Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 163

 

                                     гр.КНЕЖА. 11 . 09 . 2019 г.

 

                В    И  М  Е  Т  О    Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

     КНЕЖАНСКИ  РАЙОНЕН СЪД  в публично заседание проведено  на единадесети септември  две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОН АНТОНОВ

при  секретаря : ИРЕНА ЛУКАНОВА

като разгледа докладваното от  съдията      гр.дело № 377  по описа  за 2019 год. за да се произнесе взе предвид следното :    

 КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ" ЕООД ЕИК 831030580, седалище и адрес на управление: гр. С., р-н Красно село, ул. „Ш. П.“ № **, п.к. 1606, управител Д. Т. П., действащ чрез юрисконсулт И.Т., са предявили ПРОТИВ: Л.Г.Д., с ЕГН **********, с адрес: ***,  ПК 5834, иск с  посочено правно основание: чл. 79, ал. 1 от ЗЗД, във вр. с чл. 240 от ЗЗД, във вр. с чл. 86 от ЗЗД, във вр. с чл. 99 от ЗЗД, и цена – 350 лева.

С молбата са представени следните писмени доказателства :  Договор за прехвърляне на вземания и приложение към него; Потвърждение за прехвърляне на вземания; Договор за кредит; Уведомление за цесия и пълномощно за уведомяване за цесия.

    Ответника не представи писмен отговор в срока по чл.131 от ГПК . Той не се яви в съдебно заседание ;  не изпрати свой представител ; не направи искане делото да се гледа в негово отсъствие и не взе становище по предявеният иск и по същество на делото .

    Писмено,  процесуалният представител на ищцовата страна направи искане за постановяване на неприсъствено решение .

    Съдът счита направеното искане за процесуално допустимо и основателно при следните съображения : Налице са условията на разпоредбата на чл.239 , ал.1 , т.1 от ГПК – на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание . Съдът счита съгласно разпоредбата на чл.239 , ал.1 , т.2 от ГПК , че исковете са вероятно  основателни предвид представените писмени доказателства , които ги подкрепят .

    Следва ответника да бъде осъден по предявените искове , както и да заплати направените деловодни разноски от ищцовата страна , съгласно списъка по чл. 80 от ГПК .

    Водим от горното съдът ,

 

                                                  Р    Е    Ш    И  :

 

    ОСЪЖДА Л.Г.Д., с ЕГН **********, с адрес: ***,  ПК 5834 да заплати на  КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ" ЕООД ЕИК 831030580, седалище и адрес на управление: гр. С., р-н Кр. С., ул. „Ш. П.“ № **, п.к. 1606, Управител Д. Т. П., действащ, чрез юрисконсулт И.Т. сумата от 350 лева, представляваща главница по Договор за кредит №9975343001/18.02.2015г. ; законната лихва върху главницата от  датата на подаване на исковата молба – 05.06.2019г. до окончателното й изплащане, както и направените деловодни разноски както следва : държавна такса – 50 лева и юрисконсултско възнаграждение  150 лева .

    Решението не подлежи на обжалване .

 

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ :