РЕШЕНИЕ 195

 

гр. Кнежа, 07.12.2016 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КНЕЖАНСКИ РАЙОНЕН СЪД, в публичното заседание на седми декември през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Мая Кончарска,

при секретаря К.Д.,

като разгледа докладваното от съдията Кончарска Гр. дело № 477 по описа на съда за 2016 година  и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 362 и сл. от ГПК във връзка с чл. 19, ал.3 от ЗЗД.

Образувано е по искова молба на Н.И.П. ***, срещу Д.П.П. и М.И.П. ***, с която се иска от съда да постанови решение, с което да обяви за окончателен предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот. Ищецът твърди, че на 12.07.2016 год. в гр. Кн. сключил с ответника Д.П., действащ лично и като пълномощник на съпругата си – ответницата М.П., предварителен договор по смисъла на чл. 19 от ЗЗД, по силата на който последните двама се задължили да продадат следния свой собствен недвижим имот, находящ се в гр. Кн., а именно:

МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА (свинарник) с площ от 315 кв. метра, посочена под № 3 в скица № К13591/ 09.06.2016 год., издадена от ОСЗ – Кн., построена в поземлен имот № …….. с начин на трайно ползване: животновъдна ферма, трета категория, в местността „КРИВОЛЯ“ по плана за земеразделяне на землището на гр. Кн., при граници и съседи: имот № ………. – полски път на Община Кн.; имот № …….. – животнов. ферма на Държавен поземлен фонд – МЗП; имот № …….. – полски път на Община Кн. и имот № ……… – полски път на Община Кн., за сумата от 7 000 (седем хиляди) лева.  

Твърди се, че съгласно договора прехвърлянето на собствеността върху имота в съответната нотариална форма е следвало да бъде извършено в срок до 07.09.2016 год., но това не било сторено, в резултат на което за ищеца се породил правният интерес да предяви иск по чл. 19, ал.3 от ЗЗД за обявяването на предварителния договор за окончателен.

В срока по чл. 131, ал. 1 от ГПК е депозиран писмен отговор на исковата молба, с който ответниците не оспорват така предявения иск.

Ищецът – редовно призован, в съдебното заседание се явява лично. Поддържа исковата молба, позовава се на писмени доказателства. С оглед отговора на молбата, моли съда да прекрати съдебното дирене и да постанови решение при признание на иска. Не претендира деловодни разноски.

Ответниците – редовно призовани, в о.с.з. се явява Д.П.. Признава иска изцяло и моли съда да се произнесе с решение по смисъла на чл. 237 от ГПК – при признание на иска, като обяви предварителния договор за окончателен.

Представени и приети по делото са следните писмени доказателства:

Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 12.07.2016 год.; нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 171, том VІ, рег.№ 3279, дело № 974/ 2009 год. на В. Р., нотариус с р-н на действие РС Кн., с рег.№ 550 на Нотариалната камара; скица № К13591/ 09.06.2016 год. на имот с № ……… в землището на гр. Кн. с ЕКАТТЕ 37376, издадена от ОЗС – Кн.; удостоверение изх.№ 1281/ 04.05.2016 год. на Община Кн. за данъчна оценка по чл. 264, ал.1 от ДОПК; пълномощно с нотариална заверка на подписа, с рег.№№ 80 и 81 – от 29.06.2016 год. на Кмета на Кметство с. Л. и вносна бележка за платена д.т. по сметка на Кж РС за образуване на гражданско дело, както и декларация по чл. 264, ал.1 от ДОПК и декларация по чл. 25, ал.8 от ЗННД от М.И.П., с нотариални заверки на подписа.

Исковата молба е вписана в Служба по вписванията при Кж Районен съд.

Разпоредбата на чл. 237 от ГПК предвижда възможността ищецът да поиска от съда да прекрати съдебното дирене  и да поиска постановяването на решение при признание на иска. В този случай съдът постановява решението си, като в мотивите му е достатъчно да се укаже, че същото е постановено при признание на иска.

Съдът намира, че в конкретния случай са налице предпоставките за произнасяне с решение по чл. 237, ал.1 от ГПК. Както с направеното в отговора на молбата писмено изявление, така и с личното си заявление пред съда, от страна на Д.П., ответниците признават изцяло така предявения иск. Ответникът П. заявява още, че са получили от купувача – ищец в настоящото производство, напълно договорената продажна цена за процесния имот. Спазени са и изискванията на чл. 237, ал.3 от ГПК, тъй като признатото право не противоречи на закона и/или на добрите нрави, а от друга страна е такова, с което страната може да се разпорежда. С оглед направеното признание на иска, съдът намира предявения иск по 19, ал.3 от ЗЗД – за сключване на окончателен договор за покупко-продажба на недвижим имот, за основателен и доказан,  и счита, че същият следва да бъде уважен.

Ето защо съдът постановява настоящото решение при признание на иска, като на основание чл. 237, ал.2 от ГПК не е необходимо да излага мотиви за това.

При завеждане на делото ищецът е заплатил по приходната сметка на Кж РС сумата от 70 (седемдесет) лева или д.т. за образуване на гражданско дело в размер на 4% върху 1/4 (една четвърт) от цената на иска –   7 000 лв.

Не е претендирал деловодни разноски.

При този изход на процеса, ищецът следва да заплати разноските по прехвърлянето на недвижимия имот, както следва: на Община Кн съгласно чл. 45-46 от ЗМДТ – сумата от 243.51 лв. /3 % върху стойността на процесния имот по данъчна оценка/, а в полза на Кж РС сумата от 136.02 лв. – нотариална такса за прехвърляне на имота съгласно чл. 8 от Тарифа за нотариалните такси към ЗННД. 

 

Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл. 237, ал.1 от ГПК,  Кж районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА на основание чл. 19, ал.3 от ЗЗД за окончателен  предварителния договор от 12.07.2016 година за покупко-продажба на недвижим имот, сключен в гр. Кн. между Д.П.П., с ЕГН **********, притежаващ л.к. № ………, издадена на 16.11.2010 год. от МВР – Пл., с постоянен адрес:***, лично и като пълномощник на съпругата си М.И.П., с ЕГН **********, притежаваща л.к. № ………., издадена на 16.06.2016 год. от МВР – Пл., с постоянен адрес:***, в качеството си на ПРОДАВАЧИ, от една страна и, от друга, Н.И.П., с ЕГН **********,***, като КУПУВАЧ,  по смисъла на който

Д.П.П. и М.И.П., чрез пълномощника си Д.П.П., продават на Н.И.П. следния свой съсобствен недвижим имот, находящ се в землището на гр. Кн. с ЕКАТТЕ 37376, обл. Пл.,  а именно:

 

МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА (свинарник) с площ от 315 кв. м. (триста и петнадесет квадратни метра), посочена под № 3 (три) в скица № К13591/ 09.06.2016 год., издадена от ОСЗ – Кн., построена в поземлен имот № …… целият с площ 1.819 дка, с начин на трайно ползване: животновъдна ферма, трета категория, в местността „КРИВОЛЯ“ по плана за земеразделяне на землището на гр. Кн., при граници и съседи на имота: № …….. – полски път на Община Кн.; имот № ………. – животнов. ферма на Държавен поземлен фонд – МЗП; № ……….. – полски път на Община Кн. и № …….. – полски път на Община Кн., за сумата от 7 000 (седем хиляди) лева, платена от купувача на продавачите изцяло. 

 

Данъчната оценка на недвижимия имот е 8 117.07 лв. (осем хиляди сто и седемнадесет лева и седем стотинки) съгласно удостоверение изх. № 1281 от 04.05.2016 год., издадено от Община Кн.

 

Разноските по делото остават в тежест на страните така, както са направени до момента.

 

ОСЪЖДА Н.И.П., с ЕГН **********,***, да заплати по приходната сметка на Районен съд – гр. Кн. сумата от 136.02 лв. (сто тридесет и шест лева и 02 ст.) – нотариална такса съгл. чл. 8 от Тарифа за нотариалните такси към ЗННД, а в полза на Община Кн. местен данък съгласно чл. 45-46 от ЗМДТ в размер на 243.51 лв. (двеста четиридесет и три лева и 51 ст.), представляващи разноски по прехвърлянето на процесния имот.

НАРЕЖДА да се впише възбрана върху описания по-горе недвижим имот до изплащането на горепосочените разноски по прехвърлянето на имота.

Препис от решението да се изпрати на съдията по вписванията при РС –Кн. за служебно вписване на възбраната.

ДА НЕ СЕ ИЗДАВА препис от решението, докато ищецът Н.И.П., ЕГН ********** ***,  не докаже, че са заплатени разноските по прехвърлянето.

ДАВА ШЕСТМЕСЕЧЕН СРОК на ищеца Н.И.П. да извърши отбелязване на решението, считано от влизането му в сила, като указва на същия, че след изтичането на този срок вписването на исковата молба губи действието си.

 

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пл окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

Решението подлежи на вписване.

 

                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: