Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е    № 192

 

                                    гр.КНЕЖА  07 . 12 . 2016 г.

 

                          В    И  М  Е  Т  О     Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

    КНЕЖАНСКИЯ  РАЙОНЕН СЪД  в открито заседание проведено на седми декември двехиляди и шестнадесета година в състав :

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТ.АНТОНОВ

при  секретаря : С.Х.

 Като разгледа докладваното от районния съдия  гр.дело № 476 за 2016г. по описа на съда за да се произнесе взе предвид следното:

М.И.Д. с ЕГН ********** и Н.Т.Д. с ЕГН ********** и двамата с настоящ адрес ***, чрез адвокат В.Н.К. от ПлАК, с адрес *** ,са предявили СРЕЩУ:И.М.И.-М., с ЕГН **********, с настоящ адрес ***, иск с правно основание чл. 19 ал. 3 от ЗЗД и

 цена на иска 1/4  от 20000 лева или 5000 лева.

С молбата са представени следните писмени доказателства: Предварителен договор; Нотариален акт ;Удостоверение за данъчна оценка; Данъчна оценка; Скица и Удостоверение за идентичност на лице с различни имена.

На ответната страна е връчено съобщение, като  в указания срок в канцеларията на съда  е депозиран писмен отговор по делото с признаване на иска.

    От събраните по делото доказателства съдът счита за установено следното : На 15.07.2016г. страните сключили предварителен договор  за покупко- продажба на недвижим имот находящ се в гр.Кн. Прехвърлянето на имота в съответната нотариална форма , съгласно чл.4 от предварителният договор , следвало да се извърши до 07.09.2016г.

Срока не бил спазен , поради което за ищците - продавачи по договора, се породил правен интерес и те предявили настоящият иск.

    От представените по делото доказателства съдът счита предявеният иск за основателен и доказан при следните съображения : Подписаният между страните предварителен договор отговаря на изискванията касаещи покупко – продажба на недвижим имот  . Безспорно е , че ищците притежават имота предмет на договора , видно от  приложените към делото писмени доказателства . Тъй като прехвърлянето на имота в нотариална форма не станало в срока посочен в предварителният договор за ищцовата страна останала единствената възможност да защити интересите си като предяви настоящият иск .    

Следва иска да се уважи, като окончателните разноските, съгласно чл.7 от предварителният договор в размер на 600 лева, се възложат в тежест на ответника.   Водим от горното съдът ,

 

                                          Р    Е    Ш    И  :

 

     ОБЯВЯВА за окончателен предварителен договор за покупко – продажба на недвижим имот сключен между : М.И.Д., с ЕГН ********** и Н.Т.Д., с ЕГН ********** и двамата с настоящ адрес ***, чрез адвокат В.Н.К. от ПлАК, с адрес ***  - от едната страна  и И.М.И.-М., с ЕГН **********, с настоящ адрес ***- от другата страна, по смисъла на който М.И.Д., с ЕГН ********** и Н.Т.Д., с ЕГН ********** и двамата с настоящ адрес ***,  ПРОДАВАТ на И.М.И.-М., с ЕГН **********, с настоящ адрес ***, следният недвижим имот, находящ се в гр.Кнежа, ул.“П. Х.“ №…, а именно:Дворно място от 1000 кв.метра по нотариален акт, а по скица от 1030 кв.метра, заедно с находящите се в него ЖИЛИЩНА СГРАДА, ВТОРОСТЕПЕННИ ПОСТРОЙКИ  и други подобрения и трайни насаждения, представляващо УПИ …….., в квартал №… по ЗРП на гр.Кн., при граници и съседи: УПИ ……..; УПИ  ……… и от две страни улици , за сумата от 20000 лева ,  изплатена на продавачите напълно и в брой .

 ОСЪЖДА И.М.И.-М., с ЕГН **********, с настоящ адрес ***, да заплати на КРС - 600 лева окончателна съдебна такса, а на Община Кн. 3% местен данък по ЗМДТ в размер на 600 лева.

    Разноски остават така както са направени от страните .

    Решението може да се обжалва пред ПлОС в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ :