Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е    № 167

 

                                    гр. КНЕЖА  17. 09 . 2019 г.

 

                          В    И  М  Е  Т  О     Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

 

    КНЕЖАНСКИЯ  РАЙОНЕН СЪД  в открито заседание проведено на седемнадесети септември двехиляди и деветнадесета година в състав :

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОН АНТОНОВ

 

при  секретаря : ИРЕНА ЛУКАНОВА

 Като разгледа докладваното от районния съдия  гр.дело № 445 по описа на съда за 2019г. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 362 и сл. от ГПК във връзка с чл. 19, ал.3 от ЗЗД, за обявяване на предварителен договор за окончателен.

М.П.К., с ЕГН **********,***, с адрес за призоваване и съобщения чрез адвокат Д.И.Г.,***, ПРОТИВ: Й.Х.В., с ЕГН **********,*** и 2.И.Н.В., с ЕГН **********,***  , с която е предявен иск с правно основание: чл. 19, ал.3 от ЗЗД и цена на иска 1/4 от 2500 =625  лева.

Представени са следните писмени доказателства: Предварителен договор от 17.06.2019г.; Заповед на Кмета на Общита Кн.; данъчна оценка; Скица на поземлен имот издадена от СГКК-гр.Пл.; Скица на сграда от СГКК- гр .Пл. и декларации на продавачите по ДОПК.

    На ответниците е  връчено съобщение, като  е даден едномесечен срок за възражение. В указания срок в канцеларията на съда   е депозиран писмен отговор по делото.

    От събраните по делото доказателства съдът счита за установено следното: На 17.06.2019 година ищеца, като купувач и ответниците, като продавачи подписали предварителен договор за продажба на недвижим имот, находящ се в гр.Кн., подробно описан в исковата молба, собствен за ответниците.

Поради това, че имота не е прехвърлен чрез договор за продажба в нотариална форма, за ищеца възникнал правният и материален интерес и той завел настоящото дело.

От представените по делото доказателства съдът счита предявеният иск за основателен и доказан при следните съображения : Подписаният предварителен договор отговаря на изискванията касаещи покупко – продажба на недвижим имот. Безспорно е, че ответниците са собственици на продаваемия се недвижим имот- овощна градина, видно от представените писмени доказателства.

От представеният предварителен договор е видно, че продавачите са получили изцяло от купувача, ищец по настоящото дело, договорената продажна цена, което те потвърдиха  в съдебно заседание.

Ищеца е изпълнил задълженията поети с предварителният договор и след като ответниците не са изпълнили поетите от тях ангажименти, единствената възможност да защити интересите си била като предяви настоящият иск .   

    Следва иска да се уважи, като разноските останат така както са направени от страните.

    Водим от горното съдът

 

                                                    Р  Е  Ш  И:

 

ОБЯВЯВА на основание чл. 19, ал.3 от ЗЗД за ОКОНЧАТЕЛЕН  предварителния договор от 11.01.2019 година за покупко-продажба на недвижим имот, сключен в гр.Кн., Община Кн., Област Пл., между: 1.Й.Х.В., с ЕГН **********,*** и 2.И.Н.В., с ЕГН **********,***  - ОТ ЕДНАТА СТРАНА и   М.П.К., с ЕГН **********,***, с адрес за призоваване и съобщения чрез адвокат Д.И.Г.,***– ОТ ДРУГАТА СТРАНА по смисъла на който: 1.Й.Х.В., с ЕГН **********,*** и 2.И.Н.В., с ЕГН **********,***  , ПРОДАВАТ на   М.П.К., с ЕГН **********,***, с адрес за призоваване и съобщения чрез адвокат Д.И.Г.,***, следния недвижим имот, находящ се в гр.Кн., притежаван от продавачите по силата на Заповед №311/23.05.2019г. на Кмета на Община Кн., вписан на 10.06.2019г., том IV, № 14, дв вх. Рег. №1102 при СВ-Кнежа, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37376.661.98 (тридесет и седем хиляди триста седемдесет и шест, точка, шестстотин шестдесет и едно, точка, деветдесет и осем), гр.Кн., общ.Кн., обл.Пл. по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД -18-1431/07.08.2018г., на Изпълнителен Директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр.Кн., местност „ ЛИСИЧИ ВАЛОГ“, Площ : 460 кв.м. (четиристотин и шестдесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни условия: 5(пета), стар идентификатор-няма, номер по предходен план-няма, при съседи: 37376.661.360, 37376.661.103, 37376.661.359, 37376.661.336, 37376.661.97, заедно с построената в имота СГРАДА с идентификатор 37376.661.98.1(тридесет и седем хиляди триста седемдесет и шест, точка, шестстотин шестдесет и едно, точка, деветдесет и осем, точка едно), застроена площ 28 кв.м., (двадесет и осем квадратни метра), брой етажи 1(един), предназначение: Вилна сграда - еднофамилна, стар идентификатор-няма, номер по предходен план –няма, за сумата от 2500 лева, платена на продавачите при подписване на предварителният договор.

Данъчната оценка на имота възлиза на 2287 лева (две хиляди двеста осемдесет и седем лева), съгласно удостоверение за данъчна оценка № 6511013057/23,05.2019г. изд. от Община Кнежа.

ОСЪЖДА : М.П.К., с ЕГН **********,***, с адрес за призоваване и съобщения чрез адвокат Д.И.Г.,***, да заплати на Община Кнежа 3% местен данък по ЗМДТ в размер на 75 лева.

    Разноски остават така както са направени от страните .

    Решението може да се обжалва пред ПлОС в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :