Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е   № 160

Гр.Кнежа,25.09.2019г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н А    Н  А  Р  О  Д  А

    Кнежанският Районен съд в открито съдебно заседание на 10.09.2019г./десети септември/ през две хиляди и деветнадесета година в състав :

                                                                   Председател : Пламен Тодоров

 при секретаря Ивета Ружова като разгледа докладваното от съдията Гр.Д.№366/2019г. по описа на съда и за да се произнесе взе предвид следното :

 М.Д.Х. с ЕГН********** ***, В.С.Х.,с ЕГН********** *** и Радосвет С.Я.  с ЕГН********** ***,ж.к„Вр.”№*,бл.***,ет.**,ап.**,всичките за призоваване чрез адв.С.П.Я. *** са предявили против Ц.П.К.,с ЕГН**********,*** иск с правно осн.чл.19,ал.3 от ЗЗД и цена на иска от ¼ от 4000лв. -1000лв.

 Ищците твърдят ,че на 11.12.2018г. в гр.Кн., обл.Пл. те тримата чрез пълномощника си  Л. П. К. с ЕГН ********** са сключили с ответницата Ц.К.,предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот по смисъла на чл.19 от ЗЗД, по силата на който са се задължили да й продадем следният свой недвижим имот,находящ се в гр. Кн. ,област Пл.: 3/4ид.ч./три четвърти идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37376.661.149 в гр.Кн.,общ.Кн.,обл.Пл. по кадастралната карта и кадастралните регистри,одобрени със Заповед РД-18-1431/07.08.2018г. на Изп.Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местността „Лисичи валог” целият с площ:1031кв.м/хиляда тридесет и един кв.м./,трайно предназначение на територията:-земеделска,с начин на трайно ползване - нива ,категория на земята при неполивни условия - 5 /пета,стар инедтификатор и номер по предходен план няма, при съседи,имоти с 37376.451.115,37376.661.382,37376.661,381 и 37376.661.50,заедно с 3/4ид.ч./три четвърти идеални части / от сградата находяща се в имота с идетификатор с№37376.661.149.1 ,разположена в същият поземлен имот с индетификатор с №37376.661.149,със застроена площ от 85кв.м.,брой на етажите-1/един/,с предназначение:вилна сграда -еднофамилна,стар идентификатор и номер по предходен план- няма който недвижим имот по документа за собственост съгласно Заповед № 339 /20.0б.2018г. на Кмета на Община гр.Кн. ,вписана с вх. Per № 1725 т.4 /18.07.2018r. пo описа на PC-Кн. представлява- НОВООБРАЗУВАН имот с №661149,кат.на земята -пета ,находяща се в землището на гр. Кн. ЕКАТТЕ 37376, при граници и съседи :имоти с №37376.661.382-нива,37376.661.381-нива,37376.661.50-лозе и землищна граница-за договорната сума от 4 000лв. като към момента на подписване на предварителният договор продажната цена им е изплатена напълно от купувачката.Ищците сочат,че изповядването на договора за продажба на гореописаният недвижим имот пред нотариус следвало да стане до 20.02.2019г.включително.Те твърдят,че предвид изложеното за тях се е налице правен интерес да предявят настоящият си иск за обявяване на предварителният договор за окончателен.

Предвид изложеното и въз основа на събраните по делото доказателствата ищците искат от съда да постанови съдебно решение, с което да обяви за окончателен сключения между тях и ответника на 11.12.2018г. предварителен договор,съгласно който е било обещано от тях да продадат на ответницата следният техен недвижим имот,находящ се в гр. Кн.,представляващ:3/4ид.ч./три четвърти идеални части / от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37376.661.149 /тридесет и седем хиляди триста седемдесет и шест,точка, шестотин шестдесет и едно,точка,сто четиридесет и девет/в гр.Кн.,общ.Кн.,обл.Пл. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1431/07.08.2018г. на Изп.Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: -местността „Лисичи валог” целият с площ: 1031 кв.м. / хиляда тридесет и един кв.м/, трайно предназначение на територията: -земеделска,с начин на трайно ползване-нива,категория на земята при неполивни условия - 5/пета,стар инедтификатор и номер по предходен план няма,при съседи,имоти с №37376.451.115,37376.661.382, 37376.661.381 и 37376.661.50, заедно с 3/4 /три четвърти идеални части/ от сградата находища се в имота с индетификатор с № 37376.661.149.1,разположена в същият поземлен имот с индетификатор с №37376.661.149,със застроена площ от 85кв.м./осемдесет и пет кв.м./,брой на етажите -1/един /,с предназначение:вилна сграда -еднофамилна,стар идентификатор и номер по предходен план- няма който недвижим имот по документа за собственост съгласно Заповед № 339/20.06.2018г. на Кмета на Община гр. Кн.,вписана с вх.Per № 1725 т.4/18.07.2018г.по описа на PC-Кн. представлява- НОВООБРАЗУВАН имот с №661 149,кат.на земята -пета ,находища се в землището на гр. Кн. ЕКАТТЕ 37 376, при граници и съседи :имоти с № 37376. 661 382-нива,37376.661.381-нива,37376.661.50 -лозе и землищна граница - за договорната сума от  4 000лв./четири хиляди лева/,която е платена от купувача.

 Ищците сочат ,че данъчната оценка на 3/4ид.ч. от процесния имот е в размер на 3 047,85лв.,съгласно у-ние с № 6511012594 /06.03.2019г. на Общ. Кн.,а за направените си разноски по делото не претендират .

 По искане на ищците е била вписана ИМ в СВ при РС-Кн..                   

От страна на ищците е заявено особено искане искане : всички призовки и съобщения за тях да бъдат връчвани на процесуалният им представител- адв. С.П.Я. с адрес ***.

 По делото с исковата молба са представени следните писмени доказателства:Предварителен договор от 11.12.2018г. за продажба на недвижим имот;Заповед№339/20.06.2018г. на Кмета на Община гр.Кн.,вписана с вх.Per.№1725 т.4/18.07.2018г.по описа на PC – Кн.; 2 бр. скици с №15-137922 и 15-137569 от 18.02.2019г. на СГКК Пл.,данъчна оценка 6511012594/06.03.2019г.;У-ние за насл.на Ст. Тр. Я., с изх.№85/28.01.2009 от 14.03.2018г. на Община Столична,15 район Мл. ,пълномощно с удостоверени подписи с № 5869 / 16.03.2018г, и удостоверено съдържание с per № 5870 т.III ,№21/16.03.2018г. по описа на нотариус И. Д. с район на действие PC С.,с нот. № 039 на НК ,вн.бележка д.т и вписване и адв.пълномощно.

 В предоставения й от ГПК срок за отговор на исковата молба,ответницата Ц.К. е представил по делото такъв от чието съдържание е видно,че счита иска за допустим и признава исковата претенция изцяло.

По делото се проведе едно о.с.з. на 10.09.2019г.

 В единственото по делото о.с.з. ищците чрез процесуалния си представител адв.Св.Я. поддържат исковата си претенция като развиват правни доводи относно нейната основателност и доказаност.

Ответницата,която е била редовно призована не се яви и не изпрати процесуален представител.

След като се запозна по отделно и съвкупно със събраните по делото писмени доказателства,съдът счита за установена следната фактическа обстановка :

 Според Заповед№339/20.06.2018г. на Кмета на Община гр.Кн.,вписана с вх.Per.№1725 т.4/18.07.2018г.по описа на PC – Кн.; 2 бр. скици с №15-137922 и 15-137569 от 18.02.2019г. на СГКК Пл.,данъчна оценка 6511012594/06.03.2019г.;У-ние за насл.на Ст. Тр. Я., с изх №85/28.01.2009 от 14.03.2018г. на Община Столична , 15 район Мл. ,пълномощно с удостоверени подписи с № 5869 / 16.03.2018г, и удостоверено съдържание с per № 5870 т.III ,№21/16.03.2018г. по описа на нотариус И. Д. с район на действие PC-С.,с нот. № 039 на НК,тримата ищци са съсобственици на 3/4ид.ч. от процесния  недвижим имот,находящ се в гр. Кн.,представляващ : 3/4 ид.ч. /три четвърти идеални части / от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37376.661.149 /тридесет и седем хиляди триста седемдесет и шест,точка,шестотин шестдесет и едно,точка, сто четиридесет и девет/ в гр.Кн.,общ.Кн., обл.Пл. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1431/07.08.2018г. на Изп. Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: -местността „Лисичи валог” целият с площ: 1031 кв.м.

/ хиляда тридесет и един кв.м /, трайно предназначение на територията: -земеделска,с начин на трайно ползване - нива,категория на земята при неполивни условия - 5/пета,стар инедтификатор и номер по предходен план няма,при съседи,имоти с №37376.451.115,37376.661.382, 37376.661.381 и 37376.661.50, заедно с 3/4 /три четвърти идеални части/ от сградата находища се в имота с индетификатор с № 37376.661.149.1,разположена в същият поземлен имот с индетификатор с №37376.661.149,със застроена площ от 85кв.м./осемдесет и пет кв.м./,брой на етажите-1/един/,с предназначение:вилна сграда -еднофамилна,стар идентификатор и номер по предходен план- няма който недвижим имот по документа за собственост съгласно Заповед № 339 /20.06.2018г. на Кмета на Община гр. Кн.,вписана с вх. Per № 1725 т.4/18.07.2018г.по описа на PC-Кн. представлява- НОВООБРАЗУВАН имот с № 661 149,кат.на земята -пета ,находища се в землището на гр. Кн. ЕКАТТЕ 37 376, при граници и съседи :имоти с № 37376. 661 382-нива,37376.661.381-нива,37376.661.50 -лозе и землищна граница.

 Видно от съдържанието на сключения на 11.12.2018г. в гр.Кн. между М.Д.Х. с ЕГН********** ***, В. С.Х.,с ЕГН********** ***, ж.к „Мл.*,бл.***,вх.*,ет.*,ап.** и Р.С.Я.  с ЕГН********** ***,ж.к„Вр.”1,бл.***,ет.**,ап.** от една страна като продавачи и Ц.П.К.,с ЕГН**********,*** от друга страна като купувач,предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, страните са поели задълженията да сключат окончателен договор до 20.02.2019г.включително за продажба на недвижим имот,находящ се в гр.Кн.,област Пл. : 3/4ид.ч./три четвърти идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37376.661.149 в гр.Кн.,общ.Кн.,обл.Пл. по кадастралната карта и кадастралните регистри,одобрени със Заповед РД-18-1431/07.08.2018г. на Изп. Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местността „Лисичи валог” целият с площ: 1031кв.м., трайно предназначение на територията:-земеделска,с начин на трайно ползване-нива,категория на земята при неполивни условия - 5 /пета/,стар инедтификатор и номер по предходен план няма, при съседи,имоти с 37376.451.115,37376.661.382,37376.661,381 и 37376.661.50,заедно с 3/4ид.ч./три четвърти идеални части / от сградата находяща се в имота с идетификатор с № 37376.661.149.1 , разположена в същият поземлен имот с индетификатор с № 37376.661.149,със застроена площ от 85 кв. м ,брой на етажите - 1/един/,с предназначение:вилна сграда-еднофамилна,стар идентификатор и номер по предходен план- няма който недвижим имот по документа за собственост съгласно Заповед №339/20.0б.2018г. на Кмета на Община гр.Кн.,вписана с вх.Per №1725 т. 4/18.07.2018r. пo описа на PC-Кн.,представлява-НОВООБРАЗУВАН имот с №661149,кат.на земята -пета ,находяща се в землището на гр.Кн. ЕКАТТЕ 37376, при граници и съседи :имоти с № 37376. 661.382-нива, 37376.661.381-нива,37376.661.50-лозе и землищна граница-за договорната сума от 4 000лв. като към момента на подписване на предварителният договор продажната цена е изплатена напълно от купувача.Размерът на данъчната оценка на 3/4ид.ч.от процесния имот възлиза на 3047,85лв./три хиляди четиридесет и седем лева и осемдесет и пет ст./,съгласно удостоверение за данъчна оценка на имота по чл.264,ал.1 от ДОПК,с изх.№6511012594/06.03.2019г.,издадено от Община Кн..

 Съгласно сключения предварителен договор,прехвърлянето на имота в съответната нотариална форма е следвало да се извърши от продавача на купувача в срок до 20.02.2019г.вкл. като по силата на предварителния договор продажната цена в размер на 4000лв. (четири хиляди лева) е била платена изцяло от ответницата-купувач на ищците-продавачи в деня на подписване на предварителния договор,но до настоящия момент имота не е прехвърлен с нотариален акт съгласно предварителния договор и не е определен час в който страните да се явят пред нотариуса за изповядване на сделката.

 Видно от представената по делото данъчна оценка на процесния имот за 3/4 ид.ч. от него, тя възлиза на 3047,85лв./три хиляди четиридесет и седем лева и осемдесет и пет ст./,а продажната му цена е от  4000лв. (четири хиляди лева),което е в насока,че дължимите се местен данък и съдебни такси следва да бъдат определяни по ЗМДТ и Тарифата за нотариалните такси към ЗННД по  продажната цена.

Предвид това след 20.02.2019г. за всяка от страните по предварителния договор възниква правният интерес да иска пред съда сключването на окончателен договор.

 Съобразявайки изложеното ,съдът счита предявеният иск за допустим.  Разгледан по същество предявеният иск е основателен и доказан.

  Поради което следва да постанови съдебно решение,с което да обяви за окончателен сключения на 11.12.2018г. в гр.Кн. между М.Д.Х. с ЕГН********** ***,В.С.Х.,с ЕГН********** ***, ж.к „Мл.*,бл.***,вх.*,ет.*,ап.** и Р.С.Я.  с ЕГН********** ***,ж.к„Вр.*,бл.***,ет.**,ап.** от една страна като продавачи и Ц.П.К.,с ЕГН**********,*** от друга страна като купувач,предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот ,с който страните са поели задълженията да сключат окончателен договор до 20.02.2019г.включително за продажба на недвижим имот,находящ се в гр.Кн.,област Пл.:3/4ид.ч./три четвърти идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37376.661.149 в гр.Кн.,общ.Кн.,обл.Пл. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1431/07.08.2018г. на Изп. Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местността „Лисичи валог” целият с площ: 1031кв.м/хиляда тридесет и един кв.м./, трайно предназначение на територията: -земеделска ,с начин на трайно ползване-нива,категория на земята при неполивни условия - 5/пета,стар инедтификатор и номер по предходен план няма,при съседи,имоти с 37376.451.115,37376.661.382,37376.661,381 и 37376.661.50,заедно с 3/4ид.ч./три четвърти идеални части / от сградата находяща се в имота с идетификатор с №37376.661.149.1, разположена в същият поземлен имот с индетификатор с №37376.661.149,със застроена площ от 85кв.м.,брой на етажите -1/един /,с предназначение: вилна сграда -еднофамилна,стар идентификатор и номер по предходен план- няма, който недвижим имот по документа за собственост съгласно Заповед № 339 /20.0б.2018г. на Кмета на Община гр. Кн. , вписана с вх. Per № 1725 т.4/18.07.2018r. пo описа на PC-Кн. представлява- НОВООБРАЗУВАН имот с №661149,кат.на земята -пета ,находяща се в землището на гр. Кн. ЕКАТТЕ 37376, при граници и съседи :имоти с №37376.661.382-нива,37376.661.381-нива,37376.661.50-лозе и землищна граница - за договорната сума от 4 000лв като към момента на подписване на предварителният договор продажната цена е изплатена напълно и в брой от купувача.

Да осъди Ц.П.К.,с ЕГН**********,*** да заплати разноските по прехвърлянето на недвижимите имоти, както следва: на Община Кн. местен данък, съгласно чл.45-46 от ЗМДТ–сумата от 120лв./сто и двадесет лева/,представляваща- /3 % върху продажната му цена/,а в полза на Районен съд гр.Кн. сумата от  82,50лв./осемдесет и два лева и петдесет ст./ – нотариална такса за прехвърляне на имотите съгласно чл. 8 от Тарифа за нотариалните такси към ЗННД.

 Да остави на страните направените разноските по делото, така както са ги направили.

   На осн.чл.364,ал.1 от ГПК, да  впише възбрана върху описаните по-горе недвижими имоти до изплащането на горепосочените разноски по прехвърлянето на имота като препис от решението да се изпрати на съдията по вписванията при РС –Кн. за служебно вписване на възбраната.

   На осн.чл.364,ал.2 от ГПК,ДА НЕ ИЗДАВА на Ц.П.К.,с ЕГН**********,*** препис от решението след влизането му в законна сила, докато не представи документи, че са заплатени разноските по прехвърлянето и дължимите данъци и такси за имотите.

    Да даде  ШЕСТМЕСЕЧЕН СРОК на Ц.П.К.,с ЕГН**********,*** да извърши отбелязване на решението в СВ при РС-Кн.,считано от влизането му в сила, като укаже на същата, че след изтичането на този срок  вписването на исковата молба  губи действието си.

 

Водим от горното, съдът

Р     Е     Ш     И   :

    На осн.чл.19,ал.3 от ЗЗД,обявява за окончателен сключения на 11.12.2018г. в гр.Кн. между М.Д.Х. с ЕГН********** ***,В.С.Х.,с ЕГН********** ***, ж.к „Мл.*,бл.***,вх.*,ет.*,ап.** и Р.С.Я.  с ЕГН********** ***,ж.к„Вр.”№*,бл.***,ет.**,ап.** от една страна като продавачи и Ц.П.К.,с ЕГН**********,*** от друга страна като купувач,предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот ,с който страните са поели задълженията да сключат окончателен договор до 20.02.2019г.включително за продажба на недвижим имот,находящ се в гр.Кн.,област Пл.: 3/4ид.ч./три четвърти идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37376.661.149 в гр.Кн.,общ.Кн.,обл.Пл. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1431/07.08.2018г. на Изп.Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местността„Лисичи валог”целият с площ:1031кв.м/хиляда тридесет и един кв.м./,трайно предназначение на територията: -земеделска, с начин на трайно ползване - нива ,категория на земята при неполивни условия - 5 /пета ,стар инедтификатор и номер по предходен план няма, при съседи,имоти с 37376.451.115,37376.661.382,37376.661,381 и 37376.661.50,заедно с 3/4ид.ч./три четвърти идеални части / от сградата находяща се в имота с идетификатор с №37376.661.149.1 , разположена в същият поземлен имот с индетификатор с № 37376.661.149,със застроена площ от 85 кв.м.,брой на етажите - 1/един/, с предназначение:вилна сграда-еднофамилна,стар идентификатор и номер по предходен план- няма който недвижим имот по документа за собственост съгласно Заповед № 339 /20.0б.2018г. на Кмета на Община гр.Кн.,вписана с вх.Per.№1725 т.4/18.07.2018r.  пo описа на PC-Кн. представлява-НОВООБРАЗУВАН имот с №661149,кат.на земята -пета,находяща се в землището на гр. Кн. ЕКАТТЕ 37376, при граници и съседи:имоти с №37376.661.382-нива,37376.661.381-нива,37376.661.50-лозе и землищна граница-за договорната сума от 4000лв./четири хиляди лева/ като към момента на подписване на предварителният договор, продажната цена е изплатена напълно и в брой от купувача.

Осъжда Ц.П.К.,с ЕГН**********,*** да заплати разноските по прехвърлянето на недвижимите имоти, както следва: на Община Кн. местен данък, съгласно чл. 45-46 от ЗМДТ – сумата от  120лв./сто и двадесет лева/,представляваща- /3 % върху продажната му цена/,а в полза на Районен съд гр.Кн. сумата от  82,50лв./осемдесет и два лева и петдесет ст./–нотариална такса за прехвърляне на имотите съгласно чл. 8 от Тарифа за нотариалните такси към ЗННД.

 Оставя на страните направените разноските по делото, така както са ги направили.

   На осн.чл.364,ал.1 от ГПК, да се впише възбрана върху описаните по-горе недвижими имоти до изплащането на горепосочените разноски по прехвърлянето на имота като препис от решението да се изпрати на съдията по вписванията при РС –Кн. за служебно вписване на възбраната.

   На осн.чл.364,ал.2 от ГПК,ДА НЕ СЕ ИЗДАВА на Ц.П.К.,с ЕГН**********,*** препис от решението след влизането му в законна сила, докато не представи документи, че са заплатени разноските по прехвърлянето и дължимите данъци и такси за имотите.

    Дава  ШЕСТМЕСЕЧЕН СРОК на Ц.П.К.,с ЕГН**********,*** да извърши отбелязване на решението в СВ при РС-Кн.,считано от влизането му в сила, като указва на същата, че след изтичането на този срок  вписването на исковата молба  губи действието си.

 

   Решението подлежи на въззивно обжалване пред ОС-гр.Пл. в 14 дневен срок от съобщението на страните ,че е изготвено.

 

 

                                                         Районен съдия :..........................   

                                                                                        /Пл. Тодоров /