Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е    № 191

 

                                    гр.КНЕЖА  07 . 12 . 2016 г.

 

                          В    И  М  Е  Т  О     Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

    КНЕЖАНСКИЯ  РАЙОНЕН СЪД  в открито заседание проведено на седми декември двехиляди и шестнадесета година в състав :

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТ.АНТОНОВ

при  секретаря : С.Х.

 Като разгледа докладваното от районния съдия  гр.дело № 474 за 2016г. по описа на съда за да се произнесе взе предвид следното:

С.Г.П., с ЕГН **********,***, чрез адвокат Р.Д.М. ПлАК, с адрес за призоваване и получаване на книжа и призовки - гр.Кн. ул.”О. М.” № …, е предявил СРЕЩУ:М.Н.С., с ЕГН **********, с адрес ***, иск с правно основание чл. 19 ал. 3 от ЗЗД и цена на иска 6599.84 лева.

С молбата са представени следните писмени доказателства: Предварителен договор от 01.05.2016г., 2. Нотариален акт № 177 том I дело № 197 от 20.05.2004г. на М. Б. - Съдия по вписванията при КРС 3.Скица № 158/12.05.2016г. изд. от Община Кн., 4.Удостоверение за административен адрес № АБ-25-133 от 14.05.2016г. изд. от Община Кн., 5.Решение № III -89-304 от 09.11.2015г. по гр.дело № 23564/2015г. по описа на Районен съд С. III Гражданско отделение 89 състав влязло в законна сила на 09.11.2015г., 6.Удостоверение за данъчна оценка№ 1368/11.05.2016г. изд. от Община Кн.

На ответната страна е връчено съобщение, като  е даден едномесечен срок за възражение. В указания срок в канцеларията на съда  е депозиран писмен отговор по делото с признаване на иска.

    От събраните по делото доказателства съдът счита за установено следното : На 01.05.2016г. страните сключили предварителен договор  за покупко- продажба на недвижим имот находящ се в гр.Кн., ул. „Б. Т.“ №…. Прехвърлянето на имота в съответната нотариална форма , съгласно чл.5, ал.1 от предварителният договор , следвало да се извърши до 01.09.2016г.

Срока не бил спазен , поради което за ищеца - купувач по договора, се породил правен интерес и той предявил настоящият иск.

    От представените по делото доказателства съдът счита предявеният иск за основателен и доказан при следните съображения : Подписаният между страните предварителен договор отговаря на изискванията касаещи покупко – продажба на недвижим имот  . Безспорно е , че ответника притежава имота, който не е придобит в режим на СИО и е предмет на договора , видно от  приложените към делото писмени доказателства . Тъй като прехвърлянето на имота в нотариална форма не станало в срока посочен в предварителният договор за ищцовата страна останала единствената възможност да защити интересите си като предяви настоящият иск .    

Следва иска да се уважи, като разноските останат така както са направени от страните.

       Водим от горното съдът ,

 

                                          Р    Е    Ш    И  :

 

     ОБЯВЯВА за окончателен предварителен договор за покупко – продажба на недвижим имот сключен между : С.Г.П., с ЕГН **********,***, чрез адвокат Р.Д.М. ПлАК с адрес за призоваване и получаване на книжа и призовки - гр.Кн. ул.”О. М.” № …  - от едната страна  и М.Н.С., с ЕГН ********** с адрес ***- от другата страна, по смисъла на който, М.Н.С., с ЕГН ********** с адрес ***  ПРОДАВА на: С.Г.П., с ЕГН **********,***, следният недвижим имот, с административен адрес: гр.Кн., ул.“Б. Т.“ №…, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ е площ от 1090кв.м. (хиляда и деветдесет квадратни метра), съставляващ УПИ № ……. (………) в квартал …(……..) по ЗРП на гр.Кн., заедно е построените в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА и СПОМАГАТЕЛНИ ПОСТРОЙКИ и други подобрения и приращения при граници на УПИ : УПИ № ….., УПИ № ………, УПИ № ………, УПИ ……….., УПИ № ……….., УПИ № ……….. и улица, за сумата от 4500 лева ,  изплатена на продавача напълно и в брой .

    Данъчна оценка на имота възлиза на 6599,84 лева.

 ОСЪЖДА : С.Г.П., с ЕГН **********,***, да заплати на Община Кн. 3% местен данък по ЗМДТ в размер на 198 лева.

    Разноски остават така както са направени от страните .

    Решението може да се обжалва пред ПлОС в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ :