Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е    № 166

 

                                    гр. КНЕЖА  17. 09 . 2019 г.

 

                          В    И  М  Е  Т  О     Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

 

    КНЕЖАНСКИЯ  РАЙОНЕН СЪД  в открито заседание проведено на седемнадесети септември двехиляди и деветнадесета година в състав :

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОН АНТОНОВ

 

при  секретаря : ИРЕНА ЛУКАНОВА

 Като разгледа докладваното от районния съдия  гр.дело № 434 по описа на съда за 2019г. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 362 и сл. от ГПК във връзка с чл. 19, ал.3 от ЗЗД, за обявяване на предварителен договор за окончателен.

Р.Н.Х. - Н., с ЕГН **********,***, с адрес за призоваване и съобщения чрез адвокат С.П.Я.,***, ПРОТИВ: С.Г.Г., с ЕГН **********,***, с която е предявен иск с правно основание: чл. 19, ал.3 от ЗЗД и цена на иска 1/4 от 6841,10 =1710,27  лева.

С молбата са представени следните писмени доказателства: Предварителен договор от 11.01.2019г.; СР № 10 /03.02.2017г. постановено по гр.д. № 524 /2016г.по описа на PC – Кн., вписано в СВ при КРС с вх. Per № 4017,т. VI ,С № 157 /20.12.2017г. и СР с №501 /22.08.2017г по гр.д. . 524 /2016 на КРС; Скица с №2 /07.01.2019 г. изд. от Общ. Кн.; У-ние за семейно положение с изх. № 1 /07.01,2019г.и у-ние гр.д. 534 /88г. на PC –Пл. за прекратен брак на продавача; Данъчна оценка с № 6511012287 /03.01.2019г. на Община гр. Кн..

С разпореждане на ответната страна е връчено съобщение , като им е даден едномесечен срок за възражение . В дадения от съда срок в канцеларията на съда  се получи отговор.

    От събраните по делото доказателства съдът счита за установено следното: На 11.01.2019 година ищеца, като купувач и ответника, като продавач подписали предварителен договор за продажба на недвижим имот- УПИ, подробно описан в исковата молба, собствен за ответника.

Поради това, че имота не е прехвърлен чрез договор за продажба в нотариална форма, за ищеца възникнал правният и материален интерес и той завел настоящото дело.

От представените по делото доказателства съдът счита предявеният иск за основателен и доказан при следните съображения : Подписаният предварителен договор отговаря на изискванията касаещи покупко – продажба на недвижим имот. Безспорно е, че ответника е собственик на продаваемия се недвижим имот- УПИ находящ се в с. Бр., видно от представените писмени доказателства.

От представеният предварителен договор е видно, че продавача е получил изцяло от купувача, ищец по настоящото дело, договорената продажна цена.

Ищеца е изпълнил задълженията поети с предварителният договор и след като ответника не изпълнил поетите от него ангажименти, единствената възможност да защити интересите си била като предяви настоящият иск .   

    Следва иска да се уважи, като разноските останат така както са направени от страните.

    Водим от горното съдът

 

                                                    Р  Е  Ш  И:

 

ОБЯВЯВА на основание чл. 19, ал.3 от ЗЗД за ОКОНЧАТЕЛЕН  предварителния договор от 11.01.2019 година за покупко-продажба на недвижим имот, сключен в гр.Кн., Община Кн., Област Пл., между: С.Г.Г., с ЕГН **********,*** - ОТ ЕДНАТА СТРАНА и   Р.Н.Х. - Н., с ЕГН **********,***, с адрес за призоваване и съобщения чрез адвокат С.П.Я.,*** – ОТ ДРУГАТА СТРАНА по смисъла на който: С.Г.Г., с ЕГН **********,***, ПРОДАВА на   Р.Н.Х. - Н., с ЕГН **********,***, с адрес за призоваване и съобщения чрез адвокат С.П.Я.,***, следният свой недвижим имот, находящ се в с.Бр., с административен адрес: с. ул."П. В. " №**, и представляващ : УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ от 1663 кв.м. /хиляда и шестотин шестдесет и три кв.м./, съставляващ УПИ № XIII-776 /тринадесет -пл.№ седемстотин седемдесет и шест/, в кв. 49 по ЗРП на с.Бр. , съгласно скица изх.№2/07.01.2019г. на Община - Кнежа, а съгласно Нот.акт №11, том I, д№31/20.02.1960 г. на КРС - Дворно място с площ от 1800 кв.м /хиляда и осемстотин кв.метра) в квартал 49 /четиридесет и девет/ по ЗРП на с.Бреница, ЗАЕДНО с находящите се в имота масивна жилищна сграда и две масивни стопански сгради, други подобрения и приращения, при граници и съседи; У ПИ № XIV-780, УПИ №VII - 777, УПИ №VIII-774, УПИ №ХП-775 за сумата от 6 500 лева, която е платена напълно и в брой на ответника.

Данъчната оценка на имота е в размер на 6 841.10 лв съгласно у-ние № 6511012287 /03.01.2019г. на Общ. Кн..

ОСЪЖДА : Р.Н.Х. - Н., с ЕГН **********,***, с адрес за призоваване и съобщения чрез адвокат С.П.Я.,***, да заплати на Община Кн. 3% местен данък по ЗМДТ в размер на 195 лева.

    Разноски остават така както са направени от страните .

    Решението може да се обжалва пред ПлОС в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :