Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 175

 

                                     гр.КНЕЖА. 25 . 09 . 2019 г.

 

                В    И  М  Е  Т  О    Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

     КНЕЖАНСКИ  РАЙОНЕН СЪД  в публично заседание проведено  на двадесет и пети септември  две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОН АНТОНОВ

при  секретаря : ИРЕНА ЛУКАНОВА

като разгледа докладваното от  съдията      гр.дело № 464  по описа  за 2019 год. за да се произнесе взе предвид следното :   

ЕТ „РЕНИС", със седалище и адрес на управление: обл. Пл., общ. Кн., гр, Кн., ул. „Стр." №**, ЕИК 114675375, представлявано от Н. Ст. Н., чрез адв. И.М. ***, с адрес за призоваване:    гр.Вр., ул. "Хр.  Б.'' № **, ет. *, е предявило ПРОТИВ: „ДЕО ВОЛЕНТЕ КАР" ЕООД, сьс седалище и адрес на управление: обл. Пл., общ. Кн., гр. Кн., ул. „Д. Б." №**, вх. *, ет. *, ап. *, ЕИК 203877953, представлявано от М.М.Д., искове с правно основание чл. 79, ал. 1 от ЗЗД и  чл.86 от ЗЗД и цена: 9342 лв., от която: главница – 8400 лв. и лихва – 942  лв.

С молбата са представени следните писмени доказателства :  Договор за покупко-продажба на МПС от 01.06.2018г.; Фактура №92000004285 от 04.06.2018г.;Фактура №2000004286 от 04.06.2018г.; 2 бр. свидетелство за регистрация на МПС част 1; Извлечение от банкова сметка; ***ълженията на ответното Дружество.

    Ответника не представи писмен отговор в срока по чл.131 от ГПК. Той не се яви в съдебно заседание;  не изпрати свой представител; не направи искане делото да се гледа в негово отсъствие и не взе становище по предявеният иск и „по същество“ на делото .

   В съдебно заседание процесуалният представител на ищцовата страна направи искане за постановяване на неприсъствено решение .

    Съдът счита направеното искане за процесуално допустимо и основателно при следните съображения : Налице са условията на разпоредбата на чл.239 , ал.1 , т.1 от ГПК – на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание . Съдът счита съгласно разпоредбата на чл.239 , ал.1 , т.2 от ГПК , че исковете са вероятно  основателни предвид представените писмени доказателства , които ги подкрепят .

    Следва ответника да бъде осъден по предявените искове , както и да заплати направените деловодни разноски от ищцовата страна.

    Водим от горното съдът ,

 

                                                  Р    Е    Ш    И  :

 

    ОСЪЖДА :  „ДЕО ВОЛЕНТЕ КАР" ЕООД, сьс седалище и адрес на управление: обл. Пл., общ. Кн., гр. Кн., ул. „Д. Б." №**, вх. *, ет. *, ап. *, ЕИК 203877953, представлявано от М.М.Д., да заплати на ЕТ „РЕНИС", със седалище и адрес на управление: обл. Пл., общ. Кн., гр, Кн., ул. „Стр." №**, ЕИК 114675375, представлявано от Н. Ст. Н., чрез адв. И. Ст. от АК-Вр., препълномощен от адв. И.М. ***, с адрес за призоваване:  гр.Вр., ул. "Хр.  Б.'' № **, ет. *, сумата от 9342 лева, от която: главница – 8400 лева и лихва – 942  лева, законната лихва върху главницата, считано от 12.07.2019г. до окончателното й изплащане, както и направените деловодни разноски на обща стойност: 2111 лева, от които: държавна такса – 386 лева по гр.д. №464/2019г.; адвокатски хонорар – 800 лева по гр.д. №464/2019г.; адвокатски хонорар – 550 лева по гр.д. №444/2019г. за обезпечаване на бъдещ иск; държавна такса – 40 лева по гр.д. №444/2019г.; адвокатски хонорар – 300 лева за образуване на изпълнително дело и налагане на обезпечителна мярка и такса за образуване на изпълнително дело и налагане на допуснатата обезпечителна мярка в размер на 35 лева.

    Решението не подлежи на обжалване .

 

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ :