т.;

2. НИВА с площ от 9.300 дка (девет декара и триста квадратни метра), четвърта категория, в местността „ПОТОКА”, съставляваща имот № ………… в землището на с.Г., при граници и съседи: имот № ………….. – нива на насл. на П. Л. Б., № ………… – нива на В. Св. Ф., № ………. – нива на „Балджиев” ООД, № …….. – полски път на Община Б. Сл.;

3. НИВА с площ от 5.362 дка (пет декара и триста шестдесет и два квадратни метра), четвърта категория, в местността „ВОДНИЯ ДОЛ”, съставляваща имот № ……….. в землището на с.Г., при граници и съседи: имот № ……….. – нива на насл. на В. Г. В., № …….. – нива на Г. М. Кр., № ……… – нива на В. Н. В., № ……….. – нива на В. Св. Ф., № ………. – полски път на Община Б. Сл.,  при цена не по-малка от 670 (шестстотин и седемдесет) лева за един декар земеделска земя.

 

Получената сума да се използва изцяло за задоволяване потребностите на непълнолетното дете Ц.И.Т. и малолетното дете Т. И. ТР. – и двете деца живущи в с. Е., общ. Кн., ул. „М.” № .

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  

 

                                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: