Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е   №158

Гр.Кнежа,17.09.2019г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н А    Н  А  Р  О  Д  А

    Кнежанският Районен съд в открито съдебно заседание на 10.09.2019г./десети септември/ през две хиляди и деветнадесета година в състав :

                                                            Председател : Пламен Тодоров

 при секретаря Ивета Ружова като разгледа докладваното от съдията Гр.Д.№236/2017г. по описа на съда и за да се произнесе взе предвид следното:

   И.Т. ***,с ЕГН********** чрез адв.Г.П.,ВрАК,със служебен адрес ***, офис *** е предявил против  С.Д.Н. ***,Н.,секция 010 ж.к. Н. I № **,вх.*,ет.*,ап.***,с ЕГН**********,

 Г.Д.Т. ***, Секция **„ж.к.Кр. п.**,вх.*,Ет.*,ап.**,ЕГН********** и С.С.И. в качеството му на ЕТ „С.И.”*** иск с непосочено правно основание.

 След време кръгът на съделителите е бил увеличен като към него са били присъединени като ответници Т.И.Т. с ЕГН********** *** и И.И.И.Т. с ЕГН********** *** ,в качеството им на деца на починалата съпругата на ищеца М. Б. И.,б.ж. на гр.М.,починала на **.**.2014г.

Видно от съдържанието на съдебно решение №94 от 15.06.2018г.,постановено по настоящото дело,съдът е допуснал извършването на съдебна делба между И.Т. ***,с ЕГН**********, със съдебен адрес ***,офис ***,адв.Г.П., Т.И.Т. с ЕГН********** ***, И.  И.Т. с ЕГН********** *** и С.Д.Н. ***,Н.,секция 010 ж.к. Н. I № ***,вх.*,ет.*,ап.***,с ЕГН********** по отношение на оставените в наследство по закон от П.И.Н.,б.ж.на гр.Кн.,починал на **.**.1975г. и придобити въз основа на правна сделка ид.части от земеделски земи от землището на гр.Кн. с ЕКАТТЕ37376,съгласно Решение №159КН за възстановяване правото на собственост на земи в съществуващи или възстановими стари реални граници в землището на гр.Кн. от 17.06.1997г. на ПК-гр.Кн.  по отношение на следните имоти :

1.Изостав.тр.нас. от 1,372дка,пета категория,в местността“Захлупен геран“,имот №167083 по картата на землището ,при граници/съседи/:

-№167084-изостав.тр.нас. на насл. на Цв. М. Т. Д.,

-№500038-Полски път на „Държ.имоти-Пътно управление“,

-№167082-изостав.тр.нас. на насл. на П. Й. К.,

-№167002- изостав.тр.нас. на А. Хр. Б.,

-№167001-изостав.тр. нас. На В. М. В. с ограничения при ползване на имота ,основание:Трайните насаждения да се опасват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок и

  2.Нива от 23.645дка,трета категория ,в местността „Училищен фонд“,имот №226006 по картата на землището ,при граници /съседи/:

-№500103-Полски път на фонд „Кнежанска община“,парт.1173,

-№226005-нива на И. Хр. Б.,

-№226004-нива на насл. на П. Й. К.,

-№226007-нива на насл. на В. Й. Тр. и

-№226012-нива на „Училищен фонд“-парт.№2333 като им определя следните делбени квоти от тях:

-за И.Т.И.- 4/18ид.ч. или четири равни дяла,

-за Т.И.Т.- 1/18ид.ч. или един равен дял,

-за И.  И.Т.- 1/18ид.ч. или един равен дял,

-за С.Д.Н.- 12/18 ид.ч. или дванадесет равни дяла.

  Съответно с това първоинстанционно решение не са били допуснати   до извършването на съдебна делба :

 С.С.И. в качеството му на ЕТ„С.И.”*** по отношение на оставените в наследство по закон от П.И.Н.,б.ж.на гр.Кн.,починал на **.**.1975г. земеделски земи от землището на гр.Кн. с ЕКАТТЕ37376,съгласно Решение №159КН за възстановяване правото на собственост на земи в съществуващи или възстановими стари реални граници в землището на гр.Кн. от 17.06.1997г. на ПК-гр.Кн. на наследниците на П.И.Н. по отношение на следния имот:

-Нива от 23.645дка,трета категория ,в местността „Училищен фонд“,имот №226006 по картата на землището ,при граници /съседи/:

-№500103-Полски път на фонд „Кнежанска община“,парт.1173,

-№226005-нива на И. Хр. Б.,

-№226004-нива на насл. на П. Й. К.,

-№226007-нива на насл. на В. Й. Тр. и

-№226012-нива на „Училищен фонд“-парт.№2333, както и

 Г.Д.Т. ***, Секция **„ж.к.Кр. п.**,вх.*, Ет.*,ап.**,ЕГН**********, представляван от настойника му Х.В.Д. с ЕГН********** *** по отношение на оставените в наследство по закон от П.И.Н.,б.ж.на гр.Кн.,починал на **.**.1975г. земеделски земи от землището на гр.Кн. с ЕКАТТЕ37376 съгласно Решение №159КН за възстановяване правото на собственост на земи в съществуващи или възстановими стари реални граници в землището на гр.Кн. от 17.06.1997г. на ПК-гр.Кн. на наследниците на Петър И.Н. по отношение на следните имоти:

 1.Изостав.тр.нас. от 1,372дка,пета категория,в местността“Захлупен геран“,имот №167083 по картата на землището ,при граници/съседи/:

-№167084-изостав.тр.нас. на насл. на Цв. М. Т. Д.,

-№500038-Полски път на „Държ.имоти-Пътно управление“,

-№167082-изостав.тр.нас. на насл. на П. Й. К.,

-№167002- изостав.тр.нас. на А. Хр. Б.,

-№167001-изостав.тр. нас. На В. М. В. с ограничения при ползване на имота ,основание:Трайните насаждения да се опасват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок и

  2.Нива от 23.645дка,трета категория ,в местността „Училищен фонд“,имот №226006 по картата на землището ,при граници /съседи/:

-№500103-Полски път на фонд „Кнежанска община“,парт.1173,

-№226005-нива на И. Хр. Б.,

-№226004-нива на насл. на П. Й. К.,

-№226007-нива на насл. на В. Й. Тр. и

-№226012-нива на „Училищен фонд“-парт.№2333.

След влизането на първоинстанционното съдебно решение по първия етап на втората фаза от делбеното производство ,а именно одобрения окончателен разделителен протокол по първи вариант от експертното заключение,СГКК-гр.Пл.. е изготвила Скица-Проект №15-410890 от 10.05.2019г. и е заверила същата.

 По делото са направени деловодни разноски от ищеца И.Т.И. от с.К. П. от общо 1252,91лв./хиляда двеста петдесет и два лева и деветдесет и една ст./ от които адвокатско възнаграждение от 600лв.,за особен представител на ответника С.Н. от 442лв.,за експертно възнаграждение от 130лв.,за д.т. 55,00лв. и останалите 15,00лв.,5,00лв. и 5,91лв.за издаване на удостоверения и получени преписи,които следва да бъдат разпределени между съделителите съобразно делбените им квоти.

 Съобразно изложеното ,съдът счита ,че следва да постанови съдебно решение,с което да възложи на съделителите И.Т. ***,с ЕГН**********,със съдебен адрес ***,офис 401,адв.Г.П., Т.И.Т. с ЕГН********** ***, И.  И.Т. с ЕГН********** *** и С.Д.Н. ***,Н.,секция 010 ж.к. Н. I №***,вх.*,ет.*,ап.***,с ЕГН********** следните реални дялове по отношение на оставените в наследство по закон от П.И.Н.,б.ж.на гр.Кн.,починал на **.**.1975г. и придобити въз основа на правна сделка ид.части от земеделски земи от землището на гр.Кн. с ЕКАТТЕ37376,съгласно Решение №159КН за възстановяване правото на собственост на земи в съществуващи или възстановими стари реални граници в землището на гр.Кн. от 17.06.1997г. на ПК-гр.Кн.:

 I.Дял първи за квота от дванадесет равни дяла за С.Д.Н. ***,Н.,секция 010 ж.к. Н. I № ***,вх.*,ет.*,ап.***,с ЕГН**********

1. Нива с площ от 12,323дка,трета категория в местността „Училищен фонд“,имот с №226026 ,при граници и съседи по скица №К14811/25.04.2017г. :

-№226039-нива на Т.И.Л.,

-№226038-нива на И. Хр. Б.,

-№226037-нива на И. И. Ст.,

-№226022-нива на ЕТ“С.И.“,

-№226007-нива на насл. на В. Й. Тр. и др.,

-№226027-нива на ЕТ“С.И.“ и

-№500103-Полски път на Община Кн. с пазарна стойност на имота от 17 442,44лв.;

2.Поземлен имот с проектен индентификатор  37376.226.201,проектна площ :3344кв.м.,съседи:37376.226.202,37376.226.7,37376.226.26 и 37376.226.103,представляващ нива с площ от 3,343,трета категория в местността „Училищен фонд“,съгласно експертното заключение и Скица-Проект №15-410890 от 10.05.2019г. на СГККК-гр.Плевен с пазарна стойност на имота от 3 653,90лв. и

3.Изостав.тр.нас. от 1,372дка,пета категория,в местността“Захлупен геран“,имот №167083 по картата на землището ,при граници/съседи/съгласно Скица №К14813/25.04.2017г.:

-№167084-изостав.тр.нас. на насл. на Цв. М. Т. Д.,

-№500038-Полски път на Община Кн.,

-№167082-изостав.тр.нас. на Е. П. К. и др.,

-№167002- изостав.тр.нас. на А. Хр. Б.,

-№167001-изостав.тр. на М. И. П. и др. с ограничения при ползване на имота ,основание:Трайните насаждения да се опасват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок  с пазарна стойност на имота от 319,68лв. или с обща пазарна стойност на трите имота от 17 442,44лв.

 Да осъди С.Д.Н. ***,Н.,секция 010 ж.к. Н. I № ***,вх.*,ет.*,ап.***,с ЕГН********** да заплати на съда окончателна държавна такса по приключилата съдебна делба от 4% върху стойността на получените в дял имоти от 697,70лв./шестотин деветдесет и седем лева и седемдесет ст./.

 Да осъди С.Д.Н. ***,Н.,секция 010 ж.к. Н. I №***,вх.*,ет.*,ап.***,с ЕГН********** да заплати на И.Т. ***,с ЕГН**********, със съдебен адрес ***,офис ***,адв.Г.П. направените деловодни разноски ,съобразно делбената си квота в размер на 835,32лв./осемстотин тридесет и пет лева и тридесет и две ст./.

II.Дял втори за квота от общо шест равни дяла за И.Т. ***,с ЕГН**********, със съдебен адрес ***,офис ***,адв.Г.П., Т.И.Т. с ЕГН********** *** и И.  И.Т. с ЕГН********** ***

-Поземлен имот с проектен индентификатор  37376.226.202,проектна площ: 7979кв.м.,съседи:37376.226.12,37376.226.7,37376.226.201 и 37376.226.103,представляващ нива с площ от 7,979дка,трета категория в местността „Училищен фонд“,съгласно експертното заключение и Скица-Проект №15-410890 от 10.05.2019г. на СГККК-гр.Пл. с пазарна стойност на имота от  8721,05лв.

 Да осъди И.Т. ***,с ЕГН**********, със съдебен адрес ***,офис ***,адв.Г.П., Т.И.Т. с ЕГН********** *** и И.  И.Т. с ЕГН********** *** да заплатят на съда окончателна държавна такса по приключилата съдебна делба от 4% върху стойността на получения си в общ дял земеделски имот от 348,84лв./триста четиридесет и осем лева и осемдесет и четири ст./, от която сума за И.Т.И. -232,56лв./двеста тридесет и два лева и петдесет и шест ст./,за Т. Георгиев Т.-58,14лв./петдесет и осем лева и четиринадесет ст./ и за И.И.Т.-58,14лв./петдесет и осем лева и четиринадесет ст./ .

Да осъди Т.И.Т. с ЕГН********** *** и И.  И.Т. с ЕГН********** *** да заплатят на И.Т. ***,с ЕГН**********, със съдебен адрес ***,офис***,адв.Г.П. направените по делото разноски съобразно делбените им квоти от по 69,61лв./шестдесет и девет лева и шестдесет и една ст./ за всеки от тях.

Водим от горното, съдът

Р     Е     Ш     И   :

   Възлага на съделителите И.Т. ***,с ЕГН**********,със съдебен адрес ***,офис ***,адв.Г.П., Т.И.Т. с ЕГН********** ***, И.  И.Т. с ЕГН********** *** и С.Д.Н. ***,Н.,секция 010 ж.к. Н. I № 155,вх.Е,ет.1,ап.142,с ЕГН********** следните реални дялове по отношение на оставените в наследство по закон от П. И.Н.,б.ж.на гр.Кн.,починал на **.**.1975г. и придобити въз основа на правна сделка ид.части от земеделски земи от землището на гр.Кн. с ЕКАТТЕ37376,съгласно Решение №159КН за възстановяване правото на собственост на земи в съществуващи или възстановими стари реални граници в землището на гр.Кн. от 17.06.1997г. на ПК-гр.Кн. :

 I.Дял първи за квота от дванадесет равни дяла за С.Д.Н. ***,Н.,секция 010 ж.к. Н. I № ***,вх.*,ет.*,ап.***,с ЕГН**********

1. Нива с площ от 12,323дка,трета категория в местността „Училищен фонд“,имот с №226026 ,при граници и съседи по скица №К14811/25.04.2017г. :

-№226039-нива на Т.И. Л.,

-№226038-нива на И.Хр.Б.,

-№226037-нива на И. И. Ст.,

-№226022-нива на ЕТ“С.И.“,

-№226007-нива на насл. на В. Й. Тр. и др.,

-№226027-нива на ЕТ“С.И.“ и

-№500103-Полски път на Община Кнежа с пазарна стойност на имота от 17 442,44лв.;

2.Поземлен имот с проектен индентификатор  37376.226.201,проектна площ :3344кв.м.,съседи:37376.226.202,37376.226.7,37376.226.26 и 37376.226.103,представляващ нива с площ от 3,343,трета категория в местността „Училищен фонд“,съгласно експертното заключение и Скица-Проект №15-410890 от 10.05.2019г. на СГККК-гр.Пл. с пазарна стойност на имота от 3 653,90лв. и

3.Изостав.тр.нас. от 1,372дка,пета категория,в местността“Захлупен геран“,имот №167083 по картата на землището ,при граници/съседи/съгласно Скица №К14813/25.04.2017г.:

-№167084-изостав.тр.нас. на насл. на Цв. М. Т. Д.,

-№500038-Полски път на Община Кн.,

-№167082-изостав.тр.нас. на Е. П. К. и др.,

-№167002- изостав.тр.нас. на А. Хр. Б.,

-№167001-изостав.тр. на М. И. П. и др. с ограничения при ползване на имота ,основание:Трайните насаждения да се опасват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок  с пазарна стойност на имота от 319,68лв. или с обща пазарна стойност на трите имота от 17 442,44лв.

 Осъжда С.Д.Н. ***,Н.,секция 010 ж.к. Н. I № ***,вх.*,ет.*,ап.***,с ЕГН********** да заплати на съда окончателна държавна такса по приключилата съдебна делба от 4% върху стойността на получените в дял имоти от 697,70лв./шестотин деветдесет и седем лева и седемдесет ст./.

 Осъжда С.Д.Н. ***,Н.,секция 010 ж.к. Н. I № ***,вх.*,ет.*,ап.***,с ЕГН********** да заплати на И.Т. ***,с ЕГН**********, със съдебен адрес ***,офис ***,адв.Г.П. направените деловодни разноски,съобразно делбената си квота в размер на 835,32лв./осемстотин тридесет и пет лева и тридесет и две ст./.

II.Дял втори за квота от общо шест равни дяла за И.Т. ***,с ЕГН**********, със съдебен адрес ***,офис 401,адв.Г.П., Т.И.Т. с ЕГН********** *** и И.  И.Т. с ЕГН********** ***

-Поземлен имот с проектен индентификатор  37376.226.202,проектна площ: 7979кв.м.,съседи:37376.226.12,37376.226.7,37376.226.201 и 37376.226.103,представляващ нива с площ от 7,979дка,трета категория в местността „Училищен фонд“,съгласно експертното заключение и Скица-Проект №15-410890 от 10.05.2019г. на СГККК-гр.Пл. с пазарна стойност на имота от  8721,05лв.

 Осъжда И.Т. ***,с ЕГН**********, със съдебен адрес ***,офис 401,адв.Г.П., Т.И.Т. с ЕГН********** *** и И.  И.Т. с ЕГН********** *** да заплатят солидарно на съда окончателна държавна такса по приключилата съдебна делба от 4% върху стойността на получения си в общ дял земеделски имот от 348,84лв./триста четиридесет и осем лева и осемдесет и четири ст./ ,от която сума за И.Т.И. -232,56лв./двеста тридесет и два лева и петдесет и шест ст./,за Т. Георгиев Т.-58,14лв./петдесет и осем лева и четиринадесет ст./ и за И.И.Т.-58,14лв./петдесет и осем лева и четиринадесет ст./ .

Осъжда Т.И.Т. с ЕГН********** *** и И.  И.Т. с ЕГН********** *** да заплатят на И.Т. ***,с ЕГН**********, със съдебен адрес ***,офис ***,адв.Г.П. направените по делото разноски съобразно делбените им квоти от по 69,61лв./шестдесет и девет лева и шестдесет и една ст./ за всеки от тях.

   Решението подлежи на въззивно обжалване пред ОС-гр.Пл. в 14 дневен срок от съобщението на страните ,че е изготвено.

 

 

                                                         Районен съдия :..........................   

                                                                                      /Пл. Тодоров /