РЕШЕНИЕ 202

 

гр. Кнежа, 15.12.2016 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

КНЕЖАНСКИ РАЙОНЕН СЪД, в публичното заседание на четиринадесети декември през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Мая Кончарска,

при секретаря К.Д.,

като разгледа докладваното от съдията Кончарска Гр. дело 446 по описа за 2016 година на Районен съд – гр. Кнежа  и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 362 и сл. от ГПК във връзка с чл. 19, ал.3 от ЗЗД.

Пред съда е представена искова молба от Ц.И.И.-***, чрез пълномощника – адв. С.Я. ***, против И.И.И. ***,  с която се иска от съда да постанови решение, с което да обяви за окончателен предварителен договор от 03.06.2016 год. за покупко-продажба на недвижим имот, находящ се в гр. Кн. Твърди се, че на 03.06.2016 год. в гр. Кн. страните са сключили предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот по смисъла на чл. 19 от ЗЗД, по силата на който ответникът се задължил да продаде на ищцата собствените си идеални части от съсобствен с нея недвижим имот, находящ се в гр. Кн., а именно:

4/6 (четири шести) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ от 688 кв. м., за който е отреден УПИ № ………. с площ от 726 кв. м. съгласно скица № 177/ 30.05.2016 год., изд. от Община Кн., в квартал 154 по ЗРП на гр. Кн., с административен адрес: гр. Кн., ул. „Р. Кн.“ № , заедно с 4/6 (четири шести) ид. части от находящата се в имота жилищна сграда и др. подобрения и приращения, при съседи на имота: УПИ № ……., УПИ № ………, УПИ № ………., УПИ № …….. и улица.

Твърди се, че продажната цена на имота в размер на 3 000 лв. е била изцяло платена на ответника при подписването на договора. Излагат се твърдения, че съгласно предварителния договор прехвърлянето на имота в съответната нотариална форма е следвало да бъде извършено в срок до 15.07.2016 год., но и до момента това не е сторено. В резултата на това за ищеца се породил правният интерес да предяви иск по чл. 19, ал.3 от ЗЗД за обявяването на предварителния договор на окончателен.

В срока по чл. 131, ал.1 от ГПК ответникът не е депозирал отговор на исковата молба.

ИЩЕЦЪТ – редовно призован, в съдебното заседание не се явява, но се представлява от адв. С.Я. ***, с представено по делото пълномощно. Процесуалният представител поддържа исковата молба, позовава се на писмени доказателства. В особено искане, изложено по същество, моли съда в случай, че са налице предпоставките по чл. 238 и сл. от ГПК да постанови неприсъствено решение срещу ответника. Не претендира съдебно-деловодни разноски.

ОТВЕТНИКЪТредовно призован, не се явява в о.с.з. Не е депозирал писмен отговор на исковата молба, не изпраща представител в съдебното заседание и не взема становище по иска.

Представени и приети по делото са следните писмени доказателства: Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 03.06.2016 год.; нотариален акт за право на собственост на недвижим имот, издаден на основание обстоятелствена проверка № , том .., дело № / 1957 год. на Хр. Г. – Кж народен съдия; скица № 177 от 30.05.2016 год., издадена от Община Кн.; удостоверение изх.№ АБ-18-54/ 31.05.2016 год. за идентичност на имот и удостоверение изх.№ АБ-25-144/ 31.05.2016 год. за административен адрес – и двете на Общ. Кн.; удостоверение за наследници изх.№ АО-Н-22/ 27.01.2016 год. на Кметство с. С., общ. О.; нотариално заверена декларация с № 21 от 26.02.2016 год. на Кмета на Кметство с. Л., общ. Кн.; удостоверение изх.№ 1998/ 07.07.2016 год. за данъчна оценка по чл. 264, ал.1 от ДОПК на Община Кн. и вносна бележка за платена д.т. по сметка на Кж РС за образуване на гражданско дело.

Исковата молба е вписана в Служба по вписванията при Кж Районен съд.

Съдът като взе предвид, че на ответника е връчено съобщение, ведно с разпореждане за връчване на препис от исковата молба и приложенията към нея и подаване на писмен отговор (чл. 131 ГПК), определение за насрочване и доклад по делото (чл. 140 ГПК) и призовка за насрочено о.с.з., с които са му указани последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжа и от неявяването му в съдебно заседание, както и че искът с правно основание чл. 19, ал.3 от ЗЗД е вероятно основателен с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представените писмени доказателства, намира, че следва да бъде постановено неприсъствено решение, като искът бъде изцяло уважен.

При завеждане на делото ищецът е заплатил по приходната сметка на РС – Кн. сумата от 50.00 (петдесет) лева (4% върху ¼ от цената на иска – 3 219 лв., но не по-малко от 50 лв.).  Не претендира съдебно-деловодни разноски.  С оглед на това, разноските следва да останат за сметка на страните така, както са направени до момента.

При този изход на процеса, ищецът следва да заплати разноските по прехвърлянето на недвижимия имот, както следва:  на Община Кн. съгласно чл. 45-46 от ЗМДТ сумата от 96.57 лв. (3% върху стойността на продаваемите ид. части от имота по данъчна оценка),  а в полза на Кж РС сумата от 72.35 лв. – нотариална такса за прехвърляне на имотите съгласно чл. 8 от Тарифа за нотариалните такси към ЗННД. 

 

Мотивиран от гореизложените съображения  и на основание чл. 238, ал.1 и чл. 239 от ГПК,  Съдът

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА на основание чл. 19, ал. 3 от ЗЗД за окончателен  ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ДОГОВОР от 03.06.2016 год. за покупко-продажба на недвижим имот, сключен в гр. Кн., между И.И.И., с ЕГН **********, с л.к. № ………, издадена на 21.08.2007 год. от МВР – Пл., с постоянен адрес:***, от една страна, като ПРОДАВАЧ, и от друга, Ц.И.И.-К., с ЕГН **********, с л.к. № …………, издадена на 07.12.2011 год. от МВР – Пл., с постоянен адрес:***, наричана за краткост КУПУВАЧ, по смисъла на който:

И.И.И.  п р о д а в а  на Ц.И.И.-К. следния свой недвижим имот, находящ се в гр. Кн., с административен адрес: гр. Кн., обл. Пл., ул. „Р. Кн.“ № .., а именно:

 

4/6 (четири шести) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ от 688 кв. м. (шестстотин осемдесет и осем квадратни метра) – по кадастър, за който е отреден УПИ № ……….. (…………..) с площ от 726 кв. м. (седемстотин двадесет и шест квадратни метра) – по регулация,  съгласно скица № 177/ 30.05.2016 год., издадена от Община Кн., в квартал 154 (сто петдесет и четири) по ЗРП на гр. Кн., заедно с 4/6 (четири шести) идеални части от находящата се в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА и други подобрения и приращения, при съседи на имота:  УПИ ……., УПИ ……., УПИ …….., УПИ ……. и улица,  за сумата от 3 000 лв. (три хиляди лева), платена от купувача на продавача изцяло и в брой при подписването на договора.

 

Данъчната оценка на продаваемите идеални части от недвижимия имот е 3 219.14 лв. (три хиляда двеста и деветнадесет лева и 14 ст.), съгласно удостоверение изх. № 1998 от 07.07.2016 год. на Община Кн.

 

Разноските по делото остават в тежест на страните така, както са направени.

 

ОСЪЖДА Ц.И.И.-КОЛЕЦОВА, с ЕГН **********,***, да заплати по приходната сметка на Районен съд – гр. Кн. сумата от 72.35 лв. (седемдесет и два лева и 35 ст.) – нотариална такса съгласно чл. 8 от Тарифа за нотариалните такси към ЗННД,  а в полза на Община Кн. местен данък съгл. чл. 45-46 от ЗМДТ в размер на 96.57 лв. (деветдесет и шест лева и 57 ст.), представляващи разноски по прехвърлянето на процесния имот.

НАРЕЖДА да се впише възбрана върху описания по-горе недвижим имот до изплащането на горепосочените разноски по прехвърлянето му.

Препис от решението да се изпрати на съдията по вписванията при РС –Кн. за служебно вписване на възбраната.

ДА НЕ СЕ ИЗДАВА препис от решението, докато ищецът Ц.И.И.-К., с ЕГН **********,***,  не докаже, че са заплатени разноските по прехвърлянето.

ДАВА ШЕСТМЕСЕЧЕН СРОК на ищцата Ц.И.И.-К. да извърши отбелязване на решението, като указва на същата, че след изтичането на този срок вписването на исковата молба губи действието си.

 

Решението не подлежи на обжалване и подлежи на вписване.

 

 

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: