Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е    № 66-2

 

 

Гр.Кнежа,19.09.2019г.

 

 

В   И  М  Е  Т  О    Н А    Н  А  Р  О  Д  А

 

  Кнежанският Районен съд в закрито съдебно заседание на 19.09.2019г./деветнадесети септември/ през две хиляди и деветнадесета година в състав :

                                                                   Председател :  П. Тодоров

 

   като разгледа докладваното от съдията Гр.Д.№619/2017г. по описа на съда и за да се произнесе взе предвид следното :

 

  Производството е на осн.чл.247 от ГПК- поправка на очевидна фактическа грешка.

  С молба с вх.№1122/18.04.2019г.на РС-Кн., адв.Г.Х. от ВрАК в качеството си на процесуален представител на ищеца П.Б.В. с ЕГН********** *** е сезирал съда с искане за отстраняване на посочени от него очевидни фактически грешки в съдебно решение №66/**.04.2019г.,постановено по същото дело.

Молителят сочи,че поради изкупуване с договор за продажба на наследство от П.В. на наследствените права на Ч.И.М.,Н.И.М. и В.И.Н. на тях тримата не следва да се възлага реален дял  или изплащат парични суми за уравнение на дяловете им,което е съобразено от съда.

 Изтъква се ,че ответницата Й.П.М. с посочено ЕГН е изкупила с нотариален акт идеалните части на част от съделителите :И.С.П.,Ю.Д.П.,В.Ю.П.,Е.Ю.П.,С.С.П.,З.С.П.,Н.С.П.,И.С.П.,П. В. М. и В.П.М.,които идеални части заедно с полагащата й се такава е предоставена от Й.П.М. на П.Б. Вановска като за уравнение на този й дял Й.П.М. е получила парична сума,което е заявено с молба до съда от нея. Сочи се от молителя ,че в дял първи на решението на изброените по-горе ответници не следва да получат реален дял и изплащат парични суми за уравняване на дяловете им,тъй като вече им е заплатено.

Молителят твърди,че ищецът В. е бил осъден да заплати на Н.В.И.,С.В.Ш. и С.Б.Р. сумата от 395,84лв и след това втори път го е осъдил да заплати същата сума на С.Б.Р.,Н.В.И. и С.В.Ш.,които не фигурират в удостоверението за наследници на И. М. М. и в исковата молба.

 Молителят сочи ,че според него има повторение на текста:

 „Осъжда П.Б.В. да заплати на М.П.М.,Й.П.М. и В.П.М. сумата от **83,35лв.“ Той изтъква ,че Й. и В.М. не следва да получат уравнение поради изложеното,на П. В. М. и В.П.М. не следва да се заплаща парично уравнение в размер на **,80лв.,поради изкупуване на идеалните им части от Й.П.М.,която е предоставила дела си на П.В.,а Н.В.И. и С.В.Ш. не фигурират в исковата молба и в удостоверението за наследници,но са посочени в решението.

Според молителя за уравнение на дяловете следва да бъдат заплатени съобразени с дяловете им парични суми на З.А.М.,П.И.М.,Й.И.М.,Е. В. И.,С.Б.Р.,М.П.М.,Н.В.И. и С.В.Ш..

Съобразно изискването на чл.247,ал.2 от ГПК,съдът предостави възможност на останалите съделители да дадат отговор относно исканите поправки,но никой от тях не е взел отношение.

 След като се запозна отново със събраните по делото писмени доказателства и експертното заключение/вариант III/ ,съдът констатира ,че със съдебно решение №14 от 07.02.**18г.,постановено по Гр.д.№619/**17г. :

Не допуска до извършването на съдебна делба  И.С.П. с ЕГН **********, с        постоянен адрес   и адрес        за призоваване гр. Кн., ул. „А.К.”№ 16А,

П. В. М. с ЕГН **********,       с постоянен адрес и адрес за призоваване гр. Кн., ул. „Пр.” № **,

В.П.М.  с ЕГН **********,с постоянен адрес         и адрес за призоваване гр. Кн., у. л. „Пр.” №**,

Ю.Д.П. с ЕГН **********,         с        постоянен адрес   и        адрес за призоваване гр. Кн., ул. А.К. ” № **,

В.Ю.П. с ЕГН **********,с       постоянен    адрес и адрес        за призоваване гр.Кн., ул. „Х. Д.” № **,

Е.Ю.П. с ЕГН **********, с постоянен адрес и адрес за призоваване гр.Кн. ,ул. „А.К.” № **,

С.С.П. с   ЕГН**********, с постоянен и настоящ адрес ***,

 З.С.П. с ЕГН**********,с постоянен адрес ***,

Н.С.П. с ЕГН **********,с        постоянен    адрес и адрес        за призоваване гр. Д., ж.к. „Ст. Ж.” № *, вх. „*“, ап. * и

И.С.П. с ЕГН **********,          с        постоянен    адрес и адрес        за призоваване гр.Д., ул. „Др.” № * по отношение на

-нива с площ от 16.817 дка (шестнадесет декара осемстотин и седемнадесет квадратни метра) в местността “СРЕДЕН ГРЕД”, земя трета категория, съставляваща имот № 067005 (шесдесет и седем хиляди и пет) по плана за земеразделяне на землището на гр. Кн. при граници: имоти с № 067004, 000035, 067006, 0670**, 067025, 0670, тъй като са продали наследствените си квоти от този земеделски имот на Й.П.М. с ЕГН**********, с постоянен адрес и адрес за призоваване гр.Пл., ж.к. „Др.” № ***, вх. “*„ ет. *, ап. *.

Допуска извършването на съдебна делба между П.Б.В. с ЕГН**********,***,З.А.М. с ЕГН **********, с постоянен адрес и адрес за призоваване гр. Кн., ул.„И. В.” № 93,

П.И.М. с ЕГН**********,с постоянен адрес и адрес за призоваване гр.Кн., ул.„И. В.” № **,

 Й.И.М. с ЕГН********** постоянен адрес и адрес за призоваване гр. Кн., ул. „О. ” № **,

С.Б.К. с ЕГН **********, с постоянен адрес и адрес за призоваване гр. Кн., ул. „Б. Т.” №**,

Е. В. И. –К. с ЕГН********** постоянен адрес и адрес за призоваване гр. Кн., ул. „Ш.” № **,

 С.Б.Р. с ЕГН **********,***,

И.С.П. с ЕГН **********,          с        постоянен адрес   и адрес        за призоваване гр. Кн., ул. „А.К.”№ ***,

Ю.Д.П. с ЕГН **********,         с        постоянен адрес   и        адрес за призоваване гр. Кн., ул. А.К. ” № **,

В.Ю.П. с ЕГН **********,с       постоянен    адрес и адрес        за призоваване гр.Кн., ул. „Х. Д.” № **,

Е.Ю.П. с ЕГН **********, с постоянен адрес и адрес за призоваване гр.Кн. ,ул. „А.К.” № **,

С.С.П. с   ЕГН**********, с постоянен и настоящ адрес ***,

 З.С.П. с ЕГН**********,с постоянен адрес ***,

Н.С.П. с ЕГН **********,с        постоянен    адрес и адрес        за призоваване гр. Д., ж.к. „Ст. Ж.” № *, вх. „*“, ап. *,

И.С.П. с ЕГН **********,          с        постоянен    адрес и адрес        за призоваване гр.Д., ул. „Др.” № *,

Й.Г.М. с ЕГН **********,          с        постоянен    адрес и адрес        за призоваване гр. Кн., ул. П. Я. №**,

 М.П.М. с ЕГН**********,         с        постоянен    адрес и адрес        за призоваване гр. Кн., ул. „П. Я. ” №**,

П. В. М. с ЕГН **********,       с постоянен адрес и адрес за призоваване гр. Кн., ул. „Пр.” № **,

В.П.М.  с ЕГН **********,с постоянен адрес         и адрес за призоваване гр. Кн., у. л. „Пр.” №** и

 Й.П.М. с ЕГН**********, с постоянен адрес и адрес за призоваване гр.Пл., ж.к. „Др.” № ***, вх. “*„ ет. *, ап. * по отношение на земеделски земи, придобити с правни сделки и възстановени на наследниците на И. М. М.,***, починал на **.**.1970г. /Акт за смърт № **/10.07.1970г./, съставен в Общ. Кн., видно от Удостоверение за наследници изх. № А0-08-612/**.06.**17г., изд. от Общ. гр. Кн., находящи се в землището на гр.Кн.,обл.Пл. с ЕКАТТЕ, 37376 както следва:

-нива с площ от 0.411 дка (четиристотин и единадесет квадратни метра) в местността “ГРАДИНИТЕ”, земя четвърта категория, съставляваща имот №549122 (петстотин четиридесет и девет хиляди сто двадесет и две) по плана за земеразделяне на землището на гр.Кн. при граници: имоти с № 5491**, 549068, 549069, 549121, 000333 и

-изостав. тр. нас. с площ от 1.619дка (един декар шестотин и деветнадесет квадратни метра) в местността “КУКУТАНОВЕЦ”, земя пета категория, съставляваща имот №600051 (шестотин хиляди и петдесет и едно) по плана за земеразделяне на землището на гр. Кн., при граници: имоти с № 600052, 600014, 6000**, 600050, 000396. Той сочи ,че върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационният срок,като им определя следните делбени квоти от тези имоти:

-за П.Б.В.- 36 равни дяла,равняващи се на 36/144ид.части,

-за З.А.М.-6 равни дяла ,равняващи се на 6/144 ид.ч.,

-за П.И.М.-6 равни дяла ,равняващи се на 6/144 ид.ч.,

 -за Й.И.М.-6 равни дяла ,равняващи се на 6/144 ид.ч.,

-за С.Б.К.-12 равни дяла ,равняващи се на 12/144 ид.ч.,

-за Е. В. И.-3 равни дяла ,равняващи се на 3/144 ид.ч.,

-за С.Б.Р.- 3 равни дяла ,равняващи се на 3/144 ид.ч.,

-за И.С.П.-12 равни дяла ,равняващи се на 12/144 ид.ч.,

-за Ю.Д.П.- 4 равни дяла ,равняващи се на 4/144 ид.ч.,

-за В.Ю.П.-4 равни дяла ,равняващи се на 4/144 ид.ч.,

-за Е.Ю.П.- 4 равни дяла ,равняващи се на 4/144 ид.ч.,

-за С.С.П.-3 равни дяла ,равняващи се на 3/144 ид.ч.,

 -за З.С.П.-3 равни дяла ,равняващи се на 3/144 ид.ч. ,

-за Н.С.П.- 3 равни дяла ,равняващи се на 3/144 ид.ч.,

-за И.С.П.- 3 равни дяла ,равняващи се на 3/144 ид.ч.,

-за Й.Г.М.- 12 равни дяла ,равняващи се на 12/144 ид.ч.,

 -за М.П.М.- 12 равни дяла ,равняващи се на 12/144 ид.ч.,

-за П. В. М.- 4 равни дяла ,равняващи се на 4/144 ид.ч.,

-за В.П.М. - 4 равни дяла ,равняващи се на 4/144 ид.ч. и

 -за Й.П.М. -4 равни дяла ,равняващи се на 4/144 ид.ч.

Допуска извършването на съдебна делба между П.Б.В. с ЕГН**********,***,З.А.М. с ЕГН **********, с постоянен адрес и адрес за призоваване гр. Кн., ул.„И. В.” № 93,

П.И.М. с ЕГН**********,с постоянен адрес и адрес за призоваване гр.Кн., ул.„И. В.” № **,

 Й.И.М. с ЕГН********** постоянен адрес и адрес за призоваване гр. Кн., ул. „О. ” № **,

С.Б.К. с ЕГН **********, с постоянен адрес и адрес за призоваване гр. Кн., ул. „Б. Т.” №**,

Е. В. И. –К. с ЕГН********** постоянен адрес и адрес за призоваване гр. Кн., ул. „Ш.” № **,

 С.Б.Р. с ЕГН **********,***,

Й.Г.М. с ЕГН **********,          с        постоянен    адрес и адрес        за призоваване гр. Кн., ул. П. Я. №**,

 М.П.М. с ЕГН**********,         с        постоянен    адрес и адрес        за призоваване гр. Кн., ул. „П. Я. ” №** и

 Й.П.М. с ЕГН**********, с постоянен адрес и адрес за призоваване гр.Пл., ж.к. „Др.” № ***, вх. “*„ ет. *, ап. * по отношение на земеделски земи, придобити с правни сделки и възстановени на наследниците на И. М. М.,***, починал на **.**.1970г. /Акт за смърт № **/10.07.1970г./, съставен в Общ. Кн., видно от Удостоверение за наследници изх. № А0-08-612/**.06.**17г., изд. от Общ. гр. Кн., находящи се в землището на гр.Кн.,обл.Пл. с ЕКАТТЕ, 37376 както следва:

-нива с площ от 16.817дка (шестнадесет декара осемстотин и седемнадесет квадратни метра) в местността “СРЕДЕН ГРЕД”, земя трета категория, съставляваща имот № 067005 (шесдесет и седем хиляди и пет) по плана за земеразделяне на землището на гр. Кн. при граници: имоти с № 067004, 000035, 067006, 0670**, 067025, 067024, като им определя следните делбени квоти от този имот :

-за П.Б.В.- 36 равни дяла ,равняващи се на 36/144 ид.ч.,

-за З.А.М.- 6 равни дяла ,равняващи се на 6/144 ид.ч.,

-за П.И.М.- 6 равни дяла ,равняващи се на 6/144 ид.ч.,

 -за Й.И.М.- 6 равни дяла ,равняващи се на 6/144 ид.ч.,

-за С.Б.К.- 12 равни дяла ,равняващи се на 12/144 ид.ч.,

-за Е. В. И. –К.-3 равни дяла ,равняващи се на 3/144 ид.ч. ,

 -за С.Б.Р.- 3 равни дяла ,равняващи се на 3/144 ид.ч.,

-за Й.Г.М.- 12 равни дяла ,равняващи се на 12/144 ид.ч.,

 -за М.П.М. – 12 равни дяла ,равняващи се на 12/144 ид.ч. и

 -за Й.П.М. - 48 равни дяла ,равняващи се на 48/144 ид.ч.

 Не допуска до съдебна делба В.И.Н. с ЕГН **********,       с      постоянен    адрес и адрес        за призоваване с. К., общ. А., обл. Пл., ул. „П.” № *,

Н.И.М. с ЕГН **********,         с        постоянен    адрес и адрес        за призоваване гр.Р., бул. „К. Б.“ № **, ап. * и

Ч.И.М. с ЕГН **********,          с        постоянен    адрес и адрес        за призоваване гр. Кн., ул. „П. Я.” № * по отношение на земеделски земи,възстановени на наследниците на И. М. М.,***, починал на **.**.1970г. /Акт за смърт № **/10.07.1970г./, съставен в Общ. Кн., видно от Удостоверение за наследници изх. № А0-08-612/**.06.**17г., изд. от Общ. гр. Кн., находящи се в землището на гр.Кн.,обл.Пл. с ЕКАТТЕ, 37376 както следва:

1.нива с площ от 16.817дка (шестнадесет декара осемстотин и седемнадесет квадратни метра) в местността “СРЕДЕН ГРЕД”, земя трета категория, съставляваща имот № 067005 (шесдесет и седем хиляди и пет) по плана за земеразделяне на землището на гр. Кн. при граници: имоти с № 067004, 000035, 067006, 0670**, 067025, 067024.;

2.нива с площ от 0.411 дка (четиристотин и единадесет квадратни метра) в местността “ГРАДИНИТЕ”, земя четвърта категория, съставляваща имот №549122 (петстотин четиридесет и девет хиляди сто двадесет и две) по плана за земеразделяне на землището на гр.Кн. при граници: имоти с № 5491**, 549068, 549069, 549121, 000333 и

3.изостав. тр. нас. с площ от 1.619дка (един декар шестотин и деветнадесет квадратни метра) в местността “КУКУТАНОВЕЦ”, земя пета категория, съставляваща имот №600051 (шестотин хиляди и петдесет и едно) по плана за земеразделяне на землището на гр. Кн., при граници: имоти с № 600052, 600014, 6000**, 600050, 000396,който имот има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационният срок,тъй като са продали наследствените си права на П.Б.В. с ЕГН**********,***.“.

 А пък със съдебно решение №66/**.04.**19г.,постановено по Гр.д.№619/**17г. по описа на РС-Кн.,съдът е възложил на съделителите:

П.Б.В. с ЕГН**********,***,

З.А.М. с ЕГН**********, с постоянен адрес и адрес за призоваване гр. Кн., ул.„И. В.” № **,

П.И.М. с ЕГН**********,с постоянен адрес и адрес за призоваване гр.Кн., ул.„И. В.” № **,

 Й.И.М. с ЕГН********** постоянен адрес и адрес за призоваване гр.Кн., ул.„О. ”№ **,

Н.В.И. с ЕГН********** ***,

С.В.Ш. с ЕГН********** ***,

С.Б.Р. с ЕГН **********,***,

И.С.П. с ЕГН **********,          с        постоянен адрес   и адрес        за призоваване гр. Кн., ул. „А.К.”№ ***,

Ю.Д.П. с ЕГН **********,         с        постоянен адрес   и        адрес за призоваване гр. Кн., ул. А.К. ” № **,

В.Ю.П. с ЕГН **********,с       постоянен    адрес и адрес        за призоваване гр.Кн., ул. „Х. Д.” № **,

Е.Ю.П. с ЕГН **********, с постоянен адрес и адрес за призоваване гр.Кн. ,ул. „А.К.” № **,

С.С.П. с   ЕГН**********, с постоянен и настоящ адрес ***,

 З.С.П. с ЕГН**********,с постоянен адрес ***,

Н.С.П. с ЕГН **********,с        постоянен    адрес и адрес        за призоваване гр. Д., ж.к. „Ст. Ж.” № *, вх. „*“, ап. *,

И.С.П. с ЕГН **********,          с        постоянен    адрес и адрес        за призоваване гр.Д., ул. „Др.” № *,

М.П.М. с ЕГН********** ***,

Й.П.М. с ЕГН********** ***,

П. В. М. с ЕГН **********,       с постоянен адрес и адрес за призоваване гр. Кн., ул. „Пр.” № **,

В.П.М.  с ЕГН **********,с постоянен адрес         и адрес за призоваване гр.Кн., ул.„Пр.”№** следните реални дялове и парични уравнения по отношение на земеделски земи,придобити с правни сделки и възстановени на наследниците на И. М. М.,***, починал на **.**.1970г. /Акт за смърт № **/10.07.1970г./, съставен в Общ. Кн., видно от Удостоверение за наследници изх. № А0-08-612/**.06.**17г., изд. от Общ. гр. Кн.,находящи се в землището на гр.Кн.,обл.Пл. с ЕКАТТЕ, 37376, както следва :

 I.Дял първи за  П.Б.В. с ЕГН**********,***

-нива с площ от 16,817дка,която съгласно Скица на поземлен имот №**-937950-17.12.**18г. на СГКК-гр.Пл. е Поземлен имот с идентификатор 37376.67.5 в местността„Среден гред“ с площ от 16818кв.м.,земеделска,нива,при неполивни условия трета категория при граници и съседи:поземлени имоти с индентификатори: 37376.67.6;37376.67.39;37376.67.4;37376.67.24;37376.67.25 и 37376.67.** с пазарна стойност на земеделската земя от 18 431,43лв.

Осъжда П.Б.В. с ЕГН**********,*** да заплати на съда окончателна държавна такса по приключилата съдебна делба в размер на 737,26лв./седемстотин тридесет и седем лева и двадесет и шест ст./.

Осъжда П.Б.В. с ЕГН**********,*** да заплати на З.А.М. с ЕГН**********, с постоянен адрес и адрес за призоваване гр. Кн.,ул.„И. В.”№**,

П.И.М. с ЕГН**********,с постоянен адрес и адрес за призоваване гр.Кн.,ул.„И. В.”№**,

 Й.И.М. с ЕГН********** постоянен адрес и адрес за призоваване гр.Кн.,ул. „О.”№** парично уравнение на дела в размер на 1950,89лв. /хиляда деветстотин и петдесет лева и осемдесет и девет ст./.

Осъжда П.Б.В. с ЕГН**********,*** да заплати на Е. В. И. –К. с ЕГН********** постоянен адрес и адрес за призоваване гр. Кн., ул. „Ш.” № ** парично уравнение на дела в размер на 395,84лв./триста деветдесет и пет лева и осемдесет и четири ст./.

Осъжда П.Б.В. с ЕГН**********,*** да заплати на Н.В.И. с ЕГН********** ***, С.В.Ш. с ЕГН********** *** и С.Б.Р. с ЕГН********** *** парично уравнение на дела в размер на 395,84лв./триста деветдесет и пет лева и осемдесет и четири ст./.

 Осъжда П.Б.В. с ЕГН**********,*** да заплати на С.Б.Р. с ЕГН **********,*** парично уравнение на дела в размер на 395,84лв./триста деветдесет и пет лева и осемдесет и четири ст./.

Осъжда П.Б.В. с ЕГН**********,*** да заплати на М.П.М. с ЕГН********** ***,Й.П.М. с ЕГН********** *** и В.П.М. с ЕГН********** *** парично уравнение на дела в размер на **83,35лв./хиляда петстотин осемдесет и три лева и тридесет и пет ст./.

Осъжда П.Б.В. с ЕГН**********,*** да заплати на М.П.М. с ЕГН**********,  с      постоянен    адрес и адрес за призоваване гр.Кн., ул. „П. Я. ” №** парично уравнение на дела в размер на **83,35лв./хиляда петстотин осемдесет и три лева и тридесет и пет ст./.

Осъжда П.Б.В. с ЕГН**********,*** да заплати на П. В. М. с ЕГН **********,      с постоянен адрес и адрес за призоваване гр. Кн., ул. „Пр.” № ** парично уравнение на дела в размер на **,80лв./петнадесет лева и осемдесет ст./.

Осъжда П.Б.В. с ЕГН**********,*** да заплати на В.П.М.  с ЕГН**********,с постоянен адрес и адрес за призоваване гр.Кн.,ул.„Пр.”№**парично уравнение на дела в размер на **,80лв./петнадесет лева и осемдесет ст./.

II.Дял втори в съсобственост за З.А.М. с ЕГН **********, с постоянен адрес и адрес за призоваване гр. Кн., ул.„И. В.” № **,

П.И.М. с ЕГН**********,с постоянен адрес и адрес за призоваване гр.Кн., ул.„И. В.” № **,

 Й.И.М. с ЕГН********** постоянен адрес и адрес за призоваване гр. Кн., ул. „О. ” № **

-Изостав.тр. нас. с площ от 1,619дка, която съгласно Скица на поземлен имот №**-937952-17.12.**18г. на СГКК-гр.Пл. е Поземлен имот с идентификатор 37376.600.51 в местността„Кукутановец“ с площ от 1619кв.м.,земеделска,изоставено трайно насаждение,при неполивни условия пета категория при граници и съседи:поземлени имоти с индентификатори:37376.600.50;37376.600.**;37376.600.14;37376.600.52 и 37376.600.396 с пазарна стойност на земеделската земя  от 424,18лв. при падаща му се стойност от **75,07лв.

Получава и парично уравнение на дела от П.Б.В. с ЕГН**********,*** в размер на 1950,89лв./хиляда деветстотин и петдесет лева и осемдесет и девет ст./.

Осъжда З.А.М. с ЕГН **********, с постоянен адрес и адрес за призоваване гр. Кн., ул.„И. В.” № **,

П.И.М. с ЕГН**********,с постоянен адрес и адрес за призоваване гр.Кн., ул.„И. В.” № **,

 Й.И.М. с ЕГН********** постоянен адрес и адрес за призоваване гр. Кн., ул. „О. ” № ** да заплатят на съда солидарно дължимата се държавна такса по приключилата съдебна делба спрямо дела си в размер на 95,00лв./деветдесет и пет лева/.

Осъжда З.А.М. с ЕГН **********, с постоянен адрес и адрес за призоваване гр. Кн., ул.„И. В.” № **,

П.И.М. с ЕГН**********,с постоянен адрес и адрес за призоваване гр.Кн., ул.„И. В.” № **,

 Й.И.М. с ЕГН********** постоянен адрес и адрес за призоваване гр. Кн., ул. „О. ” № ** да заплатят солидарно на П.Б.В. с ЕГН**********,*** направените деловодни разноски спрямо дела си в размер на общо 99,36лв./деветдесет и девет лева и тридесет и шест ст./.

III.Дял трети за Н.В.И. с ЕГН********** ***, С.В.Ш. с ЕГН********** *** и С.Б.Р. с ЕГН********** ***

-не получава реален дял.

Получава парично уравнение на дела от П.Б.В. с ЕГН**********,*** в размер на 395,84лв./триста деветдесет и пет лева и осемдесет и четири ст./.

Осъжда Н.В.И. с ЕГН********** ***, С.В.Ш. с ЕГН********** *** и С.Б.Р. с ЕГН********** *** да заплатят солидарно на съда дължимата се държавна такса по приключилата съдебна делба спрямо дела си в размер на **,83лв./петнадесет лева и осемдесет и три ст./.

Осъжда Н.В.И. с ЕГН********** ***, С.В.Ш. с ЕГН********** *** и С.Б.Р. с ЕГН********** *** да заплатят солидарно на П.Б.В. с ЕГН**********,*** направените деловодни разноски спрямо дела си в размер на общо 16,56лв./шестнадесет лева и петдесет и шест ст./.

IV.Дял четвърти за С.Б.Р. с ЕГН **********,***

-не получава реален дял.

Получава парично уравнение на дела от П.Б.В. с ЕГН**********,*** в размер на 395,84лв./триста деветдесет и пет лева и осемдесет и четири ст./.

Осъжда С.Б.Р. с ЕГН **********,*** да заплати на съда дължимата се държавна такса по приключилата съдебна делба спрямо дела си в размер на **,83лв./петнадесет лева и осемдесет и три ст./.

Осъжда С.Б.Р. с ЕГН **********,*** да заплати на П.Б.В. с ЕГН**********,*** направените деловодни разноски спрямо дела си в размер на общо 16,56лв./шестнадесет лева и петдесет и шест ст./.

V.Дял пети в съсобственост за обща квота от 36/144ид.ч. за  И.С.П. с ЕГН **********,с  постоянен адрес   и адрес        за призоваване гр. Кн., ул. „А.К.”№ 16А,

Ю.Д.П. с ЕГН **********,         с        постоянен адрес   и        адрес за призоваване гр. Кн., ул. А.К. ” № **,

В.Ю.П. с ЕГН **********,с       постоянен    адрес и адрес        за призоваване гр.Кн., ул. „Х. Д.” № **,

Е.Ю.П. с ЕГН **********, с постоянен адрес и адрес за призоваване гр.Кн. ,ул. „А.К.” № **,

С.С.П. с   ЕГН**********, с постоянен и настоящ адрес ***,

 З.С.П. с ЕГН**********,с постоянен адрес ***,

Н.С.П. с ЕГН **********,с        постоянен    адрес и адрес        за призоваване гр. Д., ж.к. „Ст. Ж.” № *, вх. „*“, ап. *,

И.С.П. с ЕГН **********,          с        постоянен    адрес и адрес        за призоваване гр.Д., ул. „Др.” №* 

-нива с площ от 0,411дка,която съгласно Скица на поземлен имот №**-937951-17.12.**18г. на СГКК-гр.Пл. е Поземлен имот с идентификатор 37376.549.122 в местността„Градините“ с площ от 411кв.м.,земеделска,нива,при неполивни условия четвърта категория при граници и съседи:поземлени имоти с индентификатори:37376.549.121;37376.549.69;37376.549.68;37376.549.333 и 37376.549.1** с пазарна стойност на земеделската земя   от 144,67лв./сто четиридесет и четири лева и шестдесет и седем ст./.

Осъжда И.С.П. с ЕГН **********,с    постоянен адрес   и адрес        за призоваване гр. Кн., ул. „А.К.”№ ***,

Ю.Д.П. с ЕГН **********,         с        постоянен адрес   и        адрес за призоваване гр. Кн., ул. А.К. ” № **,

В.Ю.П. с ЕГН **********,с       постоянен    адрес и адрес        за призоваване гр.Кн., ул. „Х. Д.” № **,

Е.Ю.П. с ЕГН **********, с постоянен адрес и адрес за призоваване гр.Кн. ,ул. „А.К.” № **,

С.С.П. с   ЕГН**********, с постоянен и настоящ адрес ***,

 З.С.П. с ЕГН**********,с постоянен адрес ***,

Н.С.П. с ЕГН **********,с        постоянен    адрес и адрес        за призоваване гр. Д., ж.к. „Ст. Ж.” № *, вх. „*“, ап. *,

И.С.П. с ЕГН **********,          с        постоянен    адрес и адрес        за призоваване гр.Д., ул. „Др.” №*  да заплатят солидарно на съда дължимата се държавна такса по приключилата съдебна делба спрямо дела си в размер на 5,79лв./пет лева и седемдесет и девет ст./.

Осъжда И.С.П. с ЕГН **********,с    постоянен адрес   и адрес        за призоваване гр. Кн., ул. „А.К.”№ ***,

Ю.Д.П. с ЕГН **********,         с        постоянен адрес   и        адрес за призоваване гр. Кн., ул. А.К. ” № **,

В.Ю.П. с ЕГН **********,с       постоянен    адрес и адрес        за призоваване гр.Кн., ул. „Х. Д.” № **,

Е.Ю.П. с ЕГН **********, с постоянен адрес и адрес за призоваване гр.Кн. ,ул. „А.К.” № **,

С.С.П. с   ЕГН**********, с постоянен и настоящ адрес ***,

 З.С.П. с ЕГН**********,с постоянен адрес ***,

Н.С.П. с ЕГН **********,с        постоянен    адрес и адрес        за призоваване гр. Д., ж.к. „Ст. Ж.” № *, вх. „*“, ап. *,

И.С.П. с ЕГН **********,          с        постоянен    адрес и адрес        за призоваване гр.Д., ул. „Др.” №*  да заплатят солидарно на П.Б.В. с ЕГН**********,*** направените деловодни разноски спрямо дела си в размер на общо 99,36лв./деветдесет и девет лева и тридесет и шест ст./.

VI.Дял шести за квота от 12/144ид.ч. за М.П.М. с ЕГН********** ***,Й.П.М. с ЕГН********** *** и В.П.М. с ЕГН********** ***

-не получава реален дял.

Получава парично уравнение на дела от П.Б.В. с ЕГН**********,*** в размер на **83,35лв./хиляда петстотин осемдесет и три лева и тридесет и пет ст./.

Осъжда М.П.М. с ЕГН********** ***,Й.П.М. с ЕГН********** *** и В.П.М. с ЕГН********** *** да заплатят солидарно на съда дължимата се държавна такса по приключилата съдебна делба спрямо дела си в размер на 63,33лв./шестдесет и три лева и тридесет и три ст./.

Осъжда М.П.М. с ЕГН********** ***,Й.П.М. с ЕГН********** *** и В.П.М. с ЕГН********** *** да заплатят солидарно на П.Б.В. с ЕГН**********,*** направените деловодни разноски спрямо дела си в размер на общо 33,12лв./тридесет и три лева и дванадесет ст./.

VII.Дял седми за квота от 12/144ид.ч. за М.П.М. с ЕГН**********,   с      постоянен    адрес и адрес за призоваване гр.Кн., ул. „П. Я. ” №**

-не получава реален дял.

Получава парично уравнение на дела от П.Б.В. с ЕГН**********,*** в размер на **83,35лв./хиляда петстотин осемдесет и три лева и тридесет и пет ст./.

Осъжда М.П.М. с ЕГН********** *** да заплати на съда дължимата се държавна такса по приключилата съдебна делба спрямо дела си в размер на 63,33лв./шестдесет и три лева и тридесет и три ст./.

Осъжда М.П.М. с ЕГН********** *** да заплати  на П.Б.В. с ЕГН**********,*** направените деловодни разноски спрямо дела си в размер на общо 33,12лв./тридесет и три лева и дванадесет ст./.

VIII. Дял осми за квота от 4/144ид.ч. за П. В. М. с ЕГН **********,  с постоянен адрес         и адрес за призоваване гр. Кн., ул. „Пр.” № **

-не получава реален дял.

Получава парично уравнение на дела от П.Б.В. с ЕГН**********,*** в размер на **,80лв./петнадесет лева и осемдесет ст./.

Осъжда П. В. М. с ЕГН **********,   с постоянен адрес и адрес за призоваване гр. Кн., ул. „Пр.” № ** да заплати на съда дължимата се държавна такса по приключилата съдебна делба спрямо дела си в размер на 0,63лв./шестдесет и три  ст./.

Осъжда П. В. М. с ЕГН **********,   с постоянен адрес и адрес за призоваване гр. Кн., ул. „Пр.” № ** да заплати  на П.Б.В. с ЕГН**********,*** направените деловодни разноски спрямо дела си в размер на общо 11,04лв./единадесет лева и четири ст./.

IX.Дял девети за квота от  4/144 ид.ч. за В.П.М.  с ЕГН**********,с постоянен адрес и адрес за призоваване гр.Кн.,ул.„Пр.”№**

-не получава реален дял.

Получава парично уравнение на дела от П.Б.В. с ЕГН**********,*** в размер на **,80лв./петнадесет лева и осемдесет ст./.

Осъжда за В.П.М.  с ЕГН **********,с постоянен адрес и адрес за призоваване гр.Кн.,ул.„Пр.” №**  да заплати на съда дължимата се държавна такса по приключилата съдебна делба спрямо дела си в размер на 0,63лв./шестдесет и три  ст./.

Осъжда за В.П.М.  с ЕГН **********,с постоянен адрес и адрес за призоваване гр. Кн.,ул.„Пр.” №** да заплати  на П.Б.В. с ЕГН**********,*** направените деловодни разноски спрямо дела си в размер на общо 11,04лв./единадесет лева и четири ст./.“

 В предоставения на ищеца: I.Дял първи за  П.Б.В. с ЕГН**********,***

-нива с площ от 16,817дка,която съгласно Скица на поземлен имот №**-937950-17.12.**18г. на СГКК-гр.Пл. е Поземлен имот с идентификатор 37376.67.5 в местността„Среден гред“ с площ от 16818кв.м.,земеделска,нива,при неполивни условия трета категория при граници и съседи:поземлени имоти с индентификатори: 37376.67.6;37376.67.39;37376.67.4;37376.67.24;37376.67.25 и 37376.67.** с пазарна стойност на земеделската земя от 18 431,43лв.

  Ищецът П.Б.В. с ЕГН**********,*** е бил осъден :

- да заплати на съда окончателна държавна такса по приключилата съдебна делба в размер на 737,26лв./седемстотин тридесет и седем лева и двадесет и шест ст./.

-да заплати на З.А.М. с ЕГН**********, с постоянен адрес и адрес за призоваване гр. Кн.,ул.„И. В.”№**,

П.И.М. с ЕГН**********,с постоянен адрес и адрес за призоваване гр.Кн.,ул.„И. В.”№**,

 Й.И.М. с ЕГН********** постоянен адрес и адрес за призоваване гр.Кн.,ул. „О.”№** парично уравнение на дела в размер на 1950,89лв. /хиляда деветстотин и петдесет лева и осемдесет и девет ст./.

-да заплати на Е. В. И. –К. с ЕГН********** постоянен адрес и адрес за призоваване гр. Кн., ул. „Ш.” № 22 парично уравнение на дела в размер на 395,84лв./триста деветдесет и пет лева и осемдесет и четири ст./.

-да заплати на Н.В.И. с ЕГН********** ***, С.В.Ш. с ЕГН********** *** и С.Б.Р. с ЕГН********** *** парично уравнение на дела в размер на 395,84лв./триста деветдесет и пет лева и осемдесет и четири ст./.

-да заплати на С.Б.Р. с ЕГН **********,*** парично уравнение на дела в размер на 395,84лв./триста деветдесет и пет лева и осемдесет и четири ст./.

-да заплати на М.П.М. с ЕГН********** ***,Й.П.М. с ЕГН********** *** и В.П.М. с ЕГН********** *** парично уравнение на дела в размер на **83,35лв./хиляда петстотин осемдесет и три лева и тридесет и пет ст./.

-да заплати на М.П.М. с ЕГН**********,   с постоянен        адрес и адрес за призоваване гр.Кн., ул. „П. Я. ” №** парично уравнение на дела в размер на **83,35лв./хиляда петстотин осемдесет и три лева и тридесет и пет ст./.

-да заплати на П. В. М. с ЕГН **********,   с постоянен адрес и адрес за призоваване гр. Кн., ул. „Пр.” № ** парично уравнение на дела в размер на **,80лв./петнадесет лева и осемдесет ст./.

-да заплати на В.П.М.  с ЕГН**********,с постоянен адрес и адрес за призоваване гр.Кн.,ул.„Пр.”№**парично уравнение на дела в размер на **,80лв./петнадесет лева и осемдесет ст./.

 Видно от молба с вх.№967/02.05.**18г. на РС-Кн. от Й.П.М. с посочени ЕГН и адрес,същата като наследник на общия наследодател И. М. М. ***,починал на **.**.1970г./Акт за смърт №**/10.07.1970г./,съставен в общ.Книжа,видно от Удостоверение за наследници с изх.№АО-08-612/**.06.**17г.,издадено от общ.Кн. е заявила,че желае делът й да бъде предоставен на ищеца като е посочила ,че за уравняване на дела си е получила от него парична сума.

Видно от молба с вх. №968/02.05.**18г. от С.Б.К. *** с посочени ЕГН и адрес,  същата като наследник на общия наследодател И. М. М. ***,починал на **.**.1970г./Акт за смърт №**/10.07.1970г./,съставен в общ.Кн.,видно от Удостоверение за наследници с изх.№АО-08-612/**.06.**17г.,издадено от общ.Кн. е заявила,че желае делът й да бъде предоставен на ищеца като е посочила ,че за уравняване на дела си е получила от него парична сума.

Изложеното е в насока,че съделителите Й.П.М. и С.Б.К. с тези си молби са се отказали от получаване на реален дял като са заявили ,че са получили парично уравнение за дяловете си.Това обстоятелство е било съобразено от експерта при изготвянето на експертното му заключение и след това от съда при изготвянето на последното по делото му съдебно решение. От съдържанието на последното е видно,че Й.П.М. и С.Б.К. не получават реален дял и не им се присъжда парично уравнение на дяловете за полагащите им се техни дялове.

 Обаче Й.П.М. фигурира в мотивите и диспозитива на последното по делото съдебно решение като наследница по закон на баба си- съделителката Й.Г.М.,*** редом с чичо си М.П.М. и сестра си В.П.М. като именно в това си  качество заедно със сестра си В. и чичо си М. следва да получи полагащата й се част от паричното уравнение на баба им.

 Видно от експертното заключение ,чиито вариант трети е бил обявен за окончателен разделителен протокол ,експертът е обособил общо 9/девет дяла/,които са разпределени между съделителите съобразно наследствените им или придобити от правни сделки квоти от наследството на общия им наследодател като делът на ищеца/дял първи/следва да заплати :

-на дял втори/възложен на З.А.М.,П.И.М. и Й.И.М./ парично уравнение на дела от 1950,89лв.,

-на дял трети/определен за Е.В.И.-Камбурова/- парично уравнение от 395,84лв. Според Удостоверение за наследници с изх.№АО-08-41/18.01.**19г. на общ.Кнежа,след смъртта си на **.**.**19г.,тази съделителка е оставила наследници по закон децата си Н.В.И.,С.В.Ш. и С.Б.Р.,които като нейни наследници по закон имат право на по 1/3ид.ч. от полагащото й се парично уравнение за дела т.е. на по 131,95лв. за всеки от тях ;

-на дял четвърти/възложен на С.Б.Р./ –парично уравнение на дела от 395,84лв.;

-на дял шести/определен за Й.Г.М.- парично уравнение на дела от **83,35лв. Според Удостоверение за наследници с изх. №АО-08-**/10.01.**19г. на общ.Кнежа след смъртта си на **.**.**18г. тази съделителка е оставила наследници по закон сина си М.П.М. и внучките си Й.П.М. и В.П.М.,които имат право да получат като нейни наследници това парично уравнение на дела си при квоти от  2/4ид.ч. за първия и по 1/4ид.ч. за останалите две или полагащите им се уравнения като наследници по закон на тази наследодателка възлизат за първия от 781,66лв.,а за останалите две от по 390,83лв.;

-на дял седми /възложен на М.П.М./- парично уравнение от **83,35лв.,

-на дял осми /възложен на П. В. М./-парично уравнение на дела от **,80лв.,

-на дял девети/ възложен на В.П.М./ парично уравнение на дела от **,80лв.

Съобразно изложеното по-горе,съдът счита ,че посочените от молителя обстоятелства не съставляват очевидни фактически грешки ,които да следват да бъдат отстранявани,тъй като кръгът на съделителите,вкл.на наследниците им по закон е правилно посочен и правилно са определени дължимите им се парични уравнения без да се преповтарят.

 Може би съдът е следвало да направи малко по-задълбочена разбивка на възложените на ищеца парични уравнения,за да бъде разбрано ,че същите са на база на експертното заключение и след смъртта на съделителите Е.В.И.-К. и Й.Г.М.,за да не се стига до объркване в насока,че съделителката Й.П.М. и сестра й В.М. получава неправомерно уравнение,въпреки  първата от тях е била получила такова от ищеца и е била закупила от сестра си В.М. част от полагащите й се ид.ч. от процесните земеделски имоти. В случая посоченото уравнение на съделителката Й.П.М. не е за полагащия се на нея дял,за който е заявила ,че е била парично уравнена,а за полагащия се на наследодателката й  Й.Г.М. дял.

 Съделителите П. В. М. и В.П.М. въпреки,че са продали на съделителката Й.П.М. част от полагащите им се ид.части от имоти от общия си наследодател според съдебно решение №14/07.02.**18г.,постановено по Гр.д.№619/**17г. по описа на РС-Кн. са останали съсобственици на два земеделски имота: нива от 0,411дка,в м.“Градините“,четвърта категория,имот №549122 и на изостав.тр.нас. с площ от 1,619дка.в м.“Кукутановец“,земя пета категория,имот №600051 и двата от землището на гр.Кн. ,с ЕКАТТЕ37376 с посочени граници и съседи като именно за тези имоти ,а не за продадената ид.ч. от другия по-голям имот са в кръга на съделителите с изрични парични уравнения,посочени и в експертизата за дяловете им осми и девети.

  Съобразно изложеното ,съдът следва да постанови съдебно решение,с което да остави без уважение молба с вх.№1122/18.04.**19г.на РС-Кнежа, от адв.Г.Х. от ВрАК в качеството му на процесуален представител на ищеца П.Б.В. с ЕГН********** ***,с която е сезирал съда с искане за отстраняване на посочени от него очевидни фактически грешки в съдебно решение №66/**.04.**19г.,постановено по същото дело.

 Обаче счита,че на осн.чл.247 от ГПК следва да поправи допуснатата от него очевидна фактическа грешка изразяваща се с наличието на името на починалата Е.В.И.-К. в мотивите и диспозитива на съдебното си решение №66/**.**.**19г.,постановено по Гр.д.№619/**17г. по описа на РС-гр.Кн.,която е била заменена по делото с наследниците си по закон съгласно Удостоверение за наследници с изх.№АО-08-41/18.01.**19г. на общ.Кн.,след смъртта си на **.**.**19г.,които са децата й Н.В.И.,С.В.Ш. и С.Б.Р..

 Предвид това следва да се заличи от мотивите и диспозитива на този съдебен акт в дял първи израза:„Осъжда П.Б.В. с ЕГН**********,*** да заплати на Е.В.И. –К. с ЕГН********** постоянен адрес и адрес за призоваване гр. Кн., ул. „Ш.” № 22 парично уравнение на дела в размер на 395,84лв./триста деветдесет и пет лева и осемдесет и четири ст./“,тъй като полагащото се на тази съделителка парично уравнение е присъдено  на наследниците й по закон.

Водим от горното ,съдът

 

Р       Е       Ш      И  :

 

 Оставя без уважение молба с вх.№1122/18.04.**19г.на РС-Кн., от адв.Г.Х. от ВрАК в качеството му на процесуален представител на ищеца П.Б.В. с ЕГН********** ***,с която е сезирал съда с искане за отстраняване на посочени от него очевидни фактически грешки в съдебно решение №66/**.**.**19г.,постановено по Гр.д.№619/**17г. по описа на РС-гр.Кн. .

 На осн.чл.247 от ГПК,поправя допуснатата от съда очевидна фактическа грешка изразяваща се с наличието на името на починалата Е.В.И.-К. в мотивите и диспозитива на съдебното си решение №66/**.04.**19г.,постановено по Гр.д.№619/**17г. по описа на РС-гр.Кн.,която е била заменена по делото с наследниците си по закон съгласно Удостоверение за наследници с изх.№АО-08-41/18.01.**19г. на общ.Кн.,след смъртта си на **.**.**19г.,които са децата й Н.В.И.,С.В.Ш. и С.Б.Р..

 Заличава от мотивите и диспозитива на този съдебен акт в дял първи израза:“Осъжда П.Б.В. с ЕГН**********,*** да заплати на Е.В.И. –К. с ЕГН********** постоянен адрес и адрес за призоваване гр. Кн., ул. „Ш.” № ** парично уравнение на дела в размер на 395,84лв./триста деветдесет и пет лева и осемдесет и четири ст./“ ,тъй като полагащото се на тази съделителка парично уравнение е присъдено на наследниците й по закон.

 

 Решението подлежи на въззивно обжалване пред ОС-гр.Пл. в 14 дневен срок от съобщаването му на молителя и всички от останалите съделителите ,а след влизането му в законна сила е неразделна част от съдебно решение №66/**.04.**19г.,постановено по Гр.д.№619/**17г. по описа на РС-гр.Кн..

 

 

                                                                       Районен съдия : ………….........

                                                                                                   / Пл. Тодоров /