Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е   № 169

 

Гр.Кнежа, 19.09.2019г.

 

                                                                    

В   И  М  Е  Т  О   Н А   Н  А  Р  О  Д  А

 

   Кнежанският Районен съд в открито съдебно заседание на 17.09.2019г./деветнадесети септември/ през две хиляди и деветнадесета  година в състав :

                                                                        Председател: Пламен Тодоров

 

 при секретаря Ивета Ружова като разгледа докладваното от съдията Гр.Д.№523/2019г. по описа на съда и за да се произнесе взе предвид следното :

С.М.Б. с ЕГН********** *** и А.П.Б. с ЕГН********** *** чрез пълномощника си адв.В.И. *** са подали пред съда молба с правно осн.чл.50 от СК.

 Молителите сочат ,че имат  сключен граждански брак на **.**.1993г.,което е видно от удостоверение за сключен граждански брак серия ГБ-86 №055091 от **.**.1993г.на Кметство с.Ст.,общ.П.,окр.Л..Те описват,че от брака си имат родени две пълнолетни деца- М. Св. Б. с ЕГН********** и П. С. Б. с ЕГН**********.

 Според молителите на семейния им живот липсват обичайните отношения на взаимност,разбирателство и доверие като и двамата приемат ,че брака им е дълбоко и непоправимо разстроен,опразнен от съдържание и неговото продължаване е безсмислено.

 Молителите изтъкват ,че са стигнали до сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод на осн.чл.50 от СК като са постигнали споразумение съгласно изискванията на закона.

Предвид това молителите искат от съда да ги призове в съдебно заседание и след като се убеди в изложеното от тях да постанови решение,с което да прекрати брака им по взаимно съгласие като утвърди постигнатото споразумение по чл.51 от СК.

 Към молбата са приложени следните писмени доказателства :

 1.Удостоверение за граждански брак №055091 ,серия ГБ-86 от 25.07.1993г. на Кметство с.Ст., общ.П.,окръг Л.,

2.копие от удостоверение за раждане серия Р 92 №039018 от 17.12.1993г. на ОС-Пл.,област Л.,

3.копие от удостоверение за раждане дубликат от 08.07.2019г. на Община Пл.,Област Пл. и Споразумение по чл.51 от СК от 06.08.2019г.,

4.Разписка за заплатена д.т. за сумата от общо 41,30лв. с преводната такса;

5. 2 бр. съобщения за прекратен граждански брак и

6.адв.договор за правна защита и съдействие с адвокатско пълномощно.

 

По делото се проведе едно о.с.з. на 17.09.2019г. ,за което молителите са били редовно призовани.

От молителите се яви само С.Б.,а адв.В.И. от името на молителката представи нотариално заверено пълномощно ,в което тя е потвърдила желанието си да бъде прекратен гражданския им брак по взаимно съгласие и да се утвърди от съда постигнатото между тях споразумение.

След като се запозна със събраните по делото писмени доказателства по отделно и съвкупно и взе предвид становищата на молителите,съдът счита за установена следната фактическа обстановка:

 Молителите са съпрузи от 25.07.1993г.,което е видно от Удостоверение за граждански брак серия ГБ-86 ,№055091 от **.**.1993г. на Кметство с.Ст.,общ.П.,окръг Л..

Видно от приложените по делото заверени копия от удостоверение за раждане серия Р 92 №039018 от **.**.1993г. на ОС-Пл.,област Л. и

 от удостоверение за раждане дубликат от 08.07.2019г. на Община Пл.,Област Пл. от този си брак молителите имат две навършили пълнолетие деца М. С. Б. ,родена на ***г.в гр.Пл. и П. С. Б. ,родена на ***г. в гр.Пл..

Видно от съдържанието на представеното към молбата им споразумение по чл.51 от СК,молителите са постигнали споразумение относно:

От брака си нямат непълнолетни деца.

Семейното жилище в с.Ст.,общ.И.,обл.Пл.,ул.“Т. К.“№* се предоставя за ползване на С.М.Б..

Придобитите по време на съвместното живеене вещи са поделени между страните и същите нямат претенции повече един към друг.

Съпругата А.П.Б. след развода възстановява предбрачното си фамилно име М..

Страните няма да си дължат издръжка помежду си.

 Всяка една от страните поема разноските по делото,така както са направени от тях.

Допълнителната държавна такса,ако такава бъде определена ще се поеме от страните поравно.

По делото е внесена д.т. за образуването му от 40,00лв. и е заплатено адвокатско възнаграждение в размер на 400лв.

 Съобразно изявленията на молителите, на които дава вяра изцяло, съдът счита,че е налице сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите за развод,поради което не следва да бъдат издирвани мотивите за прекратяване на гражданския им брак,а постигнатото споразумение е законосъобразно и не противоречи на закона и морала.

 Поради това,съдът следва да допусне развод при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие и да прекрати гражданския брак между  С.М.Б. с ЕГН********** *** и А.П.Б. с ЕГН********** ***, сключен с акт за граждански брак №*/25.07.1993г. на Кметство-с.Ст.,общ.П.,обл.Л., без да издирва мотивите им за това.

Да утвърди постигнатото между молителите споразумение по смисъла на което:

От брака си нямат непълнолетни деца.

Семейното жилище в с.Ст.,общ.И.,обл.Пл.,ул.“Т. К.“№* се предоставя за ползване на С.М.Б..

Придобитите по време на съвместното живеене вещи са поделени между страните и същите нямат претенции повече един към друг.

Съпругата А.П.Б. след развода възстановява предбрачното си фамилно име М..

Страните няма да си дължат издръжка помежду си.

 Всяка една от страните поема разноските по делото,така както са направени от тях.

Допълнителната държавна такса ,ако такава бъде определена ще се поеме от страните поравно.

 Да осъди С.М.Б. с ЕГН********** *** и А.П.Б. с ЕГН********** *** да заплатя по сметка на съда окончателни д.т. от по 20лв./двадесет лева/ по приключилото съдебно производство.

Държавна такса за завеждането на делото и адвокатския хонорар да  остават,така както са били заплатени.

 

Водим от горното,съдът

 

Р    Е    Ш    И  :

 

   Допуска развод при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите като прекратява гражданския брак между С.М.Б. с ЕГН********** *** и А.П.Б. с ЕГН********** ***, сключен с акт за граждански брак №*/25.07.1993г. на Кметство-с.Ст.,общ.П.,обл.Л., без да издирва мотивите им за това.

Утвърждава постигнатото между молителите споразумение по смисъла на което:

От брака си нямат непълнолетни деца.

Семейното жилище в с.Ст.,общ.И.,обл.Пл.,ул.“Т. К.“№* се предоставя за ползване на С.М.Б..

Придобитите по време на съвместното живеене вещи са поделени между страните и същите нямат претенции повече един към друг.

Съпругата А.П.Б. след развода възстановява предбрачното си фамилно име М..

Страните няма да си дължат издръжка помежду си.

 Всяка една от страните поема разноските по делото,така както са направени от тях.

Допълнителната държавна такса ,ако такава бъде определена ще се поеме от страните поравно.

 Осъжда С.М.Б. с ЕГН********** *** и А.П.Б. с ЕГН********** *** да заплатя по сметка на съда окончателни д.т. от по 20лв./двадесет лева/ по приключилото съдебно производство.

Държавна такса за завеждането на делото и адвокатския хонорар  остават както са били заплатени.

 

Решението е окончателно.

 

 

                                                                               Районен съдия  :.......................... 

                                                                                                            / Пл. Тодоров /