РЕШЕНИЕ 177

 

гр. Кнежа, 27.09.2019 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КНЕЖАНСКИ РАЙОНЕН СЪД, в публичното заседание на двадесет и пети септември през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мая Кончарска,

при секретаря Красина Давидова,

като разгледа докладваното от съдията Кончарска Гр. дело 787 по описа на съда за 2018 година  и на основание данните по делото и закона, за да е произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 341 и сл. от ГПК във връзка с

чл. 69 от ЗН – ІІ-ра фаза на делбеното производство.

 

В исковата си молба до РС – Кнежа ищците З.Т.М., М.С.А. и А.С.К., чрез пълномощника – адв. Р.Б. от ПлАК, твърдят, че заедно с ответника Ц.Б.Б. са наследници на Н. И. Б., починал на **.**.1972 год. и съсобственици на следните недвижими имоти – земеделски земи, находящи се в землището на с. Бреница, а именно:

-Нива от 21.560 дка, трета категория, в местността „КНЕЖКИ ПЪТ”, имот с № 001049, при граници: имоти №№ 001050, 001099, 001046, 001048, 001101;

-Нива от 7.000 дка, трета категория, в местността „КНЕЖКОТО”, имот с № 011025, при граници: имоти №№ 011026, 011027, 011024, 011114.

Ищците молят съда да постанови решение, с което да допусне и извърши делба между страните на описаните по-горе недвижими имоти.

С влязло в сила Решение № 62 от 08.04.2019 год. на РС – Кн. е допусната делба между страните, при съответни квоти за съделителите съобразно правата им по ЗН.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства – поотделно и в тяхната съвкупност, и по вътрешно убеждение съгласно чл. 235, ал.2 от ГПК, прие за установено следното:

ПО ДОПУСТИМОСТТА НА ИСКА:

Делото се води между надлежни страни – съсобственици и при наличие на правен интерес – непостигната доброволна делба на допуснати с Решение № 62 от 08.04.2019 год. на КжРС до делба недвижими имоти (земеделски земи) в землището на с. Бр., общ. Кн., обл. Пл..

ПО ДОКАЗАНОСТТА НА ИСКА:

Назначена е и е приета от съда техническа експертиза със задача да се определи пазарната стойност на допуснатите до делба недвижими имоти в землището на с. Бр. с ЕКАТТЕ 06375, тяхната поделяемост и се предложат варианти за делба при спазване изискванията на ЗСПЗЗ, ППЗСПЗЗ и ЗС.

Вещото лице дава заключение, което съдът като компетентно и неоспорено от страните възприема изцяло, че допуснатите до делба земеделски имоти в землището на с. Бр. са поделяеми и с Решение № 121/2019 год. на РС – Кн. по протокол от о.с.з., проведено на 13.06.2019 год., е обявен окончателният разделителен протокол. Съгласно заключението на вещото лице общата стойност на допуснатите до делба имоти е 31 942.97 лв., като е посочена и левовата равностойност на отделните дялове, а именно: за квота 8/12 идеални части – 21 295.32 лв., за квота 2/12 ид. ч. – 5 323.83 лв. и за квота 1/12 ид. ч. – 2 661.91 лв.

Основен принцип при извършването на делба на съсобствен имот е при възможност всеки от съделителите да получи реален дял, съответен на квотата му от съсобствеността. В случая такава възможност е налице и експертизата е разработила вариант, одобрен за разделителен протокол, при който съделителите получават реални дялове имоти (двама от тях, с оглед исканията им – имот в съсобственост), като делбата ще се извърши по реда на чл. 353 от ГПК без теглене на жребий.

При така установената по делото фактическа обстановка и разпоредбите на закона, съобразно правата на страните и с оглед заключението на вещото лице, имотите следва да се разпределят между съделителите, както следва:

В дял Ц.Б.Б., с дял равен на 21 295.32 лв. за квота 8/12 ид. части, следва да се постави и той да получи – ДЯЛ ПЪРВИ от таблицата и проекто-скиците съобразно ІІІ-и вариант, разработен в справка № 5, неразделна част от заключението на вещото лице, а именно:

-Поземлен имот с проектен идентификатор 06375.1.358, местност КНЕЖКИ ПЪТ, проектна площ 12069 кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, съседи: 06375.1.48, 06375.1.101, 06375.1.359, 06375.1.99, 06375.1.46, съгласно скица № 15-648922-18.07.2019 год. на СГКК – Пл., с пазарна стойност на земеделската земя 13 540.30 лв.;

-Поземлен имот с идентификатор 06375.11.25, местност КНЕЖКОТО, с площ 6999 кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 3, стар идентификатор няма, номер по предходен план: 011025, съседи: 06375.11.27, 06375.11.26, 06375.11.114, 06375.11.24, съгласно скица № 15-648928-18.07.2019 год. на СГКК – Пл., с пазарна стойност на земеделската земя 7 754.89 лв.

Общата стойност на двата имота е 21 295.19 лв. при падаща се парична стойност от 21 295.32 лв. за квота 8/12 ид. ч.

В дял на З.Т.М., с дял равен на 5 323.83 лв. за квота 2/12 ид. части, следва да се постави и тя да получи – ДЯЛ ВТОРИ от таблицата и проекто-скиците съобразно ІІІ-и вариант, разработен в справка № 5, неразделна част от заключението на вещото лице, а именно:

Поземлен имот с проектен идентификатор 06375.1.359, местност КНЕЖКИ ПЪТ, проектна площ 4745 кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, съседи: 06375.1.101, 06375.1.360, 06375.1.99, 06375.1.358, съгласно скица № 15-648922-18.07.2019 год. на СГКК – Пл., с пазарна стойност на земеделската земя 5 323.89 лв., при падаща се парична стойност от 5 323.83 лв. за квота 2/12 ид. ч.

В общ дял на М.С.А. и А.С.К., с дял равен на 5 323.82 лв. за обща квота 2/12 ид. части, следва да се постави и те да получат – ДЯЛ ТРЕТИ от таблицата и проекто-скиците съобразно ІІІ-и вариант, разработен в справка № 5, неразделна част от заключението на вещото лице, а именно:

Поземлен имот с проектен идентификатор 06375.1.360, местност КНЕЖКИ ПЪТ, проектна площ 4745 кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, съседи: 06375.1.101, 06375.1.50, 06375.1.99, 06375.1.359, съгласно скица № 15-648922-18.07.2019 год. на СГКК – Пл., с пазарна стойност на земеделската земя 5 323.89 лв., при падаща се парична стойност от 5 323.82 лв. за обща квота 2/12 ид. ч.

 

По разноските:

Ищците са претендирали заплащане на деловодни разноски общо в размер на 1 190.97 лв., от които: 10 лв. – за вписване на ИМ, 380 лв. – за изготвяне на проекти за делба от геодезист и скици-проект от СГКК – Пл. и 800 лв. адвокатско възнаграждение. Тук е мястото да се отбележи, че в деловодните разноски не се включва заплатеното от ищците адвокатско възнаграждение, доколкото съгласно константната практика на ВКС на РБ (срв. определение № 4 по ч. гр. дело № 542/ 2010 год., ІІ г.о.; определение № 252 по ч. гр. дело № 2024/ 2014 год., І г.о.; определение № 177 по ч. гр. дело № 657/ 2015 год., ІV г.о.; определение № 78 по ч. гр. дело № 1521/ 2018 год. на ВКС, І г.о. и др.), при липса на оспорване на правата на съделителите (в случая ответникът е оспорвал единствено претендираните от ищците делбени квоти и възражението му е уважено от съда) и на способа за извършване на делбата, всеки съделител понася сам направените разноски за процесуално представителство.

Съделителите са заплатили съответно определените им от съда суми за хонорар на вещото лице.

Съгласно чл. 355 от ГПК страните заплащат разноските съобразно стойността на дяловете им.

При този изход на делото съделителите ще следва да заплатят държавна такса по сметка на Районен съд – Кн. в размер на 4% върху стойността на притежаваните дялове от процесните имоти, а съделителят Б. и деловодни разноски в полза на ищците в размер на 260 лв.

 

Мотивиран от гореизложените съображения, Кж. Районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Ц.Б.Б., ЕГН **********, с адрес: ***, следните недвижими имоти, находящи се в землището на с. Бр., общ. Кн., обл. Пл., а именно:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 06375.1.358 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-232/ 09.04.2019 год. на Изпълнителен директор на АГКК, местност КНЕЖКИ ПЪТ, проектна площ 12069 кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, съседи: 06375.1.48, 06375.1.101, 06375.1.359, 06375.1.99, 06375.1.46, съгласно скица № 15-648922-18.07.2019 год. на СГКК – Пл., с пазарна стойност на земеделската земя 13 540.30 лв.;

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 06375.11.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-232/ 09.04.2019 год. на Изпълнителен директор на АГКК, местност КНЕЖКОТО, с площ 6999 кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 3, стар идентификатор няма, номер по предходен план: 011025, съседи: 06375.11.27, 06375.11.26, 06375.11.114, 06375.11.24, съгласно скица № 15-648928-18.07.2019 год. на СГКК – Пл., с пазарна стойност на земеделската земя 7 754.89 лв.

Общата стойност на двата имота е 21 295.19 лв. (двадесет и една хиляди двеста деветдесет и пет лева и 19 ст.), при падаща се парична стойност от 21 295.32 лв. (двадесет и една хиляди двеста деветдесет и пет лева и 32 ст.) за квота 8/12 идеални части.

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на З.Т.М., ЕГН **********, с адрес: ***, чрез пълномощника – адв. Р.Б. от ПлАК, следния недвижим имот, находящ се в землището на с. Бр., общ. Кн., обл. Пл., а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 06375.1.359 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-232/ 09.04.2019 год. на Изпълнителен директор на АГКК, местност КНЕЖКИ ПЪТ, проектна площ 4745 кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, съседи: 06375.1.101, 06375.1.360, 06375.1.99, 06375.1.358, съгласно скица № 15-648922-18.07.2019 год. на СГКК – Пл., с пазарна стойност на земеделската земя 5 323.89 лв. (пет хиляди триста двадесет и три лева и 89 ст.), при падаща се парична стойност от 5323.83 лв. (пет хиляди триста двадесет и три лева и 83 ст.) за квота 2/12 идеални части.

 

ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на М.С.А., ЕГН **********, с адрес: *** и А.С.К., ЕГН **********, с адрес: *** – двете чрез пълномощника – адв. Р. Б. от ПлАК, следния недвижим имот, находящ се в землището на с. Бр., общ. Кн., обл. Пл., а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 06375.1.360 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-232/ 09.04.2019 год. на Изпълнителен директор на АГКК, местност КНЕЖКИ ПЪТ, проектна площ 4745 кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, съседи: 06375.1.101, 06375.1.50, 06375.1.99, 06375.1.359, съгласно скица № 15-648922-18.07.2019 год. на СГКК – Пл., с пазарна стойност на земеделската земя 5 323.89 лв. (пет хиляди триста двадесет и три лева и 89 ст.), при падаща се парична стойност от 5323.82 лв. (пет хиляди триста двадесет и три лева и 82 ст.) за обща квота 2/12 идеални части.

 

ОСЪЖДА Ц.Б.Б., ЕГН **********, с адрес: ***,  да заплати:

-по приходната сметка на Районен съд – гр. Кн. държавна такса върху стойността на дяла си в размер на 851.81 лв. (осемстотин петдесет и един лева и 81 ст.), както и сумата от 5.00 лв. (пет лева и 0 ст.) в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събиране на държавното вземане;

-на З.Т.М., с ЕГН ********** ***; М.С.А., с ЕГН ********** *** и А.С.К., с ЕГН ********** ***, сумата от 260.00 лв. (двеста и шестдесет лева и 0 ст.) – деловодни разноски.

ОСЪЖДА З.Т.М., ЕГН **********, с адрес: ***,  да заплати по приходната сметка на Районен съд – гр. Кн. държавна такса върху стойността на дяла си в размер на 212.95 лв. (двеста и дванадесет лева и 95 ст.), както и сумата от 5.00 лв. (пет лева и 0 ст.) в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събиране на държавното вземане;

ОСЪЖДА М.С.А., ЕГН **********, с адрес: *** и А.С.К., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплатят поравно по приходната сметка на Районен съд – гр. Кн. държавна такса върху стойността на дяла си в размер на 212.95 лв. (двеста и дванадесет лева и 95  ст.), както и сумата от 5.00 лв. (пет лева и 0 ст.) в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събиране на държавното вземане;

 

Решението може да бъде обжалвано пред Пл. окръжен съд в двуседмичен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено.

Решението подлежи на вписване.

 

                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: