Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 173

 

                                     гр.КНЕЖА. 24 . 09 . 2019 г.

 

                В    И  М  Е  Т  О    Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

     КНЕЖАНСКИ  РАЙОНЕН СЪД  в публично заседание проведено  на двадесет и четвърти септември  две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОН АНТОНОВ

 

при  секретаря : ИРЕНА ЛУКАНОВА

като разгледа докладваното от  съдията      гр.дело № 384  по описа  за 2019 год. за да се произнесе взе предвид следното :   

„Банка ДСК” ЕАД-С., с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление:гр.С., ул.”М.”№**, представлявано от Главния изпълнителен директор В. М. Сп. от гр.С. и изпълнителния директор Д. Н. Н. от гр.С., чрез пълномощника гл.юрисконсулт В.А.В. , с ЕГН **********,***, със съдебен адрес ***, ПРОТИВ: А.А.М., с ЕГН **********,***  ,  с правно основание чл.55 от ЗЗД и цена на иска: 792,89 лева и лихва от 53,74 лева за периода от 04.10.2018г. до 04.06.2019г.

С молбата са представени следните писмени доказателства: Писмо-покана с известие за доставяне до А.М.; Копие от нареждане за инкасиране на чек с наредител А.М.; Писмо до Банка ДСК ЕАД-ЦУ; Операционна бележка от 17.05.2018г.; Чек издаден на името на С. Е.; Нареждане за инкасиране на чек от С. Е.; Писмо от Банка ДСК ЕАД-ЦУ за изпращане чека за инкасиране от 15.05.18г. и операционна бележка за превеждане сумата от чека на С. Е. по сметка на А.М..

    Ответника не представи писмен отговор в срока по чл.131 от ГПК. Той не се яви в съдебно заседание;  не изпрати свой представител; не направи искане делото да се гледа в негово отсъствие и не взе становище по предявеният иск и „по същество“ на делото .

   В съдебно заседание процесуалният представител на ищцовата страна направи искане за постановяване на неприсъствено решение .

    Съдът счита направеното искане за процесуално допустимо и основателно при следните съображения : Налице са условията на разпоредбата на чл.239 , ал.1 , т.1 от ГПК – на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание . Съдът счита съгласно разпоредбата на чл.239 , ал.1 , т.2 от ГПК , че исковете са вероятно  основателни предвид представените писмени доказателства , които ги подкрепят .

    Следва ответника да бъде осъден по предявеният иск , както и да заплати направените деловодни разноски от ищцовата страна.

    Водим от горното съдът ,

 

                                                  Р    Е    Ш    И  :

 

    ОСЪЖДА :  А.А.М., с ЕГН **********,***,  да заплати на „Банка ДСК” ЕАД-София, с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление:гр.С., ул.”М.”№**, представлявано от Главния изпълнителен директор В. М. Сп. от гр.С. и изпълнителния директор Д. Н. Н. от гр.С., чрез пълномощник гл.юрисконсулт В.А.В. , с ЕГН **********,***, със съдебен адрес *** сумата от 792,89 лева, ведно със законната лихва за периода от 04.10.2018г. до 04.06.2019г. в размер на 53,74 лева, законната лихва върху главницата, считано от 05.06.2019г. до окончателното й изплащане, както и направените деловодни разноски както следва : държавна такса – 50 лева и  100 лева – юрисконсултско възнаграждение.

    Решението не подлежи на обжалване .

 

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ :