РЕШЕНИЕ № 194

 

гр. Кнежа, 08.12.2016 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

КНЕЖАНСКИ РАЙОНЕН СЪД, в публичното заседание на седми декември през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Мая Кончарска,

при секретаря К.Д.,

като разгледа докладваното от съдията Кончарска Гр. дело № 453 по описа за 2016 година на Районен съд – гр. Кнежа  и на основание доказателствата по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 530 и сл. от ГПК във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗГР и е образувано по искова молба на В.С.К. и В. ПЛ. А. – двамата, чрез пълномощника – адв. В.К. от ПлАК, с която се иска от съда да допусне промяна на собственото име на роденото от съвместното им съжителство дете Д. Вл. К., с което е записано в акта за раждане, като занапред носи собствено име Д. Твърди се, че на 02.07.2016 год. на молителите се родило момиченце, което било записано с лично име Д., въпреки желанието им детето да носи името Д. Твърди се, че това обстоятелство довело до разногласия в семейстовото, а и несъответства на желанието на родителите – молители в настоящото производство, детето да носи собствено име Д. Сочи се, че се касае за допусната грешка, от страна на общинската администрация, при изписване името на детето в акта за раждане, която би могла да бъде поправена по съдебен ред. Така молителите обосновават наличието на важни по смисъла на закона обстоятелства, които налагат исканата промяна на собственото име на малолетната им дъщеря  и молят съда за постановяване на положително решение по молбата.

Заинтересованата страна – Община Пл., не се ангажира със становище по доказателствата или по съществото на искането. Редовно призована, не изпраща представител в съдебното заседание.

РП – Кн., като контролираща страна, не сочи доказателства и не изпраща представител в открито съдебно заседание.

Молителите поддържат направеното искане за съдебна администрация.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира, че исковата молба е подадена от легитимирани лица и същата е ДОПУСТИМА.

По същество, молбата е ОСНОВАТЕЛНА.

Твърдяната фактология на искането е потвърдена от събраните по делото писмени и гласни доказателства.

От представеното удостоверение по Акт за раждане № …. от дата: 05.07.2016 год. на Община Пл., се установява, че на 02.07.2016 год. в същия град е родено дете, записано със собствено име Д., от родители – майка В. Пл. А. и баща В.С.К.. 

Разпитани в с.з. свидетелите И. А., чичо на майката на детето и В. А.-Б., нейна първа братовчедка, посочват, че при раждането на детето родителите са искали да запишат същото със собствено име Д., но поради допусната грешка при попълването на съответните документи то е било записано с името Д., т.е. с буквата „е“ вм. с буква „а“. И двамата твърдят, че исканата промяна е важна както родителите, така и за тяхната дъщеря.

Детето е малолетно, поради което е наказателно неотговорно и молбата за промяна на името не е с цел избягване на наказателна отговорност.

Въз основа на така събраните доказателства, съдът намира, че исканата промяна на собственото име на малолетното дете следва да се уважи, т.к. това искане съответства на неговите интереси – името му по документи ще съответства с името, с което детето, макар и малко, вече се идентифицира сред близките си. С промяната, името на детето напълно ще съответства на името, което е било желано от неговите родители – молители в настоящото производство. Тези обстоятелства, съдът приема като важни обстоятелства по смисъла на ЗГР, които в случая обосновават допускане на исканата промяна в името на детето Д. Вл. К., като собственото му име се промени от Д. на Д.

Промяната подлежи на отразяване в съставените за детето актове за гражданско състояние, както и в регистъра на населението по постоянния му адрес Община Кн. и служба ГРАО на областно ниво.

 

При горните доводи и съображения, Кж Районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА  на основание чл. 19, ал. 1 от ЗГР  промяна в АКТ за раждане № 1190 от дата: 05.07.2016 год. на Община ПЛ. на собственото име на детето Д. ВЛ. К., родена на *** год. в гр. Пл., с ЕГН **********,  представлявано от родителите и негови законни представители – В. Пл. А., с ЕГН ********** и В.С.К., с ЕГН ********** ***, като собственото име на детето се променя от записаното Д. на Д.

Промяната да се отрази в съставените за детето актове за гражданско състояние, както и в регистъра на населението по постоянен адрес ***  и в служба ГРАО на областно ниво.

 

Решението e постановено по реда на чл. 530 ГПК и на основание чл. 537 от ГПК не подлежи на обжалване.

 

Препис от решението да се връчи на молителите, чрез пълномощника – адв. В.К. от ПлАК. Препис от него да се изпрати на заинтересованата страна – Община Пл.  и на Районна прокуратура – Кн.

 

Заверен препис от решението да се изпрати на Бюро „Съдимост” при Районен съд – гр. Пл. за сведение.

 

                                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: