Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 161

 

                                     гр.КНЕЖА. 11 . 09 . 2019 г.

 

                В    И  М  Е  Т  О    Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

     КНЕЖАНСКИ  РАЙОНЕН СЪД  в публично заседание проведено  на единадесети септември  две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОН АНТОНОВ

при  секретаря : ИРЕНА ЛУКАНОВА

като разгледа докладваното от  съдията      гр.дело № 275  по описа  за 2019 год. за да се произнесе взе предвид следното :    

„КЕРПИ“ ЕООД, ЕИК 104632863, със седалище и адрес на управление: град П.- 5200, ул.“,9-ти февруари“ №***, представлявано от Д. Г. Др. – Управител, чрез адвокат С.Т. от САК, преупълномощена от адвокатско дружество „Тодоров и Панталеева“, със съдебен адрес:***, СРЕЩУ:  С.Г.Й., с ЕГН **********, с адрес: ***, цена на иска: 7466 лева, с посочени правни основания на иска: чл. 55, ал. 1 от ЗЗД и  чл.86 от ЗЗД.

С молбата са представени следните писмени доказателства: Фактура № 0000000269/04.12.2018 г.;Пътна/прехвърлителна разписка № 1/07.12.2018 г.; Пътна/прехвърлителна разписка № 2/2.12.2018 г.; Платежно нареждане за сумата от 25 000 лв. от 07.12.2018 г.; Платежно нареждане за сумата от 35 000 лв. от 12.12.2018 г.; Извлечение от банкова сметка *** „Керпи“ ЕООД;

Кредитно известие № 0000000271/17.12.2018 г.; Извлечение от търговския регистър по партидата на ищеца; Извлечение от регистър Булстат по партидата на ответника; Обезпечителна заповед, издадена по ч. гр. д. № 281/2019 г. по описа на Районен съд – П.; Документ за платена държавна такса в производството по чл. 390 от ГПК; Документ за       платено адвокатско възнаграждение за процесуално представителство в производството по чл. 390 от ГПК, ведно с договор за правна защита; Документ за платени такси за образуване на изпълнително дело въз основа на издадената обезпечителна заповед; Документ

за     платено    адвокатско възнаграждение за процесуално представителство в исковото производство, ведно с договор за правна защита.

    Ответника не представи писмен отговор в срока по чл.131 от ГПК . Той не се яви в съдебно заседание;  не изпрати свой представител; не направи искане делото да се гледа в негово отсъствие и не взе становище по предявеният иск и по същество на делото .

    Писмено,  процесуалният представител на ищцовата страна направи искане за постановяване на неприсъствено решение .

    Съдът счита направеното искане за процесуално допустимо и основателно при следните съображения : Налице са условията на разпоредбата на чл.239 , ал.1 , т.1 от ГПК – на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание . Съдът счита съгласно разпоредбата на чл.239 , ал.1 , т.2 от ГПК , че исковете са вероятно  основателни предвид представените писмени доказателства , които ги подкрепят .

    Следва ответника да бъде осъден по предявените искове , както и да заплати направените деловодни разноски от ищцовата страна , съгласно списъка по чл. 80 от ГПК .

    Водим от горното съдът ,

 

                                                  Р    Е    Ш    И  :

 

    ОСЪЖДА :  С.Г.Й., с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати на „КЕРПИ“ ЕООД, ЕИК 104632863, със седалище и адрес на управление: град П.- 5200, ул.“,9-ти февруари“ №***, представлявано от Д.Г. Др. – Управител, чрез адвокат С.Т. от САК, преупълномощена от адвокатско дружество „Тодоров и Панталеева“, със съдебен адрес:*** сумата от 7466 лева, като подлежаща на връщане на отпаднало основание ; законната лихва върху главницата от  датата на подаване на исковата молба – 16.04.2019г. до окончателното й изплащане, както и направените деловодни разноски както следва : държавна такса – 298,64 лева; държавна такса в обезпечително производство по гр.д. № 281/2019г. по описа на РС-П. в размер на 40 лева; адвокатски хонорари – 900 лева в исковото производство и 660 лева в обезпечителното производство, и 156 лева – такса на ЧСИ Т. К. за образуване на изпълнително дело и налагане на запори върху сметки.

    Решението не подлежи на обжалване .

 

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ :