Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е   № 168

 

Гр.Кнежа,20.09.2019г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н А    Н  А  Р  О  Д  А

    Кнежанският Районен съд в открито съдебно заседание на 17.09.2019г./седемнадесети септември/ през две хиляди и осемнадесета година в състав :

                                                            Председател : Пламен Тодоров

 при секретаря Ивета Ружова като разгледа докладваното от съдията Гр.Д.№427/2019г. по описа на съда и за да се произнесе взе предвид следното :

 К.Н.П. с ЕГН********** *** чрез адвокат С.П.Я.,*** е предявила против Ю.И.П. с ЕГН********** *** иск с правно основание: чл.49,ал.1 от СК за прекратяване на граждански брак.

 Ищцата твърди,че те двамата с ответника са съпрузи, като гражданският им брак е бил сключен на **.**.1983г. съгласно акт № * на Кметство с.П.. Според ищцата с ответника не живеят заедно от 2005г . и имат две деца които са пълнолетни.

Тя изтъква ,че е решила да се разведе с ответника, тъй като всеки от тях си има свой личен живот като считат,че брака помежду им е изгубил своето значение и двамата не желаят да живеят занапред заедно.

Предвид изложеното ищцата иска от съда да ги призове на съд с ответника на основание доказателствата по делото да постанови съдебно решение,с което да прекрати брака помежду им поради неговото дълбоко и непоправимо разстройство без да търси вина за неговото прекратяване. Тя иска от съда след прекратяването на брака да нося предбрачното си фамилно име – К..

В исковата си молба ищцата е направила особено искане: На основание чл.39 ал.1 от ГПК-всички призовки и книжа по делото да бъдат връчвани на адреса на процесуалният ми представител - адвокат С.П.Я. *** .

По делото с исковата молба са представени следните писмени доказателства:

 Удостоверение за сключен граждански брак серия ГБ-82 с №0003740 от **.**.1983г. на Кметство П.,окр.Пл.,договор за правна защита и съдействие,2 бр.статистическа карти -попълнени и д.т. за образуване на делото от 25,00лв.

 Ищцовата страна е заявила в исковата си молба ,че ще доведе при режим на довеждане един свидетел,с когото ще докаже твърдените от нея обстоятелства.

По делото се проведе едно о.с.з. на 17.09.2019г.,за което страните са редовно призовани.

Ищцата лично и чрез процесуалния си представител адв.Св.Я. от ПлАК поддържа исковата си претенция.

Ответникът,който е редовно призован се яви и не оспорва предявения иск.

По делото беше разпитана доведената от ищцовата страна  свидетелка Р. Ю. М.-бивш съсед на страните в с.П.,чиито показания са обективирани в протокол от о.с.з.от 17.09.2019г- лист 2 .Тази свидетелка каза,че познава страните повече от 10-15г.,с които са били в приятелски отношения докато са били съседи в с.П..Според свидетелката  страните повече от 5-10 години са разделени и неживеят заедно.Свидетелката каза ,че понастоящем ищцата си живее в с.П.,а ответникът се намира в гр.София. Свидетелката каза ,че знае ,че от брака си двамата съпрузи имат родени две деца,които са пълнолетни и имат свои семейства.

Съдът счита показанията на разпитаната по делото свидетелка Маринова за достоверни и за непротиворечиви със събраните в производството писмени доказателства,поради което им дава вяра.

 След като се запозна поотделно и съвкупно със събраните по делото доказателства на страните,съдът счита за установена следната фактическа обстановка :

 Видно от Удостоверение за сключен граждански брак серия ГБ-82 с №0003740 от **.**.1983г. на Кметство П.,окр.Пл.,страните са съпрузи от 28.03.1983г.

 Според показанията на св.Р. М. страните са разделени от повече от 5г.-10г.като ищцата живее в с.П.,а ответникът живее в гр.С.  и  от тогава не живеят заедно,а родените от брака им две деца са пълнолетни и си имат семейства.

 Налице са данни за трайна и продължителна раздяла между страните,въз основа на която е логично да се приеме ,че същите са се отчуждили по между си и сключения между тях граждански брак се е превърнал във формалност без произтичащите от него взаимност,уважение и съпричастност,което го е изпразнило от съдържание и води до дълбокото му и непоправимо разстройство,за което не се иска да се установи кой от тях е виновен.

 Съобразявайки горната фактическа обстановка,съдът счита ,че следва да постанови съдебно решение,с което на осн.чл.49,ал.1 и сл. от СК, да допусне развод като прекрати сключеният с акт за граждански брак №2/28.03.1983г. на Кметство с.П.,общ.П.,окр.Пл. между К.Н.П. с ЕГН********** *** и Ю.И.П. с ЕГН********** ***,граждански брак, поради дълбоко и непоправимо разстройство без да се произнася по вината за това.

Да възстанови предбрачната фамилия на К.Н.П. с ЕГН********** ***,която е  К..

 Да осъди К.Н.П. с ЕГН********** *** и Ю.И.П. с ЕГН********** *** да заплатят на съда окончателна държавна такса по приключилото съдебно производство от по 20лв./двадесет лева/ всеки.

 Да остави направените деловодни и съдебни разноски на страните, както са ги направили.

 

Водим от горното, съдът

Р     Е     Ш     И   :

 На осн.чл.49,ал.1 и сл. от СК, допуска развод като ПРЕКРАТЯВА сключеният с акт за граждански брак №*/28.03.1983г. на Кметство с.П.,общ.П.,окр.Пл. между К.Н.П. с ЕГН********** *** и Ю.И.П. с ЕГН********** ***,граждански брак, поради дълбоко и непоправимо разстройство без да се произнася по вината за това.

Възстановява предбрачната фамилия на К.Н.П. с ЕГН********** ***,която е  К..

Осъжда К.Н.П. с ЕГН********** *** и Ю.И.П. с ЕГН********** *** да заплатят на съда окончателна държавна такса по приключилото съдебно производство от по 20лв./двадесет лева/ всеки.

Оставя направените деловодни и съдебни разноски на страните, както са ги направили.

 

   Решението подлежи на въззивно обжалване пред ОС-гр.Пл. в 14 дневен срок от съобщението на страните ,че е изготвено.

 

 

 

                                                                     Районен съдия :..........................   

                                                                                                  /Пл. Тодоров /