Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е    № 206

 

                                    гр.КНЕЖА  21 . 12 . 2016 г.

 

                          В    И  М  Е  Т  О     Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

 

    КНЕЖАНСКИЯ  РАЙОНЕН СЪД  в открито заседание проведено на двадесет и първи декември двехиляди и шестнадесета година в състав :

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТ.АНТОНОВ

при  секретаря : С.Х.

 Като разгледа докладваното от районния съдия  гр.дело № 486 / 2016г. по описа на съда за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 362 и сл. от ГПК във връзка с чл. 19, ал.3 от ЗЗД, за обявяване на предварителен договор за окончателен.

А.Д.А., с ЕГН **********,*** и адрес за кореспонденция чрез адвокат С.П.Я. ***, е предявил против: 1.А.А.М., с ЕГН **********,***, 2.Д.А.М., с ЕГН **********,*** и  3.З.А.О., с ЕГН **********,*** и тримата с адрес за призоваване чрез Д.А.М., с ЕГН **********,***, иск  с  правно основание - чл.19, ал.З от ЗЗД и цена на иска 1/4 от 1919 ,62 лева  = 479,91лева.

С молбата са представени следните писмени доказателства: Предварителен договор от 04.06.2016г.;АЧОС №366/10.01.2001 г. на Община гр. Кн.; У-ние №5252 Д.М. 331/470 от 20.09.1985 г. за признато право на строеж в/у държавно дворно място и право на собственост в/у построените сгради и подобрения в местата; Скица №104/28.05.2010 г. презаверена на 25.05.2016 г. изд. от Община-Кн.; У-ние за търпимост изх.№АБ-23- 45/03.06.2016г. изд. от Община- Кн.;; У-ние за данъчна оценка изх. №1475/25.05.2016 г. на Община-Кн.; У-ние за н-ци на А. М. Ш. изх. №000401/10.05.2010 г. презаверено на 25.05.2016г. изд. от Община – Кн.

На ответниците са връчени съобщения, като  е даден едномесечен срок за възражение. В указания срок в канцеларията на съда не е депозиран писмен отговор по делото .

    От събраните по делото доказателства съдът счита за установено следното : На 04.06.2016г. страните сключили предварителен договор  за покупко- продажба на недвижим имот находящ се в гр.Кн. Прехвърлянето на имота в съответната нотариална форма , съгласно т.5 от предварителният договор , следвало да се извърши до 25.07.2016г.

Срока не бил спазен , поради което за ищеца - купувач по договора, се породил правен интерес и той предявил настоящият иск.

    От представените по делото доказателства съдът счита предявеният иск за основателен и доказан при следните съображения : Подписаният между страните предварителен договор отговаря на изискванията касаещи покупко – продажба на недвижим имот  . Безспорно е , че ответниците притежават имота предмет на договора , видно от  приложените към делото писмени доказателства . Тъй като прехвърлянето на имота в нотариална форма не станало в срока посочен в предварителният договор за ищцовата страна останала единствената възможност да защити интересите си като предяви настоящият иск .    

Следва иска да се уважи, като при този изход на процеса, ищецът следва да заплати разноските по прехвърлянето на недвижимия имот, както следва: на Община Кн.  съгласно чл. 45-46 от ЗМДТ – сумата от 57,59 лева /3 % върху данъчната оценка/, а в полза на Районен съд гр.Кн. сумата от 55,45 леванотариална такса за прехвърляне на имота съгласно чл. 8 от Тарифа за нотариалните такси към ЗННД. 

 Водим от горното съдът

 

                                              Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА на основание чл. 19, ал.3 от ЗЗД за ОКОНЧАТЕЛЕН  предварителния договор от 04.06.2016 година за покупко-продажба на недвижим имот, сключен в гр. Кн. между: А.Д.А., с ЕГН **********,*** и адрес за кореспонденция чрез адвокат С.П.Я. *** - ОТ ЕДНАТА СТРАНА и 1.А.А.М., с ЕГН **********,***, 2.Д.А.М., с ЕГН **********,*** и  3.З.А.О., с ЕГН **********,*** и тримата с адрес за призоваване чрез Д.А.М., с ЕГН **********,*** – ОТ ДРУГАТА СТРАНА по смисъла на който 1.А.А.М., с ЕГН **********,***, 2.Д.А.М., с ЕГН **********,*** и  3.З.А.О., с ЕГН **********,*** и тримата с адрес за призоваване чрез Д.А.М., с ЕГН **********,*** ПРОДАВАТ на А.Д.А., с ЕГН **********,*** и адрес за кореспонденция чрез адвокат С.П.Я. ***, следния свой собствен недвижим имот, придобит по наследство, находящ се в гр. Кн., обл. Пл.,с административен адрес: гр.Кн., ул.“Р.“ № …,  а именно: Масивна жилищна сграда, други подобрения и приращения, построени върху общински УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ……… (……….) по ЗРП на гр.Кн., целият с площ от 529 кв.м (петстотин двадесет и девет кв.метра), в квартал - 191 (сто деветдесет и първи), при граници и съседи на УПИ: УПИ …….- Община- Кн., УПИ № ……….- Община- Кн., УПИ № ……. - Община Кн., УПИ № ……. – М. И. Тр. и др и УПИ № ……- Община Кн., за сумата от 1800 лева, изплатена на продавачите в момента на подписване на предварителният договор.

Данъчната оценка на продаваемата част от недвижимия имот е 1919,62 лева, съгласно удостоверение изх. № 1475/25.05.2016г. издадено от Община Кнежа.

Разноските по делото остават така както са направени от страните.

     ОСЪЖДА А.Д.А., с ЕГН **********,*** и адрес за кореспонденция чрез адвокат С.П.Я. *** , да заплати по приходната сметка на Районен съд – гр. Кн. сумата от 55,45 лева– нотариална такса съгласно чл. 8 от Тарифа за нотариалните такси към ЗННД,  а в полза на Община Кнежа местен данък съгласно чл. 45-46 от ЗМДТ в размер на 57,59 лева, представляващи разноски по прехвърлянето на процесния имот.

      НАРЕЖДА да се впише възбрана върху описания по-горе недвижим имот до изплащането на горепосочените разноски по прехвърлянето на имота.

      Препис от решението да се изпрати на съдията по вписванията при РС –Кн. за служебно вписване на възбраната.

     ДА НЕ СЕ ИЗДАВА препис от решението, докато ищецът А.Д.А., с ЕГН **********,*** и адрес за кореспонденция чрез адвокат С.П.Я. ***,  не докаже, че са заплатени разноските по прехвърлянето.

     ДАВА ШЕСТМЕСЕЧЕН СРОК на ищеца А.Д.А., с ЕГН **********,*** и адрес за кореспонденция чрез адвокат С.П.Я. ***,  да извърши отбелязване на решението, считано от влизането му в сила, като указва на същия, че след изтичането на този срок вписването на исковата молба губи действието си.

     Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пл. окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

     Решението подлежи на вписване.

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :